Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер

Loading...


бет1/4
Дата12.04.2017
өлшемі1.43 Mb.
  1   2   3   4
№1

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 «»

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

І н±с›а ІІ н±с›а1.ТеЈдеуді шешіЈдер 1.ТеЈдеуді шешіЈдер
2.Тепе – теЈдікті дЩлелдеЈдер


3. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

(x+7)(x+4)2(x-2)<0 (x-3)(x-4)2(x-10)<0


Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®й ж±мысы: №444, №462
Ба“алау
№2

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 «»

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы. Тест

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

Тест - Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

(І н±с›а, ІІ н±с›а)

- ТеЈсіздікті шешіЈдер

- Модулі бар теЈсіздікті шешіЈдер

- ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар

- ТеЈдеуді шешіЈдер

- ТЇбірдіЈ астына енгізіЈдер:

- Бйлшекті ›ыс›арту

- БйлшектіЈ бйлімін тЇбірден шы“ару

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®й ж±мысы: №473, №525
Ба“алау

№3

ПЩн: алгебра Сынып: 9 « » КЇні: __________


Саба›тыЈ та›ырыбы: Квадрат тЇбірлер жЩне оныЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеулер.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу.

Дамытушылы›: 8 сыныпта йтілген та›ырыптарды есеп шы“ару ар›ылы бекіту.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу

Саба›тыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау: - Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.
ІІІ Есептер шы“ару:

І н±с›а ІІ н±с›а

1. ЕсептеЈдер:

а) а)

Щ) Щ)

б) б)

2. СалыстырыЈдар:

а) жЩне а) жЩне

Щ) жЩне Щ) жЩне
3. ТеЈдеудіЈ рационал тЇбірлерін табыЈдар:

х4 – 7х2 + 12 = 0 х4 – 16х2 + 63 = 0


Бйлшекті ›ыс›артыЈдар:

18х2-3х-21 28х2-27х+5

18х2-33х+14 28х2-48х+20
Квадрат теЈдеу ар›ылы есепті шы“арыЈдар:

Тіктйртб±рыштыЈ периметрі 24см, Тіктйртб±рыштыЈ бір ›абыр“асы ал ауданы 35см2. Тіктйртб±рыштыЈ екіншісінен 4см арты›, ал ауданы 60см2

›абыр“аларын табыЈдар. Тіктйртб±рыштыЈ ›абыр“аларын табыЈдар

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.

®й ж±мысы: №

Ба“алау


№4

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: ___________

Саба›тыЈ та›ырыбы:

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: О›ушылардыЈ 8 сынып›а арнал“ан математика курсыныЈ мазм±ны бойынша білім, біліктілік, да“дысын тексеру.

Дамытушылы›: Ал“ан білімдерін жина›тау жЩне тексеру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке тЩрбиелеу. О›ушылардыЈ теориялы› білімін тЩжірибеде ›олдануда йз-йзіне сенімділігін арттыру

Саба›тыЈ тЇрі: ба›ылау ж±мысы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:


Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері

Квадрат теЈдеу ax2+bx+c=0. D>0, D<0, D=0.

Квадрат теЈсіздік. Интервалдар Щдісі.

Модуль таЈбасы бар теЈсіздік
ІІІ Нйлдік ба›ылау ж±мысы:
1 – деЈгей

- Квадрат тЇбір ›асиеттерін пайдаланып, йрнекті ы›шамда

- Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу

- Квадрат теЈсіздікті шешу

- Функция графигін салу
2 – деЈгей

- ЖаЈа айнымалы енгізу ар›ылы теЈдеуді шешу

- Модуль таЈбасы бар теЈсіздіктерді шешу

- Квадрат тЇбір ›асиеттерін пайдаланып, есепте


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылардыЈ дЩптерлерін жинап алу.
®й ж±мысы: №
Ба“алау

№5

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен оны шешу жолдары.

Дамытушылы›: МЩндес теЈдеулердіЈ ›асиеттері.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

aх+by=c тЇрінде берілген теЈдеу екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу д.а.

x,y – айнымалылар, a,b,c – на›ты сандар жЩне a мен bбір мезгілде нйлге теЈ емес.

- МЩндес теЈдеулер

- МЩндес теЈдеулердіЈ ›асиеттері

- ТеЈдеудіЈ графигі

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеуді шешу – берілген теЈдеуді д±рыс теЈдікке айналдыратын сандар ж±быныЈ жиынын табу.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №4, №8


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №10, №11, №16, №18
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Сызы›ты› теЈдеу

МЩндес теЈдеулер
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 15, 17
Ба“алау

№6

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу мен оныЈ дЩрежесі ±“ымы.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеуді шешу жолдарына жЩне графиктерін салу“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тап›ырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Екі айнымалысы бар теЈдеуде айнымалылардыЈ дЩреже кйрсеткіші н/е бір ›осыл“ышта“ы айнымалылардыЈ д.к. ›осындысы 1-ден арты› болса, олар екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеу д.а.М: 2+6,5y2+xy=42

ЕЈ жо“ар“ы д/к осы теЈдеудіЈ дЩрежесі б.т.

- Графигі ›исы› сызы› – парабола, кубты› парабола, гипербола.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №20, №21, №23, №27


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №24, №26, №30, №31
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеудіЈ айырмашылы“ы

ТеЈдеудіЈ дЩрежесі
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 33, 34
Ба“алау

№7

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеу жЩне оларды шешу жолдарына есептер шы“ару.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеуді шешу жолдарына жЩне графиктерін салу“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈдеулер

Функция жЩне оныЈ графигі, ›асиеттері

ТеЈдеулер жЇйесі


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

1.ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер:
2.y=x2 жЩне y=x3 функцияларыныЈ графиктері неше нЇктеде ›иылысады?

3. y=-50/x функциясы х-тіЈ ›андай мЩндерінде оЈ мЩндер, теріс мЩндер ›абылдайды? иседі?

4. y=-15/x функциясыныЈ (0;+∞) аралы“ында кемитінін дЩлелдеЈдер.
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› теЈдеу мен екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеудіЈ айырмашылы“ы


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: № ТеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

Ба“алау

№8

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесі.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Алгебралы› ›осу тЩсілі

Алмастыру тЩсілі

Графиктік тЩсіл

ЖаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №40(а), №44, №46, №53


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №51, №55(а), №56
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №40(Щ), №52, №49
Ба“алау

№9

ПЩн: алгебраСынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесі.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдерін пайдаланып есептер шы“ару да“дыларын ›алыптастыру

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін і шешу тЩсілдерін пайдалану“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ®й тапсырмасын тексеру:

®й есебініЈ орындалуын тексеру

итілген материалды ›айталау

Сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесініЈ аны›тамасы

Сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері.
ІІІ . Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар:№57, №58, №61


Орындарында орындалатын тапсырмалар: №60,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

ТеЈдеулер жЇйесін шешудіЈ алгебралы› ›осу жЩне алмастыру тЩсілдерініЈ алгоритмінде ›андай ±›састы› бар?

љандай жа“дайда жаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі ›олданылады?
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: №61 ая›тау, №62
Ба“алау

№10


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈдеулер жЇйесін ›олданып есептер шы“ару.

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: ТеЈдеулер жЇйесін ›±растырып, есептер шы“ару.

Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

ТеЈдеулер ж±йесі ар›ылы есеп шы“ар“анда келесі алгоритмді ›олдану ›ажет:

ЕсептіЈ шартын талдау

берілген шамаларды Щріппен белгілеу

белгіленген Щріптер ар›ылы берілген шаманы йрнектеу

теЈдеулер жазу жЩне олардан жЇйе ›±ру

жЇйеніЈ шешімін табу

ЕсептіЈ берілгені бойынша жЇйе шешімдерініЈ ›айсысы есептіЈ берілгенін ›ана“аттандыратынын зерттеу
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №63(Щ), №67(а), №69

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №65(а), №73(а)
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Алгебралы› ›осу тЩсілі

Алмастыру тЩсілі

Графиктік тЩсіл

ЖаЈа айнымалыны енгізу тЩсілі

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №68, №73(Щ)
Ба“алау

№11


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

Білімділік: ТеЈсіздіктердіЈ ›асиеттері. Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі.

Дамытушылы› Функция, функцияныЈ аны›талу облысы.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ ЖаЈа та›ырып:

Егер бір айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесіндегі теЈсіздіктердіЈ біреуі сызы›ты› емес болса, онда жЇйені сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі деп атайды.

- Интервалдар Щдісі

- ФункцияныЈ аны›талу облысы

ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Орындарында орындалатын тапсырмалар:

І н±с›а: №79(а), №80(Щ), №82(а), №83(а), №85(а)

ІІ н±с›а: №79(Щ), №80(а), №82(Щ), №83(Щ), №85(Щ)

Саба›ты бекіту кезеЈі:

ТеЈсіздік

- Интервалдар Щдісі

- ФункцияныЈ аны›талу облысы

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №88, №89, №90
Ба“алау

№12


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: ТеЈсіздіктердіЈ ›асиеттері. Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесін шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесін шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ФункцияныЈ аны›талу облысы.

ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі.

ФункцияныЈ аны›талу облысы

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №86(а,Щ), №92(а), №94

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №96
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктердіЈ жЇйесі

Интервалдар Щдісі
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 93, 95
Ба“алау

№13


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктерді шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Бір айнымалысы бар сызы›ты› жЩне сызы›ты› емес теЈсіздіктер жЇйесі.

ФункцияныЈ аны›талу облысы

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру
ІІІ ЖаЈа та›ырып:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі деп жЇйеніЈ Щр теЈсіздігін д±рыс теЈсіздікке айналдыратын айнымалыныЈ мЩнін айтамыз.

- Екі теЈсіздіктіЈ шешімі олардыЈ шешімініЈ орта› бйлігі болады.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №97, №98

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №101, №102,

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №104, №105


Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 103, 107
Ба“алау

№14


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар теЈсіздіктерді шешу.

2.Дамытушылы›: О›ушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне да“дыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: бекіту сабаы

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер

®й тапсырмасыныЈ орындалуыныЈ барын тексеру, с±ра›тарына жауап беру


ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №108, №111, №112

Орындарында орындалатын тапсырмалар: №110,
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 109, 113
Ба“алау

№15


КЇні:

Сынып: 9 « »

Саба›тыЈ та›ырыбы: Ба›ылау ж±мысы № 1.

Саба›тыЈ ма›саты:

1. Білімділігі: О›ушылардыЈ 1-то›сан бойы йткен та›ырыптарын жина›тап, тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

Саба› тЇрі: Ба›ылау ж±мысы.

О›ытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

°йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру
Ба›ылау ж±мысын жаз“ызу

І н±с›аІІ н±с›а1. ТеЈдеулер жЇйесін шешіЈдер :

а) б)

2.Тіктйртб±рыштыЈ бір ›абыр“асы екінші ›абыр“асынан 7 см ›ыс›а , ал диагоналы 13 см-ге теЈ. Тіктйртб±рыштыЈ ›абыр“аларын табыЈдар.

3.ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

у=

4.ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

1 )

1. ТеЈдеулер мен теЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер

а) б)

2. Тік б±рышты Їшб±рыштыЈ катеттерініЈ ›осындысы 7 см , ал ауданы 6см2,оныЈ гипотенузасын табыЈдар.

3. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар :

у=

4. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:а)
№16

ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесі

Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешу.

2.Дамытушылы›: Оушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне дадыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба

Саба›тыЈ Щдістері:

Саба›тыЈ кйрнекілігі:

Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ Ба›ылау ж±мысын талдау


  1. Ба›ылау ж±мысыныЈ анализі.

  2. Ба›ылау ж±мысында ›иынды› ту“ыз“ан есептерді талдау

  3. љатемен ж±мыс

ІІІ ЖаЈа та›ырып:Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі деп жЇйеніЈ Щр теЈсіздігін д±рыс теЈсіздікке айналдыратын айнымалыныЈ мЩнін айтамыз.

- Екі теЈсіздіктіЈ шешімі олардыЈ шешімініЈ орта› бйлігі болады.
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Ауызша орындалатын тапсырмалар: №114, №116

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №115, №117(а,Щ)
Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар сызы›ты› емес теЈсіздіктер

ШеЈбердіЈ теЈдеуі

Координаталы› жазы›ты›
Саба›ты ›орытындылау: Оушылара саба››аатысанына сай бааою.
®йге тапсырма: 117(б,в,г,д)
Ба“алау

№17


ПЩн: алгебра Сынып: 9 « » КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесі
Саба›тыЈ ма›саттары:

1. Білімділік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈсіздіктер жЇйесін графиктік тЩсілмен шешу.

2.Дамытушылы›: Оушыларды екі айнымалысы бар теЈсіздікті шешу тЩсілдеріне дадыландыру. ТеЈдеудіЈ графигі.

3.ТЩрбиелік: Оушыларды дЩлдікке, ±›ыптылы››а, жылдамдылы››а, ептілікке тЩрбиелеу.


Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту саба
Саба›тыЈ кйрнекілігі: тест т апсырмалары
Саба› барысы: І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу Щ) О›ушылар тізімін тексеру б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау

ІІ иткен та›ырыпты ›айталау:

- Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешуі алгоритмін т±жырымдап бер

- Екі айнымалысы бар теЈсіздіктер жЇйесініЈ шешімі деген не?
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:

Та›тада орындалатын тапсырмалар: №118, №119

издіктерінен орындайтын есептер: №120
ІV Тест ж±мысы: «ТеЈсіздіктер жЩне теЈсіздіктер жЇйесі»

1 н±с›а


Тест №2

1. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 4х-3(х+7)>12+х

А) Ш В) х>3 С) х<2 D) х>33 Е) х<33

2. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

А) (-3; 3) В) (-3; 1,5) С) (-; 0) D) (0; 3) Е) (-; 3)

3. ТеЈсіздікті шешіЈдер: х2-х-6<0

А) (-; 2) В) (34; -2) C) (-2; 3) D) (0; 3) Е) (1; 6)

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: (х+3)(х-1)(х-10)<0

А) (-; 1)(3; 10) В) (-3; 1)(1; 10) С) (-; 3)(3; 10) D) (1; 3)(3; 10) Е) (-; -3)(1; 10)

5. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

У=

А) (-;) В) (-1; 1) С) (-; 1) D) (1; ) Е) Ш

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

А) (-;) В) (-; 0) С) (; ) D) (; 3); Е) (-;-)

1. ТеЈсіздікті шешіЈдер: 6+х>4х-3(2х-3)

А) х>1; В) х>2 С)Ш х<4 Е) х>7

2. ТеЈсіздіктер жЇйесін шешіЈдер:

А) (-; 2) В) ( -; ) С) (0; ) D) (; 2) Е) (-1; 1)

3. ТеЈсіздікті шешіЈдер: х2+3х-4<0

А) (-2; 2) В) (1; -4) С) (-4; 1) D) (-4; 0) Е) (1; -3)

4. ТеЈсіздікті шешіЈдер: (х+11)(х+3)(х-8) >0

А) (-; -11)(3; 8) В) (-11; -3)(-3; 8) С) (-; 3)(3; 8) D) (-3; 11)(11; ) Е) (-11; -3)(8; )

5. ФункцияныЈ аны›талу облысын табыЈдар:

У=

А) (-; ) В) (-1; 1) С) (-; 1) D) (1; 2) Е) (2; )

6. ТеЈсіздікті шешіЈдер:

А) (0; ) В) (-; 2.5) С) (-; ) D) (;) Е) (-; )

Саба›ты бекіту кезеЈі:

Екі айнымалысы бар теЈсіздіктержЇйесін ›алай шешеміз?
Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.
®йге тапсырма: 121, 122
Ба“алау

№18


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________

Саба›тыЈ та›ырыбы: «Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулер жЩне олардыЈ шешімі» (›айталауа арналан есептер шыару)

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білімберушілік: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулерге арналан олимпиада есептерін шыара білуге Їйрету.

2.Дамытушылы›: Екі айнымалысы бар сызытыемес теЈдеулерді шешу жолдарын оып Їйрену.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ міндеттері:

а) танымды› ›абілеттерін ›алыптастыру.

б) деЈгейлік тапсырмалар ар›ылы о›ушылардыЈ білімін саралау.

Саба›тыЈ тЇрі: љорытынды саба›.

Саб›тыЈ барысы: а) °йымдастыру кезеЈ

б) ®й тапсырмасын тексру.

в) Есептер шы“ару

г) ®йге тапсырма

1) x2 + y2 = 169 шеЈберінде А ( 5; 12 ), В ( 0; 13 ), С ( -13, 0 ), Д ( 5, 7 ) нЇктелері жата ма?|

а) А ( 5; 12 ) б) В ( 0; 13 ) в) С ( -13. 0 ) г) Д( 5; 7 )

x2 + y2 = 169 169 = 169 169 = 169 25 + 49 = 169

25 + 144 = 169 94 ≠ 169

169 = 169

А,В,С нЇктелерінде шеЈбердіЈ бойында жатады. Д нЇктесі шеЈбердіЈ бойында жатпайды.

ТеЈдеуді шешіЈдер.

( x2 – x – 1 )2 – x3 = 5

( x 2– x – 1 )2 – 4 – ( x3+ 1 ) = 0

( x2 – x – 1 - 2 ) ( x2 – x – 1 + 2 ) - ( x – 1 ) (x2 – x + 1 ) = 0

(x2 – x + 1 ) ( x2 – x – 3 – x - 2 ) = 0

(x2 – x + 1 ) ( x2 – 2x – 4 ) = 0

ДеЈгейлік есептер

x2 – y2 = 1985

( x + y ) (x – y ) = 1985
1) x + y = 1985 5) x + y = -5

x – y = 1 x – y = -397

2) x + y = -1985 6 ) x + y = 5

x – y = -1 x – y = 397


Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.

®йге тапсырма: ТеЈдеулер жЇйесін шешу тЩсілдері

Ба“алау

№19


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеу

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білімділік: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеуге, логикалыталдау жасауды Їйрету.

2.Дамытушылы›: ТеЈсіздікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылыын айыра білу

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: ЖаЈа саба›.

Саба›тыЈ кйрнекілігі: интербелсенді тата
Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ ЖаЈа та›ырып:

ТеЈсіздікті дЩлеледеу деп айнымалыныЈ кез келген мЩнінде теЈсіздіктіЈ орындалатынын кйрсету
ІІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №123, №124, №125
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №126, №127
Саба›ты бекіту кезеЈі:


  1. «А›и›ат теЈіздік » ±“ымы нені білдіреді?

  2. ТеЈсікдікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті шешуден айырмашылы“ы неде?

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: 128, 129
Ба“алау

№20


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеу

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білім берушілік: ТеЈсіздіктерді дЩлелдеуге, логикалыталдау жасауды Їйрету.

2.Дамытушылы›: ТеЈсіздікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылыын айыра білу

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: Бекіту сабаы.


Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару:
Та›тада орындалатын тапсырмалар: №130 (1,3), №131, №132
Орындарында орындалатын тапсырмалар: №133, №134, №137

Саба›ты бекіту кезеЈі:
  1. «А›и›ат теЈіздік » ±“ымы нені білдіреді?

  2. ТеЈсікдікті дЩлелдеудіЈ теЈсіздікті щещуден айырмашылы“ы неде?

Саба›ты ›орытындылау: О›ушылар“а саба››а ›атыс›анына сай ба“а ›ою.


®йге тапсырма: №130 (2,4), №138, №140
Ба“алау

№21


ПЩн: алгебра

Сынып: 9 « »

КЇні: __________
Саба›тыЈ та›ырыбы: Б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдері

Саба›тыЈ ма›саттары:

1.Білім берушілік: Б±рыштыЈ радианды› йлшемін табуды, б±рыштыЈ градустыжЩне радианды› йлшемдерініЈ арасындаыатынастарды есеп шыарудаолдануын Їйрету

2.Дамытушылы›: Логикалыойлауабілеті мен есептеу дадыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнгеызуушылыын ояту.

3.ТЩрбиелік: ОушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тапырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынаса тЩрбиелеу.
Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа саба›.
Саб›тыЈ барысы:

1) І °йымдастыру кезеЈі:

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушылар тізімін тексеру

б) Саба›тыЈ ма›сатын н±с›ау
ІІ ЖаЈа саба›

Б±рыштыЈ радианды› йлшемі деп б±рышты ›±райтын шеЈбер до“асыныЈ ±зынды“ыныЈ оныЈ радиусына ›атынасын айтады.-шеЈбер доасыныЈ ±зындыы;

R-шеЈбер радиусы;

-шеЈбер доасына сЩйкес б±рыш


Каталог: download -> version
version -> Экология терминін ғылымға енгізген Э. Геккель (1866). Экология
version -> Зерттеушілік әрекет дарынды балалармен жұмыс жасау әдісі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
version -> Құрамы Білім беру ұйымында 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 оқу жылдарында рик-83 есебі бойынша: Оқу жылдары Мұғалім саны
version -> Бейінді оқыту орынбасары: Л. Ж. Есжанова бекітемін: Мектеп директоры: Ш. Жанкушикова тамыз 2013 жыл Жоспар мазмұны
version -> «Биология» пәнінен оқу бағдарламасы Түсінік хат
version -> Экология Мазмұны
version -> Жұмыстың мақсаты
version -> Географиялық карталардың лабораториялық дайындау үрдісі және әдістің құрастыру мен зерттеуі
version -> Тақырып: компьютерлік графика негіздері жоспар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
бекіту туралы
ғылым министрлігі
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
туралы анықтама
бағалауға арналған
тоқсан бойынша
мамандығына арналған
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік әкімшілік
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
арналған әдістемелік
жиынтық бағалаудың
әдістемелік кешені
ортақ біліктілік
Қазақстан облысы
қызмет регламенті
Қазақстан тарихы
ткізу туралы
конкурс қатысушыларына
мерзімді жоспар
біліктілік талаптар
мамандығы бойынша
тоқсанға арналған
арналған ортақ
қатысушыларына арналған
Қазақ әдебиеті
жиынтық бағалауға
қағидаларын бекіту
Мектепке дейінгі
орналасуға жалпы
арналған жиынтық

Loading...