Политехникалық институттың директоры, а-ш.ғ. д.,профессор


Дәріс беруші оқытушы: Файзуллаева М.Ф.- х.ғ.к., доцентбет3/4
Дата10.09.2017
өлшемі0.54 Mb.
#20058
1   2   3   4

Дәріс беруші оқытушы: Файзуллаева М.Ф.- х.ғ.к., доцент


Курстың мақсаты: материалдық өндiрiстiң барлық сферасында проблеманың кешендi түрде шешiлуiн жүзеге асыратын жүйелiк ықпал жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: физика

Курстың/пәннің мазмұны: Кiрiспе. Экология ұғымы,экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы.Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері.Қазіргі экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі экологияның ролі. Дарақ экологиясы – аутэкология. Экологиялық факторлар және олардың жіктелуі,оптимум және минимум аймақтары. Абиотикалық факторлар әсерінің жалпы заңдылықтары. Негізгі абиотикалық факторлардың (жарықтанғандық, температура, ылғандану, тұздану) экологиялық маңызы. Демэкология ;популяция сиаттамалары, флуктуациялар және популяция санының реттелуі. Популяция туралы түсінік. Популяцияның статикалық және динамикалық сипаттамасы. Экологиялық қуыс. Синэкология; қауымдастық ішіндегі әсерлесулердің түрлері, қауымдастықтың трофикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктуациялары;энергия алмасуы және заттар айналымы,экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экологиялық жүйе туралы түсінік. Экожүйедегі энергия ағымы және химиялық элементтер айналымы. Биоценоздың трофикалық құрылымы. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера туралы ілім. Биосфера туралы концепцияның қалыптасуы. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі. Тірі зат концепциясы. Биосферадағы заттар айналымы. В.И. Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары. Табиғи қорлар. Табиғи қорлардың жүйелері. Адамзатты табиғи қорлармен қамтамасыз ету проблемасы. Табиғатты тиімді пайдалану. Қоршаған ортаны бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның жағдайын бағалаудың әдістері мен көрсеткіштері. Экологиялық мониторинг, оны ұйымдастыру принциптері. Мониторинг түрлері: химиялық, физикалық биологиялық, әлемдік, аумақтық, фондық, таьиғи-шаруашылық, биоэкологиялық, геоэкологиялық, санитарлы-гигиеналық. Табиғи ортаның жағдайы және оның қорларын ақпараттық бақылаудың кадастрлық жүйелері. Кадастр түрлері және олардың сипаттамасы. Қазақстан Республикасында табиғат қорғау қызметiн басқару. Экологиялық құқық негiздерi. Қоршаған табиғи ортаның сапалық нормативтерi.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология.-Ростов н/Д: изд-во Феникс , 2000. –576с.

 2. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии. –М.: В.ш., 1999, 450 г.

 3. Сағымбаев Г. Экология негiздерi. Оқу құралы. Ғылым, 1996ж.

 4. Бейсенова Ә.С., Шiлдебаев Ж.Б., Экология. Оқу құралы. Алматы, 1999ж.

 5. Экология негiздерi. Оқулық/ Баешов А., Дәрiбаев Ж.Е. Шакиров Б.С. және т.б. –Түркiстан. 2000. –196 бет.

 6. Байдiлдаев Д.Л. Қазақстан Республикасыныњ экологиялық қҒқыѓы. – Алматы,2005

 7. Бродски А.К. Жалпы экологияныњ қысқаша курсы. – Алматы, 1998

 8. Жатқанбаев Ж. Экология терминдеріне түсіндірме сөздігі. – Алматы, 2000

 9. Зимин Ю.А. Экология . – Москва , 2002

 10. Оразбаев Р.С. Экология негіздері. Астана, 2001

 11. А.Кудратов. Охрана окружающей среды. – Т.: Укитувчи, 1995, 190 с.

 12. Охрана окружающей среды. Справочник.- Л.: Судостроение, 1978, 560 с.

 13. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – А.: Ана тiлi, 1991-188с.

 14. А.Кудратов. Охрана окружающей среды. – Т.: Укитувчи, 1995, 190 с.

 15. Охрана окружающей среды. Справочник.- Л.: Судостроение, 1978, 560 с.

 16. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – А.: Ана тiлi, 1991-188с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: AL 2107

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Сахиев С.Е.- с.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Болашақ мамандардың қоршаған әлеуметтік ортаны түсінуі, ғылыми танымдарын қалыптастыруы.

Деректемелер/пререквизиттері: өзін-өзі тану, тарих, адам және қоғам.

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану ғылым ретінде құрылымы және қызметтері. Әлеуметтанудың білім жүйесіндегі алатын орны Әлеуметтанулық ой-пікірдің кезеңдері. XIX ғ. 40 жылдарындағы ғылыми әлеуметтанудың қалыптасуы әлеуметтану дамуының классикалық кезеңі. О.Конттың позитивтік доктрикасы. XX ғ. әлеуметтануы. П.Сорокиннің социологиялық теориясы. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Қоғам және оның түрлері. Әлеуметтік жүйе ұғымы, негізгі элементтері. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Қоғамның таптық құрылымы және әлеуметтік жіктелу теориясы. Әлеуметтік стратификация, негізгі элементтері мен формалары. Әлеуметтік мобильділік теориясы. Тұлға және қоғам. Тұлға және қоғам жеке тұлғаның әлеуметтік мәртебесі, әлеуметтік ролі. Отбасы және отбасы қатынастары әлеуметтік зерттеу саласы. Отбасы әлеуметтануының категориялары мен мәні. Отбасы формаларының пайда болуы және эволюциясы. Адам және білім. Білімнің адам, қоғам өміріндегі орны, білімнің қызметі. Үздіксіз білім концепциясы, білім жүйесінің құрылымы. Дін әлеуметтануы. Дін-әлеуметтік институт ретінде. Діннің қоғам өміріндегі ролі, тарихи, әлеуметтік түбірлері. Социологиялық зерттеудің әдістемесі. Социологиялық зерттеулер, мақсаты мен түрлері. Социологиялық зерттеудің негізгі кезеңдері. Зерттеу бағдарламасы және қызметтері. Демографиялық қатынас. Демография ұғымы. Қоғамның демографиялық құрылымы. Әлеуметтік шиеліністер. Әлеуметтік шиеліністерді тудыратын себептер, атқаратын қызметтері, жіктелуі, шиеліністі құрайтын элементтер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. А.И.Икенов. Әлеуметтану нгіздері. Оқу құралы, Алматы, 2004ж.

 2. Р.Әбсаттаров. Әлеуметтану. Оқу құралы. Алматы, 2004ж.

 3. Әлемдік әлеуметтану антологиясы. Мәдени мұра. Қазақстан, Алматы, 2006ж.

 4. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. Учебное пособие. Москва, 2003г.

 5. Жанказарова З.Ж. Социология семьи. Алматы, 2007г.

 6. Аитов Н.А. Социология образования. Алматы, 2000г.

 7. А.Тұрғынбаев. Социология негіздері. Алматы, 1998ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды: Ektn 2109

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жүсіпов А.Е.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы экономика жаңа қатынастардың сапалы экономикалық, рыноктік ой қорларының мол болуын қамтиды.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Экономикалық ғылым пәні; экономикаға кіріспе; меншіктің негізгі ұғымдары; экономикалық және құқықтық аспектілер; макроэкономикаға кіріспе; ақша, ақша айналымы, ақша саясаты; ұлттық табыс; жиынтық шығындар, ұсыныс пен сұраныс, инфляция мен жұмыссыздықтың макроэкономикалық проблемалары; тұтынушы талғамы; нарық және табыстардың бөлінуі; салыстырмалы экономикалық жүйелер. Кәсіпкерліктің мәні, оның негізгі сипаттық белгілері. Кәсіпкерліктің түрлері мен ұйымдық формалары. Өндіріс функциясы. Қосымша өнімділіктің кему заңы. Кәсіпорындар қорларының ауыспалы айналымы. Негізгі және айнымалы капитал. Халықтың табыстары: қалыптасу көздері мен түрлері. Халықтың өмір сүру деңгейі. Кедейшілік. Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік теңдік. Ақшаның мәні және атқаратын қызметтері. Ақша жүйесі, оның даму кезеңдері. Қаржы жүйесі және мемлекеттің фискалдық саясаты. Несие-банкі жүйесі. Салықтар. Салық салудың негіздері мен формалары. Лаффер қисығы. ҚР-ғы салықтар мен төлемдер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық- Алматы, Санат 1998,

 2. Экономикалық теория. Оқу құралы- Алматы, 1999,

 3. Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе 2002,

 4. Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов- М, 1993,

 5. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері,- Алматы 2002

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Алдамбергенұлы А.- оқытушы

Курстың мақсаты: Алған білімнің негізінде студент құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді ажырата білу тиіс. Сонымен қатар, студент алған білімнің тəжірибеде дұрыс қолдана білу, əлеуметтік-құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мəнін анықтау дағдысын меңгеру тиіс.

Деректемелер/пререквизиттері: әлеуметтану, саясаттану

Курстың/пәннің мазмұны: Құқық көзі, ұғымы, құрылымы, белгілері. Құқық пен мемлекет өзара байланысы. Заңдылықтар жүйесі, Құқық нормаларын талдау және жүзеге асыру. Құқықтық қарым-қатынас, заңдылық, құқықбұзушылық, құқықтық жауапкершілік. Кәсіпкерлік субьектілері мен обьектілері, жекеменшік құқығы, келісім-шарттар түрлері мен формалары, интеллектуальді меншік құқығы. Жеке еңбек шарты, еңбек құқығына байланысты мәселерді шешу жолдары. Неке және отбасы туралы кодекс. Ерлі-зайыптылар мен ата-аналар міндеттері мен құқықтары. Адам құқықтары туралы конвенсия. Қылмыс квалификациясы және құрамы, оны жазалау шаралары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

Пәннің коды: TK 2101

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 1 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жұмабай Қ.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді іс – қағаздарын сауатты жазуына, оның түрлерін білуге үйрету, іс қағаздарының шығу тарихынан мағлұмат беру, құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін жете меңгерту, іс – қағаздар стилінің өзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Кредиттік технология жүйесін оқытудың жаңаша әдістерін пайдалану арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге, ресми орындарда қазақ тілінде іскерлік қарым – қатынас жасай білуге үйрету, студенттердің сөйлеу мәдениетін арттыру.

Деректемелер/пререквизиттері: әлеуметтану

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын оқытудың маңызы мен рөлі, мақсаты мен міндеттері. Тілдің қоғамдағы орны. Іс қағаздарының тарихы. ХУІІІ-ХІХ ғасырдағы іс қағаздарының үлгілері. Тілдің стильдік тармақтары мен олардың басты ерекшеліктері. Ауызекі сөйлеу стилінің қолданылуы. Көркем әдебиет стиліндегі тілдік қолданыстар. Ғылыми стильдің қызметі мен тілдік сипаты. Қоғамдық-публицистикалық стиль, оның өзіндік ерекшеліктері. Ресми іс қағаздар стилі. Жалпы сипаттамасы. Ресми іс қағаздар тілі, стильдік ерекшеліктері. Ресми қарым-қатынас түрлері. Ресми іс қағаздар тілінің ауызекі түрі. Жазбаша іскерлік қарым-қатынас, оның ерекшелігі. Қызметтік хаттар, түрлері, олардың жазылу тәртібі. Шақыру хат, хабарлама хаттың жазылу жағдайлары, жеделхат, телефонхат, жолдама хат, сұраныс хат, ұсыныс хат, ресми хат, ақпарат хат, өтініш хат, циркуляр хат, баяндау хат. Іскерлік құжаттардың топтастырылуы. Басқару органдарының басқару реттеу қызметіне қатысты құжаттар. Өтініш, жазылу құрылымы. Тіркеу карточкасы. Өмірбаян - резюме (түйіндеме). Өмірбаян түрлері. Мінездеме, оның түрлері. Хаттама, жазылу үлгілері, сипаты. Хабарландыру түрлері. Кадрлар жөніндегі іс парағы. Еңбек келісімінің мазмұны, құрылымы. Еңбек кітапшасы. Анықтама. Азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар. Қолхат. Кепілхат. Сенімхат түрлері, оған тән ерекшеліктер. Келісімшарттың жасалу жолдары. Тапсырыс түрі: алмастыру, коммерциялық тапсырыс түрі. Түсінікхаттың жазылу ерекшелігі. Басқару ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар. Бұйрық түрлері. Үндеу. Шешім. Ереже. Декларация. Жарлық. Қаулы. Талап арыздың жасалуы, өкімдік күші. Бұрыштамаға тән ерекшеліктер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. ҚР Президентінің Жарлығы. “Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы” А., 1998 жыл 5 қазан.

 2. ҚР Тіл туралы Заңы. Алматы, “Дәнекер” 2001жыл

 3. Дүйсембекова Л. “Іс қағаздарын қазақша жүргізу” оқу құралы. А., “Ана тілі” 2001ж.

 4. Ресми іс қағаздары. А.Алдашева, З. Ахметжанова, Қ.Қадашева, Э.Сүлейменова. – Алматы; 2001 жыл

 5. Балақаев М.., М.Серғалиев Тіл мәдениеті. Алматы “Ана тілі” 2004 ж.

 6. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы 1993ж.

 7. Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. Алматы., “Қазақстан” 1971ж.

 8. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. М., ИНФРА.М., 2002

 9. ҚР – да іс қағаздарын жүргізу (Құраст. Скала В.И. Скала Б.В., Скала Н.В.) А., “ЛЕМ”; 2001жыл

 10. Кирсанова М.В., Аксенова Ю.М. Курс делопроизводства. М: ИНФРА – М; 2001 жыл

 11. Л.В.Павлюк., Т.И.., Н.И.Воробьев. Справочник по делопризводству, архивному делу и основные работы на компьютере – “Изд-й дом Герда.”., 2002 жыл

 12. Салагаев В. Культура делового общения. /Учебное пособие/ А., “Қаржы - қаражат”, 2003 жыл

 13. Салагаев В., Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы., “Раритет”; 2002 жыл.

 14. Смағұлова Г. Мәтін лингвистикасы. Алматы., 2001 жыл

 15. А.О. Мұса., Қ.Ә.Әбенова., Ж.О.Мұсаева., С.Ізтілеуова. Іскерлік қазақ тілі. Алматы, 2001 жыл

 16. Қабдоллов З. Сөз өнері. Алматы. “Білім” 1978 жыл

 17. Кеңес Юсуп. Құжат тілі. Павлодар., “ЭКО”, 2001 жыл

 18. Н.Уәлиев. Сөз мәдениеті. Алматы., 1986 жыл

 19. Венедиктова Б:И. О деловой этике и этикете. Москва, 1990

 20. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. Москва, 1989

 21. Андреев В.И. Деловая риторика. Казань, 1993 жыл

 22. Ерғазиева Н., Сүлейменова Б. Іс қағаздарының орысша – қазақша сөздігі. А., “Ана тілі”, 1992 жыл

23. Б.Жахина, А.Құрманова, И.Қайырбекова. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсынан практикалық тапсырмалар. Оқу құралы. Көкшетау. 2006 жыл

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физика 2

Пәннің коды: Fiz 2203

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ақтаев Е.К.- ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді физика негіздерімен жалпы физика курсының

бағдарламасы көлемінде таныстыру.Деректемелер/пререквизиттері: физика1.

Курстың/пәннің мазмұны: Оптика. Сәулелік(геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындарының қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағы электромагниттік толқындар, жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Фотондар. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Корпускулалы-толқындық екіжақтылық. Шредингер теңдеуі. Кванттық теориядағы атом және молекула. Өздігінен және ынталандырушы сәулелену. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері.конденсацияланған күй. Төменөлшемді жүйелер. Атом ядросы және элементар бөлшектер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. – Алматы, Ана тілі, 1994

2. Бутиков Е.Н. Оптика. М.Высшая школа.1987.

3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. – М., Наука, 2000

4. Епифанов Г.И. Қатты дененің физикасы. М.Высшая школа.1977

5. Иродов И.Е.Механиканың негізгі заңдары.М.Высшая школа.2001

6. Иродов И.Е. Жалпы физика курсының есептер жинағы. М: Наука, 2006

7. Матвеев А.Н. Электр жəне магнетизм. М.Высшая школа.1983

8. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. – Алматы, Мектеп, 1,2,3 том, 2000

9. Телеснин Р.В.Молекулалық физика.М.Высшая школа.1980

10. Трофимова Т.И. Физика курсы. – М., Высшая школа, 2001

11. Широков Ю.М. Юдин Н.Я. Ядролық физика. М. Наука.1980Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, физикалық зертхана.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр тізбектерінің теориясы

Пәннің коды: ЕТТ 2208

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Тайманов С.Т.- т.ғ.к.

Курстың мақсаты: студенттерге электр тізбегі туралы түсінік беру, электр терминдерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: физика.

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Электр тізбектерінің теориясы пәнінің жоғары кәсіптік білім жүйелеріне бағытталған пәндердің арасындағы ролі мен орны. Электр тізбектерінің теориясының дамуының қысқаша тарихы. Электр тізбегі. Негізгі ұғымдар. Электр тізбегінің элементтері және сұлбалары. Электр тоғы, кернеу, энергия, қуат. Электр энергия көздері. Негізгі заңдары. Беттестіру, теңдестіру, өз аралық принциптер.Сызықты тізбектердің қасиеттері. Баламалы активті екіүштік туралы теорема. Теледжен теоремасы. Балама түрлендіру. Сызықты қарапайым тұрақты ток тізбектерін талдау әдістері. Күрделі сызықты тұрақты ток тізбектерін талдау әдістері. Контурлық токтар әдісі, түйіндік потенциалдар әдісі, беттестіру әдісі. Балама активті екіүштік әдісі. Қуаттар тепе-теңдігі. Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Векторлық диаграммалар. Резисторлық элементтен тұратын синусоидалы ток тізбегі. Индуктивтік, сиымдылық элементтерден тұратын ток тізбегі. Резисторлық, индуктивтік, сиымдылық элементтерді тізбектей және параллель жалғау. ЭҚК-і бар тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Кедергілерді тізбектеп және параллель жалғау. Кирхгоф заңдарын тармақталған тізбекті есептеуде қолдану. Түйіндік потенциалдар тәсілі. Контурлық токтар тәсілі. Бір фазалы синусоидалы токтың электр тізбегі. Айнымалы токты сипаттайтын негізгі шамалар. Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергі, индуктивтілік және сыйымдылық. Кернеу резонансы мен токтар резонансы жөніндегі ұғым. Бір фазалы айнымалы токтың қуаты. Үш фазалы электр тізбектері. Көп фазалы симметриялы ЭҚК жүйесі. Тұтынушыларды үш фазалы генераторға қосу. «Жұлдызша» және «үшбұрыш» жалғау тәсілдері. Үш фазалы тізбектердегі қуаттарды өлшеу. Периодты бейсинусоидалы сызықты ток тізбектері. Бейсинусоидалы э.қ.к., кернеулер, тоқтар. Бейсинусоидалы функцияларды Фурье қатарына жіктеу. Төртүштықтылар және электрлік сүзгілер. Параметрлері таралған тізбектер ұғымы. Біртекті желінің теңдеулері және сипаттамалары. Бейсызықты электр тізбектері және тізбектерді талдау әдістері. Қарапайым бейсызықты тұрақты ток тізбектерінің негізгі сипаттамалары. Графикалық тәсілмен есептеу. Бейсызықты тізбектерді аналитикалық әдісімен есептеу. Электр тізбектерінің синтезі. Екі элементті екіүштардың негізгі қасиеттері. Осы тізбектерді жүзеге асыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Балабатыров С.Б. Электр техникасының теориялық негіздері. А.РБК 1995 ж.

 2. Балабатыров С.Б., Қожаспаев Н.К., Балабатыров А. Электр техникасының теориялық негіздері. Алматы. «Ғылым» ғылыми баспа орталығы 2001 ж.

 3. Бакалов В.П., Воробиенко П.П., Крук Б.Н. Теория электрических цепей. М. Радио и связь, 1998.

 4. Белецкий А.Ф. Теория электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1986.

 5. Зевеке Г.В., Ионкин П. А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей издание. Энергоиздательство 1989.

 6. Балабатыров С.Б. Таралған параметрлі тізбектер. А.АЭжБИ.1996.

 7. Балабатыров С.Б. Жиілікті электр сүзгілері. А.АЭжБИ. 1997.

 8. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.-М.: Высшая школа, 2002.

 9. Воробиенко П.П. Теория электрических цепей. Сборник задач и упражнений. М.: Радио и связь. 1989.

 10. Бакалов В.П., Крук Б.И., Журавлев О.Б. Основы теории цепей. М.: Радио и связь, 2002.

 11. Фриск В.В. Основы теории цепей. Учебное пособие. – М: ИП Радио СОФТ, 2002.

12. Аршидинов М.М., Электротехниканың теориялық негіздері, АЭжБИ 1999 ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, физикалық зертхана.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Ықтималдар теориясы және математикалық статистикаПәннің коды: ITMS 2205

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Әбжанов Е.Ә. - ф-м.ғ.к., аға оқытушы, Баекеева З.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп, математикалық статистика есептерін шешу мен құрудың әдістерін үйрену; студенттердің мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: алгебра және геометрия

Курстың/пәннің мазмұны: Комбинаториканың негізгі формулалары: терулер, орналастырулар, алмастырулар. Ықтималдықтың классикалық, статистикалық және геометриялық анықтамасы. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремасы. Толық ықтималдық. Байес формуласы. Қайталамалы тәжірибелер. Бернулли формуласы. Ең ықтимал сан және ең үлкен ықтималдық. Пуассонның жуықтап есептеу формуласы. Муавр-Лапластың шектік теоремалары. Кездейсоқ шамалар. Дискреттік кездейсоқ шаманың үлестірім заңдары. Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық үміті, дисперсиясы және орташа квадраттық ауытқу. Чебышев теоремасы. Үздіксіз кездейсоқ шаманың үлестірім заңдары және олардың сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. Орталық шектік теорема. Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрлерін бағалау. Таңдама арқылы бірден табылатын нүктелік бағалар. Моменттер әдісі. Неғұрлым шындыққа ұқсас әдіс. Интервалдық әдіс. Статистикалық болжамды тексеру. Негізгі ұғымдар. Болжамды тексерудің жалпы схемасы. Пирсонның келісімдік хи-квадрат критерийі. Қалыпты үлестірілген бас жинақтың бас дисперсияларын салыстыру. Таңдамалық орташаны бас орташаның гипотетикалық мәнімен салыстыру. Дисперсиялық талдау элементтері. Бір факторлы дисперсиялық талдау. Корреляциялық және регрессиялық талдау элементтері. Негізгі ұғымдар. Сызықтық регрессия теңдеулері. Корреляциялық талдаудың негізгі қағидалары. Сызықтық регрессиялық талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. Алматы: Мектеп, 1988.

 2. Қазешев А.Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика (есептер жинағы) - Алматы: Ғылым, 2005.

 3. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Алматы: Рауан, 1991.

 4. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары. Алматы: 1977.

 5. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М., 1988.

 6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 1977.

 7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. М.: Высш.школа, 1979.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық жүйелерінің негізі

Пәннің коды: OZhN 2206

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.- п.ғ.к., аға оқытушы, Төреханова С.И.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: студенттердің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын қамтамасыз ету, студенттердің ойлау қабілетін арттыру, ақпараттық жүйелер негіздерін тереңнен оқыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, Программалау технологиясы

Курстың/пәннің мазмұны: “Ақпараттық жүйелер негіздері” пәніне жалпы кіріспе. Пән мазмұны, ақпарат ұғымы. Жүйе ұғымы. Ақпараттық жүйелер түрлері. Ақпараттық жүйелердің дамуы. Ақпараттық жүйелердің жіктелуі және оның өмірлік циклі. Ақпараттық жүйеде басқару құрылымының ролі. Ақпараттық ресурстар, өнімдер және қызметтер. Ақпараттық процестер ұғымы және құрылымы. Ақпараттық технология. Ақпараттық технологиялардың даму кезеңдері. Ақпараттық технология түрлері мен құралдары. Базалық ақпараттық технология құрылымы. Ақпараттың деректерге айналуы. Кәсіпорынды басқарудағы базалық ақпараттық технология. Ақпараттық моделдер. Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау. Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер. Жаңа ақпараттық жүйелер және технологиялар. Жаңа ақпараттық технологияның қолданылу бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика/Учебник/Под ред.Н.В.Макаровой.-М.:Финансы и статистика, 2001

 2. Информатика/Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой.-М.:Финансы и статистика, 2001

 3. Информационные системы. Петров В.Н. СПб.:Питер, 2002

 4. Теория экономических информационных систем. Мишенин А.И.-М.:Финансы и статистика, 2000

 5. Автоматизационные информационные технологии в экономике/ Учебник/ М.А.Семенов., И.Т.Трубилин., В.М.Лойко., Т.Л.Барановское.-М.:Финансы и статистика, 2000

 6. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических расчетах.А.Ю.Козлов., В.Ф.Шишов.-М.:Ю-Д, 2003

 7. Информационные системы менеджмента. Устина Г.М.С-П.:DiaSoftUP, 2000

 8. Финансово-экономические расчеты в Excel. Овчаренко Е.К., Ильина О.П. М.: 2001

 9. Office Excel 2003. Учебный курс. СПб.:Питер, 2004

 10. Экономические и финансовые расчеты в Excel. СПб.:Питер, 2003.

 11. Лабораторный практикум по информатике. М.:Высшая школа, 2006.

 12. Электронный учебник. TeachPro. MSAccess 2002.М.:1С:Мир компьютера.

 13. Г.Хансен, Д.Хансен. Базы данных: Разработка и управление. М., 1999.

 14. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.:ФиС, 2001.

 15. Бойко В.В, Савинков В.М. Проектирование баз данных информациоанных систем. М.:ФиС, 2000.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сұлбатехника

Пәннің коды: Sul 2209

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 2 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Қалыбаева А.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: компьютерлер элементтері мен түйіндерінің модельдерін құру, осы модельдер негізінде логикалық схемаларды модельдеу алгоритмдерін Turbo Pascal бағдарламалау тілі және басқада программаларды Delphi, Visual Basic, Corel Draw, т.б. байланыстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, физика

Курстың/пәннің мазмұны: Есептеуіш техникасының арифметикалық негіздері. Санау жүйесі. Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне көшу. Есептеуіш техникасының логикалық негіздері. Логика алгебрасының элементтер функциялары, негізгі жағдайлары және заңдары. Есептеуіш техникасының физикалық негіздері. Аналогты және цифрлы сигналдар. Импульсті цифрлық сигналдар. Кодтардың комбинациялық түрлендіргіштері. Дешифратор. Шифратор. Кодтардың комбинациялық түрлендіргіштері. Мультиплексор. Демультиплексор. Екілік-ондық кодты жеті сегменттік индикатор кодына түрлендіргіш. Цифрлық компаратор. Сумматорлар. Жартылай сумматор. Бір разрядты сумматор. Тізбекті тасымалдау сумматоры. Параллельді тасымалдау сумматоры. Комбинациялық құрылғылардың анализі. Комбинациялық құрылғылардың синтезі. Триггерлер. Дискретті автомат түсінігі. Асинхронды RS триггері. Синхронды RS триггері. Екі сатылы RS триггер. D триггер. JK триггерлер. Т триггер. Регистрлердің негізгі түсініктері және классификациясы. Сақтау (жады) және жылжыту регистрлері. Санағыштар классификациясы. Кез келген санау коэффициентті санағыштар. Цифрлы құрылғыларды логикалық модельдеу. Модельдеу алгоритмдері. Логикалық модельдеудің программалық кешені. Трансляторды ұйымдастыру. Программаның сипатталуы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Абрайрис Л.Б., Шейнауская Р.Н. Автоматизация проектирования на ЭВМ. М. 2001ж.

 2. Алексенко А.Г., Шегурин И.И. «Микросхемотехника». М.: РИС, 1990 г.

 3. Ахметов Б.С. Системотехника негіздері. Ақтөбе, 2006ж.

 4. Бойко В.И. и др. «Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства». М.: Мир, 1990 г.

 5. Гук М. «Аппаратные средства IBM PC». СПб. : Питер, 1996 г.

 6. Кучумов А.И. «Электроника и схемотехника». М.: «Гелиос АРВ», 2002 г.

 7. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы методы проектирования М. 2001ж.

 8. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. «Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench» в 2 т. – М.: ДОДЭКА, 1999. -304 с.

 9. Соловьев Г.Н. и др. «Схемотехника ЭВМ». М.: Высшая школа, 1985 г.

 10. Усков В. Л., Ускова М.. Информационные технологии в образовании.// Информационные технологии, Т1, 1999, сс. 31-37.

 11. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3 т.: Пер. с англ. — М.: Мир. 1993. 1 т. - 2 т.- 3 т. - 367 с.

 12. Шанаев О.Т. «Система моделирования» Алматы, 2003г.

 13. Ямпольский В.С. Основы цифровой техники. М, 1987ж

 14. Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно вычислительной техники. М, 1991ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана, арнайы физикалық зертхана, схематехникалық құрылғылар


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жаңа ақпараттық технологиялар

Пәннің коды: ZhАТ 2202

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Остаева А.Б.- п.ғ.к.ғ аға оқытушы, Наурызбаева А.Ш.- аға оқытушы, Төреханова С.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: экономикадағы ақпараттық жүйелерді қолдану, экономикадағы ақпараттық жүйелерді экономика саласында түрлі мекемелерде қолдану.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Экономикадағы ақпараттық жүйелерді жасау негіздері. Экономикадағы ақпараттық жүйелердің негізгі құрылымы. Объектіні берілгендерді автоматты түрде қарастыратын экономикалық ақпарат. Экономикалық ақпараттық жүйелердің қазіргі заманғы талаптарға сай кезеңнің дамуының қажеттілігі және мағынасы. Қолданбалы программалар пакеті және интегралданған экономикалық ақпараттық жүйе. Банктегі және мекемелердегі экономикалық ақпараттық жүйелердің даму мүмкіншіліктері. Перспективті ақпараттық технологиялар. Банктерде қолданатын ақпараттық технологиялар. Салықтық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Қазынашылық қызметіндегі автоматтандырылған технологиялар. Сақтандыру ісіндегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Банктің электронды «бөлшек сауда» (розничные) қызметтері. Деректерді өңдеудің таратылған жүйелеріндегі біріктірілген технологиялар. SWIFT - әлемдік банк жүйесі. Экономикадағы ақпараттық жүйелер және оларды жобалауды автоматтандыру. Қазіргі замандағы талапқа сай интернет технология. Интернет технологияны қаржылық салада, корпоративті мекемелерде, электронды саудадағы маркетингете қолдану.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/од редакцией И.В.Макаровой. – 2-е издание. – М.: «Финансы и статистика», 1998.

 2. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности./под. Ред. Проф. Г.А.Титоренко. – М:Финстатинформ. 1997г

 3. Автоматизированные информационные технологии в экономике. /под. ред. Проф. Г.А. Титоренко. - М: ЮНИТИ, 1998г.

 4. Информационные технологии управления: Учебное пособие / под. Ред. Ю.М. Черкасова. М: - Инфра – М, 2001.

 5. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решения. Учебное пособие, СПб: «Диасофт», 2000.

 6. И.Семенов, И.Т.Трубилин «Автоматизированные информационные технологии в экономике» М.: ФиС, 2000

 7. А.И.Мишенин «Теория экономических информационных систем» М.: ФиС, 1999

 8. Куправа Т.А. «Создание и программирования БД средствами СУБД», М., ФиС, 1992

 9. Краева Т.А. «Методология и организация в условиях автоматизации», М., ФиС., 1992г.

 10. А.Горнаев «Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах», Санкт-Петербург, 1999г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертханалық класс.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Операциялық жүйелер

Пәннің коды: Ozh 2201

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Нұрова Г.Ж.- аға оқытушы, магистр, Қоңырбаев Н.Б.- оқытушы, магистр

Курстың мақсаты: Программалардың бір-бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттестігін ұйымдастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Операциялық жүйелердің негізгі ұғымдары. Опреациялық жүйелердің қызметі. Операциялық орта ұғымы. Үзіліс. Операциялық жүйелердің классификациясы. Есептеу процесі және ресурс ұғымы. Операциялық жүйелерде жадыны басқару. Жадыны статикалық және динамикалық бөліктерге бөлу. Сегменттік, беттік және сегментті-беттік жадыны ұйымдастыру. Операциялық жүйелерде еңгізу-шығаруды ұйымдастыру. Негізгі концепциялары, енгізу-шығаруды басқару режимдері. Магниттік дискілерде сыртқы жадыны ұйымдастыру. Негізгі ұғымдары. Магниттік дискінің логикалық құрылымы. Windows NT/2000/XP жүйелік жүктеуші. Еңгізу-шығару амалдарын кэштеу. Файлдық жүйелер, олардың функциялары және берілгендер иерархиясы. FAT файлдық жүйесі. HPFS файлдық жүйесі. NTFS файлдық жүйесі. Операциялық жүйелер архитектурасы. Операциялық жүйелерді құрудың негізгі принциптері. Микроядролық және макроядролық жүйелер. Нақты уақыттағы операциялық жүйелердің талаптары. Мультипрограммалау және мультиесептер приоритеті. Операциялық жүйелер интерфейсі. Windows операциялық жүйесі. Қазіргі замаңғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. UNIX операциялық жүйесі. Қазіргі замаңғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. LINUX операциялық жүйесі. Қазіргі заманғы операциялық жүйелер туралы мәліметтер. Нақты уақыттағы QNX желілік операциялық жүйесі. OS/2 WARP, NetWare, Lantastic желілік операциялық жүйелері. Windows XP операциялық жүйесі. Жүйені жүктеу. Windows 7 операциялық жүйесінің архитектурасы. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары. Операциялық жүйелердің қауіпсіздік механизмі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. А.В. Гордеев “Операционные системы”, Питер, 2004ж, 415с.

 2. Г. Дейтел “Введение в операционные системы”, М.: Мир, 1987ж.

 3. Д.В. Иртегов “ Введение в операционные системы ”, Петербург, 2002ж, 624с.

 4. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер “Сетевые операционные системы”, Питер, 2001ж, 544с.

 5. А.М. Робачевский. Операционная система Unix. Петербург, 1997ж, 528с.

 6. Э. Таненбаум “Соврменные операционные системы”. СПб.: Питер, 2002, 1040с.

 7. Бонифас Д., Танги Ж. «Операционные системы для IBM PC», 1989г.

 8. А.И. Гусева «Сети и межсетевые коммуникации Windows 2000». М., 2002г.

 9. Андрей С. «Настройка и обслуживание компьютера». Самоучитель. СПб.: Питер, Киев: Изд.группа ВНV, 2006. – 272с.

 10. Розенфельд Л., Морвиль П. «Информационная архитектура в Интернете». Символ-Плюс, 2005г.

 11. Таненбаум Э., Вудхалл А. «Операционные системы: разработка и реализация (CD)». Классика CS. СПб.: Питер, 2006г.

 12. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006г.

 13. Жмакин А.П. «Архитектура ЭВМ» - СПб.: БХВ: Петербург, 2006г.

 14. Лекции по теории операционных систем. Интернет – Университет, 2001г.

 15. Курс лекций по операционным системам. Новосибирский Гос. Университет.

 16. В.Э. Фигурнов «ІВМ РС для пользователя». Москва, 1991 г.

 17. Г. Дейтел. Введение в операционные системы. Том 1,2. М: Мир, 1987.

 18. Краткое руководство пользователя для ОС MS DOS, выпущено Microsoft Corporation, 1984;

 19. О. Ефимова, В. Морозов, Ю. Шафрин, Курс компьютерной технодлогии, Москва, АБФ, 1998.

 20. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О., Современный самоучитель работы на персональном компьютере, Москва, Эком, 1997.

 21. Брябрин В.М., Программное обеспечение персональных ЭВМ, Москва, Наука, 1988

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: AUTOCAD және Credo негіздері

Пәннің коды: AN 2217, CN 2218

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Құрбанов Д.Т.-оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерің тереңдетіп, қыр-сырын меңгерулеріне тура бағыт сілтеу.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика және есептеу техникасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Кіріспе. Жүйенің құрылымы. Автоматтық жобалау жүйесінің қазіргі жағдайы және келешектегі даму барысы. AutoCAD LT бағдарламасымен жұмысты бастау. New (жаңа), Save (сақтау), Save as (қалай сақтау), Open (ашу), Quit (шығу) командалары.Units (өлшем бірліктері), Limits (шекаралар) командалары.Сызықтар. Line (Кесінді), Cartesian Coordinate System (Тік бұрышты координаталар жүйесі). Polar Coordinate System (Полярлық кординаталар жүйесі). Бұрыштардың санақ жүйесі, Absolute Coordinates (Абсолюттік координаталар), Relative Coordinates(Салыстырмалы координаталар), ПКЖ-ні ауыстыру, қолдану, Command options (Командалар опциялары), Undo (Кері қайтару), Redo (қайталау), Close (тұйықтау). Өлшемдерді қою. Linear (Сызықтық), Aligned (Параллель), Quick (Жылдам) командалары. VIEW (Көрініс). Zoom All, Zoom in, Zoom out, Zoom realtime, Pan realtime функцияларын сызу барысында қолдану. Объектілік байланыстырулар. Уақытша объектілік байланыстыру. From (жылжыту). Point style (Нүкте стильдері), Single point (дара нүкте), Multiple point (бірнеше нүкте), Size (нүкте өлшемі). Degrees, Minutes, Seconds (Градустар, Минуттар, Секундтар), DIMSTYLE. Бұрыштың өлшем бірліктері. Regen (регенерирлеу), Redraw (қайта салу) командалары. Импорт. Пункттер. Нақты байланыстар (Жесткие связи). Теодолиттік жүріс(Ходы теодолитные). Экспорт. ASII файылдарымен танысу. «Өңдеу»(Обработка) процедурасы. Алдын ала өңдеу. «Есептеулер» (Расчеты) процедурасы. Өңдеу қорытындыларын экспорттау. «Сызбалар» (Чертежи) процедурасы. DXF планшеті. Сызбаларды шығару. Объектіні шығаруға дайындау. Объектінің бөлігін таңдау. Жазбаша файлдарын шығару. AutoCAD бағдарламасына сызбаны шығару. Аудандарды есептеу. Белгіленген объектілер бойынша координаттарды еңгізу. Координаттарды анықтау дәлдігін еңгізу. Белгіленген объектілер бойынша координаттарды еңгізу. Жер учаскелерінің схемасын жасау. Полярлық есептеулер. Жүмыстың басталуы, мәліметерді еңгізу. Өңдеу. Өңдеу нәтижелері және оларды шығару. CREDO жүйесіндегі топографиялық пландардағы шартты таңбалар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

 2. В.В. Полищук, А.В. Полищук «AutoCAD 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

 3. W.Baumback, P.Fahie, B,Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 4. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD II Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 5. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

 6. Ю.Н.Чигарев, Д.Г.Мезин Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software 2000

 7. CREDO «Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделдирование месности, проектирование автомобильных дорог и генпланов», Том А, общие сведения, Минск 1999

 8. «CREDO_DAT – Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 1 «Инженерно-геодезические и землеустроительные работы», Минск 1999 г.

 9. «CREDO_GEO Объемная геологическая модель месности», книга 2 «Руководство Пользователя», Минск 2000 г.

 10. «CAD_CREDO – Система проектирования автомобильных дорог», книга 1 «Руко-водство Пользователя», Минск 2000 г.

 11. «Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ», книга 2 «Подсистема обработки линейных изысканий», Минск 1999 г.

 12. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Оброботка данных, вводимых с клавиатуры при использовании рукописных журналов и схем», Минск 2001 г.

 13. Практическое задание по использованию комплекса CREDO.«Обработка ин-женерно-геологических изысканий в системе CREDO_GEO», Минск 2000 г.

 14. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Проектирование горизонтальной и вертикальной планировки участка под задание в системе CREDO MIX», Минск 2001 г.

 15. Практическое задание по использованию комплекса CREDO. «Организация безбумажной технологии с использованием комплекса CREDO», Минск 2000 г.

 16. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. Учеб.пособие для вузов. Изд. 4, перераб. и доп.–М.:Недра, 1980. 616 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

Пәннің коды: AZhGZh 2204

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Төлегенова Э.Н.- э.ғ.к., аға оқытушы, Нұрғали К.- оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерге растрлық графикамен жұмыс істейтін және векторлық графикамен жұмыс істейтін жабдықтары туралы түсінік беру, графикалық бейнені өңдеу, бейне кескінін салу әдістерін(фрактальды, горизонтальды) көрсету, конструкторлық құжаттар даярлау, бейненің екі өлшемді, үш өлшемді кескінін жасау әдістерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика, AUTOCad, Программалау тілдері.

Курстың/пәннің мазмұны: Ақпаратты жүйелердің графикалық жабдықтарының классификациясы. Ақпаратты жүйелерді дайындауда компьютерлік графиканың ролі, қолдану бағыттары. Дизайндық графикалық жабдықтар(2D, 3D пакеттік бағдарламалары). Графикалық есептердің шешу құралдары. AUTOCad және Кредо құралдарының қолдану аумақтары, шешетін мәселелері. Графикалық мәліметтердің баспа құралдары, жұмыс істеу принциптері. Графикалық жабдықтардың даму перспективасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Компьютерная графика. Энциклопедия, Рейнбоу В., 2003 год, ISBN: 5-94723-124-7, 768 стр.

 2. Самоучитель компьютерной графики и звука, А.Левин, 2003 год, ISBN: 5-94723-704-0, 576 стр.

 3. TeachPro 3DS MAX 4 – Учебник по 3DS MAX 4, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0062-8

 4. TeachPro Adobe Photoshop 6.0 – Учебник по Adobe Photoshop 6.0, Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0066-0

 5. TeachPro CorelDraw 10- Учебник по CorelDraw 10, Издательство: Издательство: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, ISBN: 5-9230-0069-5

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Инженерлік және компьютерлік графика

Пәннің коды: IKG 2203

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева А.Н.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттерді компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде таныстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: информатика, шет тілі (ағылшын), тілдер теориясы және ЭЕМ архитектурасы.

Курстың/пәннің мазмұны: Графикалық мәлiметтердi бейнелеу негiздерi. Графикалық бейнелердi өңдеудiң негiзгi бағыттары. Компьютерлiк графика туралы жалпы түсiнiк. Компьютерлiк графиканың түрлерi.Компьютерлiк графика түрлерi. Растрлық графика. Баспа бейнесiн рұқсат ету және линиатура түсiнiгi. Растрлық бейнелердi масштабтау. Динамикалық диапазон. Бейнелер параметрлерiмен файл өлшемi арасындағы байланыс. Векторлық графика. Фрактальдық графика. Фрактальдың жiктелуi. Геометриялық фракталь. Алгебралық фрактальдар. Мандельбрат көпмүшесi. Стохастикалық фрактальдар. Итерациялайтын функциялар жүйесi. Үш өлшемдi графиктiң негiзгi түсiнiктерi. Үш өлшемдi графиканы өңдеудiң программалық жабдықтары. Ландшафты 3D Studio Max жабдықтарымен үш өлшемдi модельдеу. Графикалық деректер көрiнiсi. Графикалық деректер форматы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Роджерс Д. Алгоритические основы машинной графики. М. Мир, 1991.

 2. Роджерс Д. Адамс Дж. Математические основы машинной графики. М. Машиностроение, 1980.

 3. Е.В. Шишкин, А.В. Боресков, А.А. Зайцев. Начала компьютерной графики. – М.: «Диалог - МИФИ» , 1993 – 138с.

 4. Вирт Н. Алгоитмы + структуры данных = программы. М. Мир, 85.

 5. Вирт Н. Алгоитмы и структуры данных. М. Мир 198.

 6. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия: применение в проектировании и производстве. М. Мир, 1982

 7. Ньюменн У., Спрулл Р. Основы интерактивной машинной графики. М. Машиностроение, 1976.

 8. Фоли Дж., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики.. В 2-х томах. М. Мир, 1985.

 9. Джад Д., Внешецки Дж. Цвет в науке и технике.- М. Мир, 1978.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, зертханалық және практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, критикалық ойлауды дамыту стратегиясы; компьютермен жұмыс; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертхана.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Дискретті математика

Пәннің коды: DM 2205

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Ділман Т.- ф.-м.ғ.к, доцент, Абуова А.Ө.- п.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Дискреттi математика жайында студенттерге кең көлемде мағлұмат беру. Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерiн нақтылай түсiндiру. Арнайы математикалық және теориялық программалау әдебиеттерiнiң терминологиялық сөздiктерiн өз бетiмен қалыптасуына жағдай жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: алгебра және геометрия, математикалық анализ

Курстың/пәннің мазмұны: Жиындар. Жиындар элементтерi. Жиындардың берiлуi. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиындарды салыстыру. Қатыстар. Реттелген жұптар. Жиындардың тiк көбейтiндiсi. Қатыстар композициясы. Қатыс дәрежесi. Қатыстар қасиеттерi. Бульдiк функциялар. Формулалар. Математикалық логика элементтерi. Пiкiр айту логикасы. Логикалық байланыстар. Шындық таблицалары. Пiкiр айту логикасының алфавитi. Формулалар. Формулалар тең күштiлiгi. Тепе-тең шын формулалар. Екiжақтылық заңы. Формулалардың қалыпты түрi. Конъюнктивтi қалыпты форма. Дизъюнктивтi қалыпты форма. Предикаттар теориясы. Негiзгi анықтамалары. Интерпретациясы. Жалпы мәндiлiгi. Предикаттар теориясының толықтылығы. Графтар теориясы. Негiзгi анықтамалары. Изоморфизм, гомеоморфизм. Графтардың матрицалық түрде берiлуi. Граф элементтерi. Маршруттар, тiзбектер, циклдар Төбелердiң арақашықтығы. Байланыстылық. Граф түрлерi. Травиальдi және толық графтар. Биграфтар. Бағытталған графтар және сеттер Ағыс анықтамасы. Форд теоремасы. Максимальдi ағысты табу алгоритмi. Орграфтағы байланыс. Төте жолдар. Доғалар ұзындығы. Флойд алгоритмi.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Э.Мендельсон, Введение математическую логику. Наука,1984

 2. П.С.Нефедов, Л.Осипова курс дискретной математики, М.,1998

 3. Ф.А.Новиков Дискретная математика для программистов, М.,2001

 4. Р.Уилсон Введение в теорию графов, М.,1977

 5. Г.М. Мутанов, Р.А. Акбердин Теория графов. «Рауанң Алматы, 1999г.

 6. Гаврильов Р.П., Сапоженко А.А. Сборник задач и упражнений по дискретной математике. Москва, Наука, 1992г.

 7. Евстигнеев В.А., Мельников М.С., Задачи и упражнения по теории графов и комбинаторике. Новосибирск, 1981г.

 8. Евстигнеев В.А. Применение теории графов в программировании. Наука, 1985г.

 9. Емеличев В.А., О.И. Мельников Лекции по теории графов. Наука, 1990г.

 10. В. Кук, Г. Бейз Компьютерная математика. Наука, 1990г.

 11. И.В. Романовский Дискретная математика, Невский диалект, 1999г.

 12. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Наука, 1986г.

 13. В.Н. Скачков Введение комбинаторные методы дискретной математики, Наука, 1992г.

 14. Р.Уилсон Введение в теорию графов, Мир, 1977г.

 15. Оре Ю. Теории графов. Наука, 1986г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық, практикалық сабақтар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, модульдік оқытудың технологиясы, дамыта оқыту әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

3-курс

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік жүйе сәулеті

Пәннің коды: KZhS 3210

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 6 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші оқытушы: Жалмұрзаева Ә. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: есептеуіш техникаларды жіктеу: бір қызметті ғана орындайтын арнайы құрылғылар; аз ғана қызмет орындай алатын құрылғылар; қазіргі кезде қолданылатын жалпы мақсаттағы құрылғылардың сәулетін, жұмыс тәсілдерін үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Информатика. Операциялық жүйелер

Каталог: docs
docs -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
docs -> Жылдар аралығында бюджеттік бағдарламалар бойынша атқарылған ғылыми жұмыстар
docs -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі №833 қаулысы «Ғылым туралы»
docs -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
docs -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді