С++ тілінің синтаксистік элементтеріДата01.06.2022
өлшемі74 Kb.
#263557
түріПрограмма
Байланысты:
с 1- деңгей
1630899585262 острый и хр пиелонефрит


1 сұрақ
С++ тілінің алфавиті дегенде сол тілде істетілетін символдпр жиынына айтады .С++ тілінде 52 латынның бас және кіші әріптері қолданылады және 0 ден 9 ға дейінгі сандар немесе цифрлар қолданылады және крылыца әріптері мен арнайы символдар бар
2 сұрақ
С++ тілінің синтаксистік элементтері.
Синтаксис- тілдік құрылымдарды немесе программалау тілінің сөйлемдерін құру ережелерінің жиынтығы - блоктар, процедуралар, құрама операторлар, шартты операторлар, циклдік операторлар және т.б. құрылымдар. Бұл тіл синтаксисінің элементі оның анықтамасында тікелей немесе жанама түрде оның бір бөлігінде өзін қамтиды дегенді білдіреді. Мысалы, цикл операторының анықтамасында циклдің денесі оператор болып табылады, оның ерекше жағдайы бірдей цикл операторы болып табылады.
3Сұрақ
Char символдық таңбалы сан типі
Short қысқа бүтін сан
Int бүтін сан типі
Long екі еселенген бүтін сан
Unsigned таңбасыз бүтін сан
Float нақты сан
Double екі еселенген нақты сан
Long Double ұзартылған нақты сан
4 Сұрақ
Айнымалылар тұрақтылар
Айнымалылар деп программаның орындалу барысында әр түрлі мәндерді қабылдай алатын шамаларды айтады. Олар идентификаторлармен белгіленіп, әрбір уақытта белгілі бір мәнге ие бола алады. Айнымалыларды белгілеу мысалдары:
X, X1, A, B, C1, MIN1, MAX, A[1], B[2,3].

Тұрақтылар деп программаның орындалу барысында мәндері өзгеріссіз қалатын шамаларды айтады. Тұрақтыларға CONST бөлімінде бірден мәнін берсек те, немесе VAR бөлімінде иденфикатор түрінде белгілеп алып мән берсек те болады. Тұрақтылардың жазылу мысалдары:


CONST A=5: B=8: PI=3.14
Стандартты функцияларды программада жазу үшін, алдымен функцияның атын, одан кейін жәй жақшаның ішінде аргументін көрсету керек. Программаларда аргументтердің мәнін берген кезде міндетті түрде функцияның анықталу облысын ескеру қажет. Мысалы: түбірден еш уақытта теріс сан шықпайды, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек т.с.с..

5 Сұрақ
#Include деп қосылады Мысалы


#Include < iostream>


#Include < math.h>

#Include < stdio.h> осы сияқты етіп кітапхана файлдары қосылады


6Сұрақ
С++ тілінде бағдарламаны жазғанда келесі түсініктемелер қолданылады: алфавит, тұрақтылар, идентификаторлар, қызмет сөздер, түсініктемелер, директивалар.


7 Сұрақ  1. Шартсыз өту операторыGOTO

Шартсыз өтуоператорыGOTO(өту)есептеудіодан әрі жалғастырулда программаның келесікезектеорындалатын операторын көрсету үшін, яғнипрограмманыңқандайда бір бөлігінорапөтуүшін қолданылады. Оператордың жалпыжазылу пішімі:GOTO k.

8 Сұрақ
Шартты оператордың жалпы жазылу түрі мынадай:


if (шарт)
{1-оператор;}
else
{2-оператор;}
Мұнда жақшадағы шарт түріндегі өрнек ақиқат болса, 1-оператор
орындалады, әйтпесе 2-оператор атқарылады. Операторлар қарапайым
немесе құрама болып жазыла береді. Оператордың қысқаша жазылу түрі:
if (шарт)
{1-оператор;}
Кейде қабаттасқан шартты операторлар кездеседі, мысалы:
if (1-шарт)
{1-оператор;}
else
{if (2-шарт)
{2-оператор;}
else
{3-оператор; }
Мұнда егер 1-шарт ақиқат болса, 1-оператор орындалады, егер 1-шарт
жалған болып, 2-шарт ақиқат болса, 2-оператор орындалады, ал 1- шарт
және 2-шарт жалған болса, 3-оператор атқарылады.
18
Ондағы кез келген else түйінді cөзі (keyword) оның алдында ең жақын
тұрған if операторына қатысты болып саналады.
Мысалы, берілген х, у – екі санның үлкенін анықтау үшін жазылған
шартты операторды былай жазуға болады:
if (x>y)
{max=x;}
else
{max=y;}
Ал х, y, z сияқты үш санның үлкенін табу үшін, қабаттасқан шартты
операторлар жазылады
if (x>y)
{if (x>z)
{max=x;}
else
{max=z;}
else
{if (y>z)
{max=y;}
else
{max=z;}
9 сұрақ
Ақиқаттық кестесі
Ақиқаттық кестесі – бұл логикалық операцияның кестелік түрде ұсынылуы, онда кірістік операндалардың (айтылымдардың) ақиқаттың мәндерінің барлық мүмкін терулері осы терулердің әрқайсысына арналған операцияның шығыстық нәтижесінің ақиқаттық мәнімен бірге аталған.
10 сұрақ
Есеп шығару кезеңдері
1-Есептің берілуі
2- математикалық модел құру
3-алгоритмдеу
4-код жазу яғни програмалау
5- трансляция
6-Тест
7-Қолдау

11 сұрақ
Есептің берілу кезеңінде 2 нәрсені түсіну керек


А-оның мағынасын түсіну
Б-шамалардың түрін типін анықтау
12 сұрақ
Математикалық модел құру кезеңінде есепті шығаруға қажетті барлық шарттарды және формулаларды анықтау қажет

13 сұрақ
Алгоритімдеу кезеңінде блок схема жәрдемінде програманың қалай жұмыс жасауын көру


14 сұрақ
Программалау кезеңінде біз шығарған есепті компютер түсінетін тілде жазып шығуымыз қажет егерде біз алдағы 3кезеңді жақсы меңгерсек программа жеңілдейді
15 сұрақ
Транслятциялау кезеңі бұл кезеңде біз жазған программаның нәтижесін екранда көреміз
16 сұрақ
Тестілеу кезеңінде біз дайын болған программаға сандар қойын тексереміз программа дұрыс жұмыс жасап жатқанын білу үшін

17 сұрақ

1printf() //функциясы мәліметтерді экранға шығару үшін қолданылады. Оның жалпы жазылу түрі: printf(); – формат спецификаторларынан, бос орыннан және әртүрлі символдардан тұрады.
Cin енгізу операторы болып табылады негізінен математикалық элементтерді енгіземіз Мысалы cin x>>y>>z осы сияқты
Gets () функциясы stdin таңбаларын оқиды және оларды str арқылы көрсетілген таңбалар массивіне қояды ю.Таңбалар жаңа жол кездескеше деп оқылады .Жаңа жол таңбасы жолдың бір бөлігі болып табылмайды, бірақ жолды аяқтайтын нөлдік таңбаға аударылады
18 сұрақ
Cout нәтижені экранға шығару операторы болып табылады және есептерде көбірек қолданылады .
. Scanf() пернелерден мәлімет енгізу функциясы жоғарыда қарастырылған түрлендіру спецификациясының көбін пайдаланады. Жазылу ережесі: scanf (,); Аргументтер ретінде адрес нұсқауыштары – айнымалылар адрестері пайдаланылады. Мысалы: scanf("%d%f", &x,&y)

Puts() функциясы str арқылы көрсетілген жолды стандартты шығысқа басып шығарады.Жолдың соңындағы нөл жаңа жолға аударылады


Puts() функциясы сәтті болғанда жаңа жол таңбасын және сәтсіздікте EOF таңбасы қайтарылады

19 сұрақ


Меншіктеу операторлары (=, +=, -=, *= жəне т.б.). Меншіктеу операциялары программада аяқталған операторлар ретінде қолданылуы мүмкін.
20 сұрақ
++ инкремент ++d декремент
D++ постфексті инкремент
--декремент –d префексті декремент
- - амалы декремент деп аталады және айнымалы мәнін 1 ге азайтады
++ инкремент деп аталады және айнымалы мәнін 1 ге арттырады
21 сұрақ
# define директивасы берілген иденфикатор бағдарлама мәтінінде табылған кезде оны алмастыратын иденфикатор мен таңбалар тізбегін анықтайда .Иденфикаторды макрос атауы депте атайды ,ал алмастыру процесі макро алмастыруы деп аталады

23 сұрақ


Shift Enter alt ЖӘНЕ крылша х әрпі тұратын клавиш

24 сұрақ


33 сұрақ


If операторының қысқа түрі
А) IF операторы

IF шартты операторы белгілі бір шарттарды тексеру үшін қолданылады. Осы IF операторы бойынша шарттарды тексеру қызметін логикалық белгілер атқарады және оған қосымша екілік өрнектер де қолданылады. Олар мыналар:


= - тең >= - үлкен не тең

> - үлкен <= - кіші не тең

< -кіші <> - тең емес

IF операторының жалпы түрі:

IF A Then St

Мұндағы А- логикалық өрнек, St- белгілі бір оператор. Бұл ең жалпы түрі, көбіне келесі түр қолданылады


34 сұрақ


if операторы шарт ақиқат болғанда операцияны орындау үшін қолданылады. C++ тіліндегі шартты құрылым әрқашан if операторынан кейін жақшаның ішінде жазылады.


Әрбір if операторында бір ғана басқа оператор болады. Бұл операторлардың комбинациясы - else if, егер алдыңғы шарт орындалмаса, берілгенді тексеріңіз. Шарттардың ешқайсысы ақиқат болмаса, else операторының негізгі бөлігі орындалады


35 сұрақ
Программа жазу барысында кей кезде шартты оператордағы өрнек мәні шындық (true) болғанда айнымалыға бір мән, өрнек мәні жалған (false) болғанда басқа мән беруге тура келетін жағдайлар туындайды.Мысалы:


if ($foo < 10)
$min = 20;
else
$min = 30;
?>
Практика жүзінде осындай іс-әрекеттер көп қолданылатындықтан оның қысқартылған түрін ойлап шығаруға тура келді.Ол оператор үш операндпен жұмыс істейтіндіктен тернарлық оператор деп аталады және мынадай екі таңбамен ? : белгіленеді.
36 сұрақ
Switch операторы
Кей кезде бірінен кейін бірі орналасқан if else операторларының орнына арнайы құрылым switch-case операторын қолданған қолайлы болады.Бұл оператор айнымалыдан тұратын шартты өрнектің мәнін белгілі бір мәндермен салыстыру нәтижесінде программа кодының бөліктерін орындайды.Бұл мәндерді салыстыру үшін теңестіру (==) операторы қолданылады.
38 сұрақ
Параметрлi цикл (for) П араметрлi циклдің жазылу форматы: for (инициалдау; өрнек; модификациялар) оператор; Инициалдау циклде қолданылатын шамаларды жариялау мен оларға бастапқы мəндерді тағайындау үшiн пайдаланылады. Бұл бөлiмде бiрнеше операторларды («тізбектей орындау» операциясымен) бір-бірінен үтiрлер арқылы ажырата отырып жазып қоюға болады, мысалы төмендегідей түрде: for (int i = 0, j = 2;... int k, m; for (k = 1, m = 0;... Циклдің инициалдау бөлiмінде жарияланған айнымалылардың əрекет ету аймағы цикл іші ғана болып табылады. Инициалдау цикл орындалуының басында бiр-ақ рет атқарылады.
Цикл операторлары Цикл операторлары бірнеше рет қайталанып орындалатын есептеулерді ұйымдастыру үшiн қолданылады. Кез келген цикл оның тұлғасынан, яғни бірнеше рет қайталанатын оператор тізбегінен, бастапқы берілген мəндерді тағайындаудан, цикл параметрiнің өзгеруінен жəне цикл қайталануын жалғастыру шартын тексеруден тұрады

Алғы шартты цикл (while) Шарты алдын ала тексерілетін алғы шартты цикл 1.8, а-суретте көрсетілген жəне ол төмендегідей түрде жазылады: while (өрнек) оператор


Соңғы шартты цикл (do while) Шарты соңынан тексерілетін цикл 1


Параметрлi цикл (for) П араметрлi циклдің жазылу форматы: for (инициалдау; өрнек; модификациялар) оператор; Инициалдау циклде қолданылатын шамаларды жариялау мен оларға бастапқы мəндерді тағайындау үшiн пайдаланылады. Б


39 сұрақ


For операторы
FOR операторы. Егер алгоритмде қайталану саны алдын ала белгілі болған жағдайда FOR операторы қолданылады. Бұл оператор параметрлі цикл операторы деп те аталады.

Жазылу үлгісі

FOR < цикл параметрі>:= n1 TO n2 DO

<цикл денесі>;

FOR<цикл параметрі>: = n2 DOWNTO n1 DO<цикл денесі>;

Мұндағы FOR (үшін), TO (дейін), DO (орындау) - қызметші сөздер;< цикл параметрі> - циклді басқару айнымалысы, Integer типті (немесе кез келген реттелген тип) n1 , n2 - цикл параметрінің бастапқы және соңғы мәндері (типі циклді басқару айнымалысымен сәйкес) кері қарай, DOWN төмен, TO дейін . Егер қадам -1 – ге тең болса, онда операторда TO, ал қадам -1-ге тең болса, онда DOWNTO сөзі қолданылады.
40 сұрақ
Кірістірілген циклдар
Си және басқа да праграмалау тілдерінде сыртқы және ішкі циклдер болады, оларды кріктірілген циклдер деп атайды. Көп жағдайда Си тіліндегі Крәктірілген циклдердің маңызды тәсіл жоқ. Егер бір цикл басқа циклдың ішінде онда біріншісі сыртқы ал екіншісі ішкі деп аталады.
41 сұрақ?
while операторы.
Алдын ала берілген шарт бойынша қайталауды жүзеге асырады. Бұл оператыр While (оқылуы: уаил аударылуы әзірше) және Do (оқылуы: ду орындау болып аударылады) түйін сөздері қолданылып жазылады
42 сұрақ
Соңғы шартты цикл (do while) Шарты соңынан тексерілетін цикл 1.8, ə-суретте көрсетілген құрылымдық сызбаны жүзеге асырады жəне ол мынадай түрде жазылады: do оператор while өрнек;
43 сұрақ
Шексіз циклдардың болу себептері

Кейбір шартқа қол жеткізген кезде алгоритмдегі немесе бағдарламадағы циклден шығу амалдары қарастырылмаған және операциялық жүйе құралдарымен үзілмейтін цикл бөлігі.

Шексіз циклді бағдарлама жұмысын тоқтату, компьютерді тоқтан ажырату немесе қайта жүктеу арқылы үзуге болады
45 сұрақ
breaк, соntinue басқарушы операторлары
Break операторы
Программа орындалуы кезінде цикл аяқталмай-ақ одан шығу үшін break операторы қолданылады. Егер бұл оператор бірінің ішіне бірі енгізіл­ген қабаттасқан цикл ішінде орналасса, онда ол ішкі циклдан оның сыртқы циклына шығуды ғана жүзеге асырады.
Continue операторы
Программа орындалуы кезінде цикл аяқталмай-ақ одан шығып, қалған операторларды аттап өтіп, осы цикл параметрінің келесі мәніне көшу үшін continue операторы қолданылады, яғни циклдің келесі итерациясына – қадамына басынан бастап ауысу жүзеге асырылады.

49 сұрақ
С++ тілінде бір өлшемді массивтерді өңдеу.


Мұндағы , өлшем – бір өлшемді массивдардың элементінің саны.
массив өлшемі константамен немесе константалық өрнекпен анықталады. массив өлшемін айнымалы етіп беруге болмайды, мұндай жағдайда жадыны динамикалық бөлу тәсілі қолданылады. а массивтың бірінші элементі а[0], екіншісі - а[1], …, бесінші элементі - а[4]. Си тілінде индекстің массивтың шегінен шығып кетуі бақыланбайды. массивтың өлшемін, индексін программист бақылайды.
Массив немесе жиым – бір типтегі элементтердің реттелген жиыны. Олар бір атаумен – идентификатормен аталады да,индексті айнымалы ұғымына сәйкес келеді.Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру