Политехникалық институттың директоры, а-ш.ғ. д.,профессорбет4/4
Дата10.09.2017
өлшемі0.54 Mb.
#20058
1   2   3   4

Курстың/пәннің мазмұны: Фон Нейман архитектурасы. Гарвардтық архитектура. Компьютердің шиналық архитектурасы және компьютердің арналық архитектурасы. Дербес компьютер архитектурасы. Параллельді есептеуіш жүйелердің санатқа бөлінуі. Компьютер жады. Процессор. Бағдарламалық жабдық. Есептеуіш машина. Есептеуіш орталық. Негізгі компьютер. Компьютерлік сленг. Транспьютер. Компьютер бағасының колькуляторы. Есептеуіш техниканың даму барысында жасалған конструкторлық шешімдер. Қазіргі заманғы компьютерлер, физикалық негіздері, даму тарихы.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Ильясов К.К., Құлпыбаев С. Қаржы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Алматы 2005 ж.

2. Гинзбург А.И. Страхование. Питер,2002г.

3. Шахов В.В. Страхование. Учебник. Москва, 2000ж.

4.Н.Л. Макаренков Ценные бумаги. Ростов на Дону 2004

5.В.А.Лямин. П.В.Воробьев Ценные бумаги и фондовая биржа. Москва 2000ж6. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности. Москва, 2004ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Ақпаратты жүйелердің графикалық жабдықтары

Пәннің коды: AZhGZh 3208

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші: Төлегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге растрлық графикамен жұмыс істейтін және векторлық графикамен жұмыс істейтін жабдықтары туралы түсінік беру, графикалық бейнені өңдеу, бейне кескінін салу әдістерін(фрактальды, горизонтальды) көрсету, конструкторлық құжаттар даярлау, бейненің екі өлшемді, үш өлшемді кескінін жасау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, AUTOCad, Программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік графика. Pattern Maker, Photoshop, CorelDraw программаларымен танысу. Сурет салу құралдары. Құралдарды баптау. Палитра тақтасы. Палитраны өзгерту. Компьютерлік суретті редакциялау. Екі өлшемді және үш өлшемді графикаың өңдеу жұмыстары. Сурет кескінінің түсініктемесі. Геометриялық құралдар Сызықтарды салу құралдары. Сызықтарды салу. Суретті бөлікшелерден жинау. Фигураларды құру. Суретті қарау масштабын өзгерту. Пиксельдер бойынша суреттерді редакциялау. Пиктограмманы құру. Бейнелеу және бұру командаларын орындау. Дайын формалар менюі. : "Мозайка көмегімен сурет құру".

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерная графика. Энциклопедия, Рейнбоу В., 2003 год, ISBN: 5-94723-124-7, 768 стр.

 2. Самоучитель компьютерной графики и звука, А.Левин, 2003 год, ISBN: 5-94723-704-0, 576 стр.

 3. TeachPro 3DS MAX 4 – Учебник по 3DS MAX 4, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0062-8

 4. TeachPro Adobe Photoshop 6.0 – Учебник по Adobe Photoshop 6.0, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0066-0

 5. TeachPro CorelDraw 10- Учебник по CorelDraw 10, Издательство: Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0069-5

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Автоматты басқару теориясы

Пәннің коды: ABT 3209

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3-оқу жылыОқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нұрова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр, Нұрғалиева Ақбота- оқытушы

Курстың мақсаты: пәннің есептері мен мақсаты техникалық объектілерді басқару принциптерін, басқару объектілерінің (БО) математикалық аппаратының бейнеленуін, автоматтандырылған басқару жүйелерінің (АБЖ) көрсеткіш сапаларымен орнықтылық қасиеттерін талдау әдістерін, сонымен қатар тез қимылды қорытындылау, дәлдігі жоғары және орнықтылық қоры үлкен болатын АБЖ әдістерін игеру.

Деректемелер/пререквизиттері: Жаңа ақпараттық технологиялар

Курстың/пәннің мазмұны: Автоматты басқару туралы түсінік. Басты түсініктер және анықтамалар. Автоматты басқару жүйелерінің түрлері. АБЖ және құрылғылардың, нысандардың динамикалық теңдеулері АБЖ құрылымдық сүлбесі. Беріліс функциялары бойынша АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу. Үзбелердің жиілік сипаттамалары бойынша АБЖ-ның беріліс функциясын және жиілік сипаттамаларын алу. Ляпунов бойынша орнықтылық есебінің жалпы қойылымы. АБЖ орнықтылығының алгебралық критерийлері. АБЖ орнықтылығының жиіліктік критерийлері. Логарифмдік жиіліктік сипаттамалары бойынша бір контурлы АБЖ-нің орнықтылығын талдау. АБЖ сапасын зерттеу.Тұйықталған жүйенің беріліс функциясының нольдері мен полюстерінің орналасуы бойынша сапасының көрсеткіштерін анықтау. АБЖ-нің динамикалық дәлдігі. Дискретті жүйелер жайлы түсінік. Сандық реттегіштері бар жүйелердегі орнықтылықты зерттеу ерекшеліктері

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Теория автоматического управления / под. Ред. Воронова А.А., М: Высшая школа, 2006

 2. Солодников В.В. и др. Основы теории элементов САР. М:Машиностроение, 2002

 3. Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы М: Наука, 2003

 4. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управлению / под ред. Бесекерского В.А., М:, Наука, 2006

 5. Топчеев Ю.И., Цыпляков А.П., задачник по терии автоматического управления, М:, Машиностроение, 2001

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тиімділік әдістері

Пәннің коды: TA 3211

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ділман Т.Б.- ф.-м.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты: инженерлік салада математикалық аппаратты жүйелі түрде пайдаланып, студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту; математикалық білім берудің мақсаты мен міндеттерін іске асыруға бағытталған математиканы пайдалану арқылы шешілетін есептерді кең қолдану; білім бере отырып, студенттерді тәрбиелеу, оларды әр түрлі ақпаратттар ағынына өзіндік талдау жасауға үйрету; математикалық білім деңгейлерін көтеріп, қажетті ой сапаларын қалыптастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Алгебра және геометрия, Математикалық анализ

Курстың/пәннің мазмұны: Шектеулері жоқ болған жағдайда бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу арқылы минимизациялау. Бір айнымалы функцияның глобалдық және локалдық минимумдары. Кесіндідегі унимодалды функция. Сұрыптау әдісімен минимизациялау. Кесіндіні қақ бөлу әдісімен минимизациялау. Алтын қима әдісімен минимизациялау. Сынық сызықтар әдісімен минимизациялау. Жанамалар әдісімен минимизациялау. Ньютон әдісімен минимизациялау. Дөңес жиындар мен дөңес функциялар. Екі айнымалы функцияны градиенттік әдіспен минимизациялау. СП есебін симплекс-таблица әдісімен шешу. СП есебін жасанды базис әдісімен шешу. Көлік есебінің тірек жоспарын анықтау. Көлік есебінің тиімді жоспарын анықтау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Айсағалиев С.А., Бияров Т.Н. Методические указания по курсу “Методы оптимизации”. Алматы, 2001.

 2. Айсагалиев С.А., Бияров Т.Н., Калимолдаев М.Н., Мамытбеков Е.К. Задачи по методам оптимизации и вариационному исчислению. Алматы, 2002.

 3. Акулич И.А. Математическое программирование в примерах и задачах. Москва, 2003.

 4. Вуколов Э.А., Ефимов А.В., Земсков В.Н., Каракулин А.Ф., Лесин В.В., Поспелов А.С., Терещенко А.М. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 4. Москва, 2004.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Имитациялық модельдеу

Пәннің коды: IM 3214

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тулегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы, Есіркепова А.-аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді әртүрлі күрделі жүйелердің математикалық модельдерімен компьютерді пайдалану арқылы эксперимент жүргізуге арналған сандық әдістерді үйрету және модельдеуші алгоритм құру, имитациялық модель құру, модельдеудің нәтижелерін өңдеуге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, операциялық жүйелер, Информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Имитациялық модельдеуді ұйымдастыру. Имитациялык модельдеудің кезеңдері. Мәселені қою. Имитациялық модельді құрудың ерекшеліктері. Математикалық модельді құрастыру. Программа жасау. Модельдеудің сәйкестігін бағалау. Эксперементтерді жоспарлау. Модельдеудің нәтижелерін өңдеу. Модельдеуші алгоритм құру. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды моделдеу тәсілінің сұрыпталуы. Кері функция тәсілі. Имитациялық модельдеудің мағынасы мен мүмкіншілігі. Математикалық модельді құрастыру. Бірканалды көпшілікке қызмет көрсету жүйесін модельдеу. Модельдеудің сәйкестігін бағалау. АСУ құрылымдық-функциональді ерекшеліктері. Жұмысы сенімсіз элемментті көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Салыстырмалы приоритетті көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Автоматтандырылған ақпаратты – ізделінді жүйенің модельденуі. Жүйенің анықтамасы (жұмыстың алгоритмі). Өңдеу уақытын бейнелейтін заңдылық (Экспоненциальды заңдылық). Өңделу уақытын сипаттайтын заң (Пуассон заңдылығы).

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 2005г.

2. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Алма-Ата: Кiтап, 1991г.

3. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статического моделирования. М.: Наука, 2001г.

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: ВШ, 2002г.

5. Шукаев Д.Н. Имитационное моделирование на ЭВМ: Учебное пособие . Алматы: КазНТУ, 2003г.6. Шукаев Д.Н., Гуриева Е.В. и др. Имитационная система анализа и распределения энергоресурсов.Алматы: КазНТУ,2005г.

Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық сабақтар, проблемалық оқыту әдісі, контекстік оқыту, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, зерттеу әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, материалдық база: машина-трактор паркі,электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана, зертханалық жабдықтар.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Динамикалық жүйелерді модельдеу

Пәннің коды:GZhM 2215

Пәннің типі: базалық, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалбырова Ж.Т.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді динамикалық жүйелерді тиімді басқаруда қажетті әдістерімен және оларды ақпараттық жүйелерде, компьютерлік модельдеуде қолдануымен таныстыру. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттер жүйені модельдеу жолдарын, поцесс динамикасын сипаттау және тенденциясын анықтауды игере отырып, оларды іс-тәжірибеде пайдалана білу.

Деректемелер/пререквизиттері: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Модельдеу процесі мен қалыптасуы. Экономикалық-математикалық модельдеу түрлері. Жүйелерді модельдеу. Динамикалық қатар түсінігі мен сипаттамасы. Қатар динамикасы деңгейі өзгеруінің маңызды көрсеткіштері. Көрсеткіштер арасындағы байланыс теңдеулерін анықтаудағы корреляциялық-регрессиялық талдау әдісі. Ең кіші квадраттар әдісі (ЕККӘ). Динамикалық қатар тенденциясын модельдеу. Уақыт қатарын аналитикалық түзету. Трендт параметрлерін есептеу. Автокорреляция. Маусымдық және циклдық ауытқуларды модельдеу. Уақыт қатарының мультипликативті моделін құру. Маусымдық ауытқуларды модельдеуде жалған айнымалыларды қолдану. Регрессия моделін құру. Уақыт қатары бойынша байланыстарды зерттеу. Екі уақыт қатары бойынша өзара байланысты статистикалық бағалау ерекшеліктері. Тенденцияны жою әдістері. Трендттен ауытқу әдісі. Тенденцияны жоюдың тізбектелген айырым әдісі. Қалдықтағы автокорреляция. Дарбин-Уотсон критерийі.Таратылған лагы бар модельдерге және авторегрессия модельдеріне жалпы сипаттама.Лаг құрылымын зерттеу және таратылған лагы бар модель түрін таңдау. Алмон әдісі. Таратылған лагы бар модель түрін анықтаудағы Койка және бас компонент әдістері. Динамикалық модель теңдеулерінің жүйелері. Тәуелсіз және рекурсивті теңдеулер жүйелері. Құрылымдық және келтірілген модель формалары.Идентификациялау проблемасы. Құрылымдық модель параметрлерін модельдеу. Екіқадамдық ең кіші квадраттар әдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Елисеева И.И., Курышева С.В. Практикум по эконометрии. Москва: ФиС, 2000.

 2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.:ФиС. –2002.-367

 3. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. Санкт-Петербург. –2002. -176

 4. Сапарбаев А.Д., Макулова А.Т. Экономико-математические модели и методы. Алматы: Бастау, 2007.-228.

 5. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad. Математический практикум. М.:ФиС, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Деректер базасының жүйесі

Пәннің коды: DBZh 3303

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.-п.ғ.к., аға оқытушы, Төреханова С.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттерге мәліметтер базасын жобалаудың теориялық негіздерін, жобалау әдістерін, жалпы принциптерін игеруге; ДББЖ-н қолдануды және ДБ архитектурасын меңгеруге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Деректер базасының(ДБ) пайда болуы және даму перспективасы. ДБ негізгі анықтамалары мен терминдері. Берілгендер модельдері. Реляциялық мәліметтер модельдері. Реляциялық алгебра. Иерархиялық модель. Желілік модель. ДБ жобалау этаптары. Жобалау процестері мен әдістері. Инфологиялық модельдеу. Датологиялық жобалау. Физикалық модель. Концептуалды деректер моделі. Инфологиялық моделдердің компоненттері. ER диаграммасы. «Объект-қатынас» моделін құру. Деректердің физикалық құрылымына жалпы мінездеме. Деректерді сақтау орталарының ерекшеліктері. Деректер базасын физикалық жобалау этаптарының компоненттері. MS Access ДББЖ-мен жұмыс негіздері. MS Access объектілері. Кесте құру тәсілдері. Мәліметтер типтері. Көпкестелік деректер қоймалары. Кестелер арасында байланыс орнату. Қатынас түрлері. ДБ нормалдау. Нормал формалар. Бойсс-Кодд нормал формасы. Реляциялық мәліметтер базасын SQL көмегімен басқару. SQL құрылымдық сұраныс тілі. SQL тілінің мәліметтері типтері. Реляциялық мәліметтер базасын SQL көмегімен басқару. SQL құрылымдық сұраныс тілі. SQL тілінің мәліметтері типтері. Концептуалды мәліметтер моделі. Концептуалды модель терминдері мен анықтамалары. МБ-ң концептуалды моделін жобалау. МБ жобалау мәселелері. Жобалауды автоматтандыру–Rational Rose, Case технологиялары. ДББЖ-не шолу, жұмыс принциптері, ерекшеліктері. Деректер базасы жүйелері архитектурасы. ДББЖ архитектурасының дамуы. Файлдық сервер архитектурасы. Мәліметтер базасы репликациясы. Таратылған ДБ. ДБ-н тарату әдістері. Локальді желіде ДБ-н құру ерекшеліктері. ДБ-мен көпқолданушылық режимде жұмыс ұйымдастыру. Клиент-сервер жүйелік архитектурасы. Клиент-сервер архитектурасын құру ерекшеліктері. ДБ-ның Интернет ауқымды желісімен интеграциясы. ДБ объектілерінің WEB парақтарға алмастырылуы. Мәліметтерді пайдалану және жариялау (публикациялау) құрылғылары. ДБ-н жобалаудың жаңа технологиялары. ДБ программалау жүйесі, макростарды, VBA тілі мүмкіндіктерін қолдану. Объектіге бейімделген (бағытталған) программалау тілдері. RAD технологиясы. ДБ-ның администрациясы. ДБ администраторының міндеттері. ДБ-н қорғау мәселелері. Мәліметтер қоймасы тұтастылығы, оны қорғау мәселелері. ДҚБЖ ақпараттық қорғау. ДБ пайдалануға рұқсат беру және басқару. Қауіпсіздік белгілері және пайдалануды міндетті түрде бақылауға мәжбүрлеу мәселелері. ДББЖ –не негізделген қауіп түрлері. Мәліметтерді пайдалануды сипаттау деңгейлері, құрылымы және әдістері. Мәліметтерді пайдалануға рұқсат алу әдістері. Хэштеу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе MS Access. М.:Форум:Инфра-М,2005

 2. Вербовецкий А.А. Основы проектирования баз данных. М. Радио и связь, 2000

 3. Базы данных. Под ред.проф А.Д. Хомоненко, С-Петербург, Корона-Принт, 2002

 4. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. Питер, 2002

 5. Байшоланова Қ.Ш. Ақпараттық жүйелер теориясы. Оқу құралы. Алматы, 2002

 6. Дж. Л. Харингтон Проектирование реляционных баз данных. Просто и доступно. Изд. «Лори», 2000

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Пәннің коды: AKAK 3202

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нурова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: ақпаратты қорғау әдістері, компьютерлік локальды және глобальды желілерді қорғау, ақпараттық процестер және жаңа технологиялардағы келеңсіз оқиғалардың алдын алу жайында теориялық білім алу болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Деректер базасының жүйесі

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғаудың негізгі түсініктері. Ақпаратты қорғауға кіріспе. Компьютерлік жүйедегі ақпараттық қорғау. Компьютерлік вирустардың қысқышы жіктелуі. Компьютерлік вирустардан сақтанудың негізгі тәсілдері. Ақпаратты қорғау жабдықтары. Қорғау механизмдері. Жай құпиялық қасиеттер. Есептеуіш жүйелерге қатысты қауіптің түрлері. Компьютерлік желілердегі алыстан шабуыл классификациясы және анализі. Ақпаратты жоюшы әсерлерден қорғайтын бағдарламалар. Ауқымды тораптар. Бұзушы құралдар. Электронды пошта. Пошталық бомбалар. Жоюшы атакалар. Құрылғыларға шабуылдар. DOS құрылғылары. Идентификация. Аутентификация. Spoofing. Sniffing. Internet Security. Авторизация. Криптография. Комплексті криптографиялық ақпарат. Шифрлеу алгоритмі. Желілік фильтрлер. Жергілікті тораптағы ақпаратты қорғау. Қауіпсіздік модельдері. Негізгі операциялық жүйелердің модельдері. Көпдеңгейлі қорғаныс. Кор поративті тораптардың көпдеңгейлі қорғанысы. Оқшауланған бағдарламалық орта. Рұқсатты басқарудың ерекшеліктері және функцияналдануы. Желіні басқару мүмкіндігі. Алыстатылған пайдаланушылар аутентификациясының протоколдары және орталықтан бақылау. Single Sign-ON (SSO) авторизациясымен ену схемасы бойынша рұқсатты басқару. РКІ ашық кілтін басқару инфраструктурасы. Желілік деңгейде қорғану – ІРSec хаттамасы. AH және ESP протоколдары көмегімен жіберілуші берілгендерді қорғау. IPSec-тегі шифрлеу және аутентификация алгоритмдері. IKE криптокілттік басқару протоколы. SAD және SPD мәліметтер базасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Мельников В.В. «Защита информации в компьютерных системах» М., «Финансы и статистика», 2001

 2. Степанов Е.А. «Информационная безопасность информации и защита информации». М. Инфра, 2001

 3. Барсуков В.С., Водолазкий В.В. Современные технологии безопасности. М.:Нолидж, 2000

 4. Петров А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. ДМК, 2000

 5. Максимов Ю.Н.Технические методы и средства защиты информации . Полигон, 2000

 6. СD: Криптография и защита информации, 2001.

 7. Олифер. «Компьютерные сети», М: Финансы и статистика, 2001 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік модельдеу негіздері

Пәннің коды: KMN 3304

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалбырова Ж.Т.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студентке компьютерлік модельдер құруды, модельді өңдеудің негізгі принциптерін, олардың классификацияларын, ұқсас модельдерді құру әдістерін үйрету, жабдықталған жүйелерді талдау принциптері және GPSS/PC тілінде тілі арқылы жобалау қарастыру, концептуалды модельдің, кооперация диаграммаларының, кодты талдау және өңдеудің әдістері мен құрылу принциптерін талдауды қарастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: математикалық талдау, тиімділік әдістері, имитациялық модельдеу, динамикалық жүйелерді модельдеу

Курстың/пәннің мазмұны: Модельдеудің негізгі түсінігі. Модель және модельдеуді анықтау.Модельдің жіктелуі. Модельдеуді жүйені зерттеу және жобалауда қолдану. Математикалық модельді өңдеудің тәртібі. Жүйені модельдеу әдісінің және дамуының бағыты. Компьютерлік модельдеудің тарихы және мәні. Жүйені модельдеу принциптері. Компьютерлік модельдеудің негізгі сипаттамалары. Жүйені модельдеу мәселелерінің жалпы мінездемесі. Компьютерлік модельдеудің негізгі мәселелері. Жүйені модельдеу түрлерінің классификациясы. Жүйелерді зерттеу және жобалау барысында модельдеуді қолдану. Жүйелерді модельдеудегі жүйелі ықпалдықтың принциптері

Модель мен объектінің ықпалдық мәселесі. Модельдеу процесінің жалпы сызбасы. Жүйелерді модельдеу түрлерінің жіктелуі. Компьютерлік модельдеудің кезеңдері. Жүйенің концептуальді моделін құру. Жүйе моделін алгоритмдеу кезені және оның машиналық іске асырылуы. Қабылдау кезеңі және жүйені модельдеудің нәтижелерінің интерпретациялары.Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов по спец. «Автоматизированные системы обработки информации и управления». – М.: Высш.шк., 2001. – 271 б., ил.

 2. Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум: Учеб. Пособие для вузов/ Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 3-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2005. – 295 б.: ил.

 3. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем. Практикум по GPSS/PC. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2001

 4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 2000

 5. Колбанев М.О., Яковлев С.А. Модели и методы оценки характеристик обработки информации в интеллектуальных сетях связи. – СПб.: Изд-во Госуниверситета, 2002

 1. Советов Б.Я.,Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов по спец «Автоматихированные системы обработки информации и управления» М.;высшая школа 2001.

 2. Гнеденко Б.В.,Коваленько И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. –М. Наука, 2000

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Web технологиясы

Пәннің коды: WT 3305

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева Ә.Н.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: WEB дизайн негіздері – HTML тілі, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash жаңа ақпараттық технологиялар көмегімен WEB сайттарды құру, оларды серверлерде жариялау мақсаттарында жаңа программалық құрылғыларды тиімді қолдана білу.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Деректер базасы жүйелері Курстың/пәннің мазмұны: WEB сайт, WEB парақ түсінігі, жалпы мағлұматтар. Сайт құрылымы. Сайт құрылымын жобалау. Web сайт құру технологиялары. Web шебері көмекшілері. HTML редакторлары. HTML Reader, Macromedia Dream Weaver программалары. Жаңа медиатехнологиялар. Web–парақтарын жандандыру. VRML, Macromedia Flash программалары. HTML тілі негіздері. HTML тілінің қолданылуы. Тілдің құрылымы, қызметші сөздері. Тэгтер мен атрибуттар. Контейнерлер. Олардың қызметі мен жазылу форматтары Сайт терезесін басқару тэгтері– метатэгтер мен ақпараттық тэгтер. Элементтердің орналасуын басқару. Гиперсілтемелер. Мәтіндік жіне графиктік сілтемелер. Аралас сілтеме. Сілтеменің графиктік карталары. Ішкі сілтемелер. Тізімдер. Маркіленген және нөмірленген тізімдер. Индекстер мен арнайы символдар. Анықтамалық тізімдерін құру. Кестелер құру. Кестелік тэгтер мен параметрлер. Беттің кестелік белгіленуі. Web–параққа объектілер кірістіру. Web графикасы. Түстік модельдер. Түстік палитра. Графиканы Web-ке арнап оптимизациялау. Сандық видео және дыбыстық қолдауды қамтамасыз ету. Фондық дыбыс. Active X элементімен басқаруды ұйымдастыру. Фреймдер. Көп терезелік құрылымды Web–парақтарын құру. Кірістірілген және жекелеген терезелер. Фреймдер арасында байланыс орнату. Форма құру тэгтері, олардың қасиеттері мен қолданылуы. Web парақтарында CSS–кестелер стилі мүмкіндіктерін қолдану. Форматтау ережелері, өлшем бірлігі. Стильдер параметрлері. Бірнеше стильдік кестелерді қолдану. Кестелер стильдерінің графиктік фильтрлері. Статистикалық фильтр. Динамикалық фильтр. Web–парақтарын жандандыру. Image Map карталары (белсенді бейнелер). Анимациялар. Бұйрықтар мен құралдар панелі элементтерін қарапайым анимациялар құруда қолдану. Шаблондар. Кадрмен жұмыс. Интерактивті технологиялар. Клиент-Сервер технологиясы көмегімен Web парақтарын құру. Скриптілік программалау. JavaScript программалау тілі. JavaScript тілінің синтаксисі және программалау негіздері. Апплеттер мен скриптілермен негізгі негізгі жұмыс істеу принциптері. JavaScript тілінің объектілері және олардың қасиеттері. Оқиғалар мен фукциялар. Операторлар. Шартты операторлар. IF конструкциясы. SWITCH операторы. Серверлік сценарийлер мен ASP технологиясы. Сайт парағын ашу санын анықтау, формадан серверге ақпарат жіберу/қабылдауды ұйымдастыру. Сайтты Интернетте орналастыру мәселелері. Тіркелу. Конструктормен жұмыс. Сайт парақтары құрылымын өзгерту. Файлдарды серверге жіберу CGI серверге кірістіру. FTP клиент көмегімен файлдарды жіберу. WEB-парақының өміршеңдік циклі. Сайтқа қолдау жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. В. Дунаев Основы WEB дизайна. Самоучитель.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006

 2. Д.Усенков Информатика /Уроки WEB мастера.,М.-Бином.Лаборатория знаний, 2004

 3. О. Морозова Создай свой супер сайт за 21 день .-СПб.:БХВ-Петербург, 2006

 4. Храмцов П. Практическое введение в программирование в JavaScript

 5. Власов А.И. Введение во Flash технологии

 6. http://www.citforum.ru/internet/ flash _intro/ index.shtml

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілер

Пәннің коды: EBKB 3301

Пәннің типі: кәсіби, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тоқсанова С.К.-аға оқытушы, Қоңырбаев Н.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттердің деректер қорын құрудың теоретикалық негіздерін игерту, деректер қорын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерін оқып-үйрену, әр түрлі ДҚБЖ-сінде деректер қорын жобалау ерекшеліктері негіздерін тереңінен оқыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Операциялық жүйелер, Ақпараттық технологиялар, Деректер базасы жүйелері.

Курстың/пәннің мазмұны: Деректер қоры және деректер қорын басқару жүйесі. Деректер моделі. Реляциялық деректер моделі. Пәндік облысты зерттеу. Келтірілген деректер қорын жобалау. Деректердің семантикалық моделдеу. Бағдарлы – объектілік деректер қорын басқару жүйесінің негізгі түсініктері. Деректер қорының үлестірімі. Концептуальды деректер қорын жобалау принциптері. «Клиент- сервер» архитектурасындағы ДҚБЖ. Деректер қорын жобалау. Мысалдар келтіру. АЖ жобалаудағы негізгі әдіснамалар. Деректер қоры жүйесі. АЖ жобалаудағы технологиялар және әдіснамалар. CASE технологиялар. RAD(Rapid Application Development) методологиясы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерные технологии обработки информации. Под ред. Назарова С.В.-М.: ФиС, 2005.

 2. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ.-М.: ФиС, 2003.

 3. С. Каратыгин, А.Тихонов, Л.Тихонова Visual FoxPro 6.0 М.: Бином, 2002

 4. Менахэм Базиян Специальное издание. Использование Visual FoxPro 6.0 М.: изд. Вильямс, 2001 г.

 5. Гэри Хансен, Джеймс Хансен. Базы данных. Разработка и управление. М.: Бином, 2000.

 6. Л. Омельченко Самоучитель Visual FoxPro 6.0 Сп/Б.: BHV, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпаратты жүйелерді администрациялау

Пәннің коды: AZhA 3302

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Бекмұратова Х.Қ.- аға оқытушы, Қоңырбаев Н.-оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: операциялық және желілік жүйелердің құрамын, құрылымын және оны пайдалануды оқып-үйрену; желілік операциялық жүйелерді құрудың негізгі теориясымен танысу; қазіргі ақпаратттық жүйелер ортасында ақпараттық желілерді администрациялауды тәжірибе жүзінде іске асыру бойынша нақты білімдердің болуын талап етеді.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Операциялық жүйелер, Деректер базасы жүйелері.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық есептеуіш желінің негізгі бөліктері. Операциялық жүйе. Желілік программалық қамсыздандыру. Операциялық жүйенің классификациясы. Серверлік операциялық жүйе. Ресурстарды бірігіп пайдаланудың қызметі. Желілік интерфейс деңгейлері. Файлдық жүйелер. Net Ware басқаруымен сервердегі сыртқы жадыны ұйымдастыру. Net Ware файлдық жүйесі. Файлдық жүйенің ресурстарына қойылатын шектеулер. NDS анықтама қызметі. Net Ware негізіндегі желі. Іс жүзіндегі ену құқығы. Windows 2000 Server платформасы. Windows NT-дің версиясына тәуелсіз ерекшеліктері. NTFS файлдық жүйесі. Шығару – енгізу диспетчерін ұйымдастыру. Windows XP желілік қызметі. Active Directory каталогының қызметі. Windows NT Server админстрациялау жабдығы. Microsoft Network желісінің клиенттік программалық қамсыздандыруын келтіру. Есепке алу жазбасының атрибуттары. Мәліметтер базасын басқару жүйесі. Мәліметтер базасын басқару жүйесі администраторының функциялары. Топтық жұмысты программалық қамсыздандыру. Өзара байланыс. Біріктірілген жұмыс. Координациялау. Microsoft Windows NT Workstation амалдық жүйесі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. «Microsoft Windows Server 2000» учебный курс MCSE.Русская редакция Москва 2003.

 2. «Admin 911 групповые политики Windows 2000»школа выживания 2003г.Дженнинге Р.

 3. «Windows 2000для системного администратора» Энциклопедия 2003г. Тейт С.

 4. «Microsoft Windows 2000 Active Directory Services» учебный курс MCSE. Русская редакция Москва 2004.

 5. «Администрирование без данных на основе SQOL Server» учебный курс MCSE. Русская редакция Москва 2003.

 6. «Компьютерные системы сети» под ред.В.П.Косарева, Л.В.Еремина, М.,ФиС,1999г.

 7. «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы» Олифер В.С., Олифер Н.А., С-П,Питер,2000г.

 8. «Microsoft Windows Server 2000» Русская версия, под общей редакцией Алексея Чекмарова и Дмитрия Вишнякова.С-П.БХВ-Петербург 2003г.

 9. Джон Мюллер «Оптимизация Windows ХР», СПб.:Питер,20006г.

 10. В.Пасько «Самоучитель. Работы на персональном компьютере», СПб.:Питер,2006г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

4-курс

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі

Пәннің коды: OTBZh 4207

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Абдрахманов С.Т.- т.ғ.к., профессор, Нұржанова Д.-оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге еңбекті қорғау мен оның негізгі функцияларын, міндеттерін үйрету; еңбек процестерінде адамдардың жұмыс қабілетін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заң актілер жүйесімен таныстыру; еңбекті қорғау мен ғылыми-техникалық процесстерінің байланыстарын айқын көрсету.

Деректемелер/пререквизиттері: Экология, Электр тізбектері теориясы, Физика.

Курстың/пәннің мазмұны: Еңбекті қорғаудың негіздері. Жалпы құқықтық мәселелер. Өндірістік санитария және өндірістік жарақатты талдау. Өндірістік шаң мен улар және шу мен діріл. Өндіріс жарығы. Қауіпсіздік техникасы және жеке қорғаныс құралдары. Электр және өрт қауіпсіздігі. Мұнай және газ шаруашылығында еңбек қауіпсіздігі. Өміртіршілік қауіпсіздігінің теориялық негіздері. Адамның функционалдық қабілетінің өмір сүру ортамен сәйкестігі. Адамның функционалдық қабілетінің өмір сүру ортамен сәйкестігі. Төтенше жағдайларда құтқару және жедел қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру. Денсаулықты өмір сүрудың қалыптастыру. Денсаулықты өмір сүрудың қалыптастыру. Медициналық білімнің негізі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охрана труда на

 2. производстве. Алматы. 2002 г.

 3. Арпабеков А. Өміртіршілік қауіпсіздігі. Алматы 2004.

 4. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятильности. Алматы 2004

 5. Закон Республики Казахстан о безопасности и охране труда. Алматы

 6. 2004 г.

 7. Беляков Г.И. Охрана труда. М:Агропромиздат 1991г

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономика және өндірісті ұйымдастыру

Пәннің коды: EOP 4211

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Шайнуров А.С.- э.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: қазіргі қаржы нарықтарындағы операцияларды тиімді басқару әдістемелері мен білімдерін студенттермен терең игеру. Курс бағдарламасын толығырақ игеру студенттермен өндірісті экономикалық басқару теориясы бойынша нақты білімдердің болуын талап етеді.

Деректемелер/пререквизиттері: Әлеуметтану, Саясаттану, Экономикалық теория.

Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендету жолдары. Кәсіпорынның материалдық ресурстарын пайдалану тиімділігі. Кәсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын пйдалану тиімділігі. Өнім өндіру мен өткізуді экономикалық бағалау. Рынок жағдайында кәсіпорын қызметін экономикалық бағалау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын экономикалық бағалау. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын басқару. Кәсіпорынның бизнес жоспарын дайындау тәртібі мен мазмұны. Рыноктық экономика жағдайында еңбекке ақы төлеуді жетілдіру. Кәсіпорынның айналым қорларын пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Рыноктық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Кәсіпорынның табысының қалыптасуы мен бөлінуі. Кәсіпорында басқару құрылымын жетілдіру. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарлату жолдары. Кәсіпорында жаңа өнім өндірісін игерудегі инвестиция ролі. Кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорындағы өнім сапасы және оның бәсекеге жарамдылығы. Инвестициялық жобалар тәуекелін экономикалық бағалау. Кәсіпорынның банкрот болу ықтималдығын талдау. Кәсіпорында өндірісті оперативті басқару. Кәсіпорында еңбек өнімділігін талдау. Аймақтағы жұмыссыздық және әлеуметтік қорғау мәселелері. Зейнетақымен қамсыздандыруды талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Г.Марченко, О.Мачульский / «Новые рынки», №6 2002ж.

 2. Владимир Детинич «В помощь инвестору» 2004ж.

 3. Ширинская Е.Б. Операций коммерческих банков и зарубежный опыт - М. : Финансы и статистика, 2001 жыл

 4. Дюсембаев К.Ш., «Аудит и анализ в системе управления финансами», Алматы, «Экономика», 2000г.

 5. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И., «Бухгалтерский учет на предприятии», Алматы, 2002г.

 6. Библиотека бухгалтера и предпринимателя № 4 (141), апрель 2004 год

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік тораптар

Пәннің коды: KS 4306

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тоқсанова С.К.- аға оқытушы, Қоңырбаев Н.Б.- оқытушы

Курстың мақсаты: компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқарудың негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, локальды тораптартардың жұмысын игеру болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Ақпараттық жүйелерінің негізі, Ақпараттық жүйелерді администрациялау.

Курстың/пәннің мазмұны: Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды желі. Компьютерді локальды желіге қосу. Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер, тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент. Тораптық элементтер. Стандарттар көзі. Ашық жүйелер қарым-қатынастарын ұйымдастырудың базалық моделі. Ашық жүйе түсінігі. OSI моделі. Функциональдық деңгей түсінігі. Физикалық каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық, және қолданбалы деңгей. Стандарт топология және бөлінгіш орта желі топологиялары. Желілік топологияның түрлері: шина, сақина,жұлдыз және ағаш тәріздес. Физикалық және логикалық құрылымдар. Тораптардың типтері. Бір рангілі тораптар және сервер негізіндегі тораптар. Кабельдер. Олардың түрлері және атқаратыен қызметтері мен артықшылықтары. Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. OSI стегі. Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. TCP/IP стегі, IPX/SPX стегі, NetBIOS/SMB стегі. Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің функциональды аттары. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздер. Сымсыз желілер және олардың түрлері. Желілік адаптер платалары (тақшалары). Драйверлер. Деректерді желі бойынша тасымалдау. Локальды желілерді құру мақсатында активті және пассивті құралдар таңдау. Серверге, жұмыс станцияларына және жалпы торапқа қойылатын талаптар. Тораптық архетиктуралар. Token ring стандарты. ARCNet локальдық жүйесі TCNS. Token ring технологиясының физикалық деңгейі. Технологияның негізгі міндеттемелері. Ethernet технологиясы. Ethernet технологиясының кадрлар форматы. Ethernet технологиясының дамуы. Ethernet технологиясы. Ethernet технологиясының түрлендірулері. Гигабит Ethernet желілері. Глобальды компьютерлік желілер. Интернет желісінің негізгі қызметтері және ұғымдары. Желі кластары. Интернеттің басқару протоколдары. IP адрестері. Frame Relay тораптары. ATM (Asynchronous Transfer Mode) технологиясы. IP – телефондау. IP – телефондау қызметтерінің түрлері. IP – телефондаудың артықшылықтары. Желілік қосымшалар. Электрондық пошта.

Ұсынылатын әдебиеттер:

  1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер «Компьютерные сети», С-П, Питер, 2000 г

  2. Ю.Блэк «Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы», М, Мир, 1999 г

  3. Марк Минаси «Модернизация и обслуживание ПК», Москва, ЭНТРОП, 1999г

  4. А.П Пятибратов и др Вычислительные машины, системы и сети. – М: Статистика,2007 - 400с

  5. В.М.Киреичев, С.И.Самойленко, В.К.Щербо «Стандарты по локальной вычислительной сети», М, Радио и связь, 1999 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жобаларды талдау

Пәннің коды: JT 4306

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Бекмұратова Х.Қ.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге тапсырмалардың компьютерлік жобасын жасай алу, жұмыс өнімділігін арттыру жолдарын қарастыру және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Деректер базасы жүйелері, Операциялық жүйелер, Компьютер жүйелерінің сәулеті.

Курстың/пәннің мазмұны: Жобаларды басқару әдістері. Жобаларды басқару және жобалау. Жобаларды басқаруды ұйымдастыру аспектілері. Жобаларды басқару процестері. Желілік жоспарлау және басқару әдістері. MS Project жобаларды басқару жүйелерi. Жобаларды басқару жүйелері. Жобаларды басқару жүйесі. Project мәліметтер қоры. Графиктік ақпараттар үшін Project құралдары. Кестелер. Формалар. Сүзгілер. Көрсетілімдер. Project интерфейсі. Project-тегі тапсырмалар мен ресурстар. Есеп түрлері. Белгілер. Ресурс түрлері. Кестемен жұмыс. Күнтүзбелік диаграмма. Ресурс графигімен жұмыс. Сүзгімен жұмыс. Жобаның негізгі элементтері туралы ақпарат. Жоба есебінің мазмұны. Жоба ресурысының мазмұны. Жоба тағайындауларының мазмұны. MS Project көмегімен жобаларды басқару. Жобаны алдын ала жоспарлау. Жоба файлын құру. Тапсырманың бағасы мен ұзақтығын анықтау. Ресурспен қамтамассыз ету және еңбек шығынын анықтау. Project құралдары арқылы есеп беру. Жобаның базалық жоспарын қалыптастыру. Жобаның сәтті болу критерилерін анықтау. Күрделі жобаларды жасау. Жоғарғы технологиялық жобалардың ерекшеліктері. Сапаны жоспарлау. Жоспарды ұйымдастыру және оның жобаға әсері. Жоба басшысының рөлі. Матрицалы құрылымдағы жобаны басқару ерекшеліктері. Коммуникацияны жоспарлау. Тәуекелге баруды жоспарлау. Контрактілерді жоспарлау. Өзгерістерді басқару және қайта жоспарлау. Жоба құжаттарымен жұмыс. MS Project көмегімен жобаларды бөлшекті жоспарлау. Жобалық құрылым және мәліметтерді ұйымдастыру. Жобаны бөлшектеу. MS Project көмегімен ресурстарды жоспарлау. Ресурстармен қамтамассыз етуді теңестіру. Жобаның кестесін талдау және тиімді ету.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Алешин А.В. «Управление проектами»-М.: СОВНЕТ –КУБС,2001

 2. Арчибальд Р. «Управление высокотехнологическими программами и проектами»-М.: ДМК Пресс,2002

 3. Бурков В.Н. Как управлять проектами. –М.:СИНТЕГГЕО.1997

 4. Вильям Р. Дункан Путеводитель в мир управления проектов Екатеринберг.:1998

 5. Воропаев В.И. Управление проектами в России-М.: Аланс,1998

 6. Грей К. Управление проектами –М.: Дело и Сервис, 2003

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

Пәннің коды: TPBAZh 4307

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Боранбаева А.Б.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді ақпаратты автоматты түрде өңдеуді және басқаруды қамтамасыз ету мәселелерімен таныстыру, ақпараттық- технологиялар теориясы мен оны қолдану принциптері және тиімділігін бағалау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері, Программалау технологиясы, Операциялық жүйелер, Ақпараттық технологиялар.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпараттық технологиялар туралы негізгі түсініктер, ұғымдар мен терминология. Автоматтандырудың, ақпараттандырудвң және басқарудың негіззі. АЖ-ді модельдеу және сипаттау. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер және басқару технологиялары. Ақпараттық жүйелердің тиімділігі және сапалық бағалау әдістері, модельдері, критерилері мен көрсеткіштері. Жобаларды басқаратын автоматтандырылған ақпараттық технологиялар және бизнес процестерді модельдеу. Мамандардың автоматтандырылған жұмыс орны және электронды офистің ақпараттандырылған технологиясы. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі және компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі. Есептеуіш желілер және жүйелер. Ақпараттық жүйелердің құрылымдық ерекшеліктері. АЖ типтері, қасиетітері, құрастыру спецификалары. Компьтерлік жүйелердің және ақпараттық технологиялардың апараттық құралдары. Жобаларды басқару әдістері негізінде АЖ құрастыру. АЖ модельінің өмірлік циклі. АЖ құрастырудағы жаңаша әдіснамалар және технологиялар, стандарттар мен әдістемелер. Деректер қоры және деректер қоймасын басқару жүйесі. Берілгендердің реляциялық моделі құрылу принциптері. CASE технологиялар негізінде ДҚ құрылымын жобалау. Интернет: функциялары, принциптері, коммуникациялар. Интернеттегі сауда және финанстық жүйелер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под ред Г.А. Титоренко. М., ЮНИТИ, 2002.

 2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. СПб., Издательство Михайлова, 2001.

 3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. Москва «Экономика» 1992 год.

 4. Половнев Н.М. Автоматизированное рабочее место. Алматы «Экономика» 1994 год.

 5. Морозов В.К. Основы теории информационных систем Москва «ВШ» 1994 год.

 6. Бралиева Н., Тимошенко В., Гагарина Н. Информационные системы бизнеса. Алматы, Респ.изд.каб. 1994 год.

 7. Микляев А. Настольная книга пользователя IBM PC. Москва, 1997 год.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпаратты өңдеу әдістері

Пәннің коды: AOA 4309

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тілеубай С.Ш.- п.ғ.к.,аға оқытушы, Аймбетова М.Т.- оқытушы

Курстың мақсаты: ақпараттық коммуникациялық технологияның қазіргі заманға сәйкес ақпараттық жабдықтарын пайдалану

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Алгоритмдеу және программалау тілдері

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты кодтау. Шифратор. Дешифратор. Сумматорлар. Компьютерлік ақпараттың түрлері. Компьютерлік жүйелерді жасаудың технологиясы. RAD әдістемелігі-Rapid Application Development. RAD әдістемелігінің негізігі ерекшеліктері. RAD әдістемелігінің шектеулері. Стандарттар мен әдістемелер, стандарттардың түрлері. Oracle СDМ әдістемесі. Oracle СDМ әдістемесінің ерекшеліктері мен жалпы құрылымы.


Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. // Алматы: АГУ им. Абая, - 1998. 27 с.

 2. Үсенов С.С. Разработка, оценка качества и применение электронных ресурсов по информатике для студентов вузов. // Монография. Кызылорда 2008г.

 3. Досжанов Б.А. Білім берудегі мультимедиалық технологиялар. Оқу құралы. – Camelot International, 2008.-100б.

 4. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы. Қызылорда: ҚМУ, 2004-81б.

 5. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. М:Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2000.-248с.

 6. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Использование мультимедиа технологии в общем среднем образовании./ Интернет издание, 2008.-98с.

 7. Колесниченко О., Шишигин И. Аппаратные средства РС/ Киев, Москва, С.Петербург 1997 г.

 8. Бэрри Нанс. Компьтерные сети Бипом Москва 1996 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары
Каталог: docs
docs -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
docs -> Жылдар аралығында бюджеттік бағдарламалар бойынша атқарылған ғылыми жұмыстар
docs -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі №833 қаулысы «Ғылым туралы»
docs -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
docs -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді