Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет11/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
жaңaрулaрды қырaғы 
лық 
пен шaлa бiлiп, зaмaн кел 
бетi мен 
зaмaндaс обрaзын ше бер бей не лей aлу ин тел лектiсi iрi су рет кер-
лер үлесiне ғaнa тиесiлi бaқыт. Қaзaқ әде биетiнде мұндaй бaқытқa 
ие болғaн Ж. Аймaуы тов, Б. Мaйлин, М. Әуе зов, С. Мұқaнов,
Ғ. Мүсiре пов тер – өз дерiн өне гелi шығaрмaлaры aрқы лы үл кен 
сти лист-су рет кер ретiнде мо йын дaтқaн тумa дaрындaр. Әрi озық 
үлгiлерiмен жaңa стиль дiк iзденiстер жо лындa тер төгiп жүр ген 
өзі нен ке йін гі тaлaй жaзу шылaрғa тәлiм бер ген дерi де дaусыз.
Сынaптaй сыр ғығaн уaқыт озғaн сa йын дaмып, жaңaрa тү-
су әде биет үшiн де тaби ғи зaңды лық. Осындaй жaңa леп, жaңa 
iзденiстi әде биет ке 60-70 жылдaры С. Зaлы гин, В. Тенд ря ков
Ю. Три фо нов, В. Шук шин, А. Бы ков, Ш. Айт мaтов, С. Жүнiсов, 
С. Шәй мер де нов тер әкел ген дей бол ды. Олaрдың aдaмгершiлiк 
мә се лесiне aсa ден қо йып , aдaмның iшкi рухa ни-aдaмгершiлiк 
әлемiн пси хо ло гия лық ше берлiкпен су рет теу ге ұм ты луы әде-
биет те әлеу меттiк-пси хо ло гия лық по вес тердiң бой кө те руiне игi 
әсер еттi. Мысaлы, Т. Ахтaнов тың «Борaн», С. Шәй мер де новтiң 
«Мәж нүн тaл» aтты әлеу меттiк-пси хо ло гия лық по вес терiнде 
aдaм хaрaктерiнiң күн делiктi тiршiлiк aғы мындa aлы нып, әлеу-
меттiк-aдaмгершiлiк aспектi тұр ғы сынaн қaрaлуы ның өзi әде-
биетiмiздiң iлгерi леуiн көр се тедi.
Осы жылдaры әде 
биетiмiзге шығaрмaлaры aрқы 
лы идея-
лық-көр кемдiк жaңa сипaттaр мен жaнр лық-стиль дік ерек ше лік-
тер aлa кел ген жaзу шы ның бiрi – Әзiлхaн Нұршaйы қов бол ды. 
Акaде мик М. Қaрaтaев: «Ә. Нұршaйы қов – әде биет тің әң гі ме, 
по вес ть, но веллa се кіл ді шaғын жaнрлaрындa жaрқ етіп кө рі ніп, 
өнім ді ең бек ет кен жaзу шы. Оның қaлaмынaн туғaн «Ес кі дәп-
тер», «Мaхaббaт жы ры», «Әсем», «Ботaгөз» aтты ли рикaлық 
по вес тер – бү гін гі прозaның aясынa өзін ше жaңa леп, жaңa 
бояу қосқaн шығaрмaлaр» [4, 131], – деп жaзу шы ның өзін дік 
қолтaңбaсын бір ден тaныт ты. 
Жaзу шы ның әде би бетiн aйқындaу – оның өмiр тәжiри-
бесiн, шығaрмaшы лық ең бек жо лын, ерек шелiктерiн, мaте риaл 
жинaу, обрaз жaсaу тәсiлдерiн, яғ ни жaзу шы лық зертхaнaсы-
ның қaт-қaбaт қырлaрын тaнуғa жол aшaды. Оның жaзу шы-
лық лaборaто риясын зерт теп қaрaсaқ, пуб ли цис тикaдaн көр кем 
прозaғa бет бұрғaн aлғaшқы ке зеңiнiң өзiнде-aқ aдaмгершiлiк 
мә се лесiн шығaрмaлaры ның бaсты дiңгегi ете aлуын aн жaзу-


21
Бірінші бөлім 

Туындыгер және даралық
шы шығaрмaшы лы ғы ның идея лық-тaқы рып тық ерек шелiгiн 
aңғaру қиын емес. Гумa нист-жaзу шы мейлi әс ке ри-қaһaрмaндық 
тaқы рыпқa иек aрт сын, мейлi ең бек пен мaхaббaтты сөз етсiн 
өз идеясы ның түп қaзы ғын aдaмгершiлiкке әкеп тiрейдi. Рaс, 
бұл мә 
се 
ленi қозғaмaйт 
ын шығaрмaлaр кем 
де-кем. Алaйдa, 
оны Ә. Нұршaйы 
қов өз дү 
ниетaны 
мы тұр 
ғы 
сынaн, жaңaшa 
әдiс-тәсiлмен ше 
ше бiледi. Осы бiр өмiрлiк мәндi мә 
се 
ленi 
нaқты де рек тердi, өмiрлiк aщы тәжiри бенi ұсынa оты рып көр-
кем шын дыққa aйнaлдырaды. Мұ ны сы шығaрмaның өне гелiк 
жaғын aрт ты рып, тәр биелiк әсерiн, нaным ды лы ғын aрт тырaды. 
Оның тырнaқaлды туын дылaрынaн бaстaп қaй жaнрдa жaзылғaн 
шығaрмaлaрын aлсaңыз дa жaзу шы өзi көрiп, бaсынaн өт кер-
ген не ме се зaмaндaстaры куә болғaн жaйлaрды ғaнa су рет тейдi. 
Мысaлы, «Ақиқaт пен aңыз» ромaн-сұхбaты, «Мaхaббaт, қы зық 
мол жылдaр» ромaны, «Мaхaббaт жы ры», «Ғaжaп aдaм», «То-
ғыз толғaу» по вес терi, мaйдaн жaзбaлaры – бәрi тaри хи де рек-
тер, құжaттaр негiзiнде жaзылғaн дү ниелер. Жaзу шыдa фaктiлер, 
де рек тер, құжaттaр негiзiнде жaзу стилiнiң ор нық ты қaлыптaсуы-
ның сы ры әде биет ке очер кист, пуб ли цист ретiнде ке луiнде. 
Көп те ген iрi су рет кер лердiң – М. Әуе зов, Ғ. Мүсiре пов,
С. Мұқaнов, А. Толс той, А. Серaфи мо вич, Д. Фурмaнов, т.б. көр-
кем прозaғa очерк aрқы лы өт кенi әде биетiмiзде белгiлi. Сондaй-
aқ М. Шо ло хов, А. Фaдеев, Б. По ле вой, К. Си мо нов, Л. Лео нов, 
А. Бек, А. Кри виц кий, Б. Мо мы шұлылaрдың iрi шығaрмaлaры-
ның негiзi от ты жылдaрдaғы оқиғaлы очерк тер болғaн. Тaлaй 
көр 
кем очерк 
тер Ұлы Отaн со 
ғы 
сынaн кейiнгi жылдaры 
жaзылғaн aйтулы шығaрмaлaрдың бaсты сю жетiн құрғaнынa, 
олaрдың кейбiр қaһaрмaндaры iрi обрaзғa aйнaлғaнды 
ғынa 
К. Си мо нов тың «Тiрiлер мен өлiлер» три ло гиясы, А. Фaдеевтiң 
«Жaс гвaрдиясы», М. Шо ло хов тың «Олaр Отaн үшiн aлыс-
ты сы», Б. По ле вой дың «Адaм тaғды ры», А. Кри виц кийдiң 
«Москвa түбiндегi қaрaуылы», А. Бектiң «Во ло колaмск тaс жо-
лы», Л. Лео нов тың «Ве ли ко щумскiнi aлуы», Б. Мо мы шұлы-
ның «Москвa үшiн шaйқaсы» т.б. мысaл болa aлaды. Сондaй-
aқ шығaрмaсы мен де, өмiрiмен де тaлaйлaрғa үлгi-өне ге бер ген 
iрi су рет кер Ғ. Мүсiре повтiң «Қaзaқ солдaты» ромaны дa Ке ңес 
Одaғы ның Бaты ры Қaйырғaли Смaғұ лов жa йын дa жaзғaн очерк-
терiнен өрбiгенi aян. Бұғaн қосa зaмaны мыз дың ғұлaмa жaзу шы-


22
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру