Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Тақырыптар

Loading...


Дата15.09.2020
өлшемі42.49 Kb.
7-сынып (Барлығы 102 сағ, аптасына 3 сағ)

Ұзақ

мерзімді

жоспардың

бөлімі

Тақырыптар/

Ұзақ мерзімді

жоспардың

мазмұны

Оқу мақсаттары

Сағат саны

Мерізімі

І тоқсан

Физика –табиғат

туралы ғылым

(3 сағ)


Физика – табиғат

туралы ғылым7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру

2

05.09

05.09


Табиғатты зерттеудің ғылыми əдістері

7.1.1.2 – табиғатты зерттеудің ғылыми

əдістерін ажырату1

08.09
Жиынтық бақылау жұмысы №1

Қатемен жұмыс1

12.09

Физикалық шамалар мен өлшеулер

(6 сағ)


Халықаралық

бірліктер жүйесі

(SI)


7.1.2.1 – физикалық шамаларды олардың

SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сəйкестендіру1

12.09

Скаляр жəне вектор

Физикалық шамалар

Өлшеулер мен

есептеулердің дəлдігі.7.1.2.2 – скаляр жəне векторлық физикалық шамалар ажырату жəне

мысалдар келтіру1

15.09

Үлкен жəне кіші

сандарды


ықшамдап жазу .
№1 зертханалық

жұмыс.


«Кішкентай

денелердің

өлшемін анықтау»
№2-зертханалық

жұмыс.


«Физикалық

шамаларды өлшеу»
7.1.2.3 – үлкен жəне кіші сандарды жазған кезде еселік жəне үлестік қосымшаларды

білу жəне қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) жəне мега (M);

7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын жəне уақытты өлшеу, өлшеу нəтижелерін аспаптардың

қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау əдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау4

19.09

19.09


22.09

26.09
Жиынтық бақылау жұмысы №2

Қатемен жұмыс1

26.09

Механикалық қозғалыс

(15 сағ)


Механикалық

қозғалыс жəне

оның сипаттамасы

Санақ жүйесі7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық

мағынасын түсіндіру – материялық нүкте,

санақ жүйесі, қозғалыстың

салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру2

29.09

03.10


Қозғалыстың

салыстыр-

малылығы


7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың

салыстырмалылығына мысалдар келтіру2

03.10

06.10


Түзусызықты

бірқалыпты жəне

бірқалыпсыз

қозғалыстар7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты

қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты

ажырата білу


2

10.10

10.10


Жылдамдық жəне орташа

жылдамдықты

есептеу


7.2.1.4 – қозғалыстағы дененіңжылдам-дығы мен орташа жылдамдығын

есептеу


3

13.10

17.10


17.10

Əртүрлі

механикалық

қозғалыстардың

графиктері7.2.1.5 – s -тің t-ға тəуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде жəне кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

2


20.10

24.10


7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тəуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жы лдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тəуелділік графигінен жылдамдығын анықтау1

24.10

Жиынтық бақылау жұмысы №3

Қатемен жұмыс1

27.10
Сағат саны

24

ІІ тоқсан
«Механикалық қозғалыс» тарауына қайталау есептерін шығару

3
Тығыздық

(6 сағ)


Масса жəне

денелердің

массасын өлшеу


7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді

таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу1
Дұрыс жəне дұрыс

емес пішінді

денелердің көлемін өлшеу


7.2.2.12 – əртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану

1
Заттың тығыздығы

жəне тығыздықтың

өлшем бірлігі.

№3 зертханалық

жұмыс. «Сұйықтар

мен қатты

денелердің

тығыздығын

анықтау»


7.2.2.13 – тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің

тығыздығын тəжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау2
Тығыздықты

есептеу7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

2Жиынтық бақылау жұмысы №4

Қатемен жұмыс1Денелердің

өзара

əрекеттесуі(12 сағ)

Инерция құбылысы


7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру жəне мысалдар келтіру

1
Күш

7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің əрекет етуіне мысалдар келтіру

1
Тартылыс

құбылысы жəне

ауырлық күші.

Салмақ


7.2.2.10 – масса, салмақ жəне ауырлық күші ұғымдарын ажырату

1
№4 зертханалық

жұмыс. «Серпімді

деформацияларды

зерделеу»7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тəуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау2
Деформация


7.2.2.3 – пластикалық жəне серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру

1
Серпімділік күші,

Гук заңы7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу

1
Үйкеліс күші.

Үйкеліс əрекетін

техникада ескеру

№5 зертханалық

жұмыс. «Сырғанау

үйкеліс күшін

зерттеу»


7.2.2.6 – тыныштық, домалау жəне сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру2
Бір түзу бойымен

денеге əрекет еткен

күштерді қосу


7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 – денеге əсер ететін жəне бір түзудің бойымен бағытталған күштердің

тең əрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау


2Жиынтық бақылау жұмысы №5

Қатемен жұмыс2Сағат саны

23
ІІІ тоқсан
«Денелердің өзара əрекеттесуі» тарауына қайталау есептерін шығару

1Қысым


(24 сағ)

Газдардың

сұйықтар жəне

қатты денелердің

молекулалық

құрылымы


7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын

сипаттау


2
Қатты денелердегі

қысым
7.3.1.2 – қысымның физикалық мағынасын түсіндіру жəне өзгерту

əдістерін сипаттау;

7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану


3
Сұйықтар мен

газдардағы қысым,

Паскаль заңы


7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару жəне оны есептер шығаруда қолдану3
Қатынас ыдыстар


7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

2
Гидравликалық

машиналар
7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу3
Атмосфералық

қысым.


Атмосфералық

қысымды өлшеу7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру жəне оны өлшеудің

əдістерін ұсыну2
Манометрлер.

Сорғылар7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау

2
№ 6 зертханалық

жұмыс. «Архимед

заңын зерделеу»


7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау жəне оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тəуелділігін зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздікережелерін білу жəне сақтау2
Кері итеруші күш

7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану3№ 7 зертханалық

жұмыс. «Дененің

сұйықта жүзу

шарттарын

анықтау»7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау2Жиынтық бақылау жұмысы №6

Қатемен жұмыс2
Жұмыс жəне

қуат


(3 сағ)


Механикалық

жұмыс


Қуат


7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану


3Жиынтық бақылау жұмысы №7

Қатемен жұмыс1Сағат саны

31
IV тоқсан

Энергия

(6 сағ)


Кинетикалық

энергия.


Потенциалдық

энергия7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;

7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын

қолдану


3
Энергияның

сақталуы жəне

айналуы


7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану3Жиынтық бақылау жұмысы №8

Қатемен жұмыс1
Күш моменті

(11 сағ)


Жай механизмдер


7.2.4.1 – «Механиканың алтын ережесін»тұжырымдау жəне қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар

келтіру;


7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру

2
Дененің массалық

центрі


№8 зертханалық

жұмыс. «Жазық фигураның

массалар центрін

анықтау»


7.2.4.3 – жазық фигураның массалықцентрін тəжірибеде анықтау

2
№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің

тепе-теңдік

шарттарын

анықтау»


7.2.4.5 – тəжірибеде и індіктіңтепе-теңдік шарттарын анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау2
Иіндіктің

тепе-теңдік шарты
7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау жəне есептер шығаруда қолдану

2
Пайдалы əрекет

коэффициенті.

№10 зертханалық

жұмыс. «Көлбеу

жазықтықтың

пайдалы əрекет

коэффициентін

анықтау»


7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы

əрекет коэффициентін тəжірибеде анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу жəне сақтау


3Жиынтық бақылау жұмысы №9

Қатемен жұмыс1
Жер жəне

Ғарыш


(4 сағ)

Аспан денелері

туралы ғылым7.7.1.1 – геоцентрлік жəне гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру

1
Күн жүйесі

7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

1
Күнтізбе негіздері

(тəулік, ай, жыл)
7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы жəне күн мен түннің

ұзақтығын түсіндіру2Жиынтық бақылау жұмысы №10

Қатемен жұмыс1Сағат саны

24
Жылдық сағат саны

102

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық, Р. Башарұлы. Алматы: Атамұра, 2017

  2. Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған әдістемелік нұсқау, Р. Башарұлы. Алматы: Атамұра, 2017

  3. Дидактикалық материалдар, Б.А. Кронгарт В.И. Кем, Алматы: Мектеп, 2014


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...