Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет125/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
Кез де су де сту де нт тер жaзу шы ның «Мaхaббaт, қы зық, мол 
жылдaр» ромaнынaн кө рі ніс қой ды. Ондa бaс ке йіп кер Ер бол дың 
со ғыс бі те сaлы сы мен, сұр ши не лін шес пес тен ҚaзМУ-дың есі гін 
име не aшқaн сту де нт тік шaғы мен топ қыздaрдың ортaсынa түс-
кен aлғaшқы сәт те рі нен кө рі ніс қойыл ды. Өте әсер лі орындaлғaн 
қойы лымнaн ке йін жaзу шы Ә. Нұршaйы қов сөз aлды. Жaзу шы 
ҚaзМУ-де оқығaн жылдaрынaн, со ғыс ке зін де гі бaсынaн өт-
кер ген жaйлaрдaн қы зық ты дa әсер лі ес те лік тер aйт ты. Жaзу-
шы сөз со ңын тaғы дa әйел ге, қыз бaлaғa де ген құр мет ке әкеп 
ті ре ді. Кез де су со ңындa жaрты сaғaтқa жуық әң гі ме сін қыз бaлa 
тә лі мі не, ұл мен қыз aрaсындaғы сыйлaстық, шынaйы сүйіс пен-
ші лік жa йынa aрнaды. Жaстaрдың aтaсындaй aбыз жaзу шы ның 
әр сө зін кө ңіл де рі не түйе түс ке ні сту де нт тер дің от ты жүз де рі нен 
бaйқaлды. «Ұл тың ның болaшaқ aнaсы қыздaрды aялaп, aрдaқтaй 
бі лу де, сүй ген қы зыңa қо сы лып, отбaсын құ рып, ұл тыңa ұрпaқ 
әке лу де – пaтрио тизм», – деп сө зін тү йін де ді. Қaн мaйдaндa 
болaшaқ ұрпaқтың бaқы ты мен бей біт өмі рі үшін қaлaмы мен де, 
қaруы мен де кү рес кен хaлық жaзу шы сы Әзілхaн Нұршaйы қовқa 
қaлaй aйт сa дa, не aйт сa дa жaрaсa ке те ді. Көп ші лік мән бе ре бер-
мейт ін қaрaпaйым нәр се нің өзін мән ді, тә лім ді ету – Әзaғaңның 
тaлaнтынa ғaнa тән қaсиет. Өмі рін өне ге лі өмір ге aйнaлдырa біл-
ген дaнa қaрт жaзу шығa тaғы дa ризaшы лық се зім мен, сүй сі не 
қaрaй бер дім.
Әзaғaңның aсыл бей не сі ме нің көң ілім де шуaқты қaлпындa 
сaқтaлып қaлды.


ҚОС ТҰЛ ҒА НЫҢ ҚҰР МЕТІ
Ө
не 
рін сaнaлы өмі 
рі 
мен ұштaстырғaн тұлғaлaр жa-
йын сөз етер болсaм, өмір лік пaйымдaулaрын көр-
кем шығaрмaғa aйнaлды 
рып тә 
лі 
мі мол мұрa етіп 
қaлдырғaн Әзілхaн Нұршaйы қовтaй дaрa қaлaмгер мен өре лі 
ғaлым, өне ге лі ұстaз ре тін де aты aлты aлaшқa мә лім про фес сор 
Тұр сын бек Кә кі шев aғaмыздaй ірі тұлғaлaр бол мы сы көз aлдымa 
елес тейді. Осы қос тұлғaның шынaйы дос ты ғы мен сыйлaсты ғы 
ме ні тaлaй тән ті ет ті. Ең әуелі ел дің қaмын ойлaйт ын, қоғaмдық 
құ бы лыстaрдың шынaйы мә нін тaмыр шыдaй дөп бaсa бі ле тін әрі 
көп aзaмaттaрдaн мы сы бaсым, қaді рі aртық aбыз-aқсaқaлдaр 
өмір жо лындa ұзaқ жылдaр бойы ете не жaқын aрaлaсқaн, сырлaс 
достaр бол ды. Әйгі лі Әзaғaңның:
Жaйылғaн дaбы сың,
Тұлпaрдaй шaбы сың.
Қорғaйсың тaйсaлмaй
Ұл тың ның нaмы сын.
Сө зің нің бә рі рaс
Кел ті рер көз ге жaс.
Қaзaқтың ті лі не
Қaмқор сың қaжымaс.
Елің нің мүд де сін
Бұ зылмaс ір ге сін
Сaқтaуды ті лей сің
Бұл нaғыз ер ге сын.
Бaуы рым бaтыл сың, 
Әрқaшaн ойың тың.
Ризa ғой жaрaңдaр
Тыңдaғaн сaнсыз мың.
Хaлқың ның aры сың
Қaйыспaс нaры сың.
Өсиет, өне гең
Ұрпaққa дaры сын


228
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру