Құрастырушы: магистр, аға оқытушы Толеманова А. ОДата03.06.2020
өлшемі97 Kb.
#27362
Байланысты:
ОБ АДҚП англ
Абайдын кара создери 20, Документ Microsoft Word, физиканы силлабус, лаборатория-2019-2020, AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, ЫТЖС оқу құралы Егізбаева Ж., Сабақ жоспары, мхэжә прог, Таубай.Б 5.4, Акпараттык техн УМКД, Analysis and selection of CRM systems на конкурс, Дінтану силл, 1-2 саб ХПЗН, балалар әдебиеті сил
Ф.13-05-02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Халықаралық гуманитарлық –техникалық университеті

БЕКІТЕМІН

Оку-әдістемелік және инновациялық технологиялар жұмыстары жөніндегі проректор

____________(қолы, аты-жөні)

«___»_________20__г.

«5В070300-Ақпараттық жүйелер»

мамандығы бойынша жоғары оқу орнының студенттері үшін«Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау» пәнінің
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кредит саны-3Шымкент - 2019

Ф.13-05-02


Құрастырушы: магистр, аға оқытушы Толеманова А.О.
Оқу бағдарламасы «Техника және ақпараттандыру» кафедрасының мәжілісінде талқыланып ұсынылған

№ __ хаттама «__»______20__ж.


Кафедра меңгерушісі ________________(қолы, аты-жөні)

Оқу бағдарламасы «Жаратылыстану техникалық» факультетінің кеңесінде мақұлданданған


№___ хаттама «__»________20__ж.
Кеңес төра(айымы)ғасы __________________(қолы, аты-жөні)
Оқу бағдарламасы ХГТУ ғылыми Кеңесімен қаралып, бекітілді

№___ хаттама «__»________ 20__ж.


Ғылыми кеңес хатшысы ____________ (қолы, аты-жөні)

Ф.13-05-02


Жалпы ережелер
Пәнді оқытудың мақсаты – компьютерде есептерді шешудің негізгі деңгейлерін, алгоритм туралы түсінік және оларды көрсету әдістерін, алгоритмнің түрлерін, оларды өңдеу және анализдеу принциптерін және оларды программалық жүзеге асырылыуы, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін құру болып табылады.
Пәнді оқытудың міндеттері – Студенттерді әртүрлі деңгейдегі алгоритмдердің программаларын Pascal тілінде жүзеге асыра білуіне, оларға анализ жасай алуына, сызықтық және сызықтық емес құрылымдар және динамикалық программалаудытілінде жүзеге асыра білуіне, оларға анализ жасай алуына, сызықтық және сызықтық емес құрылымдар және динамикалық программалаудың алгоритмдерде қолдануын үйретуге бағытталған.
Оқытудың әдістері мен технологиялары- Пәнді толық меңгеру бойынша құзыреттілікті іске асыруда лекциялық сабақтар презентациялық, ақпараттық, сұрақ жауап түрінде, ал зертханалық сабақтар компьютерді пайдаланып, нақты және ситуациялық есептердің бағдарламасын құру түрінде, топтық және жеке жобалар құру, компьютермен жұмыс жасау түрінде, сонымен қатар СӨЖ және ОБСӨЖ тапсырмаларын рефераттар мен баяндамалар түрінде және компьютерде орындаған жұмыстары презентация түрінде жүргізіледі. Қорытынды емтихан тестілеу технологиясын қолданып немесе емтихан билеттері арқылы жазбаша, ауызша қабылданады.
Пән құзыреттілігі – ТЖҚ 3, ТКҚ 8.
Пререквизиттер – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Постреквизиттер - Программалау технологиясы


Пән құзыреттілігі:

ТЖҚ 3. Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттіліктер:

- Заманауи ақпарат және ақпараттық технология құралдарын таңдай алу. Кәсіби қызметі саласында бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық технологияны қолдана білуді сипаттау;

- Ақпарат және білімді интерактивті қолдана білу;

- Негізгі ақпараттық құралдар мен ақпарат алу, сақтау, өңдеу, түсіндіруді меңгеру;

- Ақпараттық-коммуникациялармен технологиялармен жұмыс істеуге машықтану, ақпаратты жинақтау және қабылдауға қабілетті болу;

- Жаһандық компьютерлік желіде жұмыс жасау дағдыларын меңгеру;

- Технологиялық процестің кезеңдері мен өндірістегі қауіпсіздіктің қоршаған ортаны қорғаудағы маңыздылығын бағалау.

ТКҚ 8. Жүйелеуші құзыреттіліктер:

- Заманауи бағдарламалау тілдерін, есептеу техникасы мен бағдарламалау құралдарын, ақпаратты қорғау құралдары мен әдістерін түсіндіру;

- Ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау;

- Қолданбалы интерактивті компьютерлік графика қосымшаларды шешу үшін есептеуіш технологиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету және математикалық аппараттың артықшылығын оңтайландырудың тиімді шешімін ойлап табу;

- Қазіргі заманғы интернет-технологиялар негізінде бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу.
Оқыту нәтижелері:

- ОН 7: Бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін құрастырудың базалық негіздерін, алгоритмдерді рәсімдеудің типтік әдістемелері мен оларды жобалаудың негізгі тәсілдерін түсінеді. Ақпараттық жүйелерді жобалау технологиялары, әдістері мен қазіргі заманғы модельдерін таңдайды.

- ОН 8: Заманауи бағдарламалау тілдерін, есептеу техникасы мен бағдарламалау құралдарын, ақпаратты қорғау құралдары мен әдістерін түсінеді. Ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасын бағалайды.

- ОН 13: Заманауи əдістерге, кұралдарға жəне жобалау технологиясына, оның ішінде автоматтандырылган жобалау жүйелерін қолдануға негізделе отырып ақпаратты жүйелердің математикалық, акпараттық,
бағдарламалык, лингвистикалык жəне техникалық камтамаларын жобалайды, оны ұсынады.
Білуі керек: курсты оқу барысында студенттер алгоритм туралы түсінік және оларды көрсету әдістерін, программалау тілінің классификациясын, кеңінен қолданылатын және кез-келген объектілі-бағытталған тілдердің бөлінбейтін бөлігі болып табылатын, программалаудың дәстүрлі императивті стилінің қажеттіліктерін игере білулері керек.

Үйренуі керек: объектілі-бағытталған жобалау мен программалаудың негізі мен принциптерін үйренуі керек.

Дағдысы болуы керек: ақпараттық жүйелердің үлгілік процесстерінің имитациялық модельдерін құру дағдысы болу керек.
Пәнді меңгергеннен кейін студент келесілерді білуі керек:

А) Бағдарламалық кешендердің спецификацияларын құрасытудың, алгоритмдерді рәсімдеудің типтік әдістемесін және оны жобалаудың негізгі әдістерінің; ақапараттық жүйелерді жобалаудың заманауи модельдерінің, әдістерінің және технологияларының базалық негіздерін білу.

B) Ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және іске асыру барысында және модельдеуші алгоритмдерді құрастыру мен оларды алгоритмдік тілдер мен модельдеудің қолданбалы пакеттерін пайдаланы арқылы іске асыруда жүйелік тәсілді қолдана білу.

C) Ақпараттық жүйелердің әртүрлі компоненттерін құрастыру мен жобалауды басқара білу.

D) Ақпараттық жүйелердің пәндік облысындағы пән сұрақтары бойынша командамен жұмыс жасай білу.

E) Ақпараттық жүйелер мен желілерді жобалау, құрастыру, даярлау, ендірудің мемлекеттік қаулыларын, өкімдерін, бұйрықтарын, стандарттарын, нормативтерін, математикалық модельдерін, әдістерін және технологияларын кәсіби салада тауып, пайдалана білу.


Пәннің құрамы
Пәннің мазмұны

(лекция тақырыптары)Зертханалық сабақтар тақырыптары

Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының тақырыбы

Сағат саны

1-ші апта: Тақырып

1

Introduction.
Introduction to the discipline

1. Arithmetic operations.

1. Programming linear algorithms. Arithmetic expressions

9

2-ші апта: Тақырып

2

1 Algorithms. Principles of processing algorithms.
Algorithms for solving problems using cycle operators.
The structure of the cycle operators

1. Arithmetic operations.


2. Programming branching computing processes9

3-ші апта: Тақырып

3


1.1 Analysis of algorithms. Evaluation of the complexity of algorithms.
Algorithm analysis methods.

2. Conditional operator.3. Programming cyclic computing processes.9

4-ші апта: Тақырып

4


1.2 Growth of functions. Stirling formula.
Growth of functions and Stirling formula.

2. Conditional operator.

4. Processing one-dimensional arrays.

9

5-ші апта: Тақырып

5

1.3 Simple recursions.
Recursive task programming and recursive functions.

2. Solving problems using cycle operators.5. Processing two-dimensional arrays.

9


6-шы апта: Тақырып

6


1.4 Data Types. Structured and basic data types.
Simple data types. Ordinal data types. Whole data types. Standard math functions for working with various data types.

2. Solving problems using cycle operators.

6. Processing character data.

9


7-ші апта: Тақырып

71.5 Pointers.
Pointers and their application in programming. The concept of dynamic memory. Announcement pointers. Procedures and functions for working with dynamic memory

3. Processing one-dimensional and two-dimensional arrays.

7. Processing string data.

9


8-ші апта: Тақырып

8


1.6 Data structure.
Structure and description of the modules. The title of the module.

3. Processing one-dimensional and two-dimensional arrays.

8. Programming using procedures

9

9-шы апта: Тақырып

9

Types of compilation of modules. Standard modules.

4. Solving problems using string variables.

9. Programming using the function

9

10-шы апта: Тақырып

10


2 Algorithms for processing data structures.
Examples of data structure processing algorithms

4. Solving problems using string variables.

10. Programming using recording.9

11-ші апта: Тақырып

11


2.1 Abstract data types. String processing algorithms.
Logical data types.

5. Procedures and functions.

11. Sets.

9


12-ші апта: Тақырып

12

Character data types Enumerated data type Data types - range. Real data types

5. Procedures and functions.

12. Writing programs using typed files

9

13-ші апта: Тақырып

132.2 Recursive algorithms. Algorithms of sorting.
Programming recursive data.

6. Records and files.13. Writing programs using text files

9

14-ші апта: Тақырып

14

2.3 Search Algorithms. Linear and binary search.
Algorithms for searching data.

6. Records and files.

14. Dynamic memory and pointers.

9

15-ші апта: Тақырып

15


2.4 Algorithms for processing strings.
Standard String Procedures and Functions. Algorithms for processing string data

7. Standard modules.

15. Study of the work of the GRAPH module.

9


Әдебиеттер:


Негізгі әдебиеттер:

  1. Гнездилова Г.Г., Капустина Е.И., Селюн М.И. Задачи по Абрамов программированию. М.:Наука, 2009.

  2. Юркин А.Г. Задачник по программированию. – СПб.:Питер, 2012

  3. В.В. Фаронов «Создание приложений с помощью C#» Руководство программиста. - М.: “Эксмо”, 2008г.

  4. 3 Т.А. ПавловскаяC#, Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов, СПб,: Питер, 2009г.

  5. Бөрібаев Б.Б.Махметова А.М. Алгоритмдеу және программалау тілдері. Алматы.Дәуір,2011.

  6. Мозговой М.В. Классика программирования: алгоритмя, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход. Спб.Наука и Техника, 2009.

Қосымша әдебиеттер:

  1. Муртазина А.У., Тусупова Б.Б. Разработка и анализ алгоритмов и программ. Методическое указание к курсовой работе по курсу «Язык и технология программирования». – Алматы: КазНТУ, 2011.

  2. Тукенова Л.М. Алгоритмдер,мәліметтер құрылымы және программалау. Алматы.Экономика, 2016.

  3. Климова Л.М. С++ : Практическое программирование. Москва.КУДИЦ-Пресс,2009

  4. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня. Практикум. .Спб.Питер,2009.


.

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру