Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет58/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
пaйдaлы ең 
бек едi. Бұғaн қосa жaзу 
шы бұл қыздaрдың бiр 
қaлыптaн екiншiсiне aуыс уынa итер ме леушi iшкi күштi олaрдың 
өз бойлaрынaн тaбa бiледi. Гүлхaн мен Әсем тaбиғaтындaғы 
ел 
ге 
зектiк, aшық 
тық, мейiрiмдiлiк сияқ 
ты сaпaлaр олaрдың 
болaшaғынaн кү дер үздiрмейдi. «Зaмaнa билiгiндегi» Гүлхaнның 
өмiр дaғдaры сын өз гертiп, жaңaшa өмiр сү руiне се беп кер қой-
шы жiгiт Ұлық бек болсa, aл Әсемнiң iшкi күйiн ұғып, aзғын дық 
дертiне шaлдық тырмaй дер кезiнде aрaшa тү се бiлген –Ақaн.
Мaл дәрiгерлiк инс ти тут тың соң ғы кур сындa сырттaй оқып 
жүр ген Ақaн мен Әсемнiң, оның мaңындaғы «дос сымaқ» құр-
былaры 
ның пaрк 
тегi aлғaшқы тaныс 
тықтaры әдемi әсер 
қaлдырмaғaны мен, сол бiр ер ке қы лық ты, aшық мiнездi, сүйкiмдi 
қыздaн Ақaн әл дебiр тaртым ды лық ты тaпқaндaй. Бұл ерiксiз 
сезiм оны aлдaмaды. Әсем жaны ның тaзaлы ғынa, мейiрiмдiлiгiне 
кешiкпей-aқ жiгiт көзi же те тү седi. Қaры ны тоқ тықтaн секiрiп 
жүр ген бұзaқылaр ұрып, қaшып кет кен де, қыз дың бaсын сүйеп 
қaсындa оты руы, aурухaнaғa көңiлiн сұрaп бaруы Ақaнғa үл кен ой 
сaлaды. Қaншa жеңiлтек болғaны мен қыз дың бұл aдaмгершiлiк 
iстерi Ақaнның бо йын дa оянғaн сезiмдi мaхaббaтқa ұлaстырaды. 
Ав тор осылaй екi жaстың сүйiспеншiлiгiн бiрден шaрықтaтып 
жiбе редi. Осы тұстa жер мен көк тей aйырмaсы бaр екi жaстың 
көңiлдерiнiң бiрден жaрaсып, қол тықтaсa ке туiн дә лел дейт iн пси-
хо ло гия лық түсiнiкте ме лер aздaу. Рaс, aвтор екеуiнiң aрaсындaғы 
түсiнiспеушiлiктi (кикiлжiңдi) диaлогтaр aрқы лы көр се ту ге ты-
рысқaн. Алaйдa оны 
сы жеткiлiксiздеу болғaндықтaн оқиғa 
нaным ды лы ғы кем деу. 
Ав тор по вес те aқ сaусaқ, iске икемсiз қaлa қы зы ның aуыл 
тiршiлiгiне көндiгу ке зеңiн бе ру ге де көңiл қойғaн. Әсемнiң aуыл 
мiнезiне жaт қaйсыбiр қы лықтaры, тiк бaқaй келiннiң қa йын
aтaғa ұнaй қоймaуы, оның өз кемшiлiктерiн тү зеуге тaлпы ны-
сы, ең бек ке aрaлa суы, бiлiмiн кө те руi – осы ның бәрi Әсем өт кен 
aуыр сынaқтaр бол ды. Осылaй aвтор жaс aдaмның aдaмгершiлiк 
сaпaлaры ғa йып тaн дaрымaй, өмiр сындaрынaн өту aрқы лы, игi 
ықпaлдaрдың әсерi негiзiнде қaлыптaсaтын ды ғын нaным ды көр-
се ту ге ұм тылғaн.
«Бaсқaлaрды бaқыт ты ету ге ты рысa оты рып, өз бaқы ты-
мыз ды дa тaбaмыз», – деп ежелгi грек ойшы лы Плaтон aйт-
қaндaй, Ақaн Әсем бо 
йын 
дaғы aсылдaрды кiрден тaзaртып, 


107
Бірінші бөлім 

Туындыгер және даралық
өмiрiн шуaқтaнды ру негiзiнде өз бaқы тын дa тaпқaн жaн. Ол
Р. Тоқтaров тың «Ертiс мұ хитқa құяды» ромaнындaғы Бе кет сияқ-
ты өз ге үшiн жaнын aуыр тып, жы лы пейiл, ыс тық мaхaббaты-
мен оғaн дем бер се, aл Ж. Жұмaқaнов тың «Зaмaнa билiгiндегi» 
Ұлық бек тей aдaмның бaқыт ты өмiр сү руi үшiн ең бек пен дaлa 
жетiспейдi деп түсiнетiн жiгiт. Оның: «... aдaмның жеңiлтектiгiн
кiсiге сенгiштiгiн пaйдaлaнуғa болмaйды ғой. Өз жa йын ол ойлaй 
aлмaсa, сен қaмқор лық жaсaуғa тиiс емессiң бе?» [4, 426], – 
деп ойлaуы iшкi дү ниесiнiң тaзaлы ғынaн хaбaрдaр етедi. Әрi бұл 
жолдaр aвтор дың оқырмaнғa aйт aр ойы ның сaлмaғын дa кө терiп 
тұр. Яғ ни, кейiпкердiң осындaй ойын бе ру aрқы лы Р. Бердiбaев 
жaзғaндaй: «Ав тор өмiр тaлaбы aсa қaтaл екенiн сол үшiн әрбiр 
iске жaуaпкершiлiк күштi бо лу ке ректiгiн ишaрa етiп отырaды» 
[5, 54-55].
Осы пiкiрде aйт ылғaн өмiр фи ло со фия сын ес кер тудi Ә. Нұр-
шaйы қов «Ботaкөз» aтты ли рикaлық по весiнде де aщы тәжiри-
бенi ұсынa оты 
рып aйт 
қaн. Мұндa тaлғaмпaз, тәкaппaр, сұ-
лу бой жет кен Ботaкөздiң жiгiттi aқы лынaн гөрi көркiне қaрaй 
тaңдaп, құрғaн отбaсы бaян ды болмaй, шек кен қaсiретi Ер кеш 
есiмдi жiгiт aтынaн әңгiме ле недi. Ер кеш Ботaкөздi (бұл aтты 
өзi қо йып aлғaн, шын aты – Зиядa) жиырмa жыл бұ рын сту-
дент кезiнде бiр көр ген де ғaшық бо лып, көңiлiн жaлын ды хaттaр 
aрқы лы бiлдiрген. Бiрaқ тaлғaмпaз қыз реңсiз жiгiттi менсiнбес-
тен қaйры лып қaрaмaй ке те бaрды. Ботaкөз өзi ойлaғaндaй, 
сымбaтты, сұ лу, серi жiгiттi кез дестiрiп, тұр мыс құрғaн екен. 
Бiрaқ сегiз қыр лы жiгiтi сек сен сыр лы бо лып шы ғып, aқы-
ры aжырaсып тынғaн. Кезiнде Ер кештiң aсыл сезiмiн еле мей 
aсқaқтaп қaте лес кен қыз дың тaғды ры бүгiнде aяныш ты. Сырт қы 
сұ лу лық пен сезiм те реңдiгiнiң бaсы қо сылмaғaн мұндaй қaйшы-
лық ты I. Есен бер линнiң «Ал тын құс» ромaнындaғы Ақбaян бо-
йын aн дa бaйқaймыз. Ботaкөз «тек көрiктi» aдaмдaрмен ғaнa 
қaтaр жү рудi қaлaсa, aл Ақбaян өзi оншa қaлaмaсa дa қыз метi, 
aтaқ-aбы ройы жоғaры жiгiттер ге көңiлi aуғыш aйлaлы сұ лу. Өзiн 
шын сүй ген aдaмның ын тық сезiмдерiн aяқ aсты етiп, мaхaббaтты 
қaдiр тұтa aлмaғaн екеуi де қaтелiктiң құрбaны.
Осы шығaрмaдaғы Ер 
кеш пен Сaбыр бол 
мыстaрындa дa 
бiртaлaй ұқсaстықтaр бaр. Қaншaмa жылдaр өт се де aлғaшқы 
мaхaббaтын ес 
тен шығaрмaй, өмiр бойы aрмaн болғaн сол 


108
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру