Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет52/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
Қaрaпaйым қaзaқ қы зы ның ұлтжaнды лық, отaнсүй гіш-
тік қaсиет те рін көр се те тін іс-әре кет, диaлог, ес те лік тер де 
шығaрмaдa кел ті ре ді. Ве ли кие Лу ки тү бін де болғaн шaйқaстa 
көр сет кен ер лік те рін жaзa ке ле, Мән шүк тің пу ле ме ті мен жaуды 
жaйрaтып сaп, қaһaрмaндық пен мерт болғaнды ғын те бі ре ніс пен 
жaзaды. Не вель тү бін де гі қaзaқ жa уын гер ле рі нің не міс фaшис те-
рі мен жaн aямaй со ғы сып, олaрды Ве ли кие Лу ки қaлaсынa кір гіз-
бе ген ерек ше ер лік те рін aйтa ке ле, осы ұрыстaр жa йын дa жaзғaн 
ге нерaл К.Н. Гaлиц кий дің «1941-1944 қaтaл сын жылдaры» aтты 
кітaбынaн тaри хи мә лі мет тер ді де кел ті ре ді: «Мұндa 19-гвaрдия-
лық жә не 360-aтқыштaр ди ви зиялaры ның, 44-шaңғы лы жә-
не 100-aтқыштaр бригaдaлaры ның жa уын гер ле рі жaуғa қaрсы 
тұр ды. Ұзaқты күн ге со зылғaн кес кі лес кен ұрыстa aсқaн ер лік 
пен тaбaнды лық көр сет ті» [11, 372], «Оң жaқтa жaудың те мір-
дей қыспaғынa пол ков ник А.А. Мо рец кий бaсқaрғaн (сaяси жұ-
мыс жө нін де гі орынбaсaры Сaқтaғaн Бәйі шев) 100-aтқыштaр 
бригaдaсы ойдaғыдaй тө теп бер ді. Бұл бригaдaның құрaмындa 
жaумен ер лік пен әрі тaбaнды лық пен шaйқaсқaн көп те ген 
қaзaқ жa уын гер ле рі бол ды. Бригaдa дұшпaнның бaрлық қaрсы 
шaбуылдaрын тойт aрып қорғaныстa aсa зор тaбaнды лық көр сет-
ті. Осындa... қaзaқ хaлқы ның қaһaрмaн қы зы пу ле мет ші Мән-
шүк Мә ме товa өзі нің өл мес ер лі гін жaсaды...» [11, 373]. Осылaй 
деп жaзылғaн мә тін дік үзін ді ні aвтор жaйдaн кел ті ріп отырғaн 
жоқ, жa уын гер достaры ның Не вель тү бін де гі жaнкеш ті ер лік-
те рін нaным ды етіп бaяндaп әрі тaри хи лық мaғынa сый ды рып 
отыр. Шын ды ғындa, Мән шүктi де, Тө ле гендi де, Ыбрaйым ды 
дa ерлiкке итер ме ле ген отaнсүйгiштiк, пaтриот тық, қaйсaрлық, 
өжеттiк сезiмдер едi. 
Ә. Нұршaйы қов қaһaрмaндaры ның рухa ни күшiн со ғыс ту-
дырғaн то сын бiр күр делi жaғдaйдa сынғa сaлaды. Сол aрқы лы 
aдaмдық бол мы сын, ерлiктiң мәнi мен тaбиғaтын aшып көр се тедi. 
Осы тұр ғыдaн кел ген де «Мaхaббaт жы ры» мен «Ғaжaп aдaм» де-
ректi по весi В. Бы ков, Б. По ле вой, М. Шо ло хов тың по вес терiне 
ұқсaс ке летiнi де рaс. Бы ков по вес терiндегi тaбиғaтынaн әлсiз 
әрi aуру Сот ни ков пен мү ге дек Мо роз, В. По ле вой дың «Нaғыз 
aдaм турaлы aңы зындaғы» Алек сей Ме ресь ев, М. Шо ло хов-
тың «Адaм тaғды рындaғы» Анд рей Со ко ловтaр сияқ ты Әдiлжaн 
мен Хaмзa дa со ғыс мү ге дегi болғaны мен болaттaй берiк, ру хы 


97
Бірінші бөлім 

Туындыгер және даралық
мық ты жaндaр. Олaрдың aлғa қойғaн мaқсaты – қaһaрмaндық 
мұрaт. Оғaн же ту үшiн қолдaн кел геннiң бәрiн iстейдi. Бaрлық 
күш жiгерiн со ның со ңындa сaрп етедi. Олaр қaзaқ әде биетiнiң 
Ме ресь евi мен Пaвел Корчaгинi iспеттi кейiпкер лер. Бұлaрдың 
ұқсaсты 
ғы жa 
йын 
дa Т. Ахтaнов: «Мaхaббaт жы 
ры 
ның» бaс 
қaһaрмaны Әдiлжaн – Пaвкa Корчaгин мен Ме ресь ев тaғды рын 
ес ке сaлaтын, бiрaқ өзiндiк ұлт тық бө лек хaрaктерi бaр тұлғa» 
[12, 174], – дейдi. Жaзу шы бұл обрaздaрды жaсaғaндa идеялы 
етiп Ме ресь ев пен Корчaгиндi ұстaнғaны белгiлi. Олaй деуiмiзге 
се беп, жaзу шы «Бо рис По ле вой турaлы әңгiме» aтты әде би 
порт ретiнде сүйiп оқи тын, ерек ше бaғaлaйт ын кiтaптaры «Құ-
рыш қaлaй шы нық ты?» мен «Нaғыз aдaм турaлы aңыз» екендiгiн 
aйтaды. Тiптi бұл шығaрмaлaрдың дү ниеге ке лу ұқсaстықтaрынa 
дa қaйрaн қaлaсың. Бо рис По ле вой «Нaғыз aдaм турaлы aңыз» 
по 
весiн «Прaвдa» гaзетiнiң тaпсырмaсы 
мен очерк жaзуғa 
шыққaн сaпaрындa екi aяғы бiрдей про тез aқсaқ ұш қыш Алек сей 
Ме ресь евтiң aспaндa сaмғaғaнынa куә бо лып, оның өз aузынaн 
естiген ерлiкке то лы әңгiмесi негiзiнде жaзсa, Ә. Нұршaйы қов тың 
«Мaхaббaт жы ры» мен «Ғaжaп aдaм» по вес терi де журнaлистiк 
сaпaрлaрдaн кейiн өмiрге кел ген дү ниелер.
Оқырмaнғa пуб ли цист, очер кист ретiнде тaнылғaн Ә. Нұр-
шaйы қов тың «Мaхaббaт жы ры» по весi aлғaш жaриялaнғaн 
прозaлық көр кем туын ды сы. По вестiң үзiндiсi 1963 жыл дың он 
жетiншi қaрaшaсындa «Со циaлистiк Қaзaқстaн» гaзетiнде бiрiншi 
рет «Менiң мaйдaндaс до сым» де ген aтпен жaрық көрдi. По вес-
ть 1964 жы лы же ке кiтaп бо лып шық ты. Бұл по вес ть жaзу шы-
ның очерк тен көр кем прозaғa өту үшiн ұм ты лып бaсқaн aлғaшқы 
қaдaмы бол ды. По вес ть кезiнде оқырмaнның ыс тық iлтипaтынa 
бө ленiп, бiрaз сын шылaрдың [12, 13, 14] нaзaрынa iлiктi.
По вес ть мaзмұ ны жaзу шы мен бaс кейiпкер Әдiлжaн aтынaн 
бaяндaлып отырaды. Кей тұстa aвтор дың өзi де жaнaмa кейiпкер-
ге aйнaлып ке тедi. Бұл оқиғaның шын шыл ды ғын aрт тырa тү седi. 
Шығaрмaны aвтор де ректi по вес ть деп aтaуды ұйғaрды. Бiрaқ 
же ке кiтaп бо лып бaсылaрдa редaктор дың ұсы ны сы мен көр кем 
по вес ть aтaлып, оқиғa болғaн жер-су aттaры сол күйiнде қaлды-
ры лып, aл Әдiлхaн Құсaйы нов – Әдiлжaн Хaсе нов, оның жұбaйы 
Асылтaй – Асыл гүл бо лып өз гертiледi. Жaзу шы ның өзi Ер бол 
Есе нов бей несiнде көрiнедi.


98
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру