*!Пропанальдың молекуласындағы нуклеофильдік орталықтың орналасуыДата02.01.2023
өлшемі196.51 Kb.
#405433
Байланысты:
Органика тест 540 (2)
Жумаш Гүлжайна Резюме От Потока, ОРганика теест, В мудл фрагмент команда введеие в проф., Дәріс (1), 3 (1), 5 тақырып 1 нұсқа 779835e652f7666fa1112a23e1ce3273, 1. Қазақстан Ре-WPS Office, 1.Еңбек жағдайл-WPS Office, Документ Merey, 6апта, Бейорганикалық заттардың өндірісі. Бейорганикалық дәрілік заттар-melimde.com, №1 ТАПСЫРМА, 273 - 3 -, 228974, Жумаш Г. ТЕРМГЛОС14

*!Пропанальдың молекуласындағы нуклеофильдік орталықтың орналасуы


*+карбонил тобының сутегінде
*!Бутанальдың молекуласындағы СН- қышқылдық орталықтың орналасуы
+радикалдың α- өміртегі атомында
*!Қосылыстар реакциялық қабілетінің артуына қарай орналасқан қатар: 1) пентаналь, 2) пентанон-2, 3) метаналь
+пентанон-2 < пентаналь < метаналь
*!СН3МgJ формальдегидпен әрекеттескенде түзілетін қосылыс
+этанол
*!Тотықсызданғанда келесі спиртті СH3CH2CH(CH3)CHOHCH3 түзетін қосылыс
+3-метилпентанон-2
*!Озонолиз нәтижесінде этаналь және пропаналь түзетін көмірсутек
+2-метил-2-пентен
*!Әрекеттескенде 1-метоксипропанол-1 түзетін қосылыстар
+ (CH3)2CHСН= О + CH3ОН
*!Нәтижесінде пропанол-1 түзілетін реакция
+CH3CH2CH = O + H2
*!Нәтижесінде пропанол-2 түзілетін реакция
+CH3COCH3 + H2
*!Озонолиз нәтижесінде бутаналь және метаналь түзетін алкен
+пентен-1
*!Қатардағы ең күшті ароматты қышқыл
+п-нитробензой қышқылы
*!Метан қышқылын синтездеу үшін қажетті заттар
+1,2-дихлороэтан, HCN, H20
*!Карбон қышқылдарының қайнау температурасы төмендейтін қатар
+пентан қышқылы>бутан қышқылы >пропан қышқылы >этан қышқылы >метан қышқылы
*!Қосылыстардың қышқылдық қасиеті төмендейтін қатар
*+СCl3COOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOН > CH3COOH > HCOOH
*!Акрил қышқылына хлорлы сутектің қосылуы нәтижесінде түзілетін өнім
–хлоропропион қышқылы
*!Көміртегі диоксидінің этилмагний бромидімен әрекеттесуінен түзілетін қосылыс
+пропан қышқылы
*!Әрекеттескенде 1-метокси-2-метилпропанол-1 түзетін қосылыстар
+ (CH3)2CHСН = О +CH3ОН
*!Реакцияның CH3CH2NH2 + C6H5CH=O нәтижесінде түзілетін қосылыс
+ C6H5CH=NCH2CH3
*!Тотықсызданғанда келесі спиртті CH3CH(CH3)CH2CH2OH түзетін қосылыс
+3-метилпентаналь
*!Дикарбон қышқылдарының күші төмендейтін қатар
+қымыздық қышқылы, малон қышқылы, янтарь қышқылы
*!Оксосинтез нәтижесінде май қышқылын түзетін алкен
+пропен
*!Магнийорганикалық қосылыстардың көміртегінің диоксидімен әрекеттесу өнімдері
+карбон қышқылдары
*!Ацетосірке қышқылының формуласы
+CH3-CO-CH2-COOH
*!Ацетилсалицил қышқылының жарамдылығын анықтайтын реактив
+FeCl3
*!Лимон қышқылындағы гидроксил тобының саны
+3
*!Алма қышқылының формуласы
+НООССН(ОН)СН2СООН
*!Пирожүзім қышқылының формуласы
+CH3-CO-COOH
*!Қосылыс СН3СН(ОН)СООН аталады
+сүт қышқылы
*!γ-Аминоқышқылдарын қыздырғанда түзіледі
+лактам
*!γ-Гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі
+лактон
*!α-Гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі
+лактид
*!Лактонды гидролиздегенде түзіледі
+гидроксиқышқылы
*!β-Гидроксиқышқылын дегидратациялағанда түзіледі
+қанықпаған қышкыл
*!п-Аминобензой қышқылы этанолмен әрекеттескенде түзіледі
+анестезин
*!Бейтарап α-аминоқышқылы
+лейцин
*!Негіздік α-аминоқышқылы
+аргинин
*!Сериннің формуласы
+СН2(ОН) – СН(NН2) – СООН
*!Фенилаланиннің формуласы
6Н5– СН2 – СН(NН2) – СООН
*!Ацетосірке эфирінің формуласы
+СН3 – СО – СН2– СООС2Н5
*!Берілген аминоқышқылының рационалды аты+α-амино–β-метилвалериан қышқылы


*!Берілген аминоқышқылының тривиальды аты+изолейцин


*!Тотығу нәтижесінде дисульфидтік байланыс түзетін α-аминоқышқылы
+цистеин
*!Салицил қышқылының фенолмен күрделі эфирінің аты
+ацетилсалицил қышқылы
*!Төмендегі пептидтің аты+Вал–Лей–Ала


*!α-Аминосірке қышқылының негіздік қасиеттері төмендегі қосылыспен әрекеттесу барысында анықталады
+хлорлы сутек
*!Прокаин – туындысы
+п-аминобензой қышқылының
*!Ацетосірке қышқылының этил эфиріне тән таутомерия
+кето-енолды
*!Сульфанил қышқылының құрамында болады
+амино және сульфо топтары
*!Қосылыстағы (СН3)2СН–СН(ОН)–CН(NН2)–СООН асимметриялық көміртегі атомдарының саны
+2
*!Тетрапептидтегі пептидтік байланыстардың саны
+3
*!Ацетосірке қышқылы декарбоксилденгенде түзілетін қосылыс
+пропанон
*!Анестезин гидролизденгенде түзілетін қосылыстар
+этанол, п-аминобензой қышқылы
*!Глиоксил қышқылы күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қышқыл
+қымыздық
*!Аланиннің CH3 – CH(NH2) – COOH азотты қышқылмен әрекеттесу өнімі
+сүт қышқылы
*!Төмендегі пептидтің бірінші реттік құрылымы+серин, глицин, метионин
*!Төмендегі пептидтің құрамындағы аминоқышқылдары+аланин, серин, лейцин


*!Төмендегі пептидтің аты

+Асп–Гли–Цис


*!Төмендегі пептидтің құрамындағы аминоқышқылдары

+аланин, глицин, фенилаланин


*!Тотықпайтын дезаминдену нәтижесінде бутенди қышқылын HOOC – CH = CH – COOH түзетін α-аминоқышқылы
+аспарагин қышқылы
*!Тотығатын дезаминдену нәтижесінде 2-оксопропан қышқылын түзетін α-аминоқышқылы
+аланин
*!Төмендегі реакцияның өнімі аталады


+β-гидроксимай қышқылы


*!Берілген реакцияның өнімі болып табылады+СН3СН(ОН)СООН


*!п-Гидроксифенилаланинмен ксантопротеин реакциясына түседі
+HNO3
*!Декарбоксилденгенде γ-аминомай қышқылын түзетін α-аминоқышқылы
+глутамин қышқылы
*!Берілген қосылыстың аты НООССОСН2СООН
+қымыздықсірке қышқылы
*!Галл қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты
+3,4,5–тригидроксибензой қышқылы
*!Сульфан ил қышқылының жүйелік номенклатура бойынша аты
+п-аминобензолсульфон қышқылы
*!2-Амино-3-гидроксибутан қышқылындағы хиральды орталықтар саны
+2
*!Аминосірке қышқылы НС1 мен түзеді
+аминосірке қышқылының гидрохлоридін
*!3-Аминобутан қышқылын қыздырғанда түзілетін қосылыс
+кротон қышқылы
*!Сірке альдегидінен циангидрин синтезінің нәтижесінде түзілетін қышқыл
+α-гидроксимай
*! γ-Аминомай қышқылынан судың молекуласы бөлінгенде түзілетін қосылыс
+бутиролактам
*!п-Аминобензой қышқылы азотты қышқылмен әрекеттескенде түзілетін зат
+диазоқосылыс
*! –Аминоқышқылының тотықпайтын дезаминденуі нәтижесінде түзілетін зат
+NH3
*!3-Оксобутан қышқылының енолдық түрі
+CH3C(OH)=CHCOOH
*!Реакцияның өнімі CH3–CH=CH–COOH + HOH/H+
+β-гидроксимай қышқылы
*!2–Бромо–2–фенилсірке қышқылындағы асимметриялық көміртегі атомдарының саны
*+1
*!п–Аминобензолсульфон қышқылының амиді аталады
+стрептоцид
*!Туберкулезге қарсы қолданылатын п-аминосалицил қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты+4-амино-2-гидроксибензой қышқылы


*!Пирожүзім қышқылында қасиеттері бар


+карбон қышқылдары мен кетондардың
*!Салицил қышқылының орынбасу номенклатурасы бойынша аты
+2–гидроксибензой қышқылы
*!Аминоқышқылы гистидиннің құрамында болатын гетероцикл
+имидазол
*!Өсімдік текті күшті физиологиялық әсері бар азотты негіздер
+алкалоидтар
*!Фурацилинді алу үшін қолданылады
+фурфурол
*!Пиррол гетероциклдарға жатады
+бес мүшелі бір гетероатомды
*!Пиррол, пиридин, пурин қосылыстарға жатады
+ароматты
*!Изоикотин қышқылының құрамында болатын гетероцикл
+пиридин
*!Пиранның молекуласында болатын гетероатом
+оттегі
*!Пиридин мен бензол сақиналарынан құралған жүйенің аты
+хинолин
*!Тиофеннің ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар
+электрофильдік орынбасу
*!Қышқылдық қасиет көрсететін қосылыс
+пиррол
*!Амфотерлік қосылыс
+пиразол
*!Кодеин болып табылады
+морфиннің монометил эфирі
*!Екі азот атомдары 1,3 – жағдайда орналасқан алты мүшелі гетероцикл
+пиримидин
*!Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл
+пиразин
*!1,3-Диазиннің аталуы
+пиримидин
*!4 азот атомдары бар конденсирленген гетероцикл
+пурин
*!Пурин молекуласында конденсирленген
+пиримидин мен имидазол
*!Ксантинді толық метилдегенде түзілетін қосылыс
+кофеин
*!Екі азот атомдары 1,2 – жағдайда орналасқан
+пиразолда
*!Екі азот атомдары 1,3 – жағдайда орналасқан
+имидазолда
*!Антипирин мен анальгин туындылары болып табылады
+пиразолонның
*!Имидазолдың молекуласында болады
+2 азот атомдары
*!Пиразолға тән таутомерия
+прототропты
*!Пирролды сульфирлеуде қолданылады
+пиридинсульфотриоксид
*!Фуранды сульфирлеуде қолданылады
+пиридинсульфотриоксид
*!Фуранды нитрлеуде қолданылады
+ацетилнитрат
*!Пиридинді гидрлеу өнімі
+пиперидин
*!Пиррол мен тиофеннен фуран алу үшін қажетті реагент
+су
*!Фуран мен тиофеннен пиррол алу үшін қажетті реагент
+аммиак
*!Фуран мен пирролдан тиофен алу үшін қажетті реагент
+күкіртті сутегі
*!β-Пиколиннің тотығу өнімі
+никотин қышқылы

*!2,6-дигидроксипурин


+ксантин

*!Хинолинде SЕ реакциялары жүретін жағдай


+5
*!β-Пиридинкарбон қышқылы + тионилхлорид реакциясының өнімі
+никотин қышқылының хлорангидриді
*!Туындылары медицинада қолданылады
+5-нитрофурфуролдың
*!Героин туындысы болып табылады
+морфиннің
*!Туберкулезге қарсы қолданылатын фтивазид туындысы болып табылады
+изоникотин қышқылының
*!Орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин туындысы болып табылады
+пиридиннің
*!Кокаин туындысы болып табылады
+тропанның
*!Гипоксантин мен ксантин тотыққанда түзілетін қосылыс
+зәр қышқылы
*!Никотин қышқылының хлорангидриді + диэтиламин реакциясының өнімі
+кордиамин
*!Никотин қышқылының хлорангидриді + аммиак реакциясының өнімі
+никотинамид
*!Пиридин + концентрлі күкірт қышқылы, t0 реакциясының өнімі
+пиридин-3-сульфон қышқылы
*!Пиридин + H2О реакциясының өнімі
+пиридиний гидроксиді
*!Пиридин + HCl реакциясының өнімі
+пиридинийхлорид
*!Пиррол + 2 [Н] реакциясының өнімі
+пирролин
*!Пиррол+4 [Н] реакциясының өнімі
*пиримидин
+пирролидин
*!5-Нитрофурфурол + семикарбазид реакциясының өнімі
+фурацилин
*!Имидазол + HCl реакциясының өнімі
+имидазолийхлорид
*!Пиразол + HCl реакциясының өнімі
+пиразолийхлорид
*!Аденин + азотты қышқылы реакциясының өнімі
*+6-гидроксипурин
*!Гуанин + азотты қышқылы реакциясының өнімі
+ксантин
*!Антипирин + азотты қышқылы реакциясының өнімі
+4–нитрозоантипирин
*!Аминоқышқылы пролиннің құрамында болатын гетероцикл
+индол
*!Нуклеозидтерде азотты негіз пентозаның мына жағдайдағы көміртегі атомымен байланысады
*+1
*!Нукле отидтен нуклеозид алынған кезде бөлінеді
+фосфор қышқылы
*!Нуклеозидті фосфорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс
+нуклеотид
*!Ароматтылық қасиеттері күштірек қосылыс
+тиофен
*!Фурацилин – 5-нитрофурфуролдың
+семикарбазоны
*!Нитроксолин (5-НОК) туындысы болып табылады
+хинолиннің
*!Аденин дезаминденгенде түзілетін қосылыс
+гипоксантин
*!Гуанин дезаминденгенде түзілетін қосылыс
+ксантин
*!Пиридин + натрий амиді реакциясының өнімі
+2-аминопиридин
*!Пиридин + калий гидроксиді реакциясының өнімі
+2–гидроксипиридин
*!Хинолин + концентрлі күкірт қышқылы реакциясының өнімі
+хинолин–8–сульфон қышқылы
*!8-Гидроксихинолин + азот қышқылы реакциясының өнімі
+нитроксолин
*!Хинолин + натрий амиді реакциясының өнімі
+2–аминохинолин
*!Хинолин + калий гидроксиді реакциясының өнімі
+2–гидроксихинолин
*!Гуанозинмонофосфаттың сілтілік ортада гидролизденуі нәтижесінде түзілетін қосылыс
+гуанозин
*!Аденозинді фосфорлау нәтижесінде түзілетін байланыс
+күрделіэфирлік
*!Аденил қышқылын фосфорлау нәтижесінде түзілетін байланыс
+ангидридтік
*!Ангидридтік байланысы бар қосылыс
+нуклеозидполифосфаттар
*!Тестостерон қай қосылыстың туындысы
+андростанның
*!Лецитиндердің құрамында болатын қосылыс
+холин
*!Альдогексоза болып табылады
+галактоза
*!Кетоза болып табылады
+фруктоза
*!Альдопентоза болып табылады
+рибоза
*!Глюкозаның циклды түрін бейнелейтін формула
*+Хеуорс
*!Моносахаридтердің бес мүшелі сақиналы түрі
+фураноза
*!Моносахаридтердің алты мүшелі сақиналы түрі
+пираноза
*!Крахмалды сапалық анықтауға арналған реагент
+иод
*!Гетерополисахарид болып табылады
+гепарин

*!Галактозаның хиральды көміртек атомдарының саны


*+4
*!Альдогексозаның изомерлер саны
*+16
*!Рибозаның стереоизомерлер саны
*+

*!Пиранозада тұрақты конформация:


*жартылай кресло


*қысқыш тәрізді
*ирек тәрізді
*+кресло
*ванна

#523
*!D-глюкоза мен α,D-глюкопираноза арасындағы болатаын изомерия түрі


*энантиомерия


*диастереоизомерия
*+цикло-оксо таутомерия
*кето-енолды таутомерия
*лактим-лактамды таутомерия

#524
*!Крахмалдың ферменттік гидролизінің өнімі


*лактоза
*сахароза


*+мальтоза
*целлобиоза
*декстрандар

#525
*!Мутаротация дегеніміз


*+көмірсу ерітінділерінің айналу бұрышының уақыт барысында өзгеруі


*α – мен β – аномерлердің аралық оксо түрі арқылы бір-біріне ауысуы
*моносахаридтердің циклды түрінің бір-біріне ауысуы
*бес мүшелі сақиналы моносахаридтердің изомерленуі
*диастереомерлердің бір-біріне ауысуы

#526
*!Моносахаридтердің тотықсыздану өнімдері


*гидроксиқышқылдары


*+көп атомды спирттер
*күрделі эфирлер
*жай эфирлер
*гликозидтер

#527
*!Моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзіледі


*алты атомды спирттер


*+гидроксиқышқылдар
*дисахаридтер
*гликозидтер
*озазондар

#528
*!Глюкозаның бром суымен тотығу өнімі


*ксилит
*сорбит


*глюкар қышқылы
*+глюкон қышқылы
*глюкурон қышқылы

#529
*!Альдозаны гликар қышқылына айналдыратын тотықтырғыш


*бром суы


*мыс оксиді
*мыс сульфаты
+*азот қышқылы
*мыс гидроксиді

#530
*!Қатаң емес жағдайда моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзілетін қышқылдар


*урон
*карбон


*+гликон
*гликар
*екі негізді

#531
*!Қатаң жағдайда моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзілетін қышқылдар


*урон
*карбон


*гликон
*+гликар
*бір негізді

#532
*!Глюкозаны күшті тотықтырғышпен тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*глюкурон


*гиалурон
*глюкон
*+глюкар
*глутар

#533
*!Глюкозаны, альдегид тобын қорғай отырып, тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*+глюкурон


*глютамин
*гиалурон
*глюкон
*глюкар
#534
*!Моносахаридтер спирттермен қышқылдық катализ қатысында әрекеттескенде түзіледі

*гидроксиқышқылдар


*көп атомды спирттер
*күрделі эфирлер
*жай эфирлер
*+гликозидтер

#535
*!Моносахаридтердің спирттік гидроксил топтары алкилгалогенидтермен әрекеттескенде түзіледі


*көп атомды спирттер


*оксоқышқылдар
*күрделі эфирлер
*+жай эфирлер
*гликозидтер

#536
*!Моносахаридтер карбон қышқылдардың ангидридтерімен ацилденгенде түзіледі


*көп атомды спирттер


+*күрделі эфирлер
*оксоқышқылдар
*жай эфирлер
*гликозидтер

#537
*! гликозидтік байланыс тән қосылыс


*гликоген


*мальтоза
*крахмал
*сахароза
*+лактоза

#538
*!Мальтоза гидролизденгенде түзіледі


*галактоза мен фруктоза


*глюкоза мен галактоза
*глюкоза мен фруктоза
*глюкоза мен манноза
*+екі галактоза

#539
*!Сахароза гидролизденгенде түзіледі


*галактоза мен фруктоза


*глюкоза мен галактоза
*галактоза мен манноза
*+глюкоза мен фруктоза
*екі манноза

#540
*!Целлюлозадағы моносахаридтердің арасындағы байланыс


*


*+
*
*
*

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет