Силлабус пән: Психология тарихы Курсбет2/9
Дата16.01.2017
өлшемі0.76 Mb.
#219
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
Дәріс сабақтары
1 – тақырып. Психология тарихына кіріспе– 1 сағат.
Психология тарихы пәні, мақсаты мен міндеттері. Тарихи психологиялық зерттеулердің әдіснамалық мәселелері. Психология дамуының факторлары мен заңдылықтары
2- тақырып. Ежелгі және орта ғасырдағы психологиялық білімдер – 2 сағат.
Ежелгі Шығыстағы психологиялық ой – пікір. Ежелгі сақтар түсінігіндегі психика мәселесі. Дін мен мифологиядағы психика туралы көзқарастар. Күнге, отқа және атқа табынудың психологиялық мәні. Буддизм түсінігіндегі психика мәселесі.

Қабылдау және ұғым. Дербес мән ретіндегі «МЕН» - ге қарсы Локаята ілімі. Буддизм түсінігінде психика күйлердің ағыны ретінде. Лаоцззы УІ ғ.б.э.д. психиканың объектінің физикалық әсеріне тәуелділігі, адам табиғилығы туралы. Конфуций 551 – 479 б.э.д. адам табиғатының рухани – тәндік бір тұтастығы туралы. Практикалық медицина мен жаратылыстану шеңберіндегі психикалық туралы табиғи – ғылыми көзқарастар.


3–тақырып.Антикалықпсихология-2сағат.
Платонның 427 – 347 б.э.д. жан мен таным туралы ілімі. Платон ілімінің кейінгі дәуірмен күні бүгінге дейінгі психологиялық ой – пікірлерге әсері. Гераклиттің УІ – У ғ. б.э.д. жан туралы, табиғаттың жалпы заңдарына тәуелділігі жайлы идеялар. Атомистер: Левкипп, Демокрит 460- 347 б.э.д. Эпикурдың материалистік көзқарастары. Демокрит пен өзге атомистердің психологиялық танымның кейінгі дамуына ықпалы. Аристотельдің 384 – 322 б.э.д. жан мен оның құрылымы туралы ілімі. Аристотельдің психологиялық көзқарастарының биологиялық бағдары. Грек және Рим дәргерлерінің сезім мүшелері: ми, қабылдау, темпераментті зерттеудегі ғылыми жетістіктері.(Гален, Гиппократ). Антикалық кезеңдегі психология дамуының нәтижесі.
4- тақырып. Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология – 2 сағат.
Орта ғасыр психологиясындағы материалистік идеялар Р.Бэкон, В.Оккам, Д.Скотт. номиналистер мен реалистердің дау – таласы. Психологияның діни философия шеңберіндегі дамуы. Түркі мұсылмандық психологияның дамуы. Арабтық шығыстағы психологияның дамуы Әл – Фараби жан қуаттары жайл. Ибн – Сина Авиценна психиканың материалдық негізі туралы. Ибн - әл – Хайсам Альгазен көру түсініктері туралы. Ортағасырлық дәргерлер, анатомдар зерттеулерінің психология үшін маңызы. Авиценна, Мигель, Сервет, Андрей Везалий.
5- тақырып. ХYІІ ғасырдағы Европалық психология – 2 сағат.
Р.Декарт (1596 - 1650). Декарттың жан мен тән туралы ілімі, дуализм. Декарттың рационализмі, психиканы санамен теңестіру. Буржуазиялық дәуірдің жалпы сипаты және оның психологиялық идеялардың дамуындағы бейнелеуі. Ф.Бэконның (1596-1650) эмперикалық әдістаманы негіздеуі. Рефлекс туралы ілім және оның тарихи мәні. Б.Спиноза (1632 - 1677). Ойлайтын тән туралы түсінік. Аффектілер туралы ілім. Таным мен қабілеттілік туралы ілім.

Т. Гоббс (1588 - 1679) бойынша психиканың жалпы түсінігі. Таным процестері мен аффектілер, ерік пен қабілеттілік туралы ілім.

Дж.Локк(1632-1704).Эмперикалық психологияның бастауы. Локктың туа біткен идеяларға қарсы болуы. Г.Лейбниц (1646 - 1716). Апперцепция туралы ілімі. Лейбництің психология дамуы әсері. Санасыз психиканың құбылыстар туралы түсінік. Эмперизмді сынау.
6 – тақырып. ХYІІІ ғасырдағы психологияның дамуы – 2 сағат.
Ж.Ламетри (1715 – 1751). «Адам машина» адам мен оның психикасына табиғи ғылыми көзқарас. Англиядағы ассоциативтік психология. Д.Гартли негізгі психиканың элементтер мен олардың ассоциациясы туралы.Э.Кондильяктың сенсуалистік таным теориясының дамуы. Д.Дидроның психологиялық көзқарастары. К.А. Гельвецийдің психологиялық көзқарастары. Неміс классикалық философиясындағы психологиялық идеялардың психология ғылымы дамуындағы мәні мен маңызы. И.Кант, и.Г. Фихте, Г.Гегель, Л.Фейербах. жүйелі, дәйекті материализм, сезімдік және рационалдық таным, қабілеттер.
7 – тақырып ХІХ ғасырдағы психологияның дамуы – 2 сағат.
М.Ласаруц пен Х. Штейнталь психологиясы. А.Бэннің эмперикалық психология жүйесі, психологиядағы ықтималдық статистикалық әдістерінің мүмкіндіктері мен шығармашылық ассоциация туралы түсінік. А.Бэн мінез туралы.

Джемс Миллдің психологиялық көзқарасы Г.Спенсердің эволюциялық ассоцианизмі және оның психологиялық ғылымға ықпалы. К.Д.Ушинский психолог ретінде. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық антропологиясының қазіргі психология үшін мәні.

М.И.Владиславлев,Н.Я.Грот,И.А.Сикорский, М.М. Торцкийлердің психологиялық зерттеулері мен тұжырымдамалары. ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушылары: Шоқан Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтардың шығармаларындағы психологиялық идеялар.
8 – тақырып. Психологияның дербес ғылым ретіндегі қалыптасуы – 3 сағат.
Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің табиғи ғылыми алғышарттары. Ч.Белл, Г.Гельмгольц, Э.Вебер ашылымдары. Э.Герингтің есту түйсіктері теориялары. Г.Фехнердің психофизика негізін қалауы. Вундтың психология пәні мен ондағы эксперименттің ролі жайлы түсінігі жан дүниесі заңдары. Вундттың «халық психологиясы» гуманитарлық психология бағдарламасы. И.М. Сеченов психолог ретінде. Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы. «Бас миының рефлекстері» еңбегінің орыс және дүние жүзілік психологияның кейінгі дамуы үшін мәні мен маңызы. Алғашқы психологиялық лабораториялар: Германияда (Лейпцик), Ресейде (Қазан - 1885), АҚШ – та. Алғашқы психологиялық журналдар, конгрестер, Ғылыми қоғамдар мен мектептер. Психологияны оқыту.

9 – тақырып. Психологиядағы ХІХ – ХХ ғасыр шебіндегі теориялық тұжырымдамалар–2 сағат.
Ф.Брентаноның психологиялық акт теориясы. К.Штумпфтың функциялар психологиясының пайда болуы. Э.Б.Тетчнердің структурализмі. Вундт идеясының Америкада дамуы. В.Джемс. Психиканы бейімделу механизмі, сананы психикалық автоматизмдер туралы теориялық көзқарастар.

Т.Рибоның психологиялық теориясы. В.М.Бехтеровтың объективті психологияны рефлексологияны жасау әрекеті. Н.Н.Лангеніңэксперименттік психологиялық зерттеулері мен теориялық тұжырымдамалары.


10 – тақырып. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдан басындағы сараптау психологиясының дамуы–2 сағат.
Г.Эббингауздің, Г.Э.Мюллердің есті зерттеуі. Вюрцбург мектебіндегі О.Кольпе, Н.Ах, К.Бюлер, О.Зельц ойлауды эксперименталдызерттеуі. Эксперименттің күрделі психикалық құбылыстарды зерттеуде қолданылуы мен әлемге таралуы. Колумбия университетіндегі Д.М.Кэттельдің психологиялық лабараториясындағы даралық ерекшеліктер, оқу дағдылары, психофизика, ассоциация салаларындағы зерттеулері. Жануарлар сараптау психологиясы. (Э.Торндайк, В.Смолл).

Ф.Гальтонның сараптау дифференциалдық психологиясы. Тестерді ойлап табу. Ч.Спирмен қабілеттілік туралы факторлық талдауды жасау.А.Ф.Лазурский тұлға психологиясына қосқан үлесі.


11 – тақырып. Психологияның қазіргі тарихы. Психологиядағы әлемдік мектептер – 2 сағат.

Психологиялық ғылымдардың жіктелуі. Психологиядағы дағдарыс. Әдіснамалық плюрализм. Психологияға философиялық ағымдардың әсері. (феномонология, экзистенциализм, прагматизм, марксизм өмір философиясы). М.Верттеймер, В.Келлер, К.Коффкалардың гештальпсихологиясы. К.Левиннің зерттеулері. З.Фрейдтің психоанализі. Фрейд бойынша психиканың дамуы. А.Адлердің даралық психологиясы. Ағза мен мүшелердің психикалық кемістігі мотивациялық фактор ретінде ілім. К.Юнгтің аналитикалық психологиясы. Ассоциативті сараптау.


12- тақырып. Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы – 2 сағат.
Марксизм классиктерінің психология саласындағы негізгі идеялары. Психология ғылымына марксизмді еңгізу тарихы. ХХ ғасыр 20-30 жылдары аралығындағы әдіснамалық пікір сайыстардың тарихи ролі. П.П.Блонский, Л.С.Выготский, К.Н.Корнилов, С.Л.Рубинштейіннің маркстік психологиялық ғылымының қалыптасуындағы рөлі.И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К. Анохиннің мінез – құлық пен психикалық іс - әрекеттің философиялық механизмдерін зерттеуі.Кеңес психологиясының 20-30 жылдарындағы жалпы психология саласындағы жетістіктері. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. С.Л.Рубинштейннің «Психология негіздері» 1935 ж. кітабы кеңес психологиясының соғысқа дейінгі даму нәтижесін қортуы.
13 – тақырып. Соғыс жылдары (1941 – 1945 ж) мен 80- жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы – 3 сағат.
1940-1980 жылдардағы кеңес психологиясы мен жеке ғылыми мектептердің жетістіктері. Кеңес психологтарының Жеңіске қосқан патриоттық үлесі. РСФСР – да Педагогикалық ғылымдар Академиясын, Мәскеу және Ленинград университеттерінде психология бөлімін, Грузияда психология Институтын ұйымдастыру. КСРО психологтар Қоғамының «Вопрос психология» журналын ұйымдастыру. Кеңес психологиясының әлемдік ғылыми ақпараттық кеңестікке шығаруы. КСРО психологтары Қоғамының съездері: 1959,1963,1968,1971,1977,1983,1989. О.К. Тихомировтың, М.Мұқановтың, Б.Ф.Зейгериктің зерттеуі. Психологиялық ғылымдардың жетілуі: әлеуметтік, заң, саясат, этностық, инженерлік, ғарыш, еңбек, спорт, өнер т.б. психологиялардың дамып жетілуі.
14-тақырып.Шетелдік психологиясының жаңа бағыттары мен беталыстары -3 сағат.

Жан Пиаженің генетикалық психологиясы. Анри Валлонның даму психологиясы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін психологяның жаңа салаларының пайда болуы мен дамуы. Инжанерлік психология, эргономика, кросс мәдени психологиялық зерттеулер, ұйымдастыру, тарихи, экологиялық психологиялар, психолингвистика т.б.Кибернетика мен ақпарат иеорияларының психологияға әсері. Когнетивті психология. Әлеуметтік когнетивтік психология. Неофрейдизм Г.Салливен, К.Хорни, необихевиоризмдегі А.Бандура тұлға теориялары, гуманистік психология Ш.Бюллер, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс. Жаңа психопрактиктердің таралуы. Батыстың математика, физика, нейрофизиология, социология, саясаттану ғылымдары мен пән аралық байланыстарының дамуы.Практикалық сабақтар
1 – тақырып Психология тарихына кіріспе – 1сағат.

Психология тарихының пәні және міндеттері. Оның қазіргі заманда алатын орны.

Психология ғылымының функциялары және принциптері.

Психология тарихының даму кезеңдері.Зерттеу әдістері


2 – тақырып Ежелгі шығыс ойшылдарының психологиялық идеялары-1 сағат.

Ежелгі Египет кезеңіндегі рухани жағдай. Ежелгі Индиядағы индуистік ағымдар және олардың тарихи қайнар көзі. Психологиялық білімдердің ежелгі Қытай философиясындағы дамуы.Сюнь Цзы адамдық мәннің табиғаты туралы.Қазіргі шығыс елдерінде психологиялық ойлардың даму ерекшеліктері


3 – тақырып Антикалық ойшылдардың психологиялық идеялары - 1сағат.

Алғашқы қоғамда және Антика кезеңінде психика туралы түсініктер Антикалық психологиядағы идеалистік көзқарастар. Антикалық психологияда материалистік ілімнің негізгі қағидалары.

Материалистік психология бағытының өкілдері. Антика дәуіндегі психологиялық көзқарастың дамуы. Антика дәрігерлерінің жетістіктері.
4 – тақырып Орта ғасырдағы психология– 1 сағат.

Араб тілдес философтардың ілімде жан мен тән мәселесі.Араб елдерінде Аристотельдің көзқарастарын дамытушылар.Психологияның діни философия шеңберінде дамуы.

Орта ғасыр психологиясындағы материалистік идеялар.

Психологияның қайта өрлеу кезеңінде дамуы.


5 – тақырып Р.Декарт, Дж.Локк және Б.Спинозаның психологиялық ілімдері

1 сағат.

Сананың психиканың критерии ретінде бөлуі.

Рефлекс түсінігінің анықтамасы

Р.Декарттың рационалистік психологиясы. Дуализм.

Б.Спинозаның психологиялық көзқарастары.

Неміс эмпирикалық психологияның қалыптасуы.

Дж.Локк жан туралы идеясы.
6 – тақырып И.М.Сеченов және оның психологиядағы идеялары және эксперименттік психологияның бастауы: Э.Вебер, Г.Фехнер, В.Вунт – 2 сағат.

И.М.Сеченов психолог ретінде.

Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы.

"Бас миының рефлекстері" еңбегінің орыс және дүние жүзілік психологияның кейінгі дамуы үшін мәні мен маңызы.

Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің ғылыми алғышарттары. Э.Вебер ашылымдары.Г.Фехнердің психофизика негізін қалауы. Вундтың психология пәні мен ондағы эксперименттің ролі жайлы түсінігі жан дүниесі заңдары. Алғашқы психологиялық лабораториялар Г.Гельмгольц: сезім мүшелерінің эксперименталды психофизиологиясы.
7 – тақырып Психологияның қолданбалы салалары: педагогикалық, медициналық, еңбек психологиясы- 1 сағат.

Педагогикалық психологияның қалыптасып дамуы

Педагогикалық психологияның негізгі зерттеулері мен ашулары.

Медициналық психология және эксперименталды психологияның өзара байланысы.

Еңбек психологиясы және оның басты мәселелері .
8 – тақырып Психоанализ тарихы және қазіргі заман- 1 сағат.

З.Фрейд психоанализдің негізін салушысы.

Психоанализдің қалыптасу мен дамудың басты мәселелері.

Психоанализ мектебінің негізгі бағыттарының пайда болуы: К.Юнг және А.Адлер мектептері

Неофрейдизм және оның ерекшеліктері
9 – тақырып Гештальтпсихология және бихевиоризм тарихы мен қазіргі жағдайы- 1 сағат.

Гештальтпсихологияның қалыптасып, дамуы.

Гештальтпсихологияның басты идеялары.

Неогештальтпсихологияның өкілдері және олардың идеялары.

Бихевиоризм және Скинердің басты идеялары.

Бихевиоризмнің басты психологиялық жаңалықтары.

