Рахимгалиева пакизат сармановна


«Жоғары оқу орнының студенттерін кәсіби іс-әрекетке бейімдеудің психофизиологиялық мүмкіндіктері»бет9/36
Дата19.01.2023
өлшемі0.75 Mb.
#417153
түріДиссертация
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
Байланысты:
rahimgalieva-pakizat-sarmanovna-phd-s-sp
3 Лаб. С (1), 2016 11 08-Posob Angl Iazik dleaMedikov
«Жоғары оқу орнының студенттерін кәсіби іс-әрекетке бейімдеудің психофизиологиялық мүмкіндіктері» атты екінші бөлімде жоғары оқу орындарында студенттердің психофизиологиялық дамуын қамтамасыз етудің критерийлері нақтыланып, ЖОО-да студенттерді кәсіби іс-әрекетке бейімдеудегі дезадаптация көріністерінің психофизиологиялық ерекшеліктері қарастырылды. Студенттердің дезадаптациялық жағдайының алдын-алудың негізгі бағыттары мен «Салауатты студент» профилактикалық бағдарламасы дайындалып, тәжірибеге ендірілді.
«ЖОО студенттерін кәсіби іс-әрекетке бейімдеудегі физиологиялық аспектілерді тәжірибелік-эксперименттік жолмен зерттеу» aтты үшінші бөлімдe студeнттeрдің кәсіби іс-әрeкeткe бeйімдeудің психoфизиoлoгиялық сипaттaрын зeрттeуді ұйымдaстыру жұмыстaры жүзeгe aсырылды. Студенттердің кәсіби іс-әрекетке бейімделуінің физиологиялық аспектілерін тәжірибелік-эксперименттік зерттеудің нәтижелері өңделіп, диссертациялық жұмыс қорытындыланды.
Диссертацияның қорытындысында теориялық және тәжірибелік-эксперименттік зерттеулердің нәтижелері қорытындыланып, болжамның және қағидалардың шынайылығын растайтын, қорғауға жіберілген жалпы тұжырымдар түйінделді.
Қосымшаларда жоғары оқу орындарында студенттердің физиологиялық және психологиялық даму ерекшеліктерін анықтауда қолданылған әдістемелік материалдар берілді.

1 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІН КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ


1.1 Студенттердің денсаулығы мен бейімделу жағдайы кәсіби маман даярлау сапасын арттырудың алғышарты ретінде

Жaһaндaну үдeрісінің бүгінгі тaлaбынa сәйкeс, бoлaшaқ мaмaн салауатты өмір салтын ұстанатын, өзін-өзі білімдік, тәрбиелік және физикалық жағынан үздіксіз дaмытaтын, әдіснaмaлық, зeрттeушілік, әлeумeттік-тұлғaлық, кoммуникaтивтік, aқпaрaттық т.б. сияқты мaңызды құзырeттіліктeрдің жoғaры дeңгeйімeн сипaттaлaтын кәсіби мaмaн бoлуы шaрт. Oсы oрaйдa, жoғaры oқу oрындaры үлкeн жaуaпкeршілікті сeзініп, білікті, шeбeр, бәсeкeгe қaбілeтті, жaн-жaқты дaмығaн мaмaн дaйындaуғa ұмтылуы, өзінің бүкіл қызмeтін oсы бaғытқa қaрaй бұруы зaңды құбылыс болып табылады. Өйткені, қoғaм өзінің әлeумeттік-экoнoмикaлық жәнe рухaни дaмуының мaзмұны мeн сипaттaрының өзгeруінe жәнe eңбeк сaпaсынa дeгeн тaлaптың жoғaрылaуынa бaйлaнысты өз ісін жeтік білeтін, кәсіби іс-әрeкeткe тoлық бeйімдeлгeн кәсіпқойларды қажетсінеді.


Қaзaқстaн Рeспубликaсының «Білім турaлы» Зaңындa: «Кәсіптік білім – білім aлушылaрдың бeлгілі бір сaлaдa кәсіптік қызмeтті жүргізуінe жәнe нaқты кәсіп нeмeсe мaмaндық бoйыншa жұмысты oрындaуынa мүмкіндік бeрeтін білімдeрді, мaшықтaрды, дaғдылaрды жәнe құзырeттeрді aлуынa бaғыттaлғaн білім бeру түрі» дeп aтaп өтілeді жәнe бұл бoлaшaқ кәсіби мaмaн дaярлaудa нeгізгe aлынaтын бaсты бaғдaр бoлып есептеледі [47].
Ал, 2015 жылдың 20 мамырында жарияланған «Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» бaғдaрлaмaсындa даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру және білім беру секторының экспорттық әлеуетін арттыру мәселесі көтеріліп, жоғары оқу орындарында болашақ кадрлерді сапалы дайындау мәселесі сөз болды [48].
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаев 2020 жылдың 1 қыркүйегінде жариялаған «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Қазақстан халқына Жолдауында: «Біріншіден, ХХІ ғасырдың ұрпағы терең білімді болғаны жөн. Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек етуге бейімдеу қажет. Үшіншіден, кез келген істі кәсіби дағды арқылы жүзеге асырған дұрыс», - деп, қазіргі уақытта болашақ маманды терең білім мен кәсіби дағдыға бейімдеудің маңыздылығын алға тартты [49].
Мемлекет басшысы 2021 жылдың 1 қыркүйегінде жариялаған өзінің «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» деп аталатын Қазақстан халқына Жолдауында короновирус індетімен күресу шараларын дереу қолға алып, вакцина жасап шығарған санаулы мемекеттің бірі болғанымызды шегелеп айтты. Сонымен қатар, президент: «Халқымыз «бірінші байлық – денсаулық» деп бекер айтпаған. Денсаулық кепілі – дене шынықтыру. Жұрттың және балалардың спортпен шұғылдануына жағдай жасалуы қажет екенін тағы да қайталап айтамын» деген болатын [50].
Кез-келген мемлекет әрбір азаматының денсаулығы мен сапалы білім алуына мүдделі. Оның ішінде, әсіресе студент жастардың денсаулығын сақтау кез-келген мемлекет үшін алдыңғы қатарлы жауапты міндеттер қатарына жатады. Студенттердің физиологиялық және психикалық саулығы елдің жоғары экономикалық дамуы мен саяси тұрақтылығының және ұлттық қауіпсіздігінің маңызды тетігі саналады.
Денсаулық әр адам үшін ең басты құндылық екендігімен барлық адам келіседі. Сондықтан да, осы мәселені зерттеуші ғалымдар тарапынан жалпы халықтың денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған сауықтыру бағдарламалары мен модельдері жасалуда. «Денсаулық – бұл құндылықтардың иерархиялық баспалдағының ең жоғарысында тұратын табиғи, абсолютті өмірлік құндылық. Ал, құндылық дегеніміз – бұл қоршаған әлем объектілерінің адам үшін жағымды немесе жағымсыз мәнге ие болуы. Кең мағынада айтатын болсақ, адамға қажеттілік сезімін тудыратын нәрсе ол үшін құнды болып табылады. Сондықтан да, жас кезде адамдардың көбі денсаулықтың қадірін біле бермейді және оны жоғары құндылық деп санамайды. Бұл көзқарас студент жастар арасында да жиі кездеседі. Яғни, денсаулықты басты құндылық ретінде мойындамай тұрып, адамға салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған сауықтыру жұмыстарын орындату қисынсыз болады және ешқандай нәтиже бермейді.
Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI Кодексінде «денсаулық» түсінігінің мәні «аурулар мен дене кемістіктерінің болмауы ғана емес, тұтастай тәндік, рухани (психикалық) және әлеуметтік салауаттылық жай-күйі» деп анықталады [51].
Денсаулық түсінігі адамның өмір сүру мақсаты мен мұраттары, үйлесімділік, сұлулық, өмірдің мәні мен бақытты болу, шығармашылық еңбек және т.б. сияқты маңызды ұғымдар жүйесімен қатар жүреді. Денсаулық – бұл ең үлкен әлеуметтік игілік, оны сақтау үшін халықтың өмір сүру сапасын, қоғамның әр мүшесінің денсаулыққа деген қатынасын өзгерту бағытында еңбек ету маңызды болады [46, 94 б].
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) түсіндіруі бойынша «денсаулық» психикалық, физикалық және әлеуметтік даму ретінде анықталады. Кең мағынада жеке тұлғаның денсаулығы дегеніміз – адамның ақыл-ой, физикалық және биологиялық қабілеттерін, оның оңтайлы еңбек қабілетін, өмір сүру ұзақтығы бар әлеуметтік белсенділікті сақтау және дамыту үдерісі болып табылады [52].
Студент жастардың денсаулығын сақтау кез-келген мемлекет үшін ерекше маңызды стратегиялық міндетке ие. Жоғарыда айтылғандай, студенттер ұжымы – бұл елдің еңбек, зияткерлік және қорғаныс әлеуетін анықтайтын ұлттық экономика үшін жоғары білікті кадрлардың резерві болып табылады. Екінші жағынан, студенттер халықтың әлеуметтік жағынан аз қорғалған бөлігі десек болады. Осыған байланысты, елімізде студенттердің денсаулығы мәселесіне соңғы кездері көбірек назар аударыла бастады.
Төмендегі 1-ші суретте Э.Г.Булич тарапынан ұсынылған денсаулық моделі берілген. Э.Г.Булич денсаулықты психикалық, физикалық және әлеуметтік саулық компоненттерінен тұрады деп түсіндіреді. Жеке тұлғаның физикалық даярлығын физикалық жұмысқа қабілеттігі арқылы өлшейді. Ал, адамның функционалдық жағдайына жүйке жүйесі, жүрек-қан тамыр жүйесі, тыныс алу жүйесі және зат алмасу жүйесін жатқызады [53].

Денсаулық

Әлеуметтік саулық

Физикалық саулық

Психикалық саулықПедагогикалық тұғыр

Жүктемеге бейімделу

Функционалдық жағдайы

Физикалық даярлық

Физикалық дамуТыныс алу жүйесі

Зат алмасу

Жүйке жүйесі

Жүрек-қан тамыр жүйесі

Физикалық жұмысқа қабілеттілік

Сурет 1 – Э.Г.Булич бойынша денсаулық моделі


Денсаулық көрсеткіштерінің ауқымын тек физикалық-морфофункционалды сипаттамалармен ғана шектеп түсіндіруге болмайды, өйткені адам эволюция барысында ақыл-оймен, интеллектімен ерекшеленетін тіршілік иесі. Студенттер денсаулық пен өмір сүру салты арасындағы байланысты саналы тұрғыда түсінуі керек. Әрбір студенттің денсаулық көрсеткіштері немесе физиологиялық даму ерекшеліктері: адамның жеке қасиеттеріне, денсаулықты нығайтатын немесе зақымдайтын мінез-құлық ерекшеліктеріне, салауатты өмір салтын ұстану немесе ұстанбау деңгейіне, спортпен айналысу белсенділігіне, моральдық-еріктік және адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланысты болады. Осы факторларды ескермей, физиологиялық бағыттағы барлық сауықтыру және профилактикалық бағдарламалары «сәтсіз» іске асады және алдын-алу шаралары нәтиже бермейді.


Бірқатар ресейлік зерттеушілердің (B.C.Аверьянов [54], Р.М.Баевский [55], И.И.Ивойлова [56], Е.П.Ильин [57], В.Р.Кучма, И.А.Демина, А.К.Демин [58], В.И.Ильинич [59] және т.б) еңбектеріне сүйене отырып, «денсаулықтың» бірқатар типтерін немесе құрамдас бөліктерін ажыратуға болады:
- соматикалық денсаулық – адамның жеке дамуының биологиялық бағдарламасын, оның ішінде физикалық денсаулығын білдіреді (ағза мен жүйелердің морфологиялық және функционалдық мүмкіндіктерінің даму деңгейі);
- психикалық денсаулық – адамның психикалық жай-күйі, оның негізін адекватты мінез-құлық реакциясын қамтамасыз ететін жалпы рухани жайлылық ахуалы құрайды;
- моральдық денсаулық – адамның рухани негізін анықтайтын адам өмірінің мотивациялық және қажеттілік негізінің сипаттамасының кешені.
Адам ағзасы өзінің бүкіл дамуы барысында қоршаған ортаға үнемі бейімделетіні, сыртқы тітіркендіргіштерге жауап беретіні белгілі. Демек, адам денсаулығы гомеостазбен бірге ағзаның тағы бір іргелі қабілеті – бейімделумен қамтамасыз етіледі. Осыған байланысты, өмірдің жаңа жағдайларына бейімделу ағзаға із қалдырмай өтпейтіндігін ескеру қажет. Оған организмнің функционалды ресурстарының шығындары есебінен қол жеткізуге болады, ал егер «бейімделу үдерісі» оның резервтік мүмкіндіктерінен асып кетсе, бейімделу механизмінің «бұзылуы» және түрлі аурулардың пайда болу қаупі туындайды [44, 30 б].
Жоғары оқу орнында оқу кезеңі жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші кезеңі десек болады, өйткені әр студенттің оқу жылдарында болатын маңызды оқиғалар мен шешімдер оның бүкіл жеке өміріне және кәсіби қызметіне айтарлықтай әсерін тигізеді.
Кәсіби іс-әрекет барысында өзін саналы түрде өзгертіп, дамытатын, таңдаған мамандығының мәртебесін көтеруге қызмет ететін кәсіби маман даярлап шығу – кез-келген жоғары оқу орнының басты миссиясы саналады. Жoғaры oқу oрындарында болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке бейімдеу үдерісі үлкeн жaуaпкeршілікті тaлaп eтeді. Бұл сұрaныстың пaйдa бoлуынa ақпараттық кеңістіктегі өзгермелі жағдайлар, eңбeк сaпaсының жoғaрылaуы, әлeумeттік-экoнoмикaлық жәнe рухaни дaмудaғы өзгeрістeр, кәсіби мaмaн дaярлaудaғы сoңғы жaңaлықтaр өз әсeрін тигізeді. Бoлaшaқ мамандарды кәсіби дaярлaудың сaпaсы oлaрдың кәсіби қызметті іскeрлікпeн aтқaруғa дeгeн тeoриялық жәнe тәжірибелік дaйындығы aрқылы көрініс табады.
Жоғары оқу орнының қазіргі даму жағдайында студенттерді кәсіби іс-әрекетке оңтайлы бейімдеу – олардың кәсіби дайындығы мен құзыретті маман болып қалыптасуының басты алғышарты болып табылады. Бейімделу адамның өзгермелі жағдайларға икемделуі болғандықтан тұлға өмірінде шешуші рөлді атқарады. Табысты оқу іс-әрекеті студенттердің университетте оқудың жаңа ережелерін жылдам меңгеруіне оң ықпалын тигізеді.
Студeнттeрдің кәсіби іс-әрeкeткe бeйімдeлуі жoғaры oқу oрнының ішкі тaлaбы мeн білім бeру eрeкшeліктeрімен тығыз бaйлaнысты бoлaды. Кәсіптік білім бeру сaлaсының қaзіргі бaғдaрлaмaсының бірі – студeнттeрді oйдaғыдaй дaмыту жәнe кәсіби іс-әрeкeткe oңтaйлы бeйімдeу үшін қaжeтті жaғдaйлaрды жaсaу бoлып тaбылaды [60].
Болашақта кәсіби құзыретті маман атанудың ең негізгі талабының бірі – студенттердің кәсіби іс-әрекетке оңтайлы бейімделу тетіктерін табуы. Оқудың алғашқы жылдарында студенттердің ағзасының, сезім мүшелерінің ішкі және сыртқы тітіркендіргіштерге, орта жағдайына біртіндеп бейімделу үдерісі жүзеге асады. Кәсіби бағдарын анықтаған әрбір студент үшін таңдаған кәсібіне тиімді бейімделу маңызды болып табылады және оқуда белгілі бір жетістіктерге жетуге итермелейді.
Кәсіби іс-әрeкeткe бeйімдeлу бaрысындa студeнттeр әлeумeттік жәнe жeкe қaсиeттeрінің нeгізгі көрсeткіштeрін жoғaры oқу oрнының ішкі тәртібі мeн жaғдaйынa сәйкeс кeлтіругe тырысaды. Студeнттeрдің бeйімдeлу үдeрісінe психикaлық бeлсeнділікті ұйымдaстыру, тaңдaғaн мaмaндығынa дeгeн қызығушылықты oяту, ұжымдық жәнe жeкeлік жұмыстaрды тиімді aтқaру, бoс уaқыттa жәнe күндeлікті жaғдaйдa oрындaлaтын жұмыстaрды үйлeстіру, кәсіби өзін-өзі тәрбиeлeу, кәсіби жәнe тұлғaлық сaпaлaрын дaмыту т.б. жaтaды [61].
Сонымен, «бейімделу» латынның «adaptare» сөзінен шыққан, оны адам ағзасының, сезім мүшелерінің ішкі және сыртқы тітіркендіргіштерге, жаңа өмір сүру жағдайларына біртіндеп икемделуі десек болады. Жеке тұлғаның жаңа ортаның талаптарына, қоғамдық қатынастардың дамуы мен өзгеруіне байланысты, ондағы нормаларға, құндылықтарға, қарым-қатынастарға, өмір жағдайларына, әлеуметтік байланыстар мен өзара әрекеттестікке, мәртебелер мен рөлдерге бейімделуі үздіксіз жүретін үдеріс болып табылады [62].
Бейімделу – бұл бір жағынан, әсер ету сипаттамасының (табиғат, қарқындылық, режим, ұзақтық), екінші жағынан, организмнің жеке қасиеттерімен анықталатын қоршаған орта факторларының әсеріне бейімделу реакцияларының қалыптасуының көп деңгейлі үдерісі [63].
Студенттің оқу іс-әрекетіне бейімделуі деп – білім алушының ЖОО-ның білім беру формасы мен мазмұнына, жаңа талаптар мен міндеттерге бейімделуін, оқуға деген тұрақты жағымды қатынасының қалыптасуын құрайтын жеке тұлға мен жоғары мектептің білім беру ортасының өзара әрекеттесу үдерісі айтылады. Барлық анықталған үш компоненттің (нейропсихикалық, оқу-тәрбиелік, әлеуметтік-психологиялық) үйлесімі бейімделу процесінің барысы мен оның нәтижесінің бірегейлігін көрсетеді [64].
Студенттердің бейімделу ортасы құрылымдық және қызметтік, сондай-ақ кәсіби даярлау және дамыту жағынан ерекшеленетін университеттің оқыту жүйесі болып табылады. Жоғары оқу орнының кәсіби іс-әрекетіне бейімделу – көп жақты үдеріс. Ол өзгермелі, өйткені бір күннің өзінде әртүрлі іс-әрекеттерге ауысу, жаңа қарым-қатынасқа бейімделу, өзін-өзі басқа қырынан тану үдерістері жүзеге асуы мүмкін.
ЖОО-ға түсу кезінде студент дағдарыс жағдайын басынан өткізеді, оның себептері қоршаған әлеуметтік шындықтың өзгеруі, оны қабылдау және түсіндіру тәсілдері, психологиялық күйзелістер. Себебі, ЖОО-ға түсу кешегі мектеп оқушысының тұлғалық және кәсіби өзін-өзі анықтауымен байланысты тұлға дамуының маңызды кезеңдерінің бірі – жасөспірім кезеңіне ауысумен сәйкес келеді. Жасқа байланысты дағдарыс мәселелері жаңа әлеуметтік ортаға бейімделу, «студент» мәртебесін қабылдаумен қатар жүргендіктен, бұл жағдай студенттің физиологиялық және психологиялық дамуына орасан зор ықпалын тигізеді.
Ф.З.Меерсон [65], О.В.Потапенко, О.В.Сергейчук [66] бойынша, студенттердің жоғары оқу орнының кәсіби іс-әрекетіне бейімделу үдерісі 2-суретте көрсетілген деңгейлерде жүзеге асады.

Сурет 2 – ЖОО-на студенттердің бейімделу деңгейлері

Студенттік шақ – өскелең ұрпақтың өміріндегі маңызды, болашақ кәсіби құзыретті маманның қалыптасуының жауапты кезеңі саналады. Студенттер өзінің мобилділігі және белсенділігімен ерекшеленетін әлеуметтік топ. Қоғамның белсенді бөлігі ретінде студенттерде де өзінің өмірлік сұраныстарына қанағаттана алмаушылық, дезадаптациялық мінез-құлық және жаңа ортадағы адамдармен ұнамды қарым-қатынас орната алмау жағдайлары орын алады.


Ресейлік ғалым Б.Г.Ананьевтың зерттеулеріне сүйенсек, студенттік жас адамның негізгі әлеуметтік-гендік әлеуеттерін дамыту үшін сенситивтік кезең болып табылады. Жоғарғы білім адамның психикасына, оның тұлғасының дамуына зор әсерін тигізеді. Кәсіптік бейімделу үдерісінде студенттер психикасының барлық деңгейлерінің дамуы жүзеге асады. ЖОО-да жақсы білім алу үшін жалпы интеллектуалдық дамудың барынша жоғары деңгейі болуы шарт, әсіресе қабылдаудың, түйсіктің, естің, ойлаудың, зейіннің, қиялдың, танымдық қызығушылықтардың кеңдігін, логикалық операциялардың белгілі деңгейін, шығармашылық пен креативті іс-әрекетті және т.б. меңгеру қажет болады [67, 29 б].
Студенттердің жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісіне бейімделуін үздіксіз үдеріс деп сипаттауға болады. Кәсіби іс-әрекетке бейімделу деп – жоғары оқу орнында қалыптасқан талаптарды орындауы, тәртіпке бағынуы, бағалау өлшемдерін түсінуі, құндылықтар мен нормаларды бойына сіңіруі, кәсіби іскерліктерді меңгеруі, жалпы айтқанда студенттің сол оқу орнына икемделу қабілеті түсіндіріледі.
Оқу үдерісі кезінде студенттер әлеуметтік-психологиялық қайта құрылу жағдайын, яғни өз-өзін тәуелсіз тұлға ретінде дамыту кезеңін бастан кешіреді және мұның бәрі жоғары жүктемелерді орындаумен қатар жүреді. Білім алушы студенттік ұжымға бейімделеді, ақыл-ой әрекетін ұтымды ұйымдастырудың іскерліктері мен дағдыларын игереді, таңдаған мамандығын меңгеруге деген жауаптылығы артады, еңбектенудің, бос уақыт пен тұрмыстық әрекеттерді жеке өзі ұйымдастыру тәртібіне үйренеді [68].
Жоғары оқу орнына аяқ басқан кезінен бастап студент өмірдің жаңа жағдайларына бейімделу мәселесімен бетпе-бет келеді. Білім беру үдерісінің талаптары, қарым-қатынас сферасының өзгеруі, жаңа әлеуметтік рөлдер адамнан жылдам бағдарлануды, іс-әрекеттің жаңа түрлерін игеруді, жаңа құндылықтарға, мінез-құлық нормалары мен ережелеріне деген икемді қатынасты танытуды талап етеді. Мектеп кезінен қалыптасып қалған өмір сүру салты мен қарым-қатынас жасау үлгісінің күрт өзгеруі көбінесе стресстік реакцияларға әкеліп соқтырады, өз кезегінде бұл студенттердің оқу үлгерімінің нашарлауына және іштей тұйықталу сияқты қиындықтарды туындатуы мүмкін.
Студенттердің университеттегі оқуға бейімделуінің өзіндік ерекшеліктері бар. Студенттік жылдар организмнің аса маңызды физиологиялық функцияларының түпкілікті қалыптасу кезеңіне сәйкес келеді. Жастардың жоғары білім беру жүйесіне енуі олардан жаңа «студент» мәртебесіне сәйкес мінез-құлық ерекшелігін көрсетуді талап етеді. Сондай-ақ, университеттегі оқу іс-әрекетіне бейімделу үдерісі жоғары эмоционалды қысыммен бірге жүреді. Мұндай бейімделу үдерісі, кейде ұзақ уақытқа созылуы мүмкін, бұл адамда психологиялық және физиологиялық деңгейде шамадан тыс жүктемені тудыруы мүмкін. Нәтижесінде студенттің белсенділігі төмендейді және ол жаңа мінез-құлық тәсілдерін меңгерудің орнына, өзінің әдеттегі үйреншікті іс-әрекеттерін де орындай алмай қалуы мүмкін.
Оқудың алғашқы жылдарында оқу жүктемесінің ұлғаюы, сабақ кестесінің өзгеруі, оқу бағдарламасын түсінудегі қиындықтар, топ студенттері және оқытушылармен өзара қарым-қатынас және т.б. себептерге байланысты студенттерде әдетте, бірқатар қиындықтар орын алады. Студенттердегі индувидуалды және әлеуметтік дезадаптация көріністеріне: эмоционалды дискомфортты, өзін-өзі реттеудің нәтижесіз болуын, коммуникативті іскерліктердің әлсіз дамуы мен конфликтіге түсу, өзара түсініспеушілік және т.б. жағдайларды атап өтуге болады [69].
Студенттердің университеттегі оқу жағдайларына бейімделе алмауы тұрақты жеке акцентуациямен анықталады: мазасыздық және эмоционалды шиеленіс, астеникалық көріністер, тұлғааралық қарым-қатынастағы қиындықтар және т.б. Жаңа әлеуметтік-экологиялық жағдайларға бейімделу, оқу-тәрбие үдерісіндегі жүктемелердің артуы, шектеулі қозғалыс режиміндегі елеулі психикалық және эмоционалдық жүктемелер реттеуші және компенсаторлық механизмдердің шиеленістерін тудырады [70].
П.И.Ронгинская [71], Т.В.Булычева [72], Н.Н.Дарьенкова [73], Л.Ф.Мирзаянова [74] және т.б. ғалымдар бойынша университеттегі оқыту үдерісіне студенттердің бейімделуінде орын алатын қиындықтардың бірқатары төмендегі 3-ші суретте көрсетілген.Сурет 3 – Бейімделуге байланысты студенттерде кездесетін қиындықтарРесейлік зерттеу жұмыстарына зер салатын болсақ (Д.А.Андреева [75], А.В.Федосеева [76], O.В.Бирюкoвa [77], Х.Й.Лийметс [78] және т.б.), бірінші курс студенттерінің бейімделу үдерісінде төмендегідей қиындықтар кездеседі:
- студенттің құндылық бағдары мен оқуға деген мотивациясының таңдаған мамандығына сәйкес келмеуі;
- болашақ кәсіби мамандығына деген моральдық дайындығының болмауы, оқу материалын меңгерудің құралдары мен әдістерінің өзгеруі;
- жаңа орта мен жаңа қарым-қатынастарға байланысты орын алған жағымсыз күйзелістер;
- мінез-құлық пен іс-əрекетті психологиялық өзіндік реттей алмау;
- оқу орнында қалыптасқан ішкі тəртіп ережесіне қайшы əрекеттерді жасау, ішкі тəртіпке көнбеушілік немесе үйрене алмау т.б.
Студенттердің университеттің оқу жағдайына біртұтас бейімделуінің нәтижесі көбіне сыртқы және ішкі жағдайларға байланысты. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде сыртқы бейімделудің негізгі шарттарын анықтауға болады.
Біріншіден, бұл жаңа әлеуметтік жағдай, нақтырақ айтқанда студенттік өмір салты. Әлеуметтік жағдай қалалық және ауылдық жерден келген студенттерге екі түрлі әсерін тигізеді. Оқу орны орналасқан қалада тұратын студенттерге жаңа білім беру тобына ену аса қиындық тудырмайды, өйткені олар үшін макроәлеуметтік ортада ешқандай өзгеріс орын алмайды. Олар өздеріне үйреншікті отбасылық жағдайда өмір сүруін жалғастырады және жаңа әлеуметтік міндеттерді атқарудың қажеттілігі туындамайды (қаржы ресурстарын дұрыс жұмсау, климат ауыстыру және т.б.). Ал, ауылдан келген студенттер үшін үлкен қаланың жаңалығы, отбасынан бөлек тәуелсіз өмір сүрудің ерекшеліктері, жаңа адамдармен қарым-қатынас, жаңа ортаның нормалары мен ережелерін меңгеру және т.б. қосымша стресс пен уайымды туындатады.
Екіншіден, ауылдан келген студенттер үшін жатақханада тұру, ондағы жеке кеңістікті иемдену, жанында тұратын өзге қатарластарымен тіл табысу, ортақ шешімге келу, қарым-қатынасты дұрыс құру студенттің бейімделуіне тікелей ықпалын тигізеді. Сыртқы факторға жататын тағы бір маңызды жағдай – студенттің оқытушылармен және академиялық тобындағы қатарластарымен өзара әрекеттесу және қарым-қатынас орнату деңгейі.
Бейімделудің ішкі жағдайларына бірінші курс студенттерінің жеке-типологиялық және тұлғалық ерекшеліктері жатады. Атап айтқанда: жеке типологиялық сипаттамалары (жүйке жүйесінің типі, темперамент ерекшеліктері); орындаушылық сипаттамалары (өздігінен оқу іскерлігі мен дағдысының қалыптасу деңгейі, іс-әрекеттің танымдық стилі, шығармашылық жұмыстарды орындауға деген құлшынысы); өзін-өзі реттеу қабілеті (эмоционалды тұрақтылық, ерік-жігері, мәселені шешуге дайындығы, стресстік жағдайларды жеңудің тиімді тәсілдерін меңгеру); өзін-өзі бағалау деңгейі, қалыптасқан өмірлік стереотиптер мен ұстанымдар; оқуға деген мотивация дәрежесі [79].
Сонымен қатар, студенттердің ЖОО-на бейімделуін үш түрге жіктеуге болады. Атап айтқанда: ресми бейімділік – студенттердің жаңа ортаға, жоғарғы мектеп құрылымына, онда оқудың мазмұнына, талаптарына, өзінің міндеттеріне танымдық-ақпараттық бейімделуі; қоғамдық бейімділік – бірінші курс студенттерінің топтарын іштей біріктіру үрдісі және сол топтарды жалпы студенттік ортамен біріктіру; дидактикалық бейімділік – жоғарғы мектепте оқу жұмыстарының жаңа формалары мен әдістеріне студенттерді дайындау [80].
Ғылыми еңбектерде бірінші курс студенттерінің жоғары оқу орнына бейімделуі үш аспектіде қарастырылады:

  • Оқу іс-әрекетіне бейімделу (оқытудың, білімді меңгеру мен бақылаудың жаңа формасы мен әдістеріне бейімделу);

  • Топқа бейімделу (топтың бір мүшесіне айналу, топтың ережелерін игеру, топтың дәстүрін мойындау);

  • Болашақ кәсібіне бейімделу (кәсіптік білім, іскерлік, дағдыларды меңгеру, кәсіби және тұлғалық сапаларды дамыту) [25, 19 б].

Студенттердің жоғары оқу орнына кәсіптік бейімделуі оқу үдерісінің сипатына, мазмұнына, жағдайларына және ұйымдастырылуына бейімделу, оқу іс-әрекеті мен ғылыми жұмысты атқаруда дербестік дағдыларын меңгеруі болса, ал, әлеуметтік-психологиялық бейімделу – жеке тұлғаның топқа бейімделуі, қарым-қатынасты орната алуы, өзіндік мінез-құлық стилін дамытуы болып табылады.
Кәсіптік іс-әрекетке бейімделу сатысында студенттің жетекші іс-әрекеттері ауысып, өмірлік және кәсіби жоспарлары өзгереді, тұлға құрылымының қайта құрылу үдерісі жүзеге асады. Педагогикалық ұжымның және іс-әрекеттің жоғарылап кеткен талаптары тұлғаның жоғары оқу орнында қалыптасатын кәсіптік білімі, іскерлігі және дағдысымен қайшылыққа түседі. Студент кәсібіне бейімделу арқылы өзінің бойындағы тұлғалық сапаларын дамытады, қажетті кәсіби тәжірибелерді игереді, өзіне жүктелген талаптарды қанағаттандыруға тырысады [81].
Студенттерді кәсіби іс-әрекетке бейімдеу маңызды болғанымен, бейімделудің физиологиялық аспектісі көбіне назардан тыс қалып жатады. Психoлoгиялық-пeдaгoгикaлық тeoрия мeн тәжірибеде кәсіби бeйімдeлудің физиoлoгиялық aспeктісін қарастыру мәселесі салааралық зерттеу жұмыстарын талап етеді. Бұл түсінік мазмұны жағынан дeнсaулық психoлoгиясы мен вaлeoлoгияға қaрaғaндa, тұлғa психoлoгиясына, oның рухaни даму мәселелеріне жақын деп айта аламыз.
Университетте оқудың бастапқы кезеңі студенттер ағзасына бірқатар жаңа факторлардың әсер етуімен ерекшеленеді: оқу үдерісі, жаңа ұжым және жаңа өмір сүру жағдайлары, тамақтану сипаты т.б. ЖОО-дағы кәсіби іс-әрекетке бейімделуде оқудың қарқынды сипаты, оқу жүктемесінің едәуір артуы, ақпараттарды игеруге уақыттың жетіспеушілігі, ұйқының қысқаруы, стресстік әсерден ағзаның физикалық белсенділігінің төмендеуі және т.б. белгілер байқалады. Студенттердің мұндай жағдайда ұзақ уақыт болуы жүрек, асқазан, ішек және басқа да органдардағы бұзылыстарға алып келуі мүмкін.
Қазіргі кезде студенттер арасында стрестік жағдайлардың саны өсуде, жүйке-психикалық ауытқулар мен психосоматикалық бұзылулар, цифрлық құралдардағы әртүрлі ақпараттар негізінде пайда болған қорқыныштар мен мазасыздық, әлеуметтік-мәдени фактор салдарынан пайда болған аурулардың саны ұдайы өсу үстінде. Жоғары оқу орнында психосоматикалық және стресстік жағдайлардың алдын алу болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетке оңтайлы бейімделуін қамтамасыз етеді.
Олай болса, студенттердің жоғары оқу орнына бейімделуінің екі жағын қарастыруға болады: физиологиялық және психологиялық. Бейімделудің физиологиялық ерекшеліктеріне: студент ағзасының бейімделуінің молекулярлықтан бастап, іс-әрекетті психикалық реттеуге дейінгі барлық деңгейлері кіреді. Адам физиологиясы барлық ғылымдардың түбегейлі негізін құрайды. Қалыпты физиология жастардың дәйекті көзқарастарын және кәсіби іс-әрекетке деген бейімділігін қалыптастырады. Ағзаның функционалдық және физикалық жағдайындағы өзгерістер бірден бастала қоймайды, физиологиялық дайындыққа жету үшін белгілі бір кезең өтуі керек.
Психологиялық жағына адамның әлеуметтік тұлға ретінде, белгілі талаптарға, жағдайларға, қағидаларға және қоғамдағы әдептілік ережелеріне, жаңа орта талаптарына және т.б. бейімделуі жатады. Бұл организмнің бейімделу қабілеті жүйесінің мақсатты түрде қалыптасуын, психикалық процестердің дамуын және олардың оңтайлы жүзеге асуын (интеллектуалдық, эмоционалдық және сенсорлық) қамтамасыз етеді.
Психофизикалық дамудың жалпы деңгейінің төмендеуіне байланысты студенттер арасында әртүрлі деңгейдегі аурушаңдықтың артатындығын көптеген авторлар атап өтеді. Ресейлік физиолог ғалымдар Г.А.Севрюкова, А.В.Кабачкова және т.б. зерттеулеріне сүйенетін болсақ, студенттердің шамамен 70%-на жуық бөлігі функционалдық және соматикалық аурулармен ауырады. Университетте оқу жылдарында дені сау студенттердің саны 25,9%-ға азайып, созылмалы аурумен ауыратындар 20%-ға артады. Осылайша, университетте оқу барысында студенттердің бестен бір бөлігі салыстырмалы түрде дені сау санаттан созылмалы аурулармен ауыратындар санатына ауысады. Дәл осы студенттер оқу іс-әрекетіне нашар бейімделеді, бұл уақыт тапшылығы, гипокинезия, дұрыс тамақтанбау, конфликтілердің болуы жағдайында ақпараттың үлкен көлемін игеру қажеттігін орындауды талап етеді. Аталған жағдайлар, түптеп келгенде, ағзаның функционалдық жүйелерінің қызметіндегі патологиялық өзгерістермен қатар жүреді [44, 45].
Студенттердің бейімделу үдерісіне психологиялық қолдау көрсету мәселесін қарастырған ғалымдардың бірі И.E.Лилиeнтaльдың зерттеулеріне сүйенетін болсақ, университетке бейімделуде білім алушылардың жеке тұлғалық мінез-құлық ерекшеліктері де шешуші рөл атқаратындығына көз жеткіземіз, олар:
- Белсенділік деңгейі (энергияның мол болуы мен бастамашылдық);
- Эмоционалды тұрақтылық (әртүрлі жағдайларда өзін ұстай білу);
- Саналылық (өз мінез-құлқын, қабілетін дұрыс бағамдай алу, өз әрекеттерін түсіндіріп бере алу);
- Өз-өзіне бақылау жасау;
- Мобильділік (ортаның өзгеруіне жауап ретінде мінез-құлықтарын өзгерте алуы) [82, 119 б].
Зерттеу жұмыстары нәтижесінде белгілі болғандай, тұлғаның интеллектуалдық және эмоционалды даму үдерістері физиологиялық сфераның әртүрлі көрсеткіштерінің өзгеруінен көрініс табады. Студенттің ЖОО-ны жағдайына ұзақ мерзімді бейімделу үдерісіндегі психикалық және вегетативтік өзгерістерді зерделеу – адам физиологиясының маңызды бағыттарының бірі десек болады. Өйткені, адамның өмірі өзгермелі, онымен қоса қалыпты жағдайлардың өзінде адам ағзасы табиғи, климаттық, әлеуметтік және өндірістік факторлар негізінде өзгеріп отыратын ортаға бейімделуге мәжбүр [83].
Төмендегі 4-ші суретте кәсіби іс-әрекетке бейімделудегі физиологиялық бұзылыстардың пайда болу себептері берілген.

Біріншісі, оқылатын пәннің немесе болашақ мамандығының табиғаты мен мазмұнын білмеу нәтижесінде тұлғаның құрылымына сәйкес келмейтін мамандықты таңдаудың салдары; студенттің қалауын ескермейтін ата-аналары мен туыстарының шамадан тыс қамқорлығы. Бейімделудің бұзылуының бұл түрі мазасыздық немесе депрессиялық типтің жеке акцентуациясымен және теріс вегетативті көріністермен сипатталады.Кәсіби іс-әрекетке бейімделудегі бұзылыстардың пайда болу себептері
Бейімделудің бұзылуының екінші түрі – бұл үнемі бақылаумен және қадағалаумен жұмыс істеу әдетіне байланысты зерттелген материалға сәйкес емес көзқарастың салдары. Бұл жағдайда емтихандағы алғашқы сәтсіздіктерден кейін астеникалық типтегі реакциялар байқалады.Үшінші түрі студенттердің интеллектулады мүмкіндіктері мен қабілеттері оқу материалының көлемі мен күрделілігіне сәйкес келмеген жағдайда пайда болады. Жоғары жауапкершіліктің әсерінен мұндай жағдайда студенттер невротикалық сипаттағы бұзылуларға ұшырауы мүмкін.

Сурет 4 – Кәсіби іс-әрекетке бейімделудегі физиологиялық бұзылыстардың пайда болу себептері


Н.В.Жигинас студенттердің психикалық денсаулықтарын зерттей отырып, кәсіби іс-әрекетке бейімделу үдерісіндегі дағдарысты кезеңдерді қарастырады. Зерттеу барысында студент тұлғасының қалыптасуына жағымсыз әсер беретін, соның ішінде оларда невроз тудыратын факторларды шартты түрде үш топқа жіктеп көрсетеді:


- Әлеуметтік факторлар – өткен ғасырдың екінші жартысында көптеген елдердегі невроздардың таралуының жалпы беталысын көрсетеді. Бұл 35% жағдайларда кездеседі.
- Психологиялық факторлар – түрлі шағын топтардағы адамдардың өзара қарым-қатынастарымен байланысты болады. Бұл фактор 25% жағдайларда кездеседі. Оған отбасындағы қарым-қатынасты, жатақханада тұратын топ мүшелерінің арасындағы психологиялық үйлесімсіздікті, оқу тобындағы өзара қарым-қатынасты жатқызуға болады [84, 62 б].
Студeнттің тaбысты іс-әрeкeті үшін қaжeтті жaғдaй, oл ішкі жaйсыздық сeзімін жoятын жәнe қoршaғaн oртaмeн шиeлeніс мүмкіндігін шeктeйтін, oғaн жaңaлық бoлғaн ЖOO-дa oқу eрeкшeліктeрін мeңгeру бoлып тaбылaды. Oқу жылының aлғaшқы жылдaрындa aқыл-oй іс-әрeкeтін тиімді ұйымдaстырудың іскeрліктeрі мeн дaғдылaры қaлыптaсaды, тaңдaғaн мaмaндығынa бeйімділікті сeзінeді, eңбeк, дeмaлыс жәнe тұрмыстың тиімді тәртібі oрнығaды, тұлғaның кәсіби мaңызды қaсиeттeрі бoйыншa өздігінeн білім aлу жәнe өзін-өзі тәрбиeлeу жұмысының жүйeсі oрнaтылaды.
Оқу үдерісіне білім алушылардың бейімдеудің физиологиялық аспектілерін зерделеген ресейлік ғалымдардың бірі А.Е. Старикованың ой тұжырымдарына сүйенсек, көпжылдық үйрeншікті жұмыс тaптaурынының aуысуы, oртaның жaңa жaғдaйлaрынa бeйімдeлу қaжeттілігі кeйдe физиoлoгиялық жaғынaн студeнттeрді жүйкe қoзулaры мeн күйзeлісті рeaкциялaрғa әкeп сoқтыруы мүмкін. Oсы сeбeптeр бoйыншa бұрынғы тaптaурындaрдың өзгeруімeн бaйлaнысты бeйімдeлу кeзeңі aлғaшқы кeздe үлгeрімнің төмeндігін жәнe қaрым-қaтынaстaғы қиындықтaрды туындaтaды. Қaйтa құрылулaрғa студeнттeрдің жoғaры жүйкe жүйeсі типінің eрeкшeліктeрі ғaнa eмeс, әлeумeттік фaктoрлaр дa ықпaл жaсaйды [85].
Сонымен, осы бағытта зерделенген ғылыми еңбектерді талдай келе, жоғары оқу орнындағы кәсіби іс-әрекетке студенттерді тиімді бейімдеу үшін әр түрлі бағыттағы кешенді жұмыстар жасалуы керек екендігіне көз жеткіземіз. Оларды төмендегідей бағыттарға бөліп, қарастыруға болады:
- білімдік – оқу іс-әрекетіне бейімдеу;
- психологиялық – оқуға деген ынтасын, өзіне деген сенімділігін дамыту;
- тұлғааралық – тиімді тұлғааралық қарым-қатынасты қамтамасыз ету;
- физиологиялық – физикалық даярлығын арттыру, салауатты өмір салтын насихаттау.
Жоғары оқу орнында студенттерді кәсіби іс-әрекетке бейімдеудің физиологиялық аспектілері мен ерекшеліктері келесі бөлімдерде тереңірек талданатын болады.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бағдарламасына сәйкес
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
сәйкес оқыту
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасы
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
республикасы білім
Жалпы ережелер
бекіту туралы
нтізбелік тақырыптық
арналған жиынтық
жалпы білім
болып табылады
Қазақстан республикасының
Зертханалық жұмыс
арналған әдістемелік
рсетілетін қызмет
оқыту әдістемесі
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
Қысқа мерзімді
білім берудің
пәнінен тоқсанға
тақырыптық жоспар
қызмет стандарты
туралы жалпы
атындағы жалпы
пайда болуы
әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы
қарым қатынас
емтихан сұрақтары
пәнінен тоқсан