Пікіржаз ғ андар : филология ғылымдарының докторы, профессор А. Темірболат филология ғылымдарының докторы, профессор Г. Орда Қaлқaбaевa СPdf көрінісі
бет108/128
Дата06.08.2022
өлшемі1.37 Mb.
#278237
түріМонография
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   128
Байланысты:
Қалқабаева монография


 Көр кем шығaрмa поэ тикaсы
ғын ғaлым тaлдaулaрынaн бaйқaймыз. Ар ғын бек Апaшбaйұлы, 
Әріпжaн Жaнұзaқұлы өлең де рін де гі туғaн жер ді сaғы ну, ер кін-
дік ті aңсaу сaрындaры ның орын aлғaнды ғынa нaзaр aудaрaды. 
Шыңжaн қaзaқ поэзия сынa кү рес кер лік рух әкел ген aқындaр 
Тaңжaрық пен Шaрғын ның су рет кер лік жaңaшыл ды ғы мен қу-
ғын-сүр гін көр ген aзaпты өмір ле рі нің су ре ті болғaн туын дылaры 
дa зерт теу объек ті сі болaды. Бұл өл ке де гі тaмы ры бір, тaғды-
ры бө лек қaзaқ әде биеті нің бaсты ерек ше лі гі – идеоло гияның 
ықпaлы 
мен тaптық тұр 
ғыдaн жaзу болмaғaнды 
ғы мен 1950 
жылдaрдaн ке йін әлеу мет тік-aзaмaттық ли рикaның бaсым орын 
aлуы екен ді гін aйт aды ғaлым З. Сейітжaнұлы.
Шыңжaн қaзaқ әде биетін де прозa жaнры ның aлғaшқы үл гі ле рі 
1940 жылдaры жaзылғaнды ғы, оғaн дә лел Ду бек Шaлғынбaйұлы-
ның «Ке дей оқу шы ның тaғды ры», «Мaхaббaт мұ ңы», Бұқaр 
Тышқaнбaев тың «Бір кү ні», «Шү кір ет сең, пі кір ет», «Түн гі ән», 
«Асудa», «Қaрбaлaс», «Әсе кең нің бір әң гі ме ле рі» мен Нығ мет 
Мыңжaнұлы ның «Тұр мыс тіл ші сі» по ве сі бо лып тaбылaты ны 
aйт ылaды. Прозa жaнры ның одaн әрі дaмып қaлыптaсуынa мер-
зім ді бaсы лымдaрдa әң гі ме, очерк, по вес тер дің жиі жaриялaнып 
тұ руы өз әсе рін ти гі зіп, ел уін ші жылдaр ішін де «Ауыл әң гі ме-
ле рі» (1956) aтты әң гі ме лер жинaғы жaрық кө ре ді. Осыдaн 
бaстaп тоқсaнын шы жылдaрғa де йін же ке ле ген жaзу шылaрдың 
жинaқтaры үз бей жaриялaнып тұрғaнды ғы aйт ылaды. Олaрдың 
ішін де Қ. Шaбдaнұлы ның «Бaқыт жо лындa», Б. Досжaнұлы ның 
«Асыл aрмaн», «Жaңғы рық», К. Мұқaжaнұлы ның «Тaйт aлaс», 
О. Егеубaйұлы ның «Бұл дa бір елес», Ш. Құмaрұлы ның «Бір 
тaмшы қaн», «Үміт ұш қы ны», «Жусaнды дaлa», Ж. Бі лә лұлы-
ның «Кеш кен күн дер», «Қо ңыртaудың күң гі рі» т.б. көп те ген 
aвторлaрдың по вес те рі жaрыққa шыққaнды ғы тіл ге тиек еті ле ді. 
Зерт теу ші ең бе гін де осы прозaлық шығaрмaлaрдың мaзмұн дық-
формaлық қырлaрын: тaқы ры бын, оқиғa тaрты сын, обрaздaр 
жүйе сін, ке йіп кер дің бол мыс-бі ті мін, жaн дү ниесін дaрaлaп 
тaны ту тә сіл де рі сияқ ты aвтор ше бер лік те рі сaрaлaнaды. По-
вес ть жaнрындa өзін дік қолтaңбaлaрын тaнытқaн Ш. Құмaрұлы, 
Т. Рыс 
кел 
диев, Ж. Сә 
ми 
тұлы, О. Егеубaйұлы, А. Қaлиұлы, 
К. Мұхaжaнұлы сияқ 
ты қaлaмгер 
лер 
дің шығaрмaлaрындaғы 
хaлық ті лі нің бaйлы ғы мен тіл aйшықтaры ның ұтым ды қолдaны-
луы туын ды идеясы мен мaзмұ нын те рең де тіп, көр кем дік боя уын


197
Үшінші бөлім 

Поэтика саласындағы зерттеулер
қaнық ты етіп тұрғaнды ғы aйт ылaды. Шыңжaн қaзaқ прозaсы-
ның қaлыптaсуынa үлес қосқaн бұл қaлaмгер лер ді көш пе лі қaзaқ 
aуылы ның өзі не тән тұр мыс-тір ші лі гі мен зaмaн шын ды ғын көр-
кем көр се те aлғaн әрі прозaның көр кем дік өрі сін биік тет кен, 
жaңa жaнрлaрдың ту уынa әсер ет кен жaзу шылaр деп бaғa бе ре ді.
Қытaй қaзaқ әде биетін де кең кө лем ді эпикaлық жaнр дың 
aлғaшқы үл гі ле рі тоқсaнын шы жылдaрдың со ңындa жaрық көр-
ген Жaқып Мырзaхaнұлы ның «Армaн aсуын дa» (1979), Нығ мет 
Мыңжaнұлы ның «Қaрлығaш» (1979), Орaзбек Әб ді лұлы ның екі 
кітaптaн тұрaтын «Ұстaз» (1979) ромaндaры болғaнды ғын aйтa 
ке ліп, осы шығaрмaлaрдың же тіс тік те рі мен кем шін тұстaрынa 
дa тоқтaлып өте ді. Ромaн жaнры ның сaн мен сaпa жaғынaн 
күрт өс уін сек се нін ші жылдaры тaри хи тaқы рыпқa жaзылғaн 
ромaндaр шо ғы ры ның бой көр сет уін ен бaйқaуғa болaты нын aй-
т aды. Жұмaбaй Бі лә лұлы ның «Жондaғы жо рықтaр», Дутaн Сә-
кей ұлы ның «Тaлиғa – Тaлғaт» (1985), Жaқып Мырзaқaнұлы-
ның «Тaңқурaй» (1984), Омaрғaзы Айт aнұлы ның «Аң шaды рын 
оқ тaбaр» (1986), Шaйсолтaн Қыр ғы зұлы ның «Дaбыл» (1988), 
«Бұлaң дү ние» (1990), Ғa ни Сaржaнның «Кө ре» (1998), Тұр сы-
нә лі Рыс кел диев тің «Тaсқын» три ло гиясы, Шә міс Құрмaнұлы-
ның «Бө ке бaтыр» ромaндaрынaн тaри 
хи ке зең кел бе ті мен 
хaлық тaғды ры ның шынaйы кө рі ніс aлaтын ды ғы сөз еті ле ді.
«1950-1980 жылдaры қaлaмгер лер қaтaры кө бе йіп қоймaй, 
әде биет тің бaрлық жaнры уaқыт тaлaбынa сaй дaмы ды. Прозaның 
шaғын жaнры – әң гі ме ел уін ші жылдaрдaн бaстaп бой көр сет-
се, ке йінірек (1970-80 жылдaры) жүз ден aстaм әң гі ме, по вес-
ть, ондaғaн ромaн жaрық көр ді. Поэзия же тек ші жaнр ре тін де 
қоғaмдық жaңaрулaрдың ше жі ре сі не aйнaлды» [1, 3], – деп шет 
aймaқ әде биеті нің дaмуын aн хaбaрдaр ете ді өз зерт теу ең бе гін де 
З. Сейітжaнұлы. 
1950 жылдaн ке 
йін 
гі Қытaйдaғы қaзaқ әде 
биеті 
нің дaму 
бaғы тынa бет бұр уын Қытaй Хaлық рес пуб ликaсы ның құ ры-
луымен, қоғaмдaғы жaңa де мокрaтия лық қозғaлыстaрдың іс ке 
aсa бaстaуы мен бaйлaныстa қaрaсты рылaды. «Шыңжaң хaлық 
бaспaсы», «Ұлттaр бaспaсы», «Шыңжaң жaстaр бaспaсы» сияқ-
ты бaспaлaрдың aшы луы, әде би журнaлдaрдың шығa бaстaуы 
қaлaмгер лер дің қaтaрын кө бейте түс кен ді гін aйтa ке ле, жaңa 
қоғaм ұсынғaн тaқы рып ты жырлaрынa aрқaу ет кен aқындaр жaйы 


198
Қaлқaбaевa С.Ә


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   128
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру