Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартДата10.09.2017
өлшемі281.96 Kb.
#19959


Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт
№_

201_ж.__________

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Оқжетпес" ЕСК" АҚ, Жарғы негізінде әрекет ететін Президент Беркінбаев Қайрат Шерәліұлы атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын __________________, ___________ негізінде әрекет ететін Басшысы ________________ атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және Решение о проведении государственных закупок негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:1 Шарттың мәні

    1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

    1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

        1) осы Шарт;

        2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);

        3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).


2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

    2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және _________________________________________________ теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

    2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару іс жүзінде арқылы жүргізеді

    2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

    2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

        1) қол қойылған Шарт;

        2) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);

        3) жүкқұжат

        4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген тауарлардың сипаттамасымен, саны, бірлік бағасы және жалпы сомасы көрсетіле отырып, шот-фактура;

2.5 Өнім беруші Келісім шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың орындалуын 3%-ға қамтамасыз етуге міндетті.

2.6. Егер, Келісім шартта алғытөлем қарастырылған жағдайда Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың орындалуына қосымша, алғытөлем көлеміне сай алдын ала төлемді қамтамасыз етеді.

2.7. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің ішінен біреуін таңдауға құқығы бар:

1) тапсырыс берушінің банк шотына немесе Қазақстан Республикасының бюджеттік заңдылықтарында қарастырылған мемлекеттік орган және мемлекеттік мекеме болып табылатын тапсырыс берушінің шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;

2) қағаз нұсқасындағы немесе электрондық құжат түріндегі банк кепілдігі.


3 Тараптардың міндеттемелері

    3.1 Өнім беруші мыналарға:

        1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

       3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

        4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

        5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

        6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

        7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

        8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

   


 3.2 Өнім беруші:

        1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

        2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

    3.3 Тапсырыс беруші:

        1) Тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

        2) Тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

        3) Тауарды қабылдау кезінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қоюға не оның қабылданбауының дәлелді негіздемелерін көрсете отырып қабылдаудан бас тартуға.
Егер Тауарды қабылдау үшін неғұрлым ұзақ мерзім талап етілген жағдайда (сынақ, тестілеу, тексеру және т.б.) Тапсырыс беруші Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қояды не 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде оның қабылданбауының дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартады;

        4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

    3.4 Тапсырыс беруші:

        1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

        2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.
4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

    4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

    4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

    4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қолданады.

    4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

    4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.


5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

    5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

        1) шот-фактуралардың түпнұсқасы 2;

        2) жүкқұжат түпнұсқасы 2;

        3) Тауар қабылдау актісінің түпнұсқасы 2;

        4) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе Тауардың техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

        5) сертификаттау саласындағы Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы берген Тауардың сәйкестік сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі (егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тауар міндетті сертификаттауға жатпайтын болса, Қазақстан Республикасының аталған мемлекеттік органының хатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет);

        6) Дайындаушының немесе Жеткізушінің (қажет болған кезде) кепілдендірілген (міндеттеме) сертификаты;

        7) тауардың шығарылуы туралы сертификат (қажет болған кезде);

        8) әрбір ораманың мазмұны көрсетілген орама парағының көшірмесі.

    5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінараттарды қабылдайды.

    5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

    5.4 Екі Тараптың Актіге қол қою күні Тауарды жеткізу/беру күні деп есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

    6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

        1) сапалы және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне (МЕМСТ, СТ, ЖСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.);

        2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

        3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

    6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

    6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.
7 Тараптардың жауапкершілігі

    7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

    7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

    7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

    7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір айдан аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

    7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

    7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

    7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

    8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін қолданылады.

    8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

    8.3 Тапсырыс берушi Өнім берушіге тиiстi жазбаша хабарлама жiберiп, Шартты одан әрi орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шарт талаптарын орындаудан бас тарту себебi, Шарттың бұзылғаны күшiне енген күн көрсетілуге тиіс.

    8.4 Жоғарыда көрсетілген жағдаяттарға байланысты Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана төлем талап етуге құқылы.

    8.5 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

        1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

        2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

    8.6 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

        2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

        3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып Шарт жасасу фактісінің анықтауы;

        4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес сомаларды енгізбеу арқылы Шарт жасасудан жалтару.

    8.7 Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

        1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;9 Хабарлама

    9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

    9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.
10 Форс-мажор

    10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

    10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

    10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

    10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

    11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

    11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

    12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

    12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

    12.3 . Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

        1) Шартта жеткізілген Тауарлардың бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының азаюы не ұлғаюы бөлігінде;

        2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған жеткізілетін тауардың анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда

        3) Тауарлардың бағасын және тиісінше Шарт сомасының азаюы бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

        4) егер Өнім беруші жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылған жағдайда Тауар жеткізу туралы шарттың орындалу мерзімі өзгерген бқөлігінде рұқсат беріледі.

    12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

    12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

    12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.


13 Реквизиттер


«Тапсырыс беруші»

«Оқжетпес» емдеу-сауықтыру кешені» АҚ

Бурабай ауданы, Бурабай кенті 021700

т.8(71636)75443

E-mail: gz75443@mail.ru

БCН 051040005150 КБЕ 16

ИИК KZ26998ZTB0000109023

БИК TSESKZKA, «Цеснабанк» АҚ
Президент
__________ Беркінбаев Қ.Ш.


Өнім беруші:
____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________


Басшы
__________Договор о государственных закупках товаров
№_

________201_г.

АО "ЛОК "Окжетпес", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Президент Беркинбаев Кайрат Шералиевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель _______________________________, действующий на основании Свидетельства с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и Решение о проведении государственных закупок, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:


1 Предмет договора

    1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

    1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

        1) настоящий Договор;

        2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);

        3) техническая спецификация (Приложение 2).


2 Сумма Договора и условия оплаты

    2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет ______________________________________ тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее – сумма Договора).

    2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

    2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

    2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

        1) подписанный Договор;

        2) акт(ы) приема-передачи товара(ов);

        3) накладная;

        4) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику

2.5 Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора обязан внести 3% обеспечение исполнения договора о государственных закупках.

2.6 В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, Поставщик дополнительно к обеспечению исполнения договора о государственных закупках вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу.

2.7 Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа.


3 Обязательства Сторон

    3.1 Поставщик обязуется:

        1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

        3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

        4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.
При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

        5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

        6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

        7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

        8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

    3.2 Поставщика вправе:

        1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

        2) на досрочную поставку Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

    3.3 Заказчик обязуется:

        1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

        2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

        3) при приемке Товара подписать Акт приема-передачи Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней либо отказать с указанием аргументированных обоснований его не принятия.


В случае, если требуется более длительные сроки для приемки Товара (испытания, тестирования, проверки и т.д.) Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара либо отказывает в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней

        4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

    3.4 Заказчик вправе:

        1) проверять качество поставленного Товара;

        2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

    4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

    4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

    4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проверки.

    4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

    4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.


5 Поставка Товаров и документация

    5.1 Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара, следующие документы:

        1) оригинал счета-фактуры 2;

        2) оригинал накладной 2;

        3) оригинал Акта приемки Товара 2;

        4) ) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

        5) оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия Товара, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в области сертификации (если в соответствии с законодательством Республики Казахстан Товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма указанного государственного органа Республики Казахстан);

        6) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

        7) сертификат о происхождении товара (при необходимости);

        8) копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки.

    5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

    5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

    5.4 Датой поставки/передачи Товара считается дата подписания обеими Сторонами Акта.
6 Гарантии. Качество

    6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

        1) качественным и соответствующим требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

        2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

        3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

    6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

    6.3 . Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

    7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

    7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

    7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

    7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

    7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

    7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.


8 Срок действия и условия расторжения договора

    8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31 года.

    8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

    8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

    8.4 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

    8.5 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

        1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

        2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

    8.6 Договор о государственных закупках должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

        2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

        3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом;

        4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

    8.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

        1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;9 Уведомление

    9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала государственных закупок.

    9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

    10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

    10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

    10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

    10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
11 Решение спорных вопросов

    11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12 Прочие условия

    12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

    12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

    12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

        1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу товаров, указанных в Договоре;

        2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров;

        3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы Договора;

        4) в части изменения срока исполнения Договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

    12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

    12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

    12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
13 Реквизиты Сторон

Заказчик:
АО «ЛОК «Окжетпес»

021700, Бурабайский район, п. Бурабай

т.8(71636)75443,

E-mail: gz75443@mail.ru

БИН 051040005150 КБЕ 16

ИИК KZ26998ZTB0000109023

БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»


Президент
___________Беркинбаев К.Ш.


Поставщик:
____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Руководитель­
____________
№ 1 қосымша

келісім шарттың №___

тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы

201__ж .___________
Приложение № 1

к договору о государственных

закупках товаров №___

от _______ 201__ года
Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар

мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі

Перечень закупаемых товаров, работ и услугТауарлардың
(жұмыстың,
қызметтің)
атауы /

Наименование товара (работы, услуги)

Өлшем
бірлігі /Единица измерения

Саны,
көлемі/ Количество, объем

Бірлік бағасы

Цена за единицу

Сомма (теңге)

Сумма (тенге)

Беру шарттары
(ИНК ОТЕРМС
2000 сәйкес) Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)

Тауарлар беру,
жұмыстарды
орындау,
қызметтер
көрсету
мерзімі

Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

1


Рыба Семга свежемороженая

потрошеная с головой, не менее 67 см, вес не менее 4-5 кг или пластованная с кожей. Желательно глазированная, масса глазури не менее 4%. Должна иметь чистую поверхность, естественную окраску, должна быть упитанной. НЕ ДОЛЖНА иметь наружных повреждений, разделка правильная, консистенция после оттаивания плотная, запах свежей рыбы без признаков порчи. НЕ ДОПУСТИМЫ физические изменения т.е., происходящие в результате перепадов температуры, усушка - подкожный жир становится губчатым, сильно обезвоженным, белки подвергаются денатурации, рекристаллизация-изменение мелких кристаллов льда в крупные, что ведет к изменению гистологической структуре ткани и изменению цвета. Не допустимы дефекты ржавчины,и старого запаха. Упакованная в полиэтиленовые пакеты и потом в картонные ящики. Обязательны сроки изготовления.

кг.

810Склад DDP

3 кв.2017г.
ИтогоНачало формыКонец формы
Каталог: upload -> iblock
iblock -> «Еңбек ету қабілетінен айырылу, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу, жүктiлiкке және босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты табысынан айырылу
iblock -> Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
iblock -> Егемен Қазақстан
iblock -> Алматы облысы әкімдігінің
iblock -> Бекітемін Білім және ғылым вице-министрі М. Орынханов 2013 ж
iblock -> "Жалғыз терезе" қағидаты бойынша көрсетiлетiн мемлекеттiк қызмет түрлерiнiң тiзбесi
iblock -> Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның өзендері
iblock -> «Әскерилендірілген темір жол күзеті» АҚ филиалдарының атқыштар командаларына жұмысқа қабылданған кезде азаматтардың тапсыратын құжаттарының тізбесі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді