Практикалық жұмыс №1 Тақырыбы: Айнымалылармен жұмыс. Енгізу және шығару. Өрнектер. Сызықтық алгоритмдер


С++ тіліндегі программаның жалпы құрылымыбет2/25
Дата09.06.2022
өлшемі1.03 Mb.
#267232
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Байланысты:
Практикалық жұмыс С тен
кітап тізім, переплёт, ~$ҚМЖ, биологияотв, биологияотв, Сақталу заңдары, Сақталу заңдары, Тұлғаны дамыту, қалыптастыру, тəрбиелеу факторларының өзара байланысы, Мат лекция 6 (1), Мат лекция 6 (1), 3 лекция, ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР
С++ тіліндегі программаның жалпы құрылымы:
#include < 1 кітапхана аты>
#include < 2 кітапхана аты >
...
#include " жүктелетін файл1 аты "
#include " жүктелетін файл2 аты "
...
// функция прототиптері (тақырыптар)
// ауқымды идентификаторлар (типтер, айнымалылар және т.б.)
void main()
{
// айнымалыларды сипаттау
// операторлар бөлімі
}
// функцияларды орындауға жіберу
С++ тлінде қолданылатын операциялар

Операция

Мәні

()

Функцияны шақыру

[]

Массивті белгілеу

.

Нысанның өзі арқылы өрістер мен әдістерге қатынасу

->

Нысанға сілтеме жасау арқылы өрістер мен әдістерге қатынасу

!

Логикалық терістеу

~

Биттік терістеу

-

Таңбаны өзгерту

++

инкремент

--

декремент

&

Адресті алу (&a)

*

(a*) адресіне қатынасу

(тип)

Типті өзгерту

sizeof()

Байттағы өлшемі

*

көбейту

/

бөлу

%

Бөлгендегі қалдық

+

қосу

-

алу

<

кіші

>

үлкен

<=

Кіші не тең

>=

Үлкен не тең

==

тең

!=

Тең емес

&

Разрядты логикалық ЖӘНЕ

^

Дәреже

|

Разрядты логикалық НЕМЕСЕ

&&

логикалық ЖӘНЕ

||

логикалық НЕМЕСЕ

?:

шартты операция

=

Меншіктеу операциясы

,

Үтір операциясы

+= -= *= /= <<= >>= &= |= ^=

Бинарлық операцияларМеншіктеу операциясы — программалау тілінің кез келгенінде қолданылатын ең қарапайым әрі жиі қолданылатын операция.
Жалпы түрде жазылуы:
айнымалы = өрнек;
Меншіктеу мысалдары:
X = (Y + Z) / (2 + Z * 10) - 1/3;
LogPer = (A > B) && (C <= D);

Стандартты арифметикалық түрлендіру ережесіКіріс типі

Түрлендірілуі

Түрлендіру ережесі

char

int

char үнсіз келісім бойынша нөлге немесе таңбаға өзгереді

unsigned char

int

Үлкен байт нөлмен толтырылады

signed char

int

Таңбамен кеңейтілуі

short

int

Сол мән сақталады

unsigned short

unsigned int

Сол мән сақталады

enum

int

Сол мән сақталады

битовое поле

int

Сол мән сақталады

C++тілінде сонымен қатар қалдық табу операциясы бар.
Мысалы, 15 / 3 = 5; 18 / 5 = 3; 123 / 10 = 12, 7 / 10 = 0. 
Бірақ! 18 / 5.0 = 3.6, 7.0 / 10 = 0.7

% операциясының көмегімен бүтін санның қалдығын табуға болады. Мысалы: 15 % 3 = 0; 18 % 5 = 3; 123 % 10 = 3, 7 % 10 = 7.


Алгебралық өрнектерді жазу кезінде math.h кітапханасынан функциялар дөңгелек жақшаға алынып қолданылады.
math.h кітапханасының математикалық функцияларыМатематикалық жазба

C++ жазылуы

cos x

cos(x)

sin x

sin(x)

tg x

tan(x)

chx

cosh(x)

shx

sinh(x)

th x

tanh(x)

arccosx

acos(x)

arcsinx

asin(x)

arctg x

atan(x)

ex

exp(x)

xy

pow(x,y)

|x|

fabs(x)sqrt(x)

ln x

log(x)

log10x

log10(x)

Математикалық өрнектердің жазылу мысалдары:

Математикалық жазба

C++ тілінде жазылуы

1. x2 – 7x + 6

pow(x,2) - 7 * x + 6

2. 

(fabs(x) - fabs(y)) / (float)(1 + fabs(x * y))

3. 

log(fabs((y - sqrt(fabs(x))) * (x - y / (z + pow(x,2) / 4.0))))

Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар
Мысалы:
өрнегінің мәнін есептеуге арналған программа құрыңдар:

// программасы


#include


#include
void main()
{
float x,z;
cout << " X айнымалысының мәнін енгіз: ";
cin >> x;
z = 6 * log(sqrt(exp(x + 1) + 2*exp(x)*cos(x))) /
log(x - exp(x + 3) * sin(x)) + fabs(cos(x) / exp(sin(x)));
cout.width(4);
cout << "Өрнектің мәні: " << Z;
}

№1. x, y, z сандары берілген. а мен b-ны анықтаңыз


a)
б)
в) г)
д) e)

№2. Тек қана төрт амалды (қосу, азайту, көбейту, бөлу) қолданып есептеңіз


№3
а) - дәрежесін екі операциямен есептеңіз
б) - дәрежесін үш операциямен есептеңіз
в) - дәрежесін төрт операциямен есептеңіз
г) - дәрежесін үш операциямен есептеңіз
д) - дәрежесін төрт операциямен есептеңіз
е) - дәрежесін төрт операциямен есептеңіз
ж) - дәрежесін бес операциямен есептеңіз
з) - дәрежесін бес операциямен есептеңіз
и) - дәрежесін алты операциямен есептеңіз
к) - дәрежесін алты операциямен есептеңіз
л) - дәрежесін алты операциямен есептеңіз


Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар
1. Өлшем дегеніміз не?
2. Аралық мәндер деп нені айтамыз? Мысал келтір.
3. C++ тіліндегі қандай қарапайым типтер бар?
4. C++тілінің жалпы құрылымы қандай ?
5. Шығару форматы дегеніміз не?
6. Келесі программаның мәні қандай?
// Example программасы
#include
void main()
{
int n;
cout << "Үш орынды натурал сан енгіз: ";
cin >> n;
cout << "Алынатын нәтиже: " << N / 100 + N / 10 % 10 + N % 10;
}
7. C++ тілінде жазылған жазбаға сәйкес келетін алгебралық өрнекті жазып шығыңыз:
а) (a + b) / c; б) a + b / c; в) a / b / c; г) a / (b * c);
д) (a + b) / (d + c); е) a + b / (d + c);
ё) a + b / d + c; ж) (a + b) / d + c.Негізгі әдебиеттер 1. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. –СПб: БХВ-Петербург, 2003

 2. Зуев Е.А. Turbo Pascal Практическое программирование. –М.: ПРИОР, 1999

 3. Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. –М., 1999

 4. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000

 5. Юркин А.Г. Задачник по программированию. –СПб.:Питер, 2002

 6. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: практикум. –СПб.: Питер, 2000

 7. Балабекова М.Ж. Технология и сопровож­дение ПО, 2009ж. Байтерек Алматы қаласы

 8. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. –М.: Нолидж, 2004

 9. Марченко А.И., марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. Киев: ВЕУ, 2000

 10. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс. –СПб: Питер, 2001

 11. irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po5 d6f98.pptПрактикалық жұмыс №2


Тақырыбы: Шартты оператор. Шартты оператордық толымды және толымсыз түрі. Ауыстырып қосқыш.


Жұмыстың мақсаты: Студенттерге түрлі есептер шығару кезінде шартты оператордың толымды және толымсыз түрін, сонымен қатар таңдау операторлары жайында түсінік беріп, алған білімдерін зертханалық есептер шығару барысында қолдану дағдыларын қалыптастыру.


Жұмыс барысы:

Практикалық жұмыс кезінде есептердің барлығын бірдей сызықтық құрылыммен сипаттау мүмкін емес. Қандай да бір шарттты тексергеннен кейін операторлар тізімі орындалу барысында бұзылады. Осы мақсатта басқарушы операторлар қолданылады. Шартты оператор программада қандайда да бір шарттың орындалуына байланыст тармақталуды жүзеге асырады. Оның жалпы белгіленуі төмендегідей:


if ( өрнек ) серия1; else серия2;


Шарт ретінде ұсынылатын өрнектің мәні нөлге (0) тең болса, онда else (серия2) өрнегінен кейінгі операторлар орындалады. Ал нөлге (0) тең болмаса, онда if операторынан кейінгі өрнек орындалады. Логикалық өрнекті жазу кезінде = = (равно) таңбасын нақты айнымалыларға (double) қолданудың қажеті жоқ, себебі олар нақты берілмейді. Көрсетілген қателікті болдырмас үшін шартты берілген нақтылықпен талап ету орынды, яғни X = = Y қатынасының орнына fabs(X - Y) < 1E-8 өрнегін қолданған дұрыс.

Шартты оператор толық орындалмайтын болғандықтан, шартты оператордың толымсыз түрі қолданылады:Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру