Құрастырушы: доцент, техн. ғыл канд. Ахметова Н. КДата10.09.2017
өлшемі176.5 Kb.
#19884

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биотехнология кафедрасы

Авторлық және патенттік құқық негіздері

пәнінен


5В072700 – азық-түлік өнімдерінің технологиясы

мамандық студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

2011 ж. «___»___________


Құрастырушы: _________ доцент, техн. ғыл. канд. Ахметова Н. К.


Биотехнология кафедрасы
Авторлық және патенттік құқық негіздері

пәнінен


5В072700 – азық-түлік өнімдерінің технологиясы

мамандық студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2009 ж. 27 желтоқсанда (С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми Кеңесінің № 4 хаттамасы) бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.


2011 ж. «22» сәуір кафедра отырысында ұсынылған № 9 хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ М.С. Омаров 2011 ж. «22» сәуір


Агротехнологиялық факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. «_05_» мамыр № 6 хаттама


ОӘК төрағасы _______________ М. Е. Жагипарова 2011 ж. «_05_» мамыр

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы _________________ Т. К. Бексеитов 2011 ж. «_05_» мамыр
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А. А. Варакута 2011 ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «19»__мамыр__ №_5 хаттама1 Пәннің мақсаты:

студенттерді:

- өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау саласындағы халықаралық заңдарымен;

- Қазақстан Республикасының және шет елдердің патенттік заңымен;

- өнертабысқа, пайдалы модельге патент беруге өтінім құрастыру және беру ережелерімен;

- өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды беруге лицензиялық келісімдерді жасау тәртібімен таныстыру.


Пәннің міндеті

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер:

-зияткерлік (зияткерлік) меншік, өнеркәсіптік меншік, өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі, тауар белгісі (таңбасы), қызмет көрсету белгісі (таңбасы), тауардың шығу орнының атауы, ноу-хау, аналог, прототип, лицензиялық шарт туралы түсініктерді;

- өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге патент беруге өтінім беру тәртібің;

- тауар белгісін (қызмет көрсету белгісін) тіркеуге өтінім беру тәртібін;

- лицензиялық келісімді жасау тәртібін білуі керек.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін жалпы білім беру және базалық пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет.


3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар ғылыми-зерттеу жұмыстар мен ғылыми диплом жұмысын орындау үшін қажет.4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

(күндіз оқитын студенттерге/сырттай оқитын студенттерге)
дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Меншік жүйесіндегі зияткерлік меншіктің орны. Зияткерлік (зияткерлік) және өнеркәсіптік меншік объектілері

2/1

2/1


6/8

2

Зияткерлік меншікті қорғауға қатысты Қазақстан Республикасының заңдары Зияткерлік меншік құқығын қорғау жөніндегі Мемлекеттік органдар

Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдер2/1

2


6/8

3

Патенттік құжаттаманың ерекшелігі мен құрылымы.

2/0,5

1/1


6/8

4

Өнертабыстардың жіктелуі

1/0,5

1/1


6/8

5

Патенттік-ақпараттық зерттеулер

Бәсекелесуге қабілетті өнімді жасау үшін патенттік құжаттаманы пайдалану2/1

5/1


12/16

6

Жасалатын ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабыстарды табу Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы

2/1

2/1


12/14

7

Өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері мен ноу-хауды құқықтық қорғау. Өтінім құжаттарының сараптамасы. Өнеркәсіп меншік объектілерін тіркеу. Инновациялық патент және патент беру туралы мәліметтерді жариялау.

2

6/8

8

Лицензиялық келісім-шарт№ Лицензия түрлері. Ноу-хаду беру туралы келісім-шарт Төлемдер түрі.

2/1

2/1


6/8

БАРЛЫҒЫ :

15/6

15/6


60/78


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

1 тақырып Меншік жүйесіндегі зияткерлік меншіктің орны. Зияткерлік (зияткерлік) және өнеркәсіптік меншік объектілері

2 тақырып Зияткерлік меншікті қорғауға қатысты Қазақстан Республикасының заңдары Зияткерлік меншік құқығын қорғау жөніндегі Мемлекеттік органдар Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдер

3 тақырып. Патенттік құжаттаманың ерекшелігі мен құрылымы.

4 тақырып Өнертабыстардың жіктелуі


5 тақырып Патенттік-ақпараттық зерттеулер. Бәсекелесуге қабілетті өнімді жасау үшін патенттік құжаттаманы пайдалану

6 тақырып Жасалатын ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабыстарды табу Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы

7 тақырып Өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері мен ноу-хауды құқықтық қорғау. Өтінім құжаттарының сараптамасы. Өнеркәсіп меншік объектілерін тіркеу. Инновациялық патент және патент беру туралы мәліметтерді жариялау.

8 тақырып Лицензиялық келісім-шарт. Лицензия түрлері. Ноу-хаду беру туралы келісім-шарт. Төлемдер түрі.4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны және тізімі

1 тақырып Меншік жүйесіндегі зияткерлік меншіктің орны. Зияткерлік (зияткерлік) және өнеркәсіптік меншік объектілері


№ 1 тәжірибелік жұмыс.

Жұмыс мақсаты: адамның зияткерлік қызмет нәтижесі болатын объектілердің және жекелендіру құралдарының жіктелуін зерделеу (авторлық құқықтарды қорғау туралы заңдарға және патенттік заңға сәйкес қорғауға жататын объектілер, қорғалмайтын объектілер).


2 тақырып Зияткерлік меншікті қорғауға қатысты Қазақстан Республикасының заңдары Зияткерлік меншік құқығын қорғау жөніндегі Мемлекеттік органдар Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдер


№ 2 тәжірибелік жұмыс.

Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдер

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: зияткерлік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдердің негізгі ережелерін оқып үйрену (зерделеу), әр елдегі патенттік заңды үйлесімдеу себебін түсіну.

3 тақырып Патенттік құжаттаманың ерекшелігі мен құрылымы.


№ 3 тәжірибелік жұмыс.

Патенттік құжаттаманың құрылымы және ерекшіліктері

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: Патенттік құжаттаманың құрылымы және ерекшіліктерін (айырмашылықтарың) түсіну. Өнертабыс сипаттауларында деректерді идентификациялау үшін қолданылатын INID кодтарды оқып білу, ресми бюллетеньдер және басқадай өнертабыстар, өнеркәсіптік үлгілер, тауар таңбалары туралы мәліметтерді жариялайтың патенттік құжаттарымен танысу. Ғылыми-техникалық ақпарат, сипаттамасы.

4 тақырып Өнертабыстардың жіктелуі


№ 4 тәжірибелік жұмыс.

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: өнертабыстардың халықаралық патенттік жіктеуштерімен қолдануының игеру.


5 тақырып Патенттік-ақпараттық зерттеулер. Бәсекелесуге қабілетті өнімді жасау үшін патенттік құжаттаманы пайдалану

№ 5 тәжірибелік жұмыс.

Бәсекелесуге қабілетті өнімді жасау үшін патенттік құжаттаманы пайдалану

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: патенттік зерттеулерді жүргізу үшін патенттік және патенттік емес құжаттаманы пайдалануды және олар бойынша қойылған мақсаттарға сәйкес талдау жүргізуді үйрену.


6 тақырып Жасалатын ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабыстарды табу Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы

№ 6 тәжірибелік жұмыс.

Жасалатын ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабыстарды табу

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: Техникалық ұсынысты оның патенттік қабілеттілігін анықтау және оның маңызды белгілерін табу мақсатымен талдау тәсілдерін игеру.


7 тақырып Өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері мен ноу-хауды құқықтық қорғау. Өтінім құжаттарының сараптамасы. Өнеркәсіп меншік объектілерін тіркеу. Инновациялық патент және патент беру туралы мәліметтерді жариялау.

№ 7 тәжірибелік жұмыс.

Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: Өнертабыс сипаттауын, формуласын, рефератты құрастыруын үйрену; өнертабыстың әртүрлі объектілеріне (құрылғы, әдіс, зат, белгілі құрылғыны, әдісті, затты жаңа белгіленуі бойынша қолдану) бірбуынды және көпбуынды формуланы құрастыру ерекшеліктерін түсіну.


8 тақырып Лицензиялық келісім-шарт. Лицензия түрлері. Ноу-хаду беру туралы келісім-шарт. Төлемдер түрі.

№ 8 тәжірибелік жұмыс.

Кәсіпорында патенттік-лицензиялық жұмыс және өнертабыстық қызметті ұйымдастыру

Тәжірибелік жұмыс мақсаты: Фирма, кәсіпорын үшін жеке-меншік патенттік-лицензиялық саясатын жасау, өнертабыстар авторлар – қызметкерлерінің мүдделерін сақтауын қамтамасыз ету қажеттілігінің, қызметтік өнертабысқа құқықтар туралы мәселені шешудің маңызы туралы түсінік алу.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

конспект

Сабаққа қатысу

7,5/14

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7,5/14

3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект, реферат

Коллоквиум (және т.б.)

32,0/32,0

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Тәжірибелік сабақтар бойынша есеп

Тәжірибелік жұмысты қорғау

5,0/10,0

5

Бақылау іс-шараларға дайындалу
МБ1, МБ2

8,0/8,0
Барлығы60,0/78,0

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1 тақырып Меншік жүйесіндегі зияткерлік меншіктің орны. Зияткерлік (зияткерлік) және өнеркәсіптік меншік объектілері


1 ҮТ. Зияткерлік меншік объектілерін қорғаудың авторлық-құқықтық қорғау әдісінің патенттік-құқықтық қорғау әдісінен айырмашылығы. Авторлар мен патентиеленушілердің мұліктік және мүліктік емес құқытары. Өнеркәсіпке, өнеркәсіптік үлгіге және пайдалы модельге жұмыс берушімен қызметкердің құқығы.

2 ҮТ. «Зияткерлік меншіктің қоғамда және мен үшін рөлі» атты эссе жазу.


2 тақырып Зияткерлік меншікті қорғауға қатысты Қазақстан Республикасының заңдары Зияткерлік меншік құқығын қорғау жөніндегі Мемлекеттік органдар Өнеркәсіптік меншікті қорғау саласындағы халықаралық келісімдер


3 ҮТ. Зияткерлік меншіктің халықаралық ұйымының қызметі. Зияткерлік меншіктің құқықиеленушінің құқытары мен қызуғышылықтарың сақтауың қамтамасыз етуде прокуратура, полиция, кедең органдары мен ҚР заң ұйымдарының қызметі

4 ҮТ. Өнеркәсіптік меншік объектілерімен патенттік құқық субъектілеріне қатысты терминдердің анықтама сөздігін құрастыру.


3 тақырып Өндірістік және ғылыми жұмыстарда ғылыми-техникалық ақпараттың маңызы. Ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу, жинау және өндеу. Патенттік құжаттаманың ерекшелігі мен құрылымы.


5 ҮТ Өнертабыс сипаттауындағы библиографиялық деректерді идентификациялауына арналған INID кодтар. Авторлық күәліктер мен патенттерге өнертабыс сиппатауларындағы мәтінің құру еркшеліктері.

6 ҮТ. Патенттік ведомстволардың, Зияткерлік меншіктің халықаралық ұйымының веб-сайттарымен танысу.


4 тақырып Өнертабыстардың жіктелуі


7 ҮТ Өнертабыстардың шет елдердің ұлттық және халықаралық жіктелуі. Тауарлар мен көрсетілген қызметтің халықаралық жіктелуі.

8ҮТ. Өзін-өзу тексеруге тестік сұрақтарды дайындау.5 тақырып Патенттік-ақпараттық зерттеулер. Бәсекелесуге қабілетті өнімді жасау үшін патенттік құжаттаманы пайдалану

9 ҮТ Патенттік-ақпараттық зерттеулер. Мазмұны және жұргізу тәртібі.

10 ҮТ. Патенттік қордағы немесе патенттік ведомстводағы патенттік құжаттамамен танысу.

6 тақырып Жасалатын ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабыстарды табу Өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінім құрамы

11 ҮТ . Әзірленетін ғылыми-техникалық құжаттамада өнертабысты анықтау. Өнертабыс формуласың құрастырудың маңызды белгілерін анықтау.

12 ҮТ. Өнертабыс сипаттамасын құрастыру.

7 тақырып Өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері мен ноу-хауды құқықтық қорғау. Өтінім құжаттарының сараптамасы. Өнеркәсіп меншік объектілерін тіркеу. Инновациялық патент және патент беру туралы мәліметтерді жариялау.

13 ҮТ өнеркәсіптік меншік объектілерімен салыстыруда ноу-хаудың құқықтық қорғауың қамтамасыз ету ерекшеліктері. Өнеркәсіптік меншік объектісіне және тауарлық белгіге өтінім құрамы.

14 ҮТ. Өтінімді патенттік ведомствода қарастыру. Өтінім материалдарының сараптамасы.

8 тақырып Өнеркәсіптік үлгілер, тауар белгілері мен ноу-хауды құқықтық қорғау. Өтінім құжаттарының сараптамасы. Өнеркәсіп меншік объектілерін тіркеу. Инновациялық патент және патент беру туралы мәліметтерді жариялау.

15 ҮТ Лицензиат пен лицензиардың құқытары мен міндеттері. Өнертабысқа немесе тауарлық белгіге құқықтарды беруге лицензиялық келісім-шарт жобасын құрастыру.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Патентное право: Сборник нормативно-правовых актов// Составитель Т.Е. Каудыров, Э.З. Фаизова .- Алматы: Жетi-Жаргы. 1996.

 2. Бромберг Г.В. Основы патентного дела: Учебное пособие: М.:Экзамен.-2002

 3. Каудыров.Т.Е. Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан.- Ал­маты: Жети жарғы, 1999.

 4. Т.Е. Каудыров Право интеллектулаьной собственности в Республике Казахстан: Учеб. пособие.- Алматы: Жети жарғы, 1999.

Қосымша


 1. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г.

 2. Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г.

 3. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова­ниях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 г.

 4. Закон Республики Казахстан о «О правовой охране топологий интегральных микро­схем» от 29 июня 2001 г.

 5. Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999 г.

 6. Закон Республики Казахстан «О науке» от 9 июля 2001 года

 7. СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

 8. Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака от 30 апреля 1997 г., Официальный бюллетень «Промышленная собственность» № 4, 1995.

 9. Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение .- Бюллетень нормативных правовых актов №8 от 25.08.07 г.

 10. Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель . - Юридическая газета №126 от 17.08.2007г.

 11. Рекомендации по составлению заявок на выдачу предварительно патента и патента на изобретения в области медицины, биологии и сельского хозяйства, Алматы, КИПЭ, 2002Мамандық жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
050727 – азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Авторлық және патенттік құқық негіздері


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

6


6

2

90

15

15
60

30

ОКБ база-сындағы сырттай

2

84

6

78

3


2

0

6

6

3

2

6
6
78

12


Кафедра меңгерушісі ___________ М.С. Омаров 2011 ж. «22» сәуір
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді