Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Loading...


бет2/2
Дата25.03.2020
өлшемі200 Kb.
түріПрограмма
1   2

Лист утверждения Формак программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов
БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________2013 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н.А.


Психология және педагогика кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА
«Психодиагностика негіздері» пәні бойынша

5В050300 – «Психология»

мамандығының студенттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді ҚР МЖМБС 3.08.056-2004 және ПМУ ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді.


«_____»__________ 2013ж №____ хаттама

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________2013ж.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И.


Филология , журналистика жєне өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________2013ж. Хаттама № _____

ОӘК Төрайымы ____________ Ксембаева С.К.
КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И.

«_____»__________ 2013ж

Ұстаз туралы мәлімет
Кударова Назгүл Әбілбек қызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149


СҰӨЖ қабылдау күндері – сенбі күні, 149 ауд.

Тән туралы мәлімет

Кіріспе

Психодиагностика - жеке адамның даралық-психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және өлшейтін психология ғылымының саласы. Психодиагностика үшін математикалық - статистикалық амалдар өте маңызды, соның ішінде эсіресе корреляциялық жэне факторлық талдау. Психометрия мүмкіндіктерін қолдану пссиходиагностиканың практикалық нэтижелігіне маңызды әсерін тигізеді.

Теория мен практика арасындағы және сол сияқты тұлға туралы академикалық концепциялар мен оны іс жүзінде зерттеу арасындағы үзілісті жеңіп шығу бұл психодиагностиканың негізгі міндеттерінің бірі.

Пәнді оқу мақсаты: психодиагностиканың негізгі түсінктері мен категорияларын меңгеру жэне оларды іс жүзінде қолдану.

Міндеттері:

Қазіргі психодиагностиканың концептуалды және методологиялық қағидаларымен студенттерді таныстыру;

Тесттерді қүрастыру тәсілдерін іс жүзінде меңгеру

Психодиагностикалық эдістемелермен жұмыс істеу дагдыларын меңгеру

Кәсіби дағдылар мен іскерліктерді меңгеру;

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:- психодиагностика пәнінің құрылу мен тарихы жайлы білімдер;

- психодиагностика пәнінің қазіргі жаңа мәселелері;

- психодиагностика пәнінің құбылыстары мен процестерінің негізгі
заңдылықтары жайлы білімдер.

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:- теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

- зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

- кәсіби қарым-қатынас дағдылары.

Пререквизиттер:

- жалпы психология;

- жас ерекшелік психология;

- жалпы психология;

- психогенетика.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:


  1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию - М., 1996

  2. Анастази А. Психологическое тестирование в 2-х т. - М., 1982

  3. Блейхер В.М., Крук И.В. Практическая патопсихология - Ростов-на-Дону, 1996

  4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей - СПб., 1999

  5. Общая психодиагностика (А.А. Бодалев, В.В. Столин ред.) -М, 1987

  6. Основы психодиагностики (А.Г. Шмелев ред.)-Ростов-на-Дону, 1996

  7. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М.,1998

  8. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. М-., 1981

9.Сидоренко Е.В. Математические методы в психологии - СПб,2000Ю.Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук,

СМ. Морозова -Киев, 1989

10.Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике-М.,1970
Қосымша әдебиеттір тізімі:
11.Ұлттық психология. Елікбаев Б.Н. А., Қазақ университеті. 1992

12.Ұлттық психологияныњ сипаты. Жукеш К. А., 1993

13.Қызықты психология. Алдамұратов Ә. А., Қазақ университеті. 1992

14.Курс общей возрастной и пед. психологии. М.В.Гамезо. М., Просвещение, 1982

15.Общая психология. А.В.Петровский. М., Просвещение, 1986

16.Общая психология. В.В.Богословский. т.б. М., Просвещение, 1981

17.Хрестоматия по общей психологии. МГУ, 1979

18.Практикум по общей психологии. М., Просвещение, 1990

19.Практикум по возрастной и пед. психологии. М., Просвещение, 1981

20.Психология. Немов Р.С. М.ѓ, Просвещение, 1996.21.Жантану негіздері. Сәбет БАП-БАБА. А., Дәнекер 2001.


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің тематикалық жоспарыТақырыптардың атауы

Сағат саны

Теор

семинар

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Психодиагностика ғылым саласы және тәжірибе ретінде. Пән теориясы және психометрика.

2

3

9

2

Кәсіби-этикалық принциптер психодиагностиканың қысқаша тарихы

2

3

9

3

Психодиагностиканың психометриялық негіздері.

Тесттік нормалар2

3

9

4

Сенімділігі

2
9

5

Валидтілік

1
9

6

Психодиагностикалық технологиясы


2
9

7

Тұлға психодиагностикасы


2

3

9

8

Интеллект психодиагностикасы


2

3

9

9

Психологиялық кеңес беру, психотерапия, кәсіби таңдау салаларында
3

9

10

Өзін - өзі бағалауы мен өзгеге талап қою деңгейі
3

9

Барлығы 135

15

30

90


Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Психодиагностика ғылым саласы және тәжірибе ретінде. Пән теориясы және психометрика

Психодиагностиканың дифференциалды психологиямен, психометрикамен, тәжірибелік психологиямен байланысы. Психодиагностиканың қолдану салалары: психологиялық кеңес беру, психотерапия, экспертиза, кәсіби тандау т.б.

«Психодиагностика» сөзі - «психологиялық диагноз қою» дегенді немесе , адамның нақты психологиялық жағдайы немесе жекеше психологиялық қасиеттері жайлы сапалы шешім кабылдауды білдіреді.

Психодиагностика психологиялық диагноз қоюдың әдістері мен амалдарының ғылыми жүйесі ретінде. Психологиялық диагноз туралы түсінік және оның деңгейлері. Ғылыми зерттеудің міндеттері мен жеке дара зерттеудің міндеттерін ажырату. Психодиагностикалық міндеттердің және зерттеу әдістерінің классификациясы.2 тақырып. Кәсіби-этикалық принциптер психодиагностиканың қысқаша тарихы

Практикалық психодиагностика-бұл психологтардың кәсіптік іс-әрекетінің ең киын және жауапты саласы.

Психодиагностикадағы объективтілік көрсеткіштері. Өлшеудің стандартты қатесі. Диагностикалық әдістерге қойылатын талаптар. Психодианостикада қолданатын кәсіби-этикалық принциптер.

Психодиагност әрекетінің нәтижелігінің көрсеткіштері.

Психодиагностика дамуының тарихы. XX ғасырға дейін тест әдістерінің пайда болуы. XX ғасырдың басында психологиялық және педагогикалық тесттерді қолдану тәжірибесі. АҚШ -рында тест әдістерінің дамуы. Францияда (А.Бине, Симон) психодиагностикалық әдістерді колдану ерекшеліктері.

Ресей және шет елдерінде психодиагностиканың даму тарихы. Әр түрлі ғылыми бағыттарда психодиагностикалық амалдардың шығарлуы. (Контент-анализ, проективті әдістер, патопсихологиялық әдістер т.б.) Интеллект тесттерінің даму тарихы.

3 тақырып. Психодиагностиканың психометриялық негіздері. Тесттік нормалар

Тестпк нормалар және оларды тексеру. Диагностикалық нормалардың түрлері: абсолютті, статикалык, критериалық. Әр түрлі диагностикалық нормаларды колдану шегі: арнайы қабілеттер диагностикасы және әмбебап мінездік диагностикасы. Тест нормаларының статистикалық негізделуі, Қалыптылықты тексеру және нормалардың тұрактылығын тексеру.

Шкалалар, түрлері, алшеу деңгейлері

Психодиагностикалық елшеулердің статистикалық принциптері. Мәліметтердің негізгі түрлері (Ь, С?, Т -мэліметтері). Өлшеулердің шкалдары және деңгейлері. Айнымалдылардың бір-бірімен байланыс мөлшері. Процент шкаласы және процент елшемдері, тесттік балдардың таралу квантилдері түсінігі.4 тақырып. Сенімділігі

Сенімділік. Өлшеу қатесі формуласындағы тесттің дәлдігі менсенімділігінің байланысы. Сенімділік түрлері: ретесттік, синхронды сенімділік. Сенімділікті тексеру процедуралары: параллель формаларды салыстыру, тест-ретест. Сенімділік өлшемдері. Сұрактамалардың сенімділігі. Әлеуметтік жағымыды көріну түсінігі және сол сияқты мотивациялық бұрмалаулар. Жалған жауаптарды тексеретін шкалалар. Жауаптарды фальсификациялау. Ішкі келісімдік. Мәліметтердің дұрыстылығын компьютер арқылы бақылау.5 тақырып. Валидтілік

Валидтілік және оның түрлері (конструкттік, эмпирикалық, критерий бойынша) Критерийлердің түрлері. Болжамдық және сол мезеттік валидтілік. Эмпирикалык валидтіліктің әдістері. Валидттіліктің сенімділікке тәуелділігі. Валидттілік және дұрыстылық.6 тақырып. Психодиагностикалык технология

Психодиагностикалық әдістерді құрастыру және бейімдеу технологиясы. Психодиагностикалық технологияның негізгі кезендері. Типтік диагностикалық процедураларды құрастыру (Тұлғалық сұрақтамалар, репертуарлық, әдістемелер, жетістік тесттері, тұлға тесттері).7 тақырып. Тұлға психодиагностикасы

Тұлға моделдеріне қатысты теоретикалық құрылымдардың әр түрлілігі Тулғалық сұрақтамалардың күшті және әлсіз жақтары.

ММРІ және 16РҒ (Р. Кэттелл 16 тұлғалық факторлар) сұрақтамаларының теоретикалық негіздері , негізгі шкалалар және оларды пайдалану жалпы еркшеліктері.

Репертуарлық әдістер және жетістіктер тесттері тұлғаны зертеуге арналған типтік диагностикалық, процедуралар ретінде.

Проективті әдістер және олардың негізгі белгілері. Розенцвейг, ТАТ, Роршах тесті, Люшердің түстерді таңдау тесттермен жұмыс істе) ерекшеліктері және олардың теоретикалық негіздерін, шкалаларын қысқаш сипаттау.

Мінездің патологиясын анықтауға арналған диагностика. Патопсихологиялық зерттеудің міндеттері мен ерекшеліктері. Эксперименталды психологияның әдістері.8 тақырып. Интеллект психоднагностикасы

Интеллектті анықтаудағы негізгі амалдар және олардың модельдері Интеллекттің факторлық моделдері (Спирмен, Кэттелл, Терстоун, Гилфорд) Интеллекттің когнитивті моделдері. (Р. Стернберг)

М. Холоднаяның менталды тәжірибе концепциясы.

Интеллект диагностикасы. Психометриялық негіздер. Дж. Равенні прогрессивті матрицалары. Д. Векслер тестті. Интеллект құрылымы тесттері (Р. Амтхауэра, ШТУР тест).Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу


15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


30

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

28

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер т.б.


Коллоквиум немесе сынақ

5

5

Жазбаша глоссарий құрастыру

Глосарий


Құрастырылған глосариді тексеру

4

6

Тақырыпқа сай тест құрастыру

Тест


Тесті тексеру

2

7

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу, емтихан)

6

Барлығы:

90


Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1 тақырып. Әдiстердi құру мен тексеруге қойылатын талаптар

1. Тест стандартизациясы.

2. Сенімділік тесті.

3. Валидтiлiк.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 10- 24 бет, [5] 15-25 бет, қосымша әдебиет [14] 23-44 бет

2 тақырып. Психологиялық диагностикадағы графикалық әдiстер

1. “Геометриялық фигурадаң салынган адамның конструктивтiк суретi” тестi.

2. “Адам- Ағаш- үй” тестi (Дж. Бук).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [4] 23-53 бет, [3] 99-110 бет, қосымша әдебиет [13] 19-22 бет3 тақырып. Мектепке оқуға балаларды дайындау психодиагностикасы

1. Психодиагностика- баланың тұлғалық ерекшелiктердi зерттеудiң құралы ретiнде.

2. Мекпепке оқуға дайындықтың психологиялық түсiнiк.

3. Нақты методикаларына анализ.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 25- 29 бет, [7] 48-59 бет, қосымша әдебиет [12] 43-57 бет

4 тақырып. Адамның табиғи психофизиологиялық ерекшелiктерiнiң диагностикасы

1. Б. Қадыровтың екi сигналдық системасының ара қатынасының көрiнуiнiң сұрақтар жүйесi.

2. Адамның нерв системасының күштерiнiң көрiнуiнiң өлшейтiн шкала және басқа да тұлғаның инвидуалдылық психологиялық ерекшелiктерi.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 112-130 бет, [8] 107-110 бет, қосымша әдебиет [20] 130-213 бетБақылау шаралардың календарлық графигі


1 рейтинг

Аптаның

1

2

3

4

5

6

7

8


РК

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

15

2

15

2

15

2

17

20


100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )


6

6

6

6

6

6

6

6
48

Шекаралық бақылау

20

20

2 рейтинг

Аптаның

9

10

11

12

13

14

15

РК 2

Балдар жинағы


Барынша көп бал, бақылау түрлерімен соның ішінде

2

10

2

24

2

28

2

30

100

Жұмыстардың қатысу, топта жұмыс


Лекцияның

2

2

2

2

2

2

2
14

Практикалық жұмыстың

2

2

2

2

2

2

2
14

Орындалу және үй тапсырмалардың қорғанышы

( СРС )


6

6

6

6

6

6

6
42


Шекаралық бақылау


30

30

У - қатысу, Дз - үй тапсырма , Б - бақылау жұмыс , П - практикалық жұмыс , РК - шекаралық бақылау

Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Көшіру емтихандарда немесе жазбаша жұмыстардың орындалуы жанында тиым салынған.

Қорытынды бағалау балдарда тәртіппен формуламен анықталады:

Р1+ Р 2

И =---------------*0,3+ Э2

Қайда Р1, Р 2, КР , Э - балдар сәйкесті , толғандар 1-4 рейтинг қорытындылай , алынғандар орындалу сапасының артынан және қорғаныштың курстық жұмыстың және емтиханда , анықталатындар 100 сәнді шкалаға ;

0,3,0,2 және 0,5- лайықтылар таразылар үлестер, анықталғандар ғалыммен кеңеспен университетті.

Егер сіздер орташасыз бағалауды емтиханда алу ( кемірек 50 балл ), анау сіздердің қорытынды рейтингіңіз тәртіппен анықталмайды , ал ақпартізімге бағалау киіліп тозады « орташасыз ».


Бағыт саясаты
Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу . Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау ( сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі , оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді ). оқытушыға және курстастарға орынды жату . Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы , әңгімелер сөйлегенде , екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады . Жұмыстар өткізбеу ( ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру ), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу . Жұмыстарға кешікпеу ( кешігу мүмкін 5 минут , болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді . Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау ). үй тапсырмалар талапты орындау . Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру . Бақылау жұмыс уақытына көшіру , тестілеулер , емтиханды тиым салынған . Оқытушы кеңестерінің қатысуы міндетті . Жұмыстардың уақытына кәрез телефондар тиісті сөндірілген болу . Тиым салынған жұмыстардың уақытына шайнайтын өшіргішті шайнау .

Бағалаулардың ұсыну белгісі бағыт бөлек компоненттілерімен.

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында .

Қатысу учётесі жанында және лекцияларға студент жұмыстары, практикалық жұмыста :

- лекцияларға қатысу , материал конспектілеуі -2 балл ( қатысу 1 балл , конспекті барысы 1 балл );

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -2 балл ( қатысу 1 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 1 балл );

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы -6 балл.

Бірінші 20 балл шекаралық бақылау құрастырады , екінші шекаралық бақылау -30 балл . Тестілеу түрінде өткізілуге . 20(30) сұрақ алдын ала ескерілген : сұраққа жауап дұрыс -1 балл .

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады .

Көрсетілген талаптардың орындалусызы жанында толықсыз немесе айып пұл балдарды ұсынылады

Айып пұл бал білімдердің бағалау схемасынан аралап шығуға орналастырады .

Мысалы :


Лекция қатысусызы ( орынды себепсіз ) (-1 балл талапқа сай болады );

(-1 балл лекция толықсыз конспектісі талапқа сай болады );

Қатысу практикалық жұмыста (-1 балл топ жұмысында қатысу ) және т. д.

Барынша көп және айып пұл балдардың арақатынастары есепке ала бағыт аяқтайтын бағалау шығарылады . Бағыт тәртіппен зачет беруімен аяқталынады . Зачетте белгілер келесілер болуға ескеру : әрбір сұраққа анықталады 100 балл , олардан :

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді ;

85-75 балл - твёрдо материалды біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді , проблемамен әдебиетте реттейді ;

74-50 балл - біледі тек ең басты материал, проблемамен әдебиетте шатасады , жеткіліктісіз толық берілген сұрақтарға жауап береді ;

49-0 балл - жеткілікті толық және дұрыс жауап бере алмайды , соның ішінде және берілген сұрақтарға , проблемамен әдебиетті білмейді .Жинағы емтиханда бағыт аяқтайтын 100 балл студент тиісті теріп алу .
Табыстарды тілейміз !

Достарыңызбен бөлісу:
1   2
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...