Портфолио медициналық жоо-дағы оқу және бағалау технологиясыДата10.09.2017
өлшемі46.58 Kb.
#20085
УДК 61(07)

Портфолио - медициналық ЖОО-дағы оқу және бағалау технологиясы
С.Т. Кизатова, Б.Т. Тукбекова, Г.С. Кемелова, С.Б. Дюсенова

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, қ.Қарағанды, Қазақстан
Медициналық білім беру барысында партфолио тек адамның мумқін-шілігін бағалау инструменті емес, сонымен қатар портфолио автораның өз тәжірибесі негізінде білімін жетілдіру тәсілі..

Осы мақалада электронды портфолионың артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген, портфолионың стратегиялық аспектілері мен әдістері оқу сапасын ынталандыру және білім мен тәжірибені бағалау құралы ретінде қолданылады.

Портфолио үлкен әлеуетті білдіреді,дегенмен оның тәжірибеде толық жүзеге асуы үшін жаңа педагогикалық және білім беруге жақындауды талап етеді,және де елеулі күштің жұмсалуын және уақытты оқытушылардан,сондай-ақ білім алушылардан қажет етеді.

Манызды сөздер: портфолио,оқу технологиясы,оқу жетістіктері,бағалау.
Портфолио как технология обучения и оценки в медицинском ВУЗе
С.Т. Кизатова, Б.Т. Тукбекова Г.С. Кемелова С.Б. Дюсенова Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан
Портфолио нашло применение в области медицинского образования не только как инструмент для оценки способностей человека, проявляемых на работе, но и как способ стимулировать образование автора портфолио на основе собственного опыта.

В данной статье приведены преимущества электронных портфолио, представлены методика и стратегические аспекты использования портфолио в качестве стимула к обучению и инструмента для оценки знаний и навыков.

Портфолио имеет большой потенциал, однако его реализация в полной мере на практике требует новых педагогических и образовательных подходов, а также значительных затрат сил и времени как от преподавателей, так и от обучающихся.

Ключевые слова: портфолио, технология обучения, оценка.

A portfolio as a technology of learning and evaluation in a medical university

S.T. Kizatova, B.T. Tukbekova, G.S. Kemelova, S.B. Dyusenova

Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan
   A portfolio has found application in the area of medical education, not only as a tool for the assessment of human abilities, manifested in the work, but also as a way to stimulate educational progress of portfolio’s author based on his own experience.

  This article describes the advantages of electronic portfolio, presented the methodology and the strategic aspects of using the portfolio as an incentive to learning and a tool for assessing knowledge and skills.

A portfolio has a great potential, but its implementation fully in practice requires new pedagogical and educational approaches, as well as a significant investment of time and effort from both the teachers and students.

Keywords: portfolio, technology education, assessment.

Портфолио – бұл білім алушылардың жұмыстарының жинағы, оның білімінің,дағдыларының,тәжірибесінің қарым-қатынасы және белгілі бір уақытта кәсіби дамуының дәлелі болып табылады (Driessen et al., 2007). Қазіргі уақытта портфолио немесе папкалар идеясы барлық білімберу саласында білім алушылардың жеке оқу жетістіктерінің айналымын жинайды,білім алушылардың бағалау әдісінің бір түрі (Buckley et al., 2009, Friedmann Ben David et al., 2001. Snadden et al., 1999). 90-жылдың соңында шынайы «портфолио-бум» басталды,ол үшін көптеген кітаптар мен жарияланымдар арналды, қазіргі уақытта бұл ақпараттар іс жүзінде шексіз таралуда.

Қазіргі заманғы білімберу трендінің бірі,портфолионың жақтастары мағынасын портфолионың балама бағалау процесін және осының нәтижесінде бүтін білім философиясын көреді,ал оқу үрдісінің жаңа түсініктері бойынша,жаңа мақсаттар және оқу қорытындыларын береді (Mathers et al., 1999; Oermann, 2002). Портфолио көмегімен оқу жетістіктерін бағалау негізі «портфолио-үрдіс» болып табылады,оқу үрдісінің бірге құралуы және байланыс құру және оқытушылардың қарым- қатынас арасындағы формасы және білім алушының мақсатын табу, білім алушы қалай кәсіби құзіретін игеруде алдына қойылған тапсырмаларды шешуін және оны кәсіби дамуда өрлеуге жетуін көрсетеді (Mathers N.J. et al., 1999; Oermann, 2003; Driessen et al., 2003).

Ғылыми мәліметтер бойынша, портфолионы пайдалану жетістігі, тәжірибе негізіндегі білімді көрсетеді,негізінен оқытушының қатысуымен анықталады (Finlay et al., 1998; Snadden, Thomas 1998; Mathers et al., 1999; Pearson, Heywood, 2004; Driessen et al., 2005;Grant et al., 2007). Соңғы кездері медициналық білімберуде,оқытушылар көп уақытын бөлу керектігін қарау және тәжірибелік дағдыларда өшіру жұмысына күш салу,кәсіби тәжірибеде оқытуды өте жақсы деңгейде бағалауды қарастыру (Bird, 1990; Shulman, 1998). Рөлінің өзгерістері және жоспарлы түрде оқытушыларға дерлік сөзсіз тосқауыл болатын түсінбеушілік және қарсы келушілік (Hammernеss et al. 2005). Бұл оқытушыларға өзекті принциптарын, жұмыс тәсілін және әдістерін ой елегінен откізіп қала қоймай, көпшілігігі өзінің біліктілігін жоғарылатын,тәжірибелік дағдыларды оқытура және оны бағалаура жаңа құзырсттілікке жетеді.

Әдебиеттерде, медициналық оқыту саласының өзгерістеріне байланысты,әрдайым оқытушылар мағыналарын белгілеп,жобалаушыларға барлық жаңалықтарды түсіндіреді (Darling-Hammond et al.. 2005), бірақ мұнан білім алушының рөлі кем емес. Портфолионың жанында табысты енгізілімдердің болуы оқыту тәжірибесінде көбінде,білім алушылар қанша уақыт пен күш жұмсауға дайын екені өз портфолиоларын құруына байланысты көрінеді.Білім алушылар портфолиомен жұмыс жасауға дайын, егер олардың күші сол әйтпесе марапаттау үрдісімен көрінсе. Көбінесе анық жарнама – тиесілі баға. Оқытуда өте анық өзара байланыс кешенді баға мен оқыту арасында:баға оқыту үрдісін жылжытады (Frederiksen. 1984; Driessen, van der Vleuten. 2000).

Осыған қарамастан, білім алушының портфолиосының идеясының еркіне және онымен кейін айналыса ма,ол бір бағаның жетіспеушілігінен баға міндетті түрде әсер етеді.Білім алушыдан соңғы қорытындыны және өзінің жетістіктерін көруден бұрын,портфолионың құрылуына көп еңбек ету қажет етіледі. Осының нәтижесінде адам қатты ренжуі мүмкін, егер алсақ олжаларына,оның ұлы еңбегіне,күшіне ешкім назар аудармауы. Оқытушылар,өзінің сенімін және қызығушылығын сақтап,сонымен қатар портфолио-жұмысына,шешуші бейнемен тілектеріне әсер етсе өзінің жетістік-портфолио жинақтарын құруға кіріседі (Driessen et al., 2007; Pearson, Heywood, 2004; Tigelaar et al., 2006).

Соңғы ұсыныстар портфолионың тәжірибеде табысты енгізілуі, ол білім алушыларға да әсер етеді, сондай-ақ тәлімгерлерге де,портфолионың қолдану мағынасын түсінуді және жұмысынан пайда келуін көрсетеді. Тәжірибе көрсетеді,осыған қарамастан,теориялық портфолио білімберу саласында нақты қызмет атқарады,тәжірибелік идеяларды игеруде портфолио жиі арнайы түсінбеушілікпен жалғасады,ал сол түсінбеушіліктен көңілдің қалуы туындайды (Anderson, DeMeulle, 1998; Pearson, Heywood,2004; Kjaer et al., 2006; Davis et al., 2009). Барлық дерлік білім алушылар,оқу бағдарламасының өту барысында,оқу үрдісін оқытушы басқаратынына үйренген. Өзіндік бағалауды жоғарылату тілектері,кері байланыс іздеу,оқу мен тәжірибені түсінуге мұқтаждық,өздігінен білім алуды ұйымдастыру - бұл шарттар,білімберу саласында портфолионың талаптарға сай болуы үшін жасалады (Driessen et al., 2008). Зерттеулер, Dugueи және оның әріптестерімен (2006), портфолионы енгізу тиесілі салыстырмалы қысқа мақсаттарды анықтап және олардың әдістерін арнайы қызметкерлердің ұсынылғандарын қолданып, портфолиомен жұмыс жасау қанағаттанарлық жалпы оң әсерге әкелгенін көрсетті.

Медициналық оқу орындарында қағаз түрінен қарағанда электрондық портфолионың санын арттыруды дұрыс санайды (Fung Kee Fung et al., 2000; Lawson et al., 2004; Woodward et Nanlohy, 2004; van Tartwijk et al., 2007; Driessen et al., 2007). Оның маңызды қасиеті-тиесілі үлкен жобаларды қою мүмкіндігі (портфолионың әртүрлі бөліміне өту үшін). Бұл маңызды деңгейлерінде жұмысты жеңілдетеді,мысалы,тұлға қорытындысын мәліметтерінің негізінде қоюға,портфолионың әртүрлі орындарында сақталғанда,немесе,өзіндік жетістігін бейнемен қадам бойынша көркемдеуге,өзіндік қорытындысын және мәліметтерін үлкен сілтеме түрінде қалыптастыруға тиімді. Сонымен қатар,сілтемелер портфолионың мазмұны мен тізімін құруда пайдалы болып табылады. Портфолионың артықшылықтарының арасында,желіде орналастырылған, тек жиі көрсететін мыналар:

• Мәліметті оңай оқшаулау;

• Тексттен іздеген мәліметтің орынын табу үшін,беттерін парақтауды керек етпейді;

• Портфолиоға қол жеткізу үшін, Интернет желісінде орналастырылған, іс жүзінде кез келген жерінде мүмкін болады.

Кейбір авторлар (Fung Kee Fung et al., 2000; Lawson et al., 2004) электрондық портфолионың тез қол жетімділігіне және қағаз сандарының азаюына мұндай қасиеттерін арнайы белгілейді. Мысалы,түсіндірме қолтаңбалар тізімін және қолайлы үлкен сілтемелер кіргізуге болатындығында. Тұлға, портфолионы тексеруші, сілтемелер бойынша тақырып тізімдерін көреді және портфолиода көрсетілген барлық ақпараттарды тез бір тышқан пернетақтасының көмегімен басып ашады, көрсетілген бағыт бойынша орналастырып керекті бөлімге өте алады. Е-портфолионың қағаз портфолиодан артықшылықтары оңай жаңартуында болып келеді (Dorman et al., 2002; Gibson, Barrett, 2003).

Дегенмен, е-портфолионың артықшылығымен қатар, кемшіліктеріде бар: • е-портфолио бетінде ескертулер жасау мүмкіндігі болмайды. Ол үшін егер текстті монитор экранынан оқу ұнамайтындар болса, барлық ақпаратты қағаз бетіне шығару керек.

 • е-портфолионы, қолайлы жүйені қамтамасыз етуші және компьютерлік сауаттылығы жетік, білім алушы және оқытушы ғана қолдана алады.

 • е-портфолио оқу орындарының құзырындағы емес,тұрақты және ақпаратты инфрақұрылымдардың сапалы технологияларын талап етеді.

Арнайыландырылған жүйенің кемшілігі-бұл құралдарға қол жеткізудің немесе интернет арқылы портфолиоға жетудің келешекте жоғалуы, жұмыстың жетістіктерін мәліметтерді бағалауды береді,дегенмен, ереже бойынша,олар әдетте барлық керек пайдаланушылардың таңдауларымен қолдануға мүмкіндік береді, портфолионың өте жақсы түрін және жоғары қызметтілігін қамтамасыз етеді.

Оқу үрдісінде жүзеге асыруда,негізгі дамуының бұрышы қою және біліктілігін бағалауда,портфолио өте бағалы құрал болып табылды.Ол үйренген материалдарды графикалық «Істеп жатыр» Миллер біліктілік пирамида тұрғысынан ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз етеді (Miller, 1990). Бұл деңгей тәжірибені тікелей жұмыс орнында обьективті тұрғыдан жүзеге асыруды көрсетеді.Ол үшін керек белгілер, нелер: • портфолионы оқу үрдісінде қолдану білім алушының өзінің үрдісті түсінуін талап етеді, сонымен қатар тәлімгердің жағынан уақыт пен еңбек етуді қажет етеді;

 • портфолионы бағалау қорытындысы түсіндіруге уақыттың жұмсалуына және сапалы көрсеткіштердің талқылануына байланысты.

Мұның бәрі білімберуде тек қана тәлімгер мен білім алушының жаңа көзқарастарын ғана емес,көбісі соның ішінде бақылаудағы тәлімгердің оқу тәртібіне үйренген мақсаты білімалумен негізделген,бірақ белгілі бір қосымша уақыт пен күш-жігердің жұмсалуын талап етеді. Әдебиеттік мәліметтерге сүйене отырып,портфолионың өмірде сәтті орындалуы үшін, көптеген ұсыныстарды орындауын қажет етеді (Driessen et al., 2007), және бұл жағдайда портфолио барлық мәселелерден құтқаруы мүмкін емес.

Мәселелер,кейбір әдебиеттерде көптеген ойлармен көрінеді,орындалуы байланысты тәлімгерлердің рөліне қолайлық комбинацияларына және бағаланудың бір жақтан болуына (Tigelaar et al., 2004).

Экзаменатор және тәлімгерлер рөлінің бірігуі жиі күрделі мәселе болып табылады. Бір жағынан, тәлімгер,сөзсіз,басқа ешкім емес өзінің білім алушысының қабілетін жақсы біледі. Сондықтан, портфолионы бағалау ойын болжағанда қорытынды бағалауда сенімділікті жоғарылату кездейсоқсыздықты білдіреді. Басқа қырынан,бағалаушы мен қызметтің үйлесуі,және тәлімгер бір адамның атынан,ықтимал,оқытушы мен білім алушының арасындағы қарым-қатынаста шиеленісті қабылдайды,өйткені тренд даулы мәселелердің талқылануынан пайда болады,оқу үрдісінде сөзсіз соқтығысуға әкеледі (Snyder et al., 1998).

Педагогикалық философия портфолио сонымен бірге екпіннің ығысуынан болып табылады, не студент немесе білім алушы және осы пән бойынша мүмкіндіксіз және білмейді, осыған қарай,не ол біледі және мүмкін бағалау сапасын және санын интеграциялау, және, соңында,педагогикалық екпінінде оқу бағалаумен өзіндік бағалауда біліктілікке қол жеткізуі (Harden, 1979; Korthagen et al., 2002). Сонда оның мағынасы болып табылады,білім алушы алдындағы іс-әрекеттерге жалтақтайды (Hatton, Smith, 1995; Mann et al., 2007) (диагноз қоюда, шешім қабылдауда, айла-шарғы жасау,т.б.) жағдайға ретроспективті талдау өткізу,анықтамамен мақсатқа жетуі және студенттің мұндағы алатын үлесі (Eva, Regehr, 2008; Davis et al., 2008). Бұл үрдіс өзіне мәліметтер жинағын, сонымен қатар емхананың медициналық қызметкерлер жағынан пікірлер жинауын қосады (Korthagen et al., 2001; Ericsson, 2006). Білімберу моделінің келесі қадамы ALACT студенттердің өте маңыздыға назар аударуы болып табылады,онда олардың жаңаны дамытуға және болып жатқан түсінікті өркендетуге, қаражатқа назар аудару,мақсатқа жету үшін қолданылады, және түсінуге тырысу, өйткені олардың стратегиясы табысты болмаса жоқ. Талдау туралы, ертеректе жасалған,кейде балама тактикалардан бастап ізденуді немесе бастапқы мақсаттардан бас тартуды мәжбүрлейді,оқытушы осы жағдайда өте маңызды рөл атқарады (Shute, 2008; Smither et al., 2003). ALACT цикліндегі соңғы қадам - білім алушының мақсатқа жетуі,оның анық екендігін білдіреді (Driessen et al., 2008).

Студент өзінің жетістіктерін бағалай білу керек.Ол үшін студентке оқу жетістіктеріндегі мәліметтер жинағы қағидаларын есептеп,қалай өзінің портфолиосын көркемдеуді үйрету керек (Bransford et al., 2000).. Портфолио алдын ала жоспарланған, ойластырылған және тәлімгермен бірге маңыздыланған болу керек (Collins, 1991). Тәлімгерден күтілетіні,ол оқу курсының соңғы қорытындыларын анықтап және тұжырымдауға көмектеседі,портфолио үстінде жұмысты ұйымдастыруда жүйе әсерін жоспарлау,қосымша материалдарды анықтау, портфолионың қорытынды формасын қорғауда түсініктілігін қамтамасыз ету, мәліметтерге балдық-рейтингілік оқу бағалау және тәжірибе жүйесін қосу. Жиі дерлік қызығушылық танытқандар үшін балдық-рейтингілік оқу бағалау жүйесі біліктіліктің дамуында «жол картасы» сияқты. Ол студенттердің тәжірибеде білімді шынайы деңгейде игеруін анықтауға көмектеседі, және ары қарай дамудың жолын көрсетеді. Жұмыс үрдісінде партфолио кезінде студент нені өзінің жетістігі екендігін өзі шешеді (Paulson et al., 1991. Conton, 2003).

Көптеген авторлар,оқу бағалау жетістіктерінде формаларының маңызды өзгерістерін атай отырып,бағалау формасы оқу үрдісіне шешуші рөл атқарады.Солай,бағалау рәсімін өзгерту,өз оқу үрдісіне біз елеулілік ұсынамыз (Guba, Lincolns, 1989). Яғни, портфолио студенттің шын жетістігін көрсету ғана емес барабар,сонымен қатар оқу үрдісінің сапасын жоғарылату құралы болып табылады.

Портфолио түсінігі кәсіби оқу технологиясында бүгінгі күнде оқу үрдісінің тасымалын жүзеге асыруын қажет етеді,оқу үрдісінің портфолио аумағында қалыптасуын ұсынады,педагогпен білім алушының арасындағы қарым қатынасы айтарлықтай өзгереді,игерілген мәліметтер және өз оқу үрдісінің соңғы арақатынасы өзгереді. Атап айтқанда портфолио үшін жиналған мәліметтер үрдісі қазіргі заманғы жаңғыртумен портфолио идеясының байланысын береді және болашақ үшін осы жұмыстарды келешекте жасайды.

Осылайша, портфолиода әдебиеттік мәліметтерді талдауды қолдану келесі қорытындыларды жасауға әкеледі: 1. Портфолио бағалаудың қазіргі заманғы тиімді жолы болып табылады және білімберу қызметінде студенттің өзіндік қорытындысы,кәсіби дамуының динамикасын көрсетеді.

2. Портфолио студенттермен жұмыс кезінде «жинақ» материалдары ресми түрде төмен қалмауы керек.

3. Оқытушылар тәлімгер мен бағалаушы рөлін бір тұлғадай қабылдау керек және оқудың бағдарланған-қорытынды қағидаларын ұстанып, портфолионы құруда көмек етеді.

4. Медициналық білімберу ұйымдары өз мекемелерінде

е-портфолионы дамытуда көмектесуі,дамуын сақтау үшін портфолионың кеңінен қолданылуы керек.Әдебиеттер тізімі:

 1. Сборник практических руководств для медицинских преподавателей. Под редакцией Балкизова З.З.- М.- 2016.- 552с.

 2. Anderson R.S., Demeulle L. Portfolio use in twenty-four teacher education program // Teach. Educ. Q. - 1998. - Vol.25. - P. 23-32.

 3. Bird T. The schollteacher’s portfolio: an essay on possibilities // The New Handbook of Teacher Evaluation: Assesing elementary and Secondary School Teachers / eds. J. Millman, L. Darling – Hammond. Newbury Park, CA : Corwin Press, 1990.- P. 241 – 256.

 4. Bransford J., Brown A.L., Cocking R.R. (eds). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington D.C.: National Academy Press, 2000.

 5. Buckley S., Ashcroft T., Davis J., Khan K.S. et al. The educational effects of portfolio on undergraduate student learning: A Best Evidence Medical Education systematic review. BEME Guide No. 11 // Med. Teach. - 2009.- Vol. 31.- P. 282 – 298.

 6. Darling-Hammond L., Pacheco A., Michelle N., Lepage P. et al. Implemetingcirriculum renewal in teacher education: managing organizational and plicy change // Prepairing teachers for a Changing World: What teachers should learn and be able to Do/ edsL. Darling –Hammond, J. Bransford, P.Lepage, K. Hammerness et al. San-Francisco: Jossey-Bass, 2005. - P 442-479.

 7. Davis D.A., Mazmanian P.E., Fordis M., Van Harrison R. et al. Accuracy of phisician self-assessment comapared with observed measures of competence: a systematic review // JAMA. - 2006.-Vol. 296. - P. 1094 – 1102.

 8. Davis M.H., Ponnamperuma G.G., Ker J.S. Student perceptions of portfolio assessment process // Med. Educ.- 2009.- Vol. 43.- P. 89-98.

 9. Denzin N.K., Licoln Y.S. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000.

 10. Driesen E.W.,Muijtjens A.M.M., Van Tartwijk J., Van Der Vleuten C.P.M. Web-or-paper based portfolio: is there a difference? // Med. Educ.- 2007a. -Vol. 41. - P. 1067 – 1073.

 11. Driesen E.W., Van Der Vleuten C.P.M. Matching student assessment to problem based learning: lessons from experience from law faculty // Stud. ContinuingEduc.- 2000.- Vol. 22.- P. 235-248.

 12. Driesen E.W., Van Der Vleuten C.P.M, Schuwirth L., Van Tartwijk J. et al. Credibility of portfolio assessment as alternative for reliability evaluation: a case study // Med. Educ. - 2005a. - Vol. 39. - P. 214 – 220.

 13. Driesen E.W, Van Tartwijk J., Dornan T. The self-critical doctor: Helping students to become more reflective // BMJ.- 2008.- Vol. 336.- P. 827-830.

 14. Driesen E.W, Van Tartwijk J., Overeem K., Vermunt J.D. et al. Conditions for successful reflective use of portfolios in undergraduate medical education // Med. Educ. - 2005b. - Vol. 39.- P. 1230 – 1235.

 15. Driesen E.W., Van Tartwijk J., Van Der Vleuten C.P.M., Wass. V. Portfolios in medical education: Why do they meet with the mixed success? A systematicreview // Med. Educ. - 2007.-. Vol. 41.- P. 1224 – 1233.

 16. Driesen E.W., Van Tartwijk J., Vermunt J.D, Van Der Vleuten C.P.M. Use of portfolio in early undergraduate medical training // Med. Teach.- 2003. -Vol.25. - P. 18-23.

 17. Duque G., Finkelstein A., Robert A., Tabatabia D. et al. Learning while velauting: the use of electronic evaluation portfolio in geriatric medicine clerkship// BMC Med. Educ. -2006. - Vol. 6.- P. 1-7.

 18. Ericsson K.A. The influence of experience and deliberate practie on the development of expert performance // The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance / eds K.A. Ericsson, N. Charness, P.J. Feltovich, R.R. Hoffman. N.Y. : Cambridge University Press, 2006.- P. 683 – 704.

 19. Eva K.W., Regehr G. «I’ll never play a professional football» and other fallacies of self-assessment // J. Contin. Educ. Health Prof. 2008.- Vol. 28. - P. 14-19.

 20. Finlay I.G., Maughan T.S., Webster D.J. A randomized controlled study of portfolio learning in undergraduate cancer education // Med. Educ. - 1998. -Vol. 32. - P. 172-176.

 21. Friedriksen N. The real test bias: Influences of testing on teaching and learning // Am. Psychol.- 1984.- Vol. 39.- P. 193 – 202.

 22. Friedman Ben-David M., Davis M.H., Harden R.M., Howie P.W. et al. AMEE Medical Education Guide No. 24: Portfolios as a Method of Student Assessment. Dundee : Association for Medical Education in Europe, 2001.

 23. Fung-Kee-Fung M., Walker M., Fung-Kee-Fung K., Temple L. et al. Internet based learning portfolio in resident education: The KOALA-super (TM) multicenter programme // Med. Educ.- 2000.- Vol. 34.- P. 474 – 479.

 24. Grant A.J., Vermunt J.D., Kennersley P., Houston H. Exploring student's perceptions of the use of a significant event analysis as a part of a portfolio assessment process in general practice, as a tool for learning how to use reflection in learning // BMC Med. Educ. -2007. - Vol. 7.- P. 5.

 25. Guba E.G., Lincoln Y.S. Judging the Quality of fourth generation evaluation // Fourth Generation Evaluation / eds E.G. Guba, Y.S Lincoln. London: Sage, 1989.

 26. Hammerness K., Darling –Hammond, J. Bransford, Berliner D.C. et al. How teachers learn and develop// Prepairing teachers for a Changing World: What teachers should learn and be able to Do/ edsL. Darling –Hammond, J. Bransford, P.Lepage, K. Hammerness et al. San-Francisco: Jossey-Bass, 2005. - P. 358 – 359.

 27. Harden R.M. How to assess students: An overview: // Med. Teach. 1979. - Vol. 1.- P. 65-70.

 28. Hatton N., Smith D. Reflection in teacher education: Towards definition and implementation // Teaching Tech. Educ. -1995. -Vol. 11. - P. 33-49.

 29. Kjaer N.K., Maagard R., Wies S. Using online portfolio in postgraduate training // Med. Teach.- 2006.- Vol.28.- P. 708 – 712.

 30. Korthagen F.A.J., Kessels J., Koster B., Lagerwerf B. et al. Linking theory and Practice: The Pedagogy of realistik Teacher Education. Manhaw, NY: LawrenceElbraumAssociates, 2001.

 31. Korthagen F.A.J., Koster B., Melief K., Tigchelaar A. Teach teachers to reflect: Systematic reflection in training and coaching of teachers [In Dutch: Docenten leren reflecteren: Systematiche reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren] Soest: Uitgeverij Nelissen., 2002.

 32. Lawson M., Nestel D., Jolly B. An e-portfolio in health professional education // Med. Educ.- 2004.- Vol.38. - P. 569 – 570.

 33. Mathers N.J., Challis M.C., Howe A.C., Field N.J. Portfolios in continuing medical education – effective and efficient? // Med. Educ.-1999. –Vol. 33.- P. 521-530.

 34. Miller G.E. The assessment of clinical skilss/competence/performance // Acad. Med. -1990. - Vol.65.- P. 363 – 367.

 35. Oerman M.H. Developing a professional portfolio in nursing // Orthop. Nurs. 2002. -Vol. 21 - P. 73-78.

 36. Paulson F.L., Paulson P.R., Meyer C.A. What makes a portfolio a portfolio? Eight thoughfull guidelines that will help educators encourage self directed learning // Edicational Leadership.- 1991.February- P. 60-63.

 37. Pearson D.J., Heywood P.Portfolio use in vocational training: A surwey of GP registrars// Med. Educ. -2004. Vol.38.- P. 87 – 95.

 38. Shulman L.S. Teacher portfolios: a theoretical activity // With portfolio in Hand: Validating the New Teacher Professionalism / ed. N. Lyons. N.Y.: Teachers College Press, 1998.- P. 23-28.

 39. Shute V.J. Focus on formative feedback // Rev. Educ. Res. - 2008.- Vol. 78.- P. 153-189.

 40. Smitter J.W., London M., Flaut R., Vargas Y. et al. Can working with an executive coach improve multisource feedback ratings over time? A quasi-experimental field study // Pers. Psycol.- 2003. -Vol. 56. - P. 23-44.

Кизатова Сауле Танзиловна и.о. проф. кафедры «Детские болезни №2»87014909729

st_kizatova @mail.ru
Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> Мысыр араб республикасының лаңкестікке қарсы күрес жүргізу тәжірибесі
publications -> Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймаққа қатысты ядролық державалардың ұстанымы Аңдатпа
publications -> Ғылыми жетекші: Омарова А. К. «Қаржы» кафедрасының оқытушысы
publications -> Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайы
publications -> Профессор Қ. Жұбанов және қазақ терминологиясындағы мәселелер
publications -> Интерактивті маркетингтің артықшылықтары мен кемшіліктері
publications -> Экология ғылымы және негізгі бөлімдері. Мақсаты
publications -> Экология ғылымы және негізгі бөлімдері. Аплатин Қарақат Ақпараттық жүйелер-16 тобының студенті
publications -> Білімнің биік ордасы. Высокий центр знании.)
publications -> МӘС бөлімінде куәландыру (қайта куәландыру)тәртібі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді