ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «саяси психологиясы»


Андреев А.Л. Политическая психология. – М., 2002бет4/5
Дата10.09.2017
өлшемі262.5 Kb.
#19963
1   2   3   4   5
Андреев А.Л. Политическая психология. – М., 2002

 • Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология политической рекламы. – Калуга, 2002

 • Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии. – М., 2002

 • Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. – М., 2002

 • Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология – М., 2002


  Қосымша әдебиет

  1. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «паблик рилейшнз». – СПб, 2003

  2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология – М., 1996

  3. Зазыкин В.Г., Белоусова И.Э. Психологические характеристики эффективного политического имиджа. – М., 1999

  4. Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. ЮрИнфоР-Пресс, 2003

  5. Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. – М., 2002

  6. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М., 2000

  7. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения – М., 2001

  8. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб, 2002

  9. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеринбург, 2001

  10. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. – СПб, 2002

  11. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. – М., 2002

  12. Политическая психология / под общ. ред. А.А.Деркача, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева. - М., 2000

  13. Политическая психология / под общ. ред. А.А.Деркача, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева - М., 2001

  14. Политическая реклама. – М., Никколо, 1999

  15. Политическое консультирование - М., Никколо, 1999

  16. Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации общества. – СПб, 2002

  17. Психология и психоанализ власти / ред.-сост. Д.Я.Райгородский. Самара, 2001

  18. Тенитилов С.В. Этика политического психолога: учебное пособие для студентов. – М., 2002

  19. Хевеши М.А. Толпа. Массы. Политика - М., 2001

  20. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. – М., 2002

  21. Шестопал Е.Б. Политическая психология – М., 2002

  22. Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПб, 1992


  Ф. 4-70


  КУРСТЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ
  Дәріс 1. Саясат психологиялық феномен ретінде

  Саяси психология психологиялық ғылымдардың негізгі бір саласы ретінде. Саяси психологияның пәні мен міндеттері. Саясаттың психологиялық аспектілері, факторлары мен құрауыштары саяси психологияның пәні ретінде.

  Саясатты түсінудегі негізгі тұрғылар. Саясат психология үшін зерттеу объектісі ретінде. Саясаттың психологиялық репрезентациясы проблемасы. Саясаттың мемлекеттік институттар жүйесі ретінде. Билік тармақтарын бөлу принципі. Заң, атқару және сот билігі. Баспасөз ақпарат құралы төртінші билік ретінде.

  Саяси ұйымдар, партиялар, қоғамдық бірлестіктер саяси жүйегің маңызды бөлігі ретінде. Саяси жетекші (көшбасшы) саяси топтың символы (рәмізі) ретінде.

  Дәріс 2. Саясаттың негізгі психологиялық детерминанттары

  Саясат процесс ретінде. Саяси процестердің түрлері. Саяси процесттердің құбылмалығы. Саясат ойын ережесі бар жүйе ретінде. Саяси ойын жүйесінің детерминациясы – құқық, дәстүр, мінез-құлық ережелері.

  Саясат құндылықтар жүйесі ретінде. Саяси доктрина саяси құндылықтардың қайшылықсыз, жүйелі жиынтығы.

  Саясат іс-әрекет жүйесі ретінде. «Саяси адам» типінің психологиялық ерекшеліктері. Адам саясат құраушы ретінде.


  Дәріс 3. Саяси процестердегі психологиялық феномендер

  «Саяси феномен» ұғымы. Ұлтшылдықтың психологиялық феномені. Саяси психологиядағы автоитаризм проблемасы. Зорлық-зомбылық пен агрессияның психологиялық проблемасы.

  Биосаясат – адамның саясаттағы қасиеттерін зерттейтін саяси психологиясының саласы ретінде – альтруизм, зорлық-зомбылық, агрессия, қорғаныш механизмдері және т.б.

  Вайленсоология – адамның агрессивтілігі, оның саяси көрінунің психолгиялық табиғатын зерттейтін ғылым ретінде. Саяси конформизм ұғымы. Серіктестердің бірі-бірін қабылдауы психологиялық феномен ретінде.

  Дәріс 4. Батыс саяси психологияның бастауы

  Саяси психологияның әр түрлі саяси жүйелердегі даму ерекшеліктері. Батыс саяси психологиясының қалыптасуы. Аристотель, Платон, Макиавелли, Руссо, Гоббс, Смит, Гегель және т.б. қосқан үлесі.

  ХІХ ғ. жаңа саяси-психологиялық зерттеулердің қалыптасуы. Бұқара халықтың жаңа саяси құбылыс ретінде бөлініп шығуы. Г.Лебонның бұқаралық қозғалыстар психологиясын зерттеудегі еңбектерінің маңызы. Психоаналитикалық зерттеулер шеңберіндегі саяси психологияның дамуы.

  АҚШ-тағы «мінез-құлықтық қозғалыстардың» дамуы. Халықаралық саяси психологтар Қоғамының құрылуы және «Саяси психоолгия» журналының жарық көруі. Германия, Франция, Голландия, Испания, Латын Америкасы, Африка және т.б. елдердегі саяси-психологиялық зерттеулерді жүргізу. АҚШ, Латын Америкасы, Европа елдеріндегі саяси психологияның қазіргі жай-жоспары.


  Дәріс 5. Ресей мен Қазақстандағы саяси психологияның дамуы

  Н.Михайловский, В.М.Бехтерев зерттеулеріндегі бұқара психологиясы детерминанты. Орыс саяси санасы ерекшеліктері туралы П.Милюков, П.Сорокин, П.Ковалевский, Г.Чулковтың зерттеулері. Ресейлік саяси психология тархындағы психоанализдің мәнісі. Марксизмнің саяси психологияға әсері. ХХ ғ. 60-ж. саяси-психологиялық мәселелердің дамуы. Кеңестік саяси ғылымдар ассоциациясының құрылуы. Ресей саяси психологтарының ассоциациясының құрылуы. Түркі ғұламаларының саяси-психологиялық ой-пікірлері (Әл-Фараби, Ж.Балассғұн, М. Қашғари).

  Саяси психологияның жеке элементтерінің қаза ақын-жыраулары ой толғауларында көрініс табуы (Асан-Қайғы, Шалкиіз, Махамбет және т.б.). Мемлекеттің саяси құрылысы жайлы қазақ хандары мен билердің көзқарастары (Есім хан, Қасым хан, Тәуке хан, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Абылай хан және т.б.).

  ХХ ғасырдағы қазақ саяси қайраткерлерінің шығармаларындағы саяси психология проблемалары (Ә.Бөекйханов, М. Шоқай, М.Дулатов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев және т.б.). Қазіргі Қазақстандағы саяси психологияның дербес ғылыми пән ретінде дамуы.

  Дәріс 6. Саяси психологияның келешегі

  Саяси психология пәні жайындағы пікірталас. Саяси психологияның пәнаралығы проблемасы. Саяси психологияның психологиялық және политологиялық түп тамыры.

  Саяси психологияның категориялық аппаратының дамуына философия мен социологияның қосқан үлесі. Саяси психология дамуындағы психологиялық категориялардың мәнісі.

  Саяси-психологиялық зерттеулердің негізгі әдістері – статистикалық мәліметтерді талдау, саулнама, интервью, топ фокусы әдісі, сарапшылар бағалауы әдісі, тест, анкета. Саяси психологияда проективтік әдістемелерді, психобиографиялық әдістерді, контент-анализ, семантикалық кеңістікті құрастыру әдістерін қолдану.


  Дәріс 7. Саясаттағы тұлға мәселесі

  Саясаттағы тұлға және оның психологиялық проблемалары. Саяси іс-әрекеттегі тұлға проблемасын түсіндірудің дәстүрлері. Тарихтағы тұлға рөлі туралы пікірталас.

  Саяси әлеуметтену: тұлғаның қалыптасуы. Жалпы әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық және дара-психологиялық деңгейлердегі саяси әлеуметтенудің механизмдері. Саяси сана мен саяси ойлапудың гензисы (Ж.Пиаже, Дж.Адельсон). саяси әлеуметтенудің негізгі жүйелері. Саяси белсенділіктің психологиялық негіздері. Саяси белсенділіктің психологиялық концепциялары (А.Маслоу, К.Бэй, Дж.Кнутсон). саяси немесе саясатқа қатысу: азамат ұстанымы. Саяси қатысу немесе қатыспаудың негізгі мотивтері.

  Тұлғаның саяси ролі ұғымының негізгі детерминанты. Саясат пен тұлға арасындағы өзара қатынастың үлгісі. Тұлға белсенді саяси іс-әрекет субъектісі. Саяси психология шеңберіндегі «мінез-құлықтық революция».

  Саясаттағы тұлғаның психологиялық зерттеудегі негізгі бағыттар (сапалы, агрегативтік, типологиялық). Саяси процестердегі тұлғалық фактордық мәнділік факторы (Ф.Гринстайн).

  Дәріс 8. Билік психологиясы

  Саяси психология шеңберіндегі билік феноменін зерттеу. Биліктің оның негізгі түрлерінің психолгиялық детерминанты. Биліктің субъективтік аспектісі. Биліктің легитимділігі (заңдылғы) ұғымы. Билік заңдылығының эмпирикалық көрсеткіштері. Легитмділіктің үш түрі (М.Вебер). Саяси билікті заңдастырудың негізгі факторлары.

  Сайлау билік институттарды қалыптастырудың тәсілі ретінде. Биліктің құдайлылық тегі жайлы түсінік билікті заңдастырудың тәсілі ретінде. Биліктің ұлттық рәміздермен (символдармен) ассоциациясы. Биліктің заңдылығы психоолгиялық көзқарас тұрғысынан.

  Биліктің суверенитеті (егеменділігі), оның негізгі типтері мен функциялары. Биліктің легитимділігі мен суверенитеті, олардың өзгеріске ұшырауы.
  Дәріс 9. Лидерлік (көшбасшылық) психологиясы

  Лидерлік проблемасы қазіргі саяси психологияның негізгі проблемаларының бірі ретінде. Саяси көшбасшылық құрылымындағы лидерлік ұғымы. Саяси лидерлерді ұсыну тәсідері. Көшбасшылық (лидерлік) және басшылық (Б.Д.Парыгин). Саяси көшбасшылықтың негізгі теориялары.

  Лидерліктің тұлғалық-жайыттық теориялары (Э.Хартли, Г.Герд, К.Шатл және т.б.).

  Өзара әрекеттестікті күту теориясы (Дж.Хоманс, Дж. Хемфилл, Ф.Филер және т.б.). Лидерліктің операциялық үлгісін жасау. Лидерліктің стилі. Лидерлік процестің құрылымы детерминациясы лидерліктің мотивациялық теориясы шеңберінде (С. Митчел, С.Эванс және т.б.).

  Айырбас теориясы және трансактілік талдау (Э.Берн, Г.Саймон, Г.Келли және т.б.). Атрибутивтік тоериялары.

  Саяси лидерліктің кешенді феномені психология аясында. Саяси элита психологиясы, әртүрлі концепциялардағы элита түсініг (В.Парето, Г.Моска, Х.Ортега-и-Гассет, А.Этциони, Т.Дай, А.Тойнби, Дж. Хигли және т.б.).


  Дәріс 10. Диктатура психологиясы

  Саяси психология шеңберіндегі диктатура ұғымы және оның түрлері. Толитарлық диктатура. Толитаризм құбылысы. Диктатураны эмоциялық таңдау диктаторлық режимнің тұрақтылғының психологиялық механизмі ретінде.

  Диктатураға қатысты психологиялық реакциялар. Адамның толитарлық мемлекетке қатысты реакциясының негізгі