Необихевиоризм және оның өкідерінің өзіндік идеялары.
10 – тақырып Француз социологиялық мектебі және оның психологияға әсері

1 сағат.

Француз социологиялық мектептің негізгі қағидалары.

Э.Дюргеймнің психологиялық идеялары.

Ж.Пиаженің негізгі теориясы.

Француз социологиялық мектеп өкілдері және олардың тұжырымдамалары.
11 – тақырып Когнетивтік психология: тарихы және қазіргі күйі- 1 сағат.

Когнетивті психологияның жетекші идеялары.

Когнетивті психология өкілдерінің психологиялық идеялары.

Когнетивті психологияның басқа психологиялық мектептерді сынға алуы.


12 – тақырып Шетелдегі даму психологиясы: Ж.Пиаже, А.Валлон, Ш.Бюлер- 1 сағат.

Даму психологиясының жетекші мәселелері.

Ж.Пиаженің ақыл-ойды сатылап қалыптастыру теориясы.

Ш.Бюлердің бала психологиясын зерттеуі.

В.Прейердің «Бала жаны» еңбегінің мәні .
13 – тақырып Ресейдегі ХІХ-ХХ ғасыр шебіндегі идеалистік философиялық психология- 1 сағат.
ХІХ ғ. Ресей психологиясының екі бағытта дамуы.

Ресейде эксперименталды психология дамуының алғы шарттары.

Ресейдегі алғашқы психологиялық эксперименталды лабораториялар.

Ресейдің әлемдік психологиялық идеялардағы ролі.


14 – тақырып Қазақ психологиясы тарихының елеулі кезеңдері және Қазақстандағы психологияның бүгінгі жағдайы- 1 сағат.

Ежелгі түрік жазбаларындағы психологиялық ойлар.

15-18 ғғ. Қазақ зиялыларының психологиялық көзқарастары.

19-20 ғ. Қазақ ағартушыларының психология ғылымына қосқан үлесі.

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде дамуынан бастап психологиядағы жетістері.
«Психология тарихы» пәні бойынша

СОЖ тапсырмаларының орындалу және тапсыру мерзімі


р/с

Тақырып

Тапсырма

мазмұны


Әдебиеттер

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Макс-ды

бағалау ұпайы

1

Тәуелсіз Қазақстанда психологияның дамуы. Психология тарихының мақсат, міндеттері

Қазақ зиялыларының психологиялық көзқарастары.

19-20 ғ. Қазақ ағартушыларының психология ғылымына қосқан үлесі.


История психологии Морозов В.С. М.,2001. История психологии Ярошевский М.Г. М.,1998. История и теория психологии Петровский А.В., Ярошевский М.Г. М.,1996


Марцинковская Т. Д. История психологии. – М.,2001

8. Марцинковская Т. Д. История детской психологии. – М.,2001

9. Марцинковская Т. Д., Ярошевский Н. Г. Сто выдающихся психологов мира. – М., 1996
Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. – СПб, 2004

14.


Шабельников В.К. Психология души. – М., 2003

15. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб, 1998

Шабельников В.К. Психология души. – М., 2003

15. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – СПб, 1998

Қазақ психологиясының тарихы.

Жарықбаев Қ.Б.

А., 1996

Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане. – А-Ата, 1968


Якунин В. А. История психологии. – СПб., 1998.


Хабарлама әзірлеу

Ақпан

2-апта

1,5


2

Ж.Пиаженің генетикалық психологиясы

Ж.Пиаженің негізгі теориясы. Ж.Пиаженің ақыл-ойды сатылап қалыптастыру теориясы.

әңгіме

Ақпан

4-апта


2

3

Әлеуметтік когнетивтік психология.

Когнетивті психологияның қалыптасуы. Фриц Хайдер – танымдық тепе-теңдік теориясы, Леон Фестигнер- когнетивті диссонанс теориясы, Джордж Брунер — әлеуметтік қабылдаудың перцептивті болжамдар теориясы.

Глоссари

наурыз

2-апта


2

4

Гераклиттің жан туралы оның табиғатының жалпы заңдары жайлы идеялары.

Гераклиттің УІ – У ғ. б.э.д. жан туралы, табиғаттың жалпы заңдарына тәуелділігі жайлы идеялар.

конспект

наурыз

- 3апта


2

5

Р.Декарттың жан мен тән туралы ілімі, дуализм.


Р.Декарттың рационалистік психологиясы. Дуализм. Декарттың жан мен тән туралы ілімі. Декарттың рационализмі, психиканы санамен теңестіру.

реферат

наурыз

4-апта


3

6

Г.Лейбництің апперцепция туралы ілімі.

Апперцепция туралы ілімі. Лейбництің психология дамуы әсері. Санасыз психиканың құбылыстар. Эмперизмді сынау.

Сызба құру

наурыз

1-апта


3

7

Д.Гартли негізгі психикалық элементтер мен олардың ассоцациясы туралы.

Ж.Ламетри. Адам мен оның психикасына ғылыми көзқарасЖ.Ламетри «Адам машина» адам мен оның психикасына табиғи ғылыми көзқарас. Англиядағы ассоциативтік психология. Д.Гартли негізгі психиканың элементтер мен олардың ассоциациясы.

Баяндама

сәуір

2-апта


3

8

Қазақ ағартушыларының шығармаларындағы психологиялық идеялары.

ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушылары: Шоқан Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтардың шығармаларындағы психологиялық идеялар.

Альбом жасау

сәуір

3-апта


2

9

Эббингауздің, Г.Э.Мюллердің есті зерттеуі.

Г.Эббингауздің, Г.Э.Мюллердің есті зерттеуілері туралы .

Тест құру

мамыр

1-апта


2

10

О.К.Тихомиро, М.Мұқанов, Б.Ф.Зейгарниктің зерттеулері.

О.К. Тихомировтың, М.Мұқановтың, Б.Ф.Зейгериктің зерттеулері туралы.

Ғылыми мақала

мамыр

1-апта


2


СӨЖ тапсырмаларының орындалу және тапсыру мерзімі


1

Психологиядағы функционализм


Функционализм бағытының даму тарихы. Функционализмнің басты идеясы.

История психологии Морозов В.С. М.,2001. История психологии Ярошевский М.Г. М.,1998. История и теория психологии Петровский А.В., Ярошевский М.Г. М.,1996

Ансофф И. Стратегическое управление. М.,1989 г.

3.Вахрушев. Принципы японского управления . м., 1992 г.

Қазақ психологиясының тарихы.

Жарықбаев Қ.Б.

А., 1996

Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане. – А-Ата, 1968
конспект

ақпан


2-апта

10

2

Ежелгі Қытай ойшылдарының психологиялық идеялары

Психологияның Қытай философиясындағы дамуы.Сюнь Цзы адамдық мәннің табиғаты туралы.

Аннотация

ақпан


2-апта

10

3

Аристотель мен Әл – Фарабидің психологиялық көзқарастарын салыстырмалы талдау.

Шығыстағы психологияның дамуы Әл – Фараби жан қуаттары жайл.

Аристотельдің 384 – 322 б.э.д. жан мен оның құрылымы туралы ілімі.Ауызша әңгімелесу

наурыз


1-апта

10

4


Мәскеу мен Ленинградтың психологиялық мектептерін салыстырмалы түрде талдау.

Кеңес психологиясының әлемдік ғылыми ақпараттық кеңестікке шығаруы. Мәскеу мен Ленинградтың психологиялық мектептеріне талдау жасау

Кесте құру, салыстыру

наурыз


3-апта15

5

Ж.Аймауытов, Т.Тәжібаев, М.Мұқановтың Қазақстанда психология ғылымының қалыптасуындағы қосқан үлестері

Ж.Аймауытов, Т.Тәжібаев, М.Мұқановтың Қазақстанда психология ғылымының дамуына үлестері жайлы салыстырмалы ақпарат.

Дәріс материалдарын әзірлеу

сәуір

1-апта


10

6

Гештальпсихология тарихы

Гештальтпсихологияның қалыптасуы туралы түсінік.

Гештальтпсихологияның басты идеялары.Конспект

сәуір

2-апта


12,5


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы