Сату стратегиясы дегеніміз не?Дата03.01.2023
өлшемі36.77 Kb.
#405555
Байланысты:
кәсіпкерлік тақырып 8
Ағылшын тілінде фразалық туркестер, Ағылшын тілінде фразалық туркестер, Ағылшын тілінде фразалық туркестер, Ағылшын тілінде фразалық туркестер, 566 , ТЕСТЫ АНГЛ, Саясат П3, Аружанға, Философия 5, СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, Практикалық сабақ 13

Сату стратегиясы дегеніміз не?
Сату стратегиясы – бұлсаудашешімдерінқабылдауүшінқолданылатыналдын-ала анықталғанережелергенегізделгеннарықтардасатыпалу-сатуәдісі.
Негізгіөнімдер

  • Сатустратегиясын инвестор үшінәртүрліфакторлар мен ерекшеліктердіескеретінсаудажоспарыменсалыстыруғаболады.

  • Сатустратегиясыәдеттеүшкезеңнентұрады: жоспарлау, сауда-саттықтыорналастыружәнесауданыжүзегеасыру.

  • Процестіңәркезеңіндестратегияғақатыстыөлшемдернарықтардыңөзгеруінебайланыстыөлшенедіжәнеөзгертіледі.

  • Сатустратегияларыныңкөпшілігідәлдіктіанықтауүшінартқытестілеугеболатынсандықақпараттықолданаотырып, техникалықнемесенегіздергенегізделген. 

Сату стратегияларын түсіну
Сатустратегиясыинвестициялаумақсаттарын, тәуекелгетөзімділікті, уақытгоризонтынжәнесалықсалдарынкөрсететінжақсықарастырылғанинвестициялықжәнесаудажоспарынқамтиды. Идеялар мен озықтәжірибелердізерттеп, қабылдаукерек, соданкейінолардыұстануқажет. Сатудыжоспарлау акциялар, облигациялар, ETF немесебасқаинвестициялардысатыпалудынемесесатудықамтитынәдістердіәзірлеудіқамтидыжәнеопциондар мен фьючерстерсияқтыкүрделісауда-саттықтарғатаралуымүмкін.
Сатудыорналастырудегенімізброкерменнемесе брокер-дилерменжұмысістеужәнеспрэдтер, комиссиялар мен алымдардықосаалғандасаудашығындарынанықтаужәнебасқару. Орындағаннанкейінсаудапозицияларыбақыланадыжәнебасқарылады, қажетболғанжағдайдаолардытүзетунемесе жабу. Тәуекелдер мен кірістер, сондай-ақсатудыңпортфельдікәсеріжәнесалықсалдарыөлшенеді.
Сатуұзақмерзімдінәтижелерінегізгі факторыболыптабыладыжәнекірістердішығындарменөтеуүшін капитал өсімінемесесалықшығындарынжинаустратегиясынқамтуымүмкін.
Сатустратегиясынәзірлеу
Сатустратегиясыныңкөптегентүрлері бар, бірақоларнегізінентехникалықнемесенегіздергенегізделген. Жалпымәселе – екеуі де дәлдікүшінтестілеугеболатынсандықақпаратқасүйенеді. Техникалықсаудастратегиялары саудасигналдарынжасауүшін техникалық көрсеткіштергесүйенеді . Техникалықтрейдерлерберілгенбағалықағаздартуралыбарлықақпаратоныңбағасындадепсанайдыжәнеолүрдістергеқарайөзгереді. Мысалы, қарапайымсаудастратегиясы жылжымалыорташа кроссоверболуымүмкін, мұндақысқамерзімдіжылжымалыорташамәнұзақмерзімдіорташамәнненжоғарынемесетөменненөтеді.
Іргелісаудастратегиялары іргелі факторлардыескереді. Мысалы, инвестордамүмкіндіктертізімінқұруүшінскринингтіккритерийлержиынтығыболуымүмкін. Бұлкритерийлеркірістіңөсуіжәнекірістіліксияқтыфакторлардыталдауарқылыәзірленеді.
Соңғыуақыттатанымалболғансаудастратегиясыныңүшіншітүрі бар. А сандықсауда, олсатуғанемесесатыпалуғашешімқабылдағанкездеқоймадақатыстыақпараттыпайдаланадыбұл стратегия техникалықсаудағаұқсас. Алайда, бағалықағазғақатыстысатыпалунемесесатутуралышешімқабылдаудаескеретінфакторлардыңматрицасытехникалықталдауменсалыстырғандаедәуірүлкен. Сандық трейдер нарықтағытиімсіздіктіпайдаланужәнетехнологиялардықолданаотырыпжеделсауда-саттықжүргізуүшінбірнешемәліметтернүктелерін – саудакоэффициенттерін, техникалықдеректерді, бағанырегрессиялықталдаудықолданады.
Ерекшемәселелер
Сатустратегияларықаржылықмінез-құлыққабейімділіктіболдырмаужәнетұрақтынәтижелердіқамтамасызетуүшінқолданылады. Мысалы, сауда-саттықтанқашаншығуғаболатындығынанықтайтынережелердіұстанатынтрейдерлердиспозициялықэффекткемойынсұнбайтынболады, бұлинвесторлардыңқұнынжоғалтқанакциялардыұстапқалуынажәнеқұныныңжоғарылауынсатуынаәкеледі. Сатустратегияларыкелісімділіктіөлшеуүшінәртүрлінарықжағдайындастресстентексерілуімүмкін.
Пайдалысатустратегияларынжасауқиын, дегенменстратегияғатымтәуелді болу қаупі бар.Мысалы, трейдер мүмкін Аппроксимация жалғансенімтудыратынмүмкіннақтыбэктестингдеректергесаудастратегиясын. Стратегия өткеннарықтықдеректергесүйенеотырып теория жүзіндежақсыжұмысістегенболуымүмкін, бірақөткеннәтижелернақтыуақытжағдайындаболашақтабысқакепілдікбермейді, бұлсынақкезеңіненайтарлықтайөзгеруімүмкін.

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет