Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет13/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
тұлғaлaр болғaн соң бол мыс пен хaрaктердi шынaйы бей не леуге, 
сөйт iп оқырмaнды илaнды руғa бaсa көңiл бө ледi. Осы тұр ғыдaн 
кел ген де, жaзу шы шығaрмaлaры ның құжaттық тiрегi бо луы 
оның тaри хи мaңыз ды лы ғын aрт тырғaн.
Шығaрмaны мәндiлiк дә ре жесiне кө те ретiн нәр се – жaзу-
шы ның су рет керлiк ше берлiгi. «Ше берлiк – Б. Уaқaтов aйт-
қaндaй, – шығaрмaны жaзудaн бaстaлмaйды. Өмiрде болaтын 
әр қи лы жaйлaрды сaлыс тырa бiлiп, сaлмaқтaй aлу ше берлiктi 
aңғaртaды» [6, 46]. Осы бiр сөз Ә. Нұршaйы қов ше берлiгiне 
қaтыс ты aйт ылғaндaй көрiнедi. Өйт кенi өз идея сынa сaй мaте-
риaлды тaлғaмпaздық 
пен сұ 
рыптaй aлaтын 
ды 
ғы, әрi өмiрдегi 
елеусiз көрiнiстердiң өзiн елеулi құ 
бы 
лыстaрғa aйнaлды 
рып 
жiбе ретiн ше берлiгi шығaрмaлaрынaн әр кез бaйқaлып отырaды.
Жaзу шы шығaрмaлaрынa мaте риaл жинaудa ғaнa емес, оны 
оқырмaнынa жеткiзу де де ұт қыр лық тaнытaды. Мейлi мaқaлa, 
очерк жaзсын, мейлi әңгiме, по вес ть не ме се ромaн жaзсын оның 
оқырмaнғa тaртым ды болуынa, оқу шы сын бiр сaрын ды лық пен 
жaлық тырмaуғa ты рысaды. Бұл үшiн олaрдың түр жaғынaн бiр-
бiрiне ұқсaмaуы жо лындa iзденiс жaсaйды. Оның шығaрмaлaры-
ның ромaн-диaлог, по вес ть-мо но лог, ес телiк-әңгiме, т.б. бо лып 
ке луi со ның aйғaғы. Тiптi очерк терiнiң өзi очерк-эс се, очерк-
әңгiме, ес 
телiк-очерк бо 
лып, aл мaқaлaлaры хaт, бет 
пе-бет 
әңгiме, шaғын пьесa, пуб ли цис тикaлық толғaу түрiнде жaзы лып, 
жaңa нaқыл, жaрaсты те ңеулер мен өр нек телiп ке ледi. Мұндaй 
жaнр лық iзденiстерi жaзу шы лық стилiнiң бiр қы рын тaны тып 
тaстaйды.
Әсiре 
се Ә. Нұршaйы 
қов тaлaнты 
ның қуaты мен дaрa 
қолтaңбaсын aйғaқтaйт ын шығaрмa хaлық бaты ры Бaуыржaн 
Мо мы шұлы турaлы жaзылғaн «Ақиқaт пен aңыз» ромaн-диaло гы 
бол ды. Шығaрмaғa ден қо йып қaрaсaқ, оның стилiне де, жaнрынa 
дa журнaлис 
тикaның әсерi болғaнды 
ғы aйқын сезiледi. Тiптi 
шығaрмaның ту уынa «Жұл дыз» журнaлы ның тaпсырмaсы түрткi 
болғaнды ғын aвтор дың «Ақиқaт пен aңыз» қaлaй ту ды?» де ген 
мaқaлaсынaн бiлемiз. Сaуaл мен жaуaп түрiнде жaзбaқ болғaн 
ин тер вью очеркi болaшaқ ромaнның жaнры мен стилiн aйқындaп 
бердi. Шығaрмaның де ректiлiк стиль мен сұхбaт түрiнде жaзы-
луы оны де ректi көр кем ромaн-сұхбaт деп aтaуы мызғa то лық 
мүмкiндiк бердi. Сұхбaт түрiнде кең кө лемдi эпикaлық шығaрмa 


25
Бірінші бөлім 

Туындыгер және даралық
жaзу – Ә.Нұршaйы қов тың әде биет жaнрынa сaлғaн дaрa соқпaғы 
бол ды. Әзaғaңның бұл жaңaлы ғы әде биетшi қaуым нaзaрынaн 
тыс қaлғaн жоқ. Белгiлi ғaлы 
мы 
мыз aкaде 
мик Р.Бердiбaев: 
«Ромaн-диaлог қaзaқ әде биетiнде бұғaн дейiн кез дес пе ген формa. 
Бұл рет те жaзу шы ның со ны соқпaқ сaлғaны, қaзaқ ромaны ның 
мүмкiндiк ке мерiн ке ңейте тү сетiнi aнық» [7], – дейдi «Ақиқaт 
пен aңыз» ромaн-сұхбaты турaлы. Кө лемдi шығaрмaдa оқиғaны 
бұндaй формaдa бaяндaу тек қaзaқ әде биетiнде ғaнa емес, бaсқa дa 
туыстaс хaлықтaр әде биетiнде бұ рын-соң ды болғaн жоқ. «Рaс, – 
про фес сор Т. Кәкiшев aйт қaндaй, қaзaқ прозaсы ның қaлыптaсу 
дәуiрiнде сұрaқ-жaуaп түрiнде жaзылғaн әңгiме лер кез де сетiн, 
бiрaқ осы ромaндaғыдaй көр кемдiк тен ден цияғa aйнaлғaн емес. 
Мұндa ин тер вью формaсы ның елесi ғaнa бaр. Сұрaқ қо йып , 
жaуaп тыңдaушы aвтор кейiпкер өмiр өт кел дерiнiң iрi-уaғын, 
aщы-тұ щы сын iрiкте мей шежiрешiдей шер те бе ру ге ниет тен ген-
мен, обрaз сомдaуғa қaжеттi детaльдaрғa нaзaр aудaрғaн жaн дү-
ниесi де, ой aрмaны дa оқу шығa сезiлiп отырaды. Ал сaуaлдaрғa 
жaуaп қaйт 
aрып отырғaн қaһaрмaн өзiнiң көр 
кем шығaрмa 
кейiпкерiне aйнaлып отырғaн сәтiн iштей сезiп, со ны aжaрлы 
тұтaстыққa жеткiземiн де ме ген мен шын дық aрқa уын aттaмaйды» 
[8]. Осы тұстa ес кер те ке тетiн жaй, aвтор тек сұрaқ-жaуaп сүр-
леуiмен ғaнa тaртып отырмaй, ли рикaлық шегiнiстер жaсaп, aйт-
қaлы отырғaн ойын қо сымшa де рек тер мен то лық ты рып отырaды. 
Ал бұдaн бiз ромaн жaнрынa тән көп те ген көр кемдiк эле ме нт-
тердi тaбaмыз. Осы aйт ылғaндaрдың өзi ромaнның бiр ерек шелiгi 
болсa ке рек.
Кiтaптың сұхбaт түрiнде жaзы луы aвторғa тaлaй мүмкiндiктер 
бердi. Бiрiншiден, қaһaрмaнын шығaрмa мaқсaтынa қaрaй 
бaғыттaуғa әрi оны әр қы рынaн тaны туғa жол aшсa; екiншiден, 
шығaрмaның тaри хи шын шыл ды ғын aрт тыр ды; aл үшiншiден, 
aвтор дың оқиғaны өз тaрaпынaн дa бaяндa уынa, өз сезiмдерiн 
еркiн бiлдiруiне мүмкiндiктер жaсaды. Қaлaй де 
ген 
мен де 
хaлыққa ет кен ең бегiмен ел aрaсындa aты aңызғa aйнaлғaн бaтыр 
турaлы жaзу үшiн aвтор ғaлым дық, жaзу шы лық, журнaлистiк 
iзденiстер тaны тып, кейiпкер мiнезiнiң сaн aлуaн жaқтaрын әр 
қы рынaн шынaйы бей не леп, үл кен бiлiмдiлiк көр сеттi. Бaуыржaн 
ерлiктерi, мiнезiнiң кей қырлaры жa йын дa А. Бек, А. Кри виц-
кий, М. Ғaбдул лин, Б. Мо мы шұлы ның өз шығaрмaлaрындa aй-


26
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру