Силлабус Көктемгі семестр 2019-2020 оқу жылы

Loading...


Дата05.04.2020
өлшемі97 Kb.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультеті факультеті

ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасы
Силлабус

Көктемгі семестр 2019-2020 оқу жылы
Курс бойынша академиялық ақпарат

Пәндер коды

Пәннің аты

Тип

Апта бойынша сағат саны

Кредит саны

ECTS

Дәріс

Тәжірибелік

Зертхана

МG 1103

Математикалық сауаттылықЭК

-

6

-

6

9

Дәріскер

Қалиланова Қ.А., аға оқытушы

Офис-сағаты

Кесте бойынша

e-mail

E-mail: kuralaikalilanova@mail.ru


Телефоны

Телефон: 87077728878


Аудитория


213
Академиялық курс презентациясы

Оқу курсының типі (теориялық, тәжірибелік; базалық, элективті) және оның мақсаты (ОП бойынша курстың орны мен рөлі): Математика пәні бойынша сәйкес бағдарлама шетелдерден келген қазақ диаспорасы және ақылы бөлім тыңдаушыларына арналған.

Курстың мақсаты:

Курстың мақсаты: тыңдаушыларды кешенді тест тапсыруға дайындау, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қазақ тілінде білім алуға бейімдеу.

Математиканы оқып-үйрену барысында тыңдаушылардың логикалық ойлау қабілеті дамып, талдау, синтездеуді өз бетімен іске асыруды үйренеді, жалпыдан жекеге, жекеден жалпыға көшу әдістерін пайдалануға, конструктивті ой қорыта білуге икемденіп, қазіргі замандағы сансыз көп ақпараттар ағымынан негізгісін танып, оларды түйінді мәселелер шешуде ұтымды қолдана білу бейімділігі қалыптасады.

 Тереңірек түсіну мақсатында және пән бойынша оқу материалдарын зерттеу және интерактивті әдістермен пәннің белсенді оқыту нәтижелеріне жету аясында қарастыру ұсынылады (жеке тематикалық зерттеулерде, топтық жоба, кейс әдісі және т.б.).Пәнді оқыту нәтижесінде тыңдаушылар:

-алған білімдерін нақты көрсетуге және оларды түсіндіруге, жаңа материалдарды игеруге пайдалана білуге қабілетті болады;

-аралық бақылау бойынша оқу модулі алынған оқудың нәтижесін бағалауға және түсіндіруге, жинақтауға, курсты оқу барысында нәтижеге талдау жасауға қабілетті болады;

-пәнді оқу нәтижесінде өздігінен логикалық есептерді шығаруға, синтездеуді өз бетімен іске асыруға қабілетті болады;

-құрылымдық оқуда әлеуметтік өзара іс-қимыл және ынтымақтастық тобында, сын және сындарды қабылдауға, командада жұмыс істеуге қабілетті болады;


Пререквизиттер

-

Постреквезиттер

-

Әдебиеттер және ресурстар

Әдебиеттер:

  1. Садықов Ж.С. Алгебра және анализ бастамалары. 1-бөлім. 100 дана

  2. Садықов Ж.С. Геометрия (Планиметрия). 100 дана

  3. Әбілқасымова А.Е. Алгебра. 9-сын 50 дана

  4. Әбілқасымова А.Е. Алгебра. 10-сын. 50дана

  5. Әбілқасымова А.Е. Алгебра. 11-сын. 50 дана

  6. Погорелов В. Геометрия.7-11 сын. 7 дана

  7. Колмогоров А. Н. Алгебра және анализ бастамалары. 22 дана

  8. Жанасбаева Ұ.Б.. Математикалық сауаттылық. 1-2 бөлімдері.100дана

Интернет-ресурстары:

Университеттің моральдық-этикалық құндылықтары мәтінде курстың академиялық саясаты

Академиялық ереженің тәртібі:

Сабақтарда міндетті түрде қатысуы жол бермеу технологиясы.

Оқытушыға ескертпей сабақтаболмауы, кешігуі кезінде 0 балмен бағаланады.

Тапсырмаларды тапсыру және уақытында орындауға міндетті (СӨЖ бойынша, аралық, бақылау, зертханалық, жобалау және т.б.), жобалар, емтихандар. Тапсырмаларды орындау барысында студент орындау мерзімін бұзған жағдайда шегерілген айыппұл баллдарымен бағаланады.Академиялық құндылықтар:

Академиялық құндылық және адалдық: барлық тапсырмаларды өз бетінше орындау; плагиатқа жол бермеу, жалғандық, шпаргалка пайдалану, білімді бақылаудың барлық кезеңінде көшіру, оқытушыны алдау және оған деген қарым –қатынасының нашарлығы. (ҚазҰУ студенттерінің ар-намыс кодексі)

Мүмкіндігі шектеулі студенттер арнайы Э- адрес бойынша E-mail: smagul.meirat@mail.ru, телефон бойынша 87012573424 көмек ала алады.

Бағалау саясаты және аттестаттау

Өзіндік жұмысты сипаттамасы

Барлығы
35%

10%


15%

40%


100%

Үй тапсырмасы

Сөздікпен жұмыс

ТОӨЖ тапсырмалары

ЕмтихандарҚорытынды

Сіздің қорытынды бағаңыз формула бойынша есептеледі

Төменде пайыздық тұрғыдан ең төменгі бағалар көрсетілген:

95% - 100%: А 90% - 94%: А-

85% - 89%: В+ 80% - 84%: В 75% - 79%: В-

70% - 74%: С+ 65% - 69%: С 60% - 64%: С-

55% - 59%: D+ 50% - 54%: D- 0% -49%: F
Курстың оқу мазмұнын жүзеге асыру күнтізбесі


Апта / күн

Тақырыптың атауы (дәрістік, тәжірибелік тапсырма, СӨЖ)

Сағат саны

Ең жоғарғы балл

1

2

3

4

1

Тәжірибелік сабақ 1.

Бұрыш пен доға ұғымдарын жалпылау. Доға мен бұрыштардың градустық және радиандық өлшемдері. Бірлік шеңбер. Сандық аргументтің тригонометриялық функциялары: синус, косинус, тангенс, котангенс. Олардың жұп, тақ және периодтылығы.

Бірдей аргументті тригонометриялық функциялардың арасындағы негізгі тригонометриялық теңбе-теңдік. Келтіру формулалары.


6

10

2

Тәжірибелік сабақ 2.

Екі аргументтің қосындысы мен айырмасының тригонометриялық функциялары (қосу теоремалары). Екілік және жарты аргументті тригонометриялық функциялар формулалары.

Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге және керісінше түрлендіру. Универсалды ауыстыру формулалары.


6

10

3

Тәжірибелік сабақ 3

Кері тригонометриялық функциялар туралы ұғым. Негізгі тригонометриялық теңдеулерді шешу.

Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу


6

10

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 1

Екілік және жарты аргументті тригонометриялық функциялар формулалары.


6

4

Тәжірибелік сабақ 4

Тізбектердің рекурентті анықтамалары. Арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың жалпы мүшесі мен бірінші мүшелерінің қосындысының формулалар.

Шектің анықтамасы. Шектелген монотонды тізбектің шегі болуы туралы теорема (дәлелдеусіз). Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы.
6

10

5

Тәжірибелік сабақ 5

Функцияның шегі. Туынды. Туындының геометриялық және механикалық мағынасы. Дифференциалдаудың негізгі ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Туындыны пайдаланып функцияны зерттеу және графигін салу.Функцияның берілген аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табу.
6

10

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 2. Күрделі функцияның туындысы.
6

6

Тәжірибелік сабақ 6. Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл (негізгі ұғымдар, дәлелдеусіз). Интегралдар кестесі. Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы. Анықталған интегралды жазық фигуралар ауданы мен айналу денелерінің көлемін есептеуге пайдалану.


6

10

7

Тәжірибелік сабақ 7. Векторлар. Скалярлар. Осьтегі вектордың проекциясы. Векторларға қолданылатын амалдар (қосу, азайту, векторды скалярға көбейту). Координат осьтері бойынша векторды жіктеу.

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Екі вектордың параллельдік және перпендикулярлық шарты.

.


5

10

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 3. Анықталған интегралды жазық фигуралар ауданы мен айналу денелерінің көлемін есептеуге пайдалану. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Екі вектордың параллельдік және перпендикулярлық шарты.
8
Аралық бақылау 1

1

10
1 Аралық бақылаудың қорытындысы -100 балл

АБ-10 балл (Бақылау жұмысы: 1-2 есептер А деңгейлі есептер-2 балл(әрқайсысы 1 баллдан), 3-4 есептер В деңгейлі есептер-4 балл(әрқайсысы 2 баллдан), 5 есеп С деңгейлі есеп-4 балл)

TӨЖ-20 балл

Тәжірибелік сабақ-70 балл
100

8

Тәжірибелік сабақ 8. Екі нүктенің ара-қашықтығын табудың координатты түрдегі формуласы. Шеңбердің теңдеуі.

Шеңберге іштей және сырттай сызылған дұрыс көпбұрыштар. Олардың периметрі мен ауданы. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы
6

9

9

Тәжірибелік сабақ 9. Призма және параллелепипед, куб. Пирамида және қиық пирамида. Призма мен пирамиданың бүйір және толық беттері. Призма мен параллелепипед көлемі.Пирамиданың көлемі.

6

9

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 4. Призма, параллелепипед, куб, пирамида, қиық пирамида бүйір бетінің ауданы және толық бетінің ауданы

6

10

Тәжірибелік сабақ 10. Цилиндр, конус және шардың бүйір беттері. Көлем ұғымы. Цилиндр мен конустың көлемі. Шар және шарлық сегмент, сектордың көлемі.
.

6

9

11

Тәжірибелік сабақ 11. Сандық теориясы. Логикалық есептер. Мәтінді есептер. Процентке арналған есептер. Математикалық сауаттылық бойынша есептер.

6

9

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 5. Айналу денелерінің бүйір бетінің және толық бетінің аудандары
6

12

Тәжірибелік сабақ 12. Графиктермен және кестелермен, геометриялық мағыналы сауаттылық математика бойынша есептер.6

9

13

Тәжірибелік сабақ 13. Ықтималдық теориясы.


6

9

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 6. Математикалық сауаттылық бойынша есептер.
4

14

Тәжірибелік сабақ 14. Комбинаторика.


6

9

15

Тәжірибелік сабақ 15.

Курс бойынша тестілік есептерді шығару.5

7

ТӨЖ: Тапсырманы орындау 7

Курс бойынша тестілік есептерді шығару.


4

Аралық бақылау

1

10
2 Аралық бақылаудың қорытындысы -100 балл

АБ-10 балл (Бақылау жұмысы: 1-2 есептер А деңгейлі есептер-2 балл(әрқайсысы 1 баллдан), 3-4 есептер В деңгейлі есептер-4 балл(әрқайсысы 2 баллдан), 5 есеп С деңгейлі есеп-4 балл)

TӨЖ-20 балл

Тәжірибелік сабақ-70 балл
10090

200

Оқытушы Қалиланова Қ.А.Кафедра меңгерушісі Мырзабеков М.С.

Әдістемелік бюроның төрайымы Тилеужанова Г.Т.

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...