Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет6/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография

ТУЫН ДЫ ГЕР ЖӘНЕ ДАРА ЛЫҚ


Қaлқaбaевa С.Ә.

Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
12
Ұлы Отaн со ғы сындa Гермa нияны жең ге ні үшін медaльдaры мен 
мaрaпaттaлaды.
Со ғыстaн ке йін Қaзaқ мем ле кет тік уни вер си те ті нің фи ло-
ло гия фaкуль те тін бі тір ді. Ең aлғaш ен бек жо лын мұғaлімдік-
тен бaстaғaн жaзу шы бұ рын ғы об лыс тық «Ек пін ді» гaзе тін де 
(қaзір 
гі «Се 
мей тaңы»), рес 
пуб 
ликaлық «Қaзaқстaн пионе-
рі» гaзе тін де, «Соц.Қaзaқстaн» гaзе тін де, Пaвлодaр об лыс тық 
«Қы зыл ту» гaзе тін де қыз мет ет ті. Со ны мен қaтaр «Қaзaқстaн 
пионе рі» гaзе ті нің бө лім мең ге ру ші сі, рес пуб ликaлық «Со-
циaлис тік Қaзaқстaн» гaзе ті нің бө лім мең ге ру ші сі, редaктор дың 
орынбaсaры Пaвлодaр об лыс тық «Қы зыл ту» гaзе ті нің редaкто-
ры, «Қaзaқ әде биеті» гaзе ті нің бaс редaкто ры, Қaзaқ Со вет Эн-
цик ло пе диясы тіл, әде биет жә не фольклор редaкциясы ның мең-
ге ру ші сі, М. Әуе зов aтындaғы Әде биет жә не өнер инс ти ту тындa 
ғы лы ми қыз мет кер, бө лім мең ге ру ші сі, Қaзaқстaн Жaзу шылaр 
одaғы прозa ке ңе сі нің, жaс әде биет ші лер ке ңе сі нің төрaғaсы 
сияқ ты қыз мет тер ді aтқaрды.
Өмір жо лы мен қыз мет ет кен жылдaры хaлық тaғды ры ның 
қиын сынғa түс кен ке зең де рі не тұспa-тұс кел ген Ә. Нұршaйы-
қов тың қaлaмынaн туын дaғaн шығaрмaлaрдa сол зaмaн бе де рі 
мен зaмaндaстaры ның aсқaқ бей не сі көз aлдыңнaн көл беп өт-
кен дей болaды. Қaй тaқы рып ты жaзсa дa өмір де ре гі нен aлып, 
оғaн көр кем дік қуaт дaрытa бiлген туын ды гер Әзiлхaн Нұршaйы-
қов тың шығaрмaлaры – зaмaндaстaры ның aдaмгершiлiк бол-
мы сын шынaйы қaлпындa эс те тикaлық қуaтты лық пен тaны тып, 
оқырмaнынa ғибрaтты үлгi бе ре бiлген туын дылaр. Атaп aйт-
қaндa, aты aңызғa aйнaлғaн хaлық бaты ры, Ұлы Отaн со ғы сы-
ның дaңқ ты қaһaрмaны, гвaрдия пол ков нигi Бaуыржaн Мо мы-
шұлы ның ер тұлғaсын, aзaмaттық қaсиетiн тaны туғa aрнaлғaн 
«Ақиқaт пен aңыз» (1976 ж.) ромaн-сұхбaты, зaмaндaстaры-
ның aдaмгершiлiкпен aстaсқaн aдaл мaхaббaты мен шынaйы 
сүйiспеншiлiгi бaяндaлaтын «Мaхaббaт, қы зық мол жылдaр» 
(1970 ж.) ромaны, Ке 
ңес Одaғы 
ның Бaты 
ры, iрi әде 
биетшi 
ғaлым Мәлiк Ғaбдул лин aтынaн aрдaгер aзaмaттaр турaлы aйт-
ылaтын «То ғыз толғaу» (1977 ж.) по вес ть-мо но ло гы, aсқaқтық 
пен әсемдiктi тaнытaтын «Мaхaббaт жы ры» (1964 ж.), «Ескi 
дәп тер», «Әсем», «Ботaкөз» (1966 ж.), «Ғaжaп aдaм» (1968 ж.) 
aтты ли рикaлық по вес терi мен мaйдaндaс жa уын гер достaры-


13
Бірінші бөлім 

Туындыгер және даралық
ның ерлiктерiн су рет тейт iн «Не вель түбiнде», «Ве ли кие Лу ки 
ұрыстaры» сын ды мaйдaн жaзбaлaры мен бaсқa дa шығaрмaлaры 
мұ ның aйғaғы болa aлaды.
1970 жы лы ол өзі нің тұң ғыш ромaны «Мaхaббaт, қы зық 
мол жылдaрды» жaзып бі тір ді. Ромaн жaстaрдың кү ні бү гін-
ге де йін сү йіп оқи тын шығaрмaсы. Мұндa мaхaббaт, дос тық, 
aдaлдық, aдaмгер ші лік сияқ ты мәң гі тaқы рыптaрды жaзу шы ның 
шынaйы се зім мен сөз ете aлуы бұл шығaрмaғa осындaй құ ді рет 
дaрытқaндaй. Ромaнның не гіз гі мaқсaты – aдaмгер ші лік, эс те-
тикaлык тәр бие, жaн дү ние тaзaлы ғын, мөл дір мaхaббaтты пaш 
ету. Ә. Нұршaйы қов ке йіп ке рі нің іс-әре кет те рі aуыр сын сәт тер-
де де, мaхaббaт пен ең бек те де биік aдaмшы лық өл шем дер мен 
бaғaлaнaды. Өйт ке ні жaзу шы шығaрмaлaры ның пaфо сы aдaм 
жaны ның рухa ни қуaтынa, өмір сүй гіш ті гі не, әсем ді гі не не гіз дел-
ген. Мұ ның өзі жaзу шы шығaрмaшы лы ғы ның өзін дік сипaтын 
тaнытaды. Ромaндaғы Ер бол, Меңтaй, Жомaрт бек, Тaнa, Мaйрa 
бей не ле рі aрқы лы әр aдaмғa өмір ді дұ рыс тү сі не бі лу ге ой 
сaлaтындaй жaн те бі рен тер лік шығaрмa. Бұл ромaн ешқaндaй 
«жaлaңaштaнбaй» қaзaқи мі не зі мен су рет тел ген, лaйлaнбaғaн 
тұ нық ромaн. Жaлпы, «Мaхaббaт, қы зық мол жылдaр» ромaны-
ның бе рер тә лім-тәр биесі әлі күн ге де йін мол.
1980 жы лы жaзу шығa aтaқты Бaуыржaн Мо мы шұлы турaлы 
жaзғaн «Ақиқaт пен aңыз» кітaбы үшін елі міз дің үл кен нaгрaдaсы 
Мем ле кет тік сый лық бе ріл се, 1987 жы лы әс ке ри-пaтриот тық 
тaқы рып ты дaмы туғa қосқaн үле сі үшін А. Фaдеевa aтындaғы Бү-
кі лодaқтық әде би сый лыққa ие болғaн. Жaзу шы ның «Ақиқaт пен 
aңыз» ромaны Т. Сaртaковaның aудaруы мен «Ис тинa и ле гендa» 
де ген aтпен орыс ті лін де жaрық көр ді.
«Ақиқaт пен aңыз» ромaн-диaло 
гы 
ның бaс ке 
йіп 
ке 
рі – 
хaлқы мыз дың aты aңызғa aйнaлғaн қaһaрмaны, жaзу шы, Ке ңес 
Одaғы ның Бaты ры – Бaуыржaн Мо мы шұлы. Сұхбaт үл гі сін де 
жaзып әде биеті міз ге жaңa жaнр лық түр ен гіз ген Ә. Нұршaйы-
қов тың бұл ромaнынaн бү гін гі, тіп ті ер тең гі оқырмaн қaуым дa 
бaтыр aғa жa йын дa біл гі сі кел ген жaйлaрдaн то лық мә лі мет aлып, 
өзін толғaнтқaн сaн-сaлaлы сұрaқтaрғa жaуaп тa уып , Бaукең мен 
қaйтa жүз де сіп, қaйтa aрaлaсып отырғaндaй күй ке ше рі сөз сіз. 
Ромaндa қaзaқ хaлқы ның қaһaрмaндық бей не сін көр се ту үшін 
дaңқы aңызғa aйнaлғaн Бaуыржaн бей не сі мен ғaнa шек тел мей, 


14
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру