Семинар / тәжірибелік сабақтар (сағ.) 15 БӨож (сағ.) 24 БӨЖ (сағ.) 96 Бақылау формасы емтихан Нұр-Сұлтан 2019 «Тұлғаның психологи-педагогикалық диагностикасы»

Loading...


Дата10.04.2020
өлшемі181 Kb.
түріСеминар
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
«Әлеуметтік жұмыс және туризм» кафедрасыБекітемін

Базалық дайындық

факультетінің деканы

А.А.Мұхамбетова __________

«___» ______________ 2019 ж.


Студенттерге арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Пәннің коды мен аталуы: TPPD 1114 Тұлғаның психологи-педагогикалық диагностикасы


Мамандық (шифр, аталуы): 5В050900 - Әлеуметтік жұмыс

Кредит саны


5


Курс

1

Семестр

2

Дәріс (сағ.)

15

Семинар / тәжірибелік сабақтар (сағ.)

15

БӨОЖ (сағ.)

24

БӨЖ (сағ.)

96

Бақылау формасы

емтихан


Нұр-Сұлтан

2019
«Тұлғаның психологи-педагогикалық диагностикасы» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) типтік (жұмыс) бағдарламасы мен жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Оқыту бағдарламасы (Syllabus) пән бойынша "Тренингтерді жүргізу технологиялары" қаралды және талқыланды кафедра отырысында "Әлеуметтік жұмыс және "туризм"

Хаттама № _ _ _ _ _ "_____" _____________ 2020 .

Кафедра меңгерушісі _______________ Абдугалина С.Е.

Сандық білім беру технологиялары

орталығының директоры ________________________________ Г.Ж. Шуйтенов

Оқыту бағдарламасы Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің Қолданбалы ғылым факультетінің Кеңесінде бекітілді.

Факультет Кеңесінің № ____ хаттамасы, «___» __________ 2019 жыл

1. Оқытушы туралы мәлімет және байланысу ақпараты: «Әлеуметтік жұмыс және туризм» кафедрасының аға оқытушысы, магистр Кабиев Ерлан Сырымович.

Байланысу ақпараты: тел. 8 701 592 56 94, erlan_88_kz@mail.ru

2. Кредит саны 5

3. Курстың пререквизиттері: Түзету психологиясы

4. Курстың постреквизиттері: Тұлға психологиясы

5. Пән сипаттамасы:

5.1 Пәнді оқу мақсаты: студенттерді курс бойынша тиісті теориялық білімдерін қамтамасыз ету

5.2 Оқытудың күтілетін нәтижелері – құзіреттері (білімі, біліктілігі, қолдануы)

білімі: диагностиканың ғылыми - теориялық негіздері, оның мақсаттары мен міндеттері туралы білуі керек;

біліктілігі: «Педагогикалық диагностика» ұғымын дұрыс түсіну үшін философия мен психологиядағы диагностиканың жалпы теориясын игереді;

қолдануы: Диагностика жасау үрдісі, оны кезеңдерге бөлу ғалымдардың еңбектерін талдауға дағдыландыру.
6. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Өткізу мерзімі (апта)

Сабақ тақырыбы, оқу материалы

Сағат саны

Дәріс

Семинар сабақтары

БӨЖ

БОӨЖ

Модуль 1

1-апта

Педагогикалық диагностиканың ғылыми-теориялық негізі Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

1

1

2

6

2-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың әдістемелік негіздері

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-51

1

2

6

3-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың пайда болу тарихы

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-51

1

2

6

4 апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың экспериментальдық психологияның қойнауында қалыптасуы

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-51

1

2

6

Модуль 2

5-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың қазіргі жағдайы

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-51

1

2

6

6-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың әдістері Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

2

2

3

13

7-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың әдістемелеріне қойылатын талаптар Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

2

2

3

13

8 апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың құралдардың топтастырылуы Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

2

2

3

13

9-апта

Кіші мектеп жасындағы балаларды психологиялық – педагогикалық диагностикалау ерекшеліктері

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-52

2

3

13

10-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың кәсіби және этикалық сұрақтары Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

2

2

2

14

Барлығы:

15

15

24

96


7. БӨЖ кестесі


Тапсырма атауы

Тапсырманың қысқа мазмұны

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың пайда болу тарихы

Психологиялық-педагогикалық диагностика пәні бойынша картотека құрастыру (20-30 әдебиеттің атаулары)

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5картотека дайындау

3-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың экспериментальдық психологияның қойнауында қалыптасуы

тақырып бойынша реферат дайындау (15-20 бет, А4) Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

реферат дайындау

5-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың қазіргі жағдайы

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың ҚР қазіргі жағдайы туралы қысқаша тоқталу (конспект жазу)

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5Баяндама тезистерін дайындау

7-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың әдістері

әдістерге қысқаша тоқталу, салыстыру, кесте құру («Әдіс», «Сипаты», «Кемшіліктері», «Артықшылығы») Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

Коллоквиумға дайындық

8-апта

Кіші мектеп жасындағы балаларды психологиялық – педагогикалық диагностикалау ерекшеліктері

Осы жас кезеңге арналған әдістемелермен жұмыс, бағыттары бойынша топтастыру (ес, қиял, зейін, тілдің дамуы, еркі, қабылдау т.б.) (5-тен кем емес) 1-5; Қ.Ә. 1-5

Жобалық тапсырманы дайындау

11-апта

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың кәсіби және этикалық сұрақтары

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың кәсіби және этикалық нормалары, этикалық кодекстің негізгі қағидалары туралы ғылыми мақала дайындау (5 бет, А4) Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5

Шығармашылық тапсырманы дайындау

14-апта

Слайд қорғау

Өткен тақырыптарды жүйелеу.

Н.Ә. 1-5; Қ.Ә. 1-5Презентация дайындау

15-апта


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер


  1. Куребаева Г.А. Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық- педагогикалық диагностикасы. Семей. 2004

  2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика- СПб., 2003

  3. Непомнящая Н.И. психодиагностика личности. М. 2001.

  4. Немов Р.С. Психология. В т.3 - М., 2001

  5. Общая психодиагностика. Под. Ред. Бодалева А.А., Столина В.В.- М.,-2003.


Қосымша әдебиеттер

1. Л.Смагулова «Оқушы тұлғасын қалыптастырудың психологиялық- педагогикалық диагностикасы» // «Оқушы тәрбиесі», №8, 2013, 26-29бб.

2. М.Көшкентаева «Педагогикалық-психологиялық диагностикалау жолдары, әдістері» // «Мектеп директоры», №5, 2004, 9-18бб.

3. П.Маханова «Педагогикалық диагностиканың теориялық негіздері» // «Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының Хабаршысы», №1(28), 2009, 40-45бб.4. Из истории психологических тестов //Общая психодиагностика под.ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина -2009. Миникес А.В. Деловое общение. М, 1994.

5. Никишина В.Б. Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы. М.2000.
9. Білімді бақылау

Білімнің балдық – рейтингтік баға жүйесі ECTS (кредиттерді жинау және аударудың Европалық жұйесі) бағалау жүйесіне ауыстыру кестесі.
Әріптік жүйемен бағалау

Баллдар

% -тік мазмұны

Дәстүрлік жүйемен бағалау

А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

С

2.0

65-69

Қанағат

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағат емес


10. Академиялық тәртіптің саясаты


  • Барлық сабақтарға қатысып, оқу үрдісіне белсенді қатысу;

  • Сабақтарына адал дайындалу;

  • ҚазЭҚХСУ студентінің ар-намыс Кодексінің талаптарын орындау;

  • Себепсіз сабақтан қалмау;

  • Сабырлы, инабатты, ұстамды болу.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...