Сабақ тақырыбы: Физика 7 Сынып жаңартылған білім бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар Күнтізбелік-тақырыптық жоспарДата20.09.2021
өлшемі30.72 Kb.
түріСабақ

Күні: 31.03.20

Тобы: Ф-З-18

Пәні: Байқау практикасына дайындық

Пән оқытушысы : З Ермекбайқызы

Сабақ тақырыбы:  Физика 7 Сынып жаңартылған білім бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары


Сағат саны

Мерзім

1-тоқсан

Физика – табиғат туралы ғылым

(2 сағ)

Физика – табиғат туралы ғылым

7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру

1
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

7.1.1.2 – табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату

1
Физикалық шамалар мен өлшеулер

(4 сағ)

Халықаралық бірліктер жүйесі (SI)

7.1.2.1 – физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру

1
Скаляр және векторлық физикалық шамалар

7.1.2.2 – скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру


1
Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .

№1 зертханалық жұмыс. «Кішкентай денелердің өлшемін анықтау»

№2-зертханалық жұмыс. «Физикалық шамаларды өлшеу»7.1.2.3 – үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Механикалық қозғалыс

(8 сағ)

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру

2
Қозғалыстың салыстырмалылығы

7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру

1
Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар

7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу

1
Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

2
Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;


2

7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау


№ 1 Жиынтық бақылау жұмысы

2
2-тоқсан

Тығыздық

(5 сағ)

Масса және денелердің массасын өлшеу

7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу

1
Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

7.2.2.12 – әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану

1
Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

№3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»7.2.2.13 – тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау


2
Тығыздықты есептеу

7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

1
Денелердің өзара әрекеттесуі

(9 сағ)

Инерция құбылысы

7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

1
Күш

7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру

1
Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ

7.2.2.10 – масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

1
№4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформацияларды зерделеу»

7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау1
Деформация

7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру

1
Серпімділік күші, Гук заңы

7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу

1
Үйкеліс күші.

Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

№5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»


7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру2
Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу

7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 – денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау1
№ 2 Жиынтық бақылау жұмысы

2
3-тоқсан

Қысым

(16 сағ)


Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы

7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау

2
Қатты денелердегі қысым

7.3.1.2 – қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;

7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану2
Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы

7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану2
Қатынас ыдыстар

7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

1
Гидравликалық машиналар

7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу1
Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу

7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну

1
Манометрлер. Сорғылар

7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау

1
№ 6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Кері итеруші күш

7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану2
№ 7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Жұмыс және қуат

(2 сағ)

Механикалық жұмыс

Қуат


7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану


2
№ 3 Жиынтық бақылау жұмысы

2
4-тоқсан

Энергия

(4 сағ)

Кинетикалық энергия.

Потенциалдық энергия7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;

7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану


2
Энергияның сақталуы және айналуы

7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану2
Күш моменті

(7 сағ)

Жай механизмдер

7.2.4.1 – «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;

7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру1
Дененің массалық центрі

№8 зертханалық жұмыс.

«Жазық фигураның массалар центрін анықтау»


7.2.4.3 – жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау

1
№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

7.2.4.5 – тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Иіндіктің тепе-теңдік шарты

7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

1
Пайдалы әрекет коэффициенті.

№10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;

7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау2
Жер және Ғарыш

(3 сағ)

Аспан денелері туралы ғылым

7.7.1.1 – геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру

1
Күн жүйесі

7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

1
Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл)

7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру

1
№ 4 Жиынтық бақылау жұмысы

2Тапсырма  1. Күнтізбелік жоспармен танысыңыз

  2. Әр тақырыпқа 4 тоқсан бойынша қысқа мерзімді жоспар дайындаңыз

Қосымша ресурстар  1. https://infourok.ru/sinip-fizika-zhaartilan-bilim-badarlamasi-kntizbelik-tairipti-zhospar-zhzh-2096612.html

  2. https://bilim-all.kz/jospar/3140-Fizika-zhane-astronomiya-7-synyp

  3. http://smk.edu.kz/Course/16

  4. http://bilimdiler.kz/phizika/24260-fizikadan-kuntizbelik-zhospar.html

  5. Физика 7 сынып, Башарұлы Р


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік