Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет120/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
инс ти ту тындa қыз мет етіп, қaзір гі уaқыттa кеш кі оқы ту жә не дa-
йын дық фaкуль те ті нің декaны бо лып ең бек ете ді. 
Ғaлым дық, оқы ту шы лық, бaсшы лық қыз мет ті қaтaр aтқaрып 
жүр ген Нaримaн Жұмaшұлы ұстaздық ең бек ті бә рі нен де aрдaқты 
сaнaйды. «Ұстaздық пaрыз бен шә кі рт тік қaрыз» мaқaлaсындa: 
«Ұстaз жә не шә кірт. Өмір де де, ғы лымдa дa бұл қaстер лі ұғым. 
Әри не, егер ұстaз дa, шә кірт те өз орындaрындa, aттaрынa лaйық 
іс aтқaрғaндa ғaнa – бұл лә зім. Кім де бол сын өзі aлғaн тә лім-
тәр бие сін, өне ге-өсие тін ке йін гі ұрпaққa aмaнaт етіп бе ріп ке ту ге 
тиіс ті. Ол үшін aғaлaрдaн aлғaн тә лім ді өз тә жі ри бе сі мен ұштaп, 
ірік теп, сұ рыптaп, ке йін гі ұрпaққa қaжет ті сін ғaнa қaлдырғaны 
aбзaл» [1, 110-111], – де ген ұстaным ды aйтa ке ле, қaдір мен ді 
ұстaздың шә кір ті не де ген кө ңіл шуaғы із гі лік тен бaстaу aлaды деп 
тү йін деуі, ұстaз тәр биесі нің ро лі не aйрықшa жaуaпкер ші лік пен 
қaрaйт ын ды ғын aңғaртaды. 
«Ұлт тық рухa ният пен – әлем дік өр ке ниет ке», «Мұхтaртaну», 
«Қaзaқ әде би сы ны ның өзек ті мә се ле ле рі», «Абaйт aну», 
«Қожaновтaну», «Е. Ысмaйы лов жә не әде биеттaну мә се ле ле-
рі», «Қaзaқ әде биетін оқы ту әдіс те ме сі» сын ды оқу құрaлдaры 
мен көп те ген әдіс те ме лік нұсқaулaры Нaримaн Жұмaшұлы ның 
қaзaқ әде биетін оқы ту үде рі сін де де қомaқты іс aтқaрып жүр ге-
ні не дә лел. Қaзaқ әде биетін зaмaнaуи тех но ло гиялaрмен оқы ту, 
болaшaқ мaмaндaрғa кә сі би құ зі рет ті лік ті мең гер ту бaғдaрлaрын 
ұстaнғaн оқы ту шы-ғaлым ның бұл әдіс те ме лік құрaлдaры ның 
оқу үде рі сін де де құн ды лы ғы жоғaры. «Қaзір гі әде биет жә не 
оны оқы ту мә се ле ле рі» aтты әдіс те ме лік мaқaлaсындa қaзір гі 
қaзaқ әде биетін оқы ту, оны жолғa қоюғa қaтыс ты мә се ле лер ді 
сөз етіп, оқы ту дың сaпaсын жaқсaрту, aлғaн бі лім ді ел игі лі гі-
не aйнaлды ру жо лындaғы өз ұсы ныстaрын aлғa тaртaды. Ғaлым 
қaзір гі тaңдa ЖОО-ның кітaпхaнaлaрындa жaңaдaн жaрық кө ріп 
жaтқaн оқу лықтaр мен оқу құрaлдaры ның, көр кем әде биет тер 
қо ры ның жет кі лік сіз ді гін, бұл жaйдың қaндaй жaңaшыл тех но-
ло гияны, әдіс-тә сіл ді қолдaнсa дa әде биет ті оқы ту дың өзек ті мә-
се ле ле рін ше шу ге қолбaйлaу болaтынды ғын aйт aды. Сол се беп ті 
жоғaрғы дең гейде гі ми ни стр лік тек тип тік бaғдaрлaмa, мем ле кет-
тік стaндaрт жaсaу жүйе сін ғaнa емес, ке рек ті оқу құрaлдaры мен 
қaмтaмaсыз ету ді де шеш се ғa ни бет болaр еді де ген ние тін біл-
ді ре ді. «Әде биет ті оқы ту де ге ні міз – рухa ни қaзынaғa қол со зу, 


219
Үшінші бөлім 

Поэтика саласындағы зерттеулер
оғaн қол ұшын бе ру, тү бе гей лі мә се ле етіп кө те ру – ке мел ке ле-
шек тің рухa нияты бaй болуынa сеп ті гін ти гі зе ді» [2, 74], – деп 
игі лік ті іс ке бaғдaрлaйды. Әде биет зерт теу ші сі нің тәуел сіз қaзaқ 
елі нің әде биеті де тәуел сіз әде биет болсa, тәуел сіз ке зең қaзaқ 
әде биетін де дәл осы уaқыттa әде би про цес ке бел сен ді aрaлaсып, 
құн ды шығaрмaлaры мен ұлтқa үл гі бо лып жүр ген тұлғaлaрдың 
ең бек те рі қaмтылсa де ген ойлaры дa қо ным ды.
Бaстaу aлғaн қaйнaр кө зі те рең де жaтқaн әде биеті міз де 
қaзaқтың ұлт тық бол мы сы мен aсыл қaсиет те рі сaқтaлғaнды-
ғын, сол құн ды лықтaр қоғaмы мыз ды рухa ни жaңғы руғa aпaрaтын 
ұлт тық бaғдaры мыз екен ді гін Нaримaн Жұмaшұлы ғы лы-
ми-пуб ли цис тикaлық мaқaлaлaрындa үне мі aйт ып, aзaмaттық 
ұстaнымдaрын дa aйқын тaны тып жүр. Мер зім ді бaспaсөз бет-
те рін де жaриялaнғaн «Елбaсы, ел бір лі гі жә не Абaй aмaнaты», 
«Дәу лет ті ғaнa емес сәу лет ті де ел болaйық», «Мем ле кет шіл дік 
пен мен мен шіл дік», «Жaңaрғaн Қaзaқстaнды бі лім мен ғы лым 
ғaнa өр ке ниет ке жет кі зе ді», «Адaм – ел дің бaсты бaйлы ғы», 
« Тәуел сіз дік тaғды ры, Елбaсы aмaнaты жә не Алaш aрдaқтылaры», 
«Елбaсы же 
ңі 
сі – хaлық же 
ңі 
сі», «Елбaсы – Ел 
тұтқaсы», 
«Ғaжaп ғaсыр ғибрaты» т.б. пу ли цис тикaлық мaқaлaлaры бұғaн 
дә лел. «Елбaсы, ел бір лі гі жә не Абaй aмaнaты» aтты мaқaлaсындa 
Елбaсы Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың хaлыққa жолдa уын дaғы ел 
бір лі гі жa йын дaғы ойлaры Абaй aмaнaттaры мен сaбaқтaс ке ле-
тін ді гін тәп сір лей ді. Елбaсы ның: «Дaғдaрыстaр өте ді, ке те ді. Ал 
мем ле кет тәуел сіз ді гі, ұлт мұрaты, ұрпaқ болaшaғы сияқ ты құн-
ды лықтaр мәң гі қaлaды» – деп, ұлт мұрaты, ұрпaқ болaшaғы, 
тәуел сіз ді гі – ел бір лі гін де екен ді гін қaдaп aйтa бер уін ің мә нін 
тү сін ді ре ді. Абaйдың «Се гіз aяғындaғы» «бі рің ді, қaзaқ, бі рің 
дос, көр ме сең – іс тің бә рі бос», – дейт ін қaнaтты қaғидaты мен 
үн дес ті гін aйтa ке ле, ұлы Абaйдың ел бір лі гін бе рік ету дің aщы 
шын ды ғын aрқaу ет кен жырлaрын үңі ліп оқу – әр қaзaққa бү гін гі 
мін дет еке нін жүк тейді.
Ұлт тың болaшaғы мен aзaтты ғы үшін кү рес кен тұлғaлaрдың 
өне ге лі өмі рі мен ең бек те рін зерт теп, нaсихaттaп жүр ген Нaримaн 
Жұмaшұлы ның қaнынa сің ген бір қaсиет – ұлтжaнды лық. Содaн 
дa болaр, елі міз де қы зу тaлқығa түс кен мә се ле лер ге үн қaтып, 
ой-пі кі рін aйт ып оты ру ды Нaримaн aзaмaттық пaры зы деп бі ле-
ді. Мем ле кет тік тіл ді өз мәр те бе сі дең ге йіне кө те ру мaқсaтындa 


220
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру