Силлабусты э.ғ. к., аға оқытушы Абдрахманова А. Сбет1/4
Дата10.09.2017
өлшемі388 Kb.
#20062
  1   2   3   4
ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Оқу - әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

__________________

«___»_________ 2010 ж.


КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«___»___________2010 ж.

СИЛЛАБУС

Бакалавриат

пән: «Экономиканы мемлекеттік реттеу»

мамандық : 050510 – Мемлекеттік және жергіліктік басқару

экономикалық теория және

халықаралық экономика кафедрасы

Барлығы 3 кредит (еңбек сыйымдылығы 150 сағат)Дәріс 15 сағат

Семинарлық сабақтар 30 сағат

СӨЖ 75 сағат,

СӨЖО 30 сағатКараганды 2010

Үлгі 2
Силлабусты э.ғ.к., аға оқытушы Абдрахманова А.С. ҚР МЖБС мазмұнына сәйкес экономикалық мамандар бойынша бакалаврларды дайындау бағыттарының жұмыс оқу жоспарлары, «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнінің типтік оқу бағдарламалары және КЭУК-МИ-85-05.01-2005 пәнінің оқу - әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде дайындаған.

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы


«10» мамыр 2010 ж. Хаттама №10


Кафедра меңгерушісі э.ғ.к. профессор

Жетпісбаева М.К.

Оқытушы туралы мәлімет: э.ғ.к., аға оқытушы Абдрахманова А.С, келесі пәндерді жүргізеді: «Экономикалық саясат», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Мемлекеттік сектордағы менеджмент», ғылыми басылымдар көлемі 12,4 б.қ.

Кеңсе: экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
оқытушылар аудиториясы № 266

Толық мекен-жайы: Қарағанды қаласы, Академиялық көшесі, 9

Тел: 44-16-34 (143)

Факс: ________________

E-mail: _______________
Үлгі 3
Пән сипаттамасы

Пәнді жүргізу мақсаты

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнін жүргізу мақсаты болып студенттердің нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорындардың экономикалық қызмет ету механизмін зерттеу негізіндеэкономикалық ойлау қабілетін шығару табылады.Пәннің міндеттері

Квалификациялық сипаттама мен осы силлабус талаптарына сәйкес студент мыналарды білу қажет:  • экономиканы реттеу мәнін шаруашылық объектісі ретінде танысу

  • кәсіпорынның ресурстық базасын және әр түрлі ресурстардың тиімділігін қарастыру

  • кәсіпорынның қаржылық нәтижесін және қызмет ету механизімін зерттеу

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика.

Постреквизиті: Экономикалық саясат, Мемлекет және бизнес, Мемлекеттік қаржылық реттеу.

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» әдістемесі ерекше зерттеу және айқындау әдістеріне ие. Осыған байланысты оқу үрдісінде оқудың дәстүрлік және инновациялық әдістері, лекция – презентациялар, дискуссиялар, тестілер және жағдайлық есептер шығару әдістері қолданылады.

Үлгі 4

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емесБілім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.

Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.Үлгі 5
Пән түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырыптардың атауы

Сағаттар
Дәріс

Семинар

СӨЖО

СӨЖ

Экономиканы мемлекеттік реттеудің теоретикалық аспектілері

2

4

2

12ЭМР – дің әдістерінін түсінігі және оның негізгі элементтерін

2

4

2

12Мемлекеттік реттеудің нысандарынің жалпы сапаттамасы

2

4

2

12Болжау және жоспарлау мемлекеттік

реттеудің негізгі әдістеры ретінде
2

4

2

12

5

Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері

2

4

2

12

6

Экономиканы ақша – несиеләік реттеудің негізгі механизмдері

2

4

2

12

7

Экономикалық өсім: негізгі факторлары мен оны қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік іс шаралар

2

4

2

12

8

Ғылыми – техникалық прогресстің бағыттамасы және оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлі

2

4

2

12

9

Мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясаттарын

қалыптастыру мен және жүзеге асыру механизмі
2

4

2

12

10

Аграрлық сфераны мемлекеттік реттеу

2

4

2

12

11

Бәсекелік ортаны қалыптастыру және монополияны реттеу

2

4

2

12

12

Жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу және халықты әлеуметтік қорғау

2

4

2

12

13

Экологиялық реттеу бойынша мемлекеттік іс шаралар жүйесі

2

4

2

12

14

Сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеу

2

4

2

12

15

Аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу

2

4

2

12
Барлығы

30

60

30

180

Каталог: attachments -> article -> 696
article -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 17 қазандағы №1108 қаулысы
article -> Жылғы қорытынды аттестаттау
696 -> Қазтұтынуодағы
696 -> Пән: ет2205 «Экономикалық теория» Мамандықтар
696 -> Пән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар Кафедра
696 -> «Муниципалды менеджмент»
696 -> Пән: ет2205 «Экономикалық теория» Мамандықтар
696 -> 10 маусым 2010ж. Хаттама №10 Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М. К


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді