Силлабус (Syllabus) мазмұны

Loading...


Дата30.06.2020
өлшемі327.03 Kb.
Ф.4.002-02

қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


«Ө.А.байқоңыров атындағы жезқазған университеті» АҚ

БЕКІТЕМІН


ГПИ директорының м.а.

________Темірбекова А.А.

«_____» _________2020 ж.

Силлабус (Syllabus) 

Модуль 1.3 Психологиялық-педагогикалық білімдер

«Жасерекшелік және педагогикалық психология» пәні бойынша

6В01301-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі


Оқыту формасы күндізгі

Курс 2

Семестр 3Кредит саны 5

Дәріс 15


Тәжірибелік (семинарлық) сабақтар 45

Зертханалық сабақтар 0

СОӨЖ 30

СӨЖ 45


Емтихан 3 семестр

Жезқазған, 2020 ж.

Силлабус (Syllabus)

«Жасерекшелік психологиясы» және «Педагогикалық психология» пәндерінің типтік оқу бағдарламалары негізінде жасалды.


ППжФ кафедрасының аға оқытушысы Мурзалиева Айкерим Байказаховна құрастырған «Жасерекшелік және педагогикалық психология» пәнінің силлабусы педагогика, психология және филология кафедрасының мәжілісінде талқыланды және бекітілді «___»____2020 ж. №__хаттама
Силлабусты құрастырушы: ___________ Мурзалиева А.Б.

(қолы)

Кафедра меңгерушісі_________________ Кашкинбаева З.Ж.(қолы)
«Жасерекшелік және педагогикалық психология» пәні бойынша Силлабус (Syllabus)  ГПИ-дің ҒӘК отырысында талқыланды және бекітілді «___»____ 2020 ж. №__хаттама
ҒӘК төрағасы _________________

(қолы)

«Жасерекшелік және педагогикалық психология» пәні бойыншаСиллабус (Syllabus) мазмұны 1. Оқытушы туралы мәлімет......................................................................................................

 2. Пән туралы мәлімет.....................................................................................................................................................

 3. Әдебиеттер тізімі....................................................................................................................

 4. СОӨЖ және аудиториялық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары.....................

 5. СӨЖ тақырыптары................................................................................................................

 6. Пән бойынша тест сұрақтары (бақылау тапсырмалары)....................................................................

 7. Студенттер білімін бағалау............................................................................................. ......................................

 8. Курс саясаты...................................................................................................................................................................


1. Оқытушы туралы мәлімет

Аты-жөні: Мурзалиева Айкерим Байказаховна

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Қызметі: аға оқытушы

Кафедра: педагогика, психология және филология

ЖОО еңбек өтілі: 9 жыл

Кафедраның толық мекен-жайы: қ.Жезқазған, к.Анарқұлов 12а

Ғимарат: 5, қабат: 2, кабинет: 205


2. Пән туралы мәлімет:


Семестр

Кредит саны

Сабақ түрі

СӨЖ сағат саны

Емтиханға дайындық және тапсыру сағат саныЖалпы сағат саны


Бақылау нысаны


Байланыс сағаттарының саны

СОӨЖ сағат саны


Бар

лық сағат саныДәріс

Практика

лық сабақтарЗертхана

лық сабақтар
3

5

15

45

0

30

90

45

15

150

емтихан


- Пәннің мақсаты мен міндеттері:

- Екінші циклдің дублин дискрипторына сәйкес пән бойынша студенттердің білім, білік дағдылар тізімі: болашақ мамандардың тиімді психологиялық дайындықтарына сай келетін, таңдаған мамандықтарының психологиялық аспектісі төңірегіндегі эмпирикалық елестеулері мен теориялық білімдерін қалыптасуы болып табылады. Студенттерге жасерекшелік психологиясының әдістемелік негіздерін түсіндіру және студенттің әлеуметтік-педагогикалық тәжірибедегі атқаратын кәсіби әрекеттерінің жүйесін ғылыми-теориялық тұрғыда қалыптас-тыру. Мұғалiм мен оқушылардың продуктивтi қарым-қатынасымен байланысты iскерлiктерiн қалыптастыру. Педагогикалық психология модулін оқыту үрдісінде болашақ педагог мамандарының кәсіби маңызды сапараларын қалыптастырып, психологиялық теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Тұлғаның дамуындағы өзіндік ерекшеліктерін, оған тәрбие беру және айналадағы ортамен өзара әрекет жасау (ойлау, есте сақтау, елестету, сезім, ерік, т.б.) үрдісінде қалыптасатын алуан түрлі психикалық үрдістерді, күйлер мен сапарларды, психикалық құбылыстарды ашып көрсетті. Педагогикалық психологияның қазіргі таңдағы психология құрылымындағы алатын орны туралы, студенттің кәсіби мамн ретінде қалыптасу үрдісінде педагогикалық психологияның маңызы және рөлі туралы түсінік беру. Пән студенттерге балалар психологиясының негіздері жайында білім беруге, психикалық дамудың негізгі заңдылықтары, жас кезеңдерге, танымдық үрдістерінің дамуына бағытталған.

- Оқытылатын пәннің басымдылық негіздемесі: оқыту аумағындағы негіздері туралы білімі мен түсінігін көрсету; игерген базалық білімін жеткізу, жаңа ақпаратты контекстуалау және өңдеу, оқыту аумағының жалпы құрылымын түсінгенін көрсету және оның элементтерінің арасындағы байланысты ұғыну, оқыту аумағына тиісті әдістерді қолдану.
Пререквизиттер: ЖОББМ өзін-өзі тану пәні

Постреквизиттер: психология, педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, эксперименталды психология негіздері, түзеті-дамыту жұмыстарының әдістемесі, оқу іс-әрекетінің психологиялық негізі, 1-сынып оқушысын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, оқудағы қиындықтар бойынша кеңес беру.


3. Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер: 1. Айтбаева, А.Б. Арт-методы в образовании [Текст]: Учебное пособие / А.Б. Айтбаева; Г.А.Қасен.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 204с.

 2. Абитаева, Р.Ш. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в дея-тельности [Текст]: Учебное пособие / Р.Ш Абитаева.- Жезказган: АО ЖезУ, 2019.- 89с

 3. Арт-терапия [Мәтін]: Әдістемелік нұсқау / Құраст.: З.Б.Мадалиева, М.М.Сүлеймен.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 160б.

 4. Ауталипова, У.И.Психология детско-родительских отношении в конфликте [Текст]: Учебное пособие / У.И. Ауталипова.- Алматы: ИП "Отан", 2019.- 141с.

 5. Ауталипова, Ұ.И. Дау-дамайлар психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ұ.И. Ауталипова, С. Қоңырбаева.- Алматы: Отан баспасы, 2019.- 199б.

 6. Ауталипова, Ұ.И. Жас ерекшелік психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ұ.И. Ауталипова, Х.Т. Шерьязданова, Д.Е. Абдраманова.- Алматы: Отан баспасы, 2019.- 185б.

 7. Бұлақбаева, М.К. Дарындылық әлеуметтік маңызы мен диагностикасы [Мәтін]: Оқу құралы / М.К. Бұлақбаева, Ж.Е. Жакеева, А. Омирбекова.- Алматы: Отан баспасы, 2019.-132б.

 8. Бұлақбаева, М.К. Педагог мамандығына кіріспе [Мәтін]: Оқу құралы / М.К. Бұлақбаева.- 2-ші басылым.- Алматы: Отан баспасы, 2019.- 142б.

 9. Дауренбеков, К.К. Модели и методы алгоритма создания адаптивных обучающих программ [Текст]:Монография / К.К. Дауренбеков.- Алматы: ИП "Отан", 2019.- 124с.

 10. Дүйсенбаев, А.Қ. Педагогика [Мәтін]: Оқу-әдістемелік кешен / А.Қ. Дүйсенбаев.- Алматы: "Отан" баспасы, 2019.- 293б.

 11. Дүйсенбаев, А.Қ. Педагогикалық менеджмент [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ.Дүйсенбаев.- Алматы:Отан баспасы,2019.-158б.

 12. Дүйсенбаев, А.Қ. Психология [Мәтін]: Оқу құралы / А.Қ. Дүйсенбаев.- Алматы: "Отан" баспасы, 2019.- 212б.

 13. Касымова, Г.М. Психологические основы игровой терапии детской тревожности [Текст]: Учебно-методическое пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Г.М. Касымова.- Алматы: ИП "Отан", 2019.- 111с

 14. Касымова, Г.М. Развивающие игры в диагностике и коррекции психического развития детей дошкольного возраста [Текст]: Учебно-методическое пособие / Г.М.Касымова-Алматы: Отан, 2019.-178с.

 15. Мирза, Н.В. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас [Мәтін]: Оқу құралы / Н.В. Мирза, Р.Б. Маженова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2019.- 212б.

 16. Муратбаева, Г.А. Кәсіптік педагогика [Мәтін]: Оқу құралы / Г.А. Муратбаева.- Алматы: Отан баспасы, 2019.- 180б.

 17. Мурзалиева, А.Б. "Кіші мектеп жасындағы оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы" пәнінен дәрістер курсы/ А.Б. Мурзалиева.- 2-ші басылым.- Жезқазған: "ЖезУ" АҚ, 2019.- 87б.

 18. Федченко, Н.М. Адаптация первоклассника к школьной среде: Учебное пособие / Н.М Федченко.- 2-е изд.- Жезказган: АО "ЖезУ", 2019.- 343с

 19. Федченко, Н.М. Влияние стиля педагогического общения на адаптацию первоклассника к обучению в школе [Текст]: Монография / Н.М. Федченко.- Жезказган: АО "ЖезУ", 2019.- 139с.

 20. Федченко, Н.М. Методика педагогической диагностики: Учебное пособие / Н.М Федченко.- Жезказган: АО "ЖезУ", 2020.- 154с.

 21. Федченко, Н.М. Учебное пособие "Организация самостоятельной работы младших школьников в начальной школе": Учебное пособие / Н.М Федченко.- Жезказган: АО "ЖезУ", 2020.- 119с.

 22. Федченко, Н.М. Учебное пособие "Педагогическое общение": Учебное пособие / Н.М Федченко.- Жезказган: АО "ЖезУ", 2020.- 89с.

Қосымша әдебиеттер: 1. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. М., 1978г.

 2. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981г.

 3. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. М., 1989г.

 4. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 1984г.

 5. Раттер М. Помощь трудным детям. М., 1987г

 6. Лэндерт Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М., 1994

 7. Психологические проблемы неуспеваемости школьников /Под ред. Н.А.Менчинской. – М.: Педагогика, 1971

 8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1995

 9. Страхов И.В. Психология педагогического такта. – Саратов, 1966

 10. Шерьязданова Х.Т., Суркова Т.И. Педагогу о стиле общения с детьми. – Алматы: Рауан, 1996

 11. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991

 12. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М, 1995

 13. Возрастная и педагогическая психология. /Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1973

 14. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. //Собр.соч.в 6 т. Т.4. – М.: 1984

 15. Гамезо М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. –М.: 1984

 16. Гоноболин Н.Ф. Книга об учителе. – М.: Просвещение, 1965

 17. Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: 1987

 18. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987

 19. Кузьмина Н.В. Формирование педагогических способностей. – Л., 1971

 20. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М.: Педагогика, 1976Интернет-ресурстар:


 1. www.abcpeople.com/typework/psychology/selfcontrol2.htm
 1. Аудиториялық сабақтар мен СОӨЖ тапсырмаларының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Апта №


Тақырыптар атауы


Оқытуды ұйымдастыру нысаны

Сағат саны

СОӨЖ тапсырмалары

1

2

3

4

5

1-модуль. Жасерекшелік психологиясы

1

Жас ерекшелік психологиясының пәні. Даму факторлары

Дәріс

1

Бала психикасының дамуына әсер ететін факторлар

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

2

Балалар психологиясы

Дәріс

1

Нәрестелік кезеңдегі психикалық дамудағы шартты және шартсыз рефлекстердің ықпалы. Әр жас кезеңде жас дағдарыстардың болу себептері

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

3

Мектепке дейінгі бала психикасының дамуы. Мектепке дейінгі кезеңдегі іс-әрекет түрі мен формасы.

Дәріс

1

Мектепке дейінгі кезеңде тілді қатынас құралы ретінде пайдалана білу. Мектепке дейінгі кезеңде баланың сенсорлық дамуы

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

4

Бастауыш сынып оқушыларының психикалық дамуының жалпы си-паттамасы. Жас өспірімдік кезең психологиясы.

Дәріс

1

Мектептегі алғашқы теориялық ойлаудың қалыптасуы (Д.Б.Элько-нин, В.Давыдов) Жасөспірім жасы-ның дағдарысы мәселесін шетел және кеңес психологиясында зерт-теу.

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

5

Ересектер психологиясы

Дәріс

1

Кемелденуге өтудің жалпы шарт-тары. Кемелдену кезеңінің әлеу-меттік мәні.

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

2-модуль. Педагогикалық психология

6

Педагогикалық психологияның не-гізгі мәселелері, принциптері және негізгі категориялары

Дәріс

1

Қазіргі заман психологиясында қарастырылатын жалпы түсініктер.

Жануарлар тәртібі мен психикасы-ның даму деңгейінің стадияларын талдау (А.Н.Леонтьев, К.Э.Фабри бойынша)Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

7

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру-дың негізгі педагогикалық бағыттары

Дәріс

1

Іс-әрекетке итермелеуші күштер, оның ішкі және сыртқы компо-ненттері және олардың бір-біріне ауысуы. Түрлі қызмет, әрекет үстіндегі қабілеттердің шығуы және дамуы

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

8

Қазіргі кезеңдегі білім

Дәріс

1

Қазіргі заманғы психология салалары

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

9

Тұлға психологиясы

Дәріс

1

Э.Кречмердің мінез типологиясы. А.Е.Личко, К.Леонгард бойынша мінездің акцентуациялық типтері

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

10

Жеке адам және оның бағыт-бағдары

Дәріс

1

Жеке тұлғаның біріншілік, екінші-лік және үшіншілік еріктік қасиет-тері

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

11

Қиын оқушылар – педагогикалық жағынан қараусыз қалған оқушылар

Дәріс

1

Психологиялық әсер етудің негізгі әдістері

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

12

Мұғалім психологиясы

Дәріс

1

Кәсіби өсудегі кедергілер

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

13

Оқыту тәрбиелеу үрдісінің тиімділігі-нің мұғалімнің қарым-қатынас стил-деріне тигізетін әсері

Дәріс

1

Г.Д.Лассуэллу бойынша заманауи қоғамдағы коммуникацияны тал-дау

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

14

Педагог тұлғасы

Дәріс

1

Сыртқы пішін имидждің бір бөлігі ретінде

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2

15

Педагогтың қарым-қатынасының стилі педагогикалық мәселе ретінде

Дәріс

1

Тұлғааралық қарым-қатынас кеңіс-тігі

Тәжірибелік

3

СОӨЖ

2
Барлығы
15/45/30

5. СӨЖ тақырыптары


п/п

Апта

ТақырыптарСағат саны

Әдебиеттер, беттерАғымды бақылау формасы

1

2

3

4

5

6

1

1

Адам іс-әрекетінің фило және онтогенездік дамуы

3

1, 2, 5, 9.

3, 4, 8.


конспект

2

2

Түйсіктердің ағзалық ішкі және сыртқы жағдайлармен байланысы

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5.


коллоквиум

3

3

Эмоция және адам даралығы. Баланың эмоционалды сфе-раны дамытудың маңызы мен қажеттігі

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5.


презентация

4

4

Адам әрекет-қылығын моти-вациялық психологиялық тұрғыдан түсіндіру

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

коллоквиум

5

5

Темперамент және іс-әрекеттің даралық стилі

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

ассоциограмма

6

6

Мінезді қалыптастырудың психологиялық-педагогика-лық аспектілері

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

конспект

7

7

Адам қабілеттерінің қалып-тасуының алғышарттары

3

1, 2, 5, 9.

3, 4, 8.


реферат

8

8

Педагогикалық психологияның құры-лымы және зерттеудің негізгі әдістері

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5.


Кейс

9

9

Педагогикалық психологияның даму тарихы, әдіснамалық негізі

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5.


Бағдарлама құрастыру

10

10

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың негізі педагогикалық бағыттары

3

1, 2, 5, 9.

3, 4, 8.


Кейс

11

11

Оқыту үрдісіндегі тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайлары

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5.


Жоба жасау

12

12

Тәрбие психологиясы

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

Кейс

13

13

Мұғалім психологиясы

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

Презентация

14

14

Педагог тұлғасы

3

2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

Нұсқаулықтар дайындау

15

15

Педагогтың қарым-қатынас стилі педагогикалық мәселе ретінде

3

1, 2, 5, 9.

3, 4, 8.


Тренинг бағдарламасын құрастыру

Барлық сағат саны

45
6. Пән бойынша сұрақтар (бақылау тапсырмалары)

«Жасерекшелік және педагогикалық психология»

курсы бойынша емтихан сұрақтары


 1. Жасерекшелiгi психологиясы пәнi және мiндеттерi. Жасерекшелiгi психологиясы пәнi туралы ұғым. Жас ерекшелiгi психологиясының теориялық және практикалық мiндеттерi. Жас ерекшелiгi психологиясының ғылым ретiндегi негiзгi мәселелерi.

 2. Жас ерекшелiгi психологиясының әдiстемелiк негiзi. Психологиялық зерттеулердiң әдiстемелiк негiзi және олардың жас ерекшелiгi психологиясындағы өңделуi. Жас ерекшелiгi психологисы әдiстерiнiң негiзгi класификациясы.

 3. Психикалық даму периодизациясы. Жас және жасерекшелiк кезеңдерi. Балалық, ересектiк және кәрiлiк шақтағы психикалық даму периодизациясының мәселелерi.

 4. Жас ерекшелiгi психологиясының негiзгi концепциялары. Жас ерекшелiгi психологиясының негiзгi теориялық мәселелерi. ХIХ ғ. ортасында жас ерекшелiгi психологиясының пайда болуы.

 5. Шетелдiк жас ерекшелiгi психологиясының негiзгi концепциялары. Шетелдiк психологиядағы психикалық даму мәселесi және оның қозғаушы кұшi., психикалық дамудың спонтанттылық концепцисы (К.Бюлер, Баланың психикалық даму мәселелерi туралы психоанализ Э.Эриксонның дамудың эпигенетикалық концепциясы. Ж.Пиаже мектебiндегi психикалық дамудың түсiндiрiлуi.

 6. А.Баллонның мектебiндегi дамудың әлеуметтiк-тарихи жағдай концепциясы. Балалық шақты этнопсихологиялық тұрғыда зерттеу (М.Мид).

 7. Ресейдегi революцияға дейiнгi жас ерекшелiгi психологиясы. В.Н.Татищевтiң, П.Ф.Лесгафттың, П.Ф.Каптеревтiң көзқарастары. Оқыту мен тәрбиелеу мәселелерiн талдаудағы К.Ушинскидiң рөлi. Л.С. Выготскийдiң психиканың мәдени-тарихи даму теориясы.

 8. Кеңес психологиясының алғашқы кезеңiнде психика және оның дамуының диалектикалық-материалистiк тұрғыда түсiндiрiлуi (К.Н.Корнилов, П.П. Блонский, Д.Н.Узнадзе)

 9. Ақыл-ой дамуындағы оқытудың рөлi (Б.Г.Ананьев, А.А. Люблинская, Д.Б.Эльконин т.б.)

 10. Жетекшi iс-әрекет ұғымы. Әрекеттiң жетекшi түрлерiн балалық жас ерекшелiк кезеңдерiмен дәуiрлеуi. Жас кезеңнiң шетелдiк теорияларына сыни көзқарас (А.Гезелл, С. Холл, К.Бюлер, Ш.Бюлер, А. Валлон, Ж.Пиаже).

 11. Әр-түрлi жас ерекшелiктiк деңгейлердегi психикалық даму ерекшелiктерi. Нәрестелiк кезеңдегi психологиялық ерекшелiктер. Жадырау комплексi сәбидiң негiзгi жаңару кезеңi ретiнде. Ерте балалық шақтағы психиканың дамуы. Ерте балалық шақтағы психикалық даму шарттарының жалпы сипаттамасы. Ерте балалық шақтағы жаңарулар.

 12. Затты iс-әрекет – ерте балалық шақтағы әрекеттiң жетекшi түрi. Ерте балалық шақтағы психикалық процестiң дамуының негiзгi заңдылықтары. Эмоция мен жоғарғы сезiмнiң даму ерекшелiктерi.

 13. Қарым-қатынас және сөйлеудiң дамуы. (Ж.Пиаже, А.Баллон, В. Штерн)

 14. Үш жастағы дағдарыс туралы жалпы түсiнiк.

 15. Мектепке дейiнгi кезеңдегi психиканың дамуы. Мектепке дейiнгiлердiң үлкендермен және құрбы-құрдастарымен қарым-қатынас формасы және әрекеттiң әр-түрлi түрлерiнiң даму ерекшелiклерi. Ойын мектепке дейiнгi жастағылардың жетекшi әрекетi ретiнде.

 16. Баланың психикалық дамуы үшiн сенсорлық үрдістердің мақсатқа бағытталған қалыптасуының мағынасы (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер).

 17. Сөздік пен сөйлеудің граматикалық құрылымының дамуы: сөйлеу қызметінің дамуы.

 18. Эмоциялы-ерікті сфераның дамуы. Мінез және қабілеттің қалыптасуы.

 19. Мектептегі жүйелі оқытуға балаларды дайындау мәселесі. Дайындық түрлері, олардың сипаттамасы. Мектепке, мұғалімге, оқу міндеттеріне қатынас жүйесін қалыптастыру. Жеті жастағы дағдарыс туралы ұғым.

 20. Шетел психологиясындағы ойын теорияларына сыни тұрғыда шолу (К.Гросс, Г.Спенсер, К.Бюлер, С Холл, В. Штерн, Ф Бойтендайк).

 21. Бастауыш мектеп жасындағы дамудың жалпы шарттары. Оқу әрекеті бастауыш мектеп жасындағылардың жетекші әрекеті ретінде. Оқу мазмұны мектеп жасындағы ақыл-ой дамуының негізгі көзі ретінде. Бастауыш мектептегі ғылыми ойлуды қалыптастыру теориясы (П.Я. Гальперин). Бастауыш сынып оқушысының әлеуметтік өмірі. Сынып ұжымының ішкі және сыртқы қатынасының психологиясы.

 22. Жеткіншектің физикалық, ақыл-ой және әлеуметтік даму сипати мен жиілігіндегі даралық және жыныстық ерекшеліктері. Адамгершілік сенімдері және олардың қалыптасуы. Өзіндік сана сезімнің бастапқы даму, он негізгі заңдылықтары. Жеткіншектің талаптану деңгейі.

 23. Жасөспірімдік шаққа өтудің негізгі алғы шарттары. Жас өспiрiмдiк кезең психологиясы. Отандық және шетелдік психологиядағы жасөспірімдік кезеңге өтудің мәселелері. Жетекші әрекет мәселелері. Кәсіптік бағыттылық жасөспірімдік кезеңнің жетекші жаңарулары ретінде. Мамандық таңдаудың психологиялықе решеліктері. Жасөспірімдік кезеңдегі оқу әрекеті. Шығармашылық белсенділіктің даму, өзін-өзі көрсету қажеттілігінің көрінісі.

 24. Ойлаудың ерекшеліктері және он тәрбиелеу шарттары. Ғылыми көзқарастың даму жолдары. Ғылыми және эстетикалық қалыптардың қалыптасуы.

 25. Ересектiк кезең психологиясы. Ересектік жастағы дағдарыс мәселесі.

 26. Қартаю кезеңi және кәрiлiк шақ. Геронтология және геронтопсихология туралы ұғым. Акселерация мәселесі. Кәрілікке психологиялық дайындық. Кәрілік шақтағы қарым-қатынас. Орта және кәрі адамдардың балаларға, жастарға және басқа жастағы адамдарға деген қатынасының психологиясы. Ұзақ жасау және өмір сүру қабілеттілік мәселелері. Кәрілік әлеуметтік мәселе ретінде.

 27. Педагогикалық іс-әрекет мазмұнына не жатады? Педагогикалық психология құрылымы. Оқу ынтымақтастығы қандай формада көрінеді? Оқушының оқу іс-әрекетін ұйымдастыру педагогикалық сипаттамасы:

 28. Педагогикалық іс-әрекеттің құралдарына не жатады?

 29. Оқу іс-әрекетінің сыртқы құрылымының компоненті

 30. Саналылық пен мақсаттылық сипаттамалары өзара әрекеттесудің қандай формасымен анықталады? Оқыту үрдісіне ықпал ететін ішкі факторлар

 31. Эмпирикалық әдіске жататын әдіс. Адамның өзін және шындықты қайта құруға бағытталған белсенділік түрі.

 32. Қарым-қатынаста жүзеге асырылатын функция. Оқу ынытмақтастығының мәселесін қарастырған. Оқушының жеке, интеллектуалды дамуы және жеке адам болып қалыптасуы педагогикалық іс-әрекеттің қандай сипаттамасы?

 33. Педагогикалық функцияның ұйымдастыру-құрылымдық тобына жататын функция.

 34. Білім беру үрдісінде адамның әлеуметтік-мәдени тәжірибені игеру механизмдері мен зандылықтары туралы ғылым

 35. Оқу іс-әрекетінің жемісі. Педагогикалық іс-әрекет стилі

 36. Шығармашылық іс-әрекеті орындауға мүмкіндік беретін қабілеттің жоғарғы деңгейі.

 37. Ым-ишара, мимика арқылы қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынас.

 38. Адамның өз мінез-құлқын саналы меңгере алу қабілеті? Адам іс-әрекетінің негізгі түрі.

 39. Топтың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан түрі

 40. Естің бұзылуы. Қабілет дамуындағы ең басты фактор.

 41. Зейін – сыртқы дүниедегі материалдардың барлығын санамызға жіберіп отыратын есік.

 42. Организмнің белгілі бір ортаға бейімделуі. Қай жас кезеңнен бастап балалар үшін топ тарапынан баға маңызы? Жаңа қажеттілік пен оларды қанағаттандырудың ескі мүмкіндіктері арасында болады?

 43. Жеке адамның мұғалім ретінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғарғы көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын психологиялық ерекшелік. Жастардың тәлімгері ретінде өзіне қойылатын әлеуметтік үміттерді тепе-тең қабылдау негізінде құрылатын мұғалімнің мінез-құлқы.

 44. Балалардың ерік-жігерін көрсетуге ұмтылысы қай кезеңнен басталады?

 45. Л.С.Выготский мектебіндегі психологтардың қайсысы жас ерекшеліектерін кезеңдерге бөлуде жетекші іс-әрекет принципін қалыптастырған?

 46. Адамның өзін-өзі тәрбиелеу үшін қажет жағдай. Ақыл-ой орталығы мидың қай бөлігінде орналасады? Нерв үрдісінің өзара индукция заңын түсіндірген?

 47. Түрлі пішіндегі бейнелерді есте қалдыру қабілет.

 48. Мектептегі оқуын бастаған баланың психологиялық дамуының негізгі ерекшелігі қандай?

 49. Ережелерге сүйене отырып, кез келген іс-әрекетті жүзеге асыра білу немесе білімді тәжірибеде қолдана білу.

 50. Саналы іс-әрекеттің автоматтандырылған компоненті.7. Студенттер білімін бағалау жүйесі

№2 кесте. Студенттердің оқу жетістіктерін төртбалдық сандық эквивалентке сәйкес әріптік жүйемен бағалауӘріптік жүйе бойынша бағалар


Балдың сандық мөлшері

Балдар (пайыздық мазмұны)

Оценка по традиционной системе

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

Студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі меже-аралық бақылау және рейтингтік бағаның қосындысынан шыққан қорытынды бағамен анықталады.

Студенттің рейтингтік бағасы аралық үлгерімі және ағымдағы бақылаудың нәтижесі бойынша шығарылады (ережеге сәйкес, академиялық кезеңіндегі 2 аралық бақылау).Ағымдағы бақылау Сіздердің оқу үрдісіндегі зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды, дәрістерді жазу және сабаққа қатысу, дәріс барысындағы жедел сұрақтарға жауап беру мен өздік жұмыстарды тапсырудан алған бағаларыңыздың қорытындысы арқылы шығарылады.

Семестрдегі пән бойынша оқу материалының меңгерілуін бақылау 2 аралық бақылаудың көмегімен, яғни ағымдағы және шектік бақылау арқылы жүзеге асырылады. Семестрдің соңында қорытынды бақылау (емтихан) жүргізіледі.Межелік бақылау (МБ) негізінде тест арқылы өткізіледі, онда студент 100% алады.

Қорытынды бағалау, яғни емтихан студенттерге пән туралы және оның барлық тақырыптары мен салаларының өзара байланысы туралы жалпы түсінік қалыптастыру арқылы білімін жүйелеуге негізделген.

Есептеуді жеңілдету үшін пән бойынша студенттердің білімін бағалаудың қосындысы 100%-ды құрайды (оқу жоспары бойынша сағат санына қарамастан).

Студент білімінің жалпы бағасындағы әр бақылау үлесі төмендегідей:

Семестр кезіндегі Сіздің жұмысыңыздың кумулятивті көрсеткіщі қорытынды баға болып есептеледі. Кредиттік технология негізіндегі баға шкаласына сәйкес соңғы баға қойылады (жол көрсеткішті қараңыз).


Ағымдағы бақылау

Бағалаудың міндетті өлшемдері (35% дейін)Баға өлшемдері

Баға %

1

Сабаққа қатысу және аудиторияда жұмыс жасау

5

2

СОӨЖ-та жұмысы

10

3

СӨЖ-ді орындау

10

4

Реферат, баяндама, конспект жазу

10

Оқытушының қарауымен бағалау өлшемдері (65%)

5

Пәннің ғылыми аппаратын білуі. Сөйлеу сауаттылығы. Өз ойын анық, толық жеткізе білу

10

6

Психологиялық-педагогикалық циклдағы пәндер бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу. Олимпиадаға қатысу.

20

7

Практикалық тапсырмаларды орындауда теориялық психологиялық-педагогикалық білімдерін пайдалана алу.

15

8

Оқу, білім беру презентацияларын, портфолио жасау

15

9

Топта жұмыс истеу: шыдамдылық, мейірімділік, креативтілік, қарым-қатынасқа ашық

5
Барлығы

100%


8. Курс саясаты

Курс саясаты келесі талаптарды қамтиды:

Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау, сабақ барысында ұялы телефонды сөндіру, тиісті міндеттерді уақытылы орындап отыру. Әр тапсырманы оқытушыға белгіленген мерзіміне сәйкес тапсырып отыру. Тапсырманы кешіктірген жағдайда Сіз қорытынды балыңыздан әрбір кешіктірілген күн үшін бір балдан жоғалтып отырасыз. Егер Сіз себепті жағдайларға байланысты аралық емтиханға келе алмайтын болсаңыз, онда Сіз емтиханға дейін оқытушыға ескертуге тиіссіз. Сабақ барысында барлық студенттермен тест орындалып, талқыланғаннан кейін тест тапсыру жеңіл болады. Себепсіз жағдайларға байланысты емтиханға келмеген жағдайда Сіз емтихан тапсыру мүмкіндігінен айрыласыз.
Академиялық тәртіп және этика саясаты. Толерантты болыңыз, өзгенің пікірімен санасыңыз. Қарсылығыңызды сыпайы түрде жеткізіңіз. Көшірілген (плагиат) және басқа жалған жұмыстарға жол берілмейді.

Көшірілген жұмыстарға жатқызылады: электронды және баспа материалдарын, өзге авторлардың пікірлерін, дәйексөздерді қолданған кезде сілтемелердің көрсетілмеуі. Емтихан тестісі кезінде көшіруге, студенттердің бір-біріне көмектесуіне және басқа студент үшін емтихан тапсыруға жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын жалған жеткізген студенттің қорытынды бағасы «F» болып есептелінеді.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...