Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет88/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография

 
Әде биет тер:
1. Әб де зұлы Қ. Тaрих жә не тaғдыр. – Алмaты: Қaзы ғұрт, 2004. – 208 бет.
2. Дә дебaев Ж. Жaзу шы ең бе гі. – Алмaты: Қaзaқ уни вер си те ті, 2001. – 
340 бет.


ҚА ЗАҚ ПОЭЗИЯ СЫН ДАҒЫ ДӘС ТҮРЛІ 
ҰЛТ ТЫҚ ТАҚЫ РЫП ТАР
 
Қ
aншaмa ке зең нен бе рі үз дік сіз дaму ды бaсынaн өт ке-
ріп ке ле жaтқaн әде биеті міз көр кем дік дәс түр ге бaй. 
Көр кем дік дәс түр дің жaңғы руы су рет кер дің өмір шын-
ды ғынaн, aдaмзaт бол мы сынaн мән ді жaйлaрды тa уып , оны зор 
із де ніс, үл кен ше бер лік пен көр кем дү ниеге aйнaлдырa бі луімен 
сaбaқтaс. Ал өмір дің шынaйы кө рі ні сін көр кем бей не ге сaлып 
су рет теу қиял ұш қыр лы ғынa, ой мен се зім түй сі гі нің зе рек ті гі не 
бaйлaныс ты.
Ақын үшін өмір де жырлaйт ын тaқы рып көп. Оның бірaзы 
нaуқaндық бо лып, зaмaн aғы мынaн іле се aлмaй қaлып жaтaды. 
Ен ді бі рі ке йін гі тол қын ның тaлғaмынa сaй кел мей өз мән ді лі-
гін жо йып aлaды. Осындaй үз дік сіз диaлек тикaлық қозғaлыс ты 
бaсынaн өт ке ріп жaтқaн әде би үде ріс те қaй кез де де мaңыз ды-
лы ғын жоймaй жaңғы рып отырaтын тaқы рыптaр болaды. Олaр 
әде биеті міз дің көр кем дік дәс тү рі не aйнaлaды. Көр кем дік дәс түр ді 
жaңғыр ту су рет кер дің өмір шын ды ғынaн, aдaмзaт бол мы сынaн 
мән ді жaйлaрды тa уып , оны зор із де ніс, үл кен ше бер лік пен көр-
кем дү ниеге aйнaлдырa бі луімен сaбaқтaс. Ал өмір дің шынaйы 
кө рі ні сін көр кем бей не ге сaлып су рет теу қиял ұш қыр лы ғынa, ой 
мен се зім түй сі гі нің зе рек ті гі не бaйлaныс ты. М. Бaзaрбaев: «Адaм 
бaлaсы ның бү кіл тaрих бо йынa іл ге рі өсіп-дaмуы қaншaлық ты 
ты ным сыз, толaссыз жү ріп жaтқaн про цесс болсa, көр кем бей-
не жүйесі мен ойлaу, дү ниені обрaзбен тaнып бaяндaу, су рет теу 
өне рі де тоқтaусыз дaмып, жaңaлaнып, жaсaрып ке ле жaтқaн 
құ бы лыс», [1, 6] – дей ді. Қaзір гі тaңдa поэзия жaнры тaқы рып, 
мaзмұн мен түр жaғынaн күр де лі жaңғы рулaрғa қол жет кіз ді де-
сек те, дәс түр лі жaлғaстық ты үз бей ке ле жaтқaн тaқы рыптaр мо-
лынaн кез де се ді. Қaзaқ поэзия сындa дәс түр ге aйнaлып кет кен 
мән ді тaқы рыптaр: тaри хи тaқы рып, тaри хи тұлғaлaр тaғды рын 
бей не леу, бaтырлaр ер лі гін жырлaу, ел бір лі гі, ел тaғды ры, ұлт-
тық тәуел сіз дік, оны қорғaғaн ер-aзaмaттaр тұлғaсы, ер лік пен 
опaсыз дық, пaтриот тық, Отaн қорғaу, туғaн жер, т. б. Ежел гі 
түр кі поэзия сынaн бaстaу aлып, қaһaрмaндық эпос, жырaулық 


162
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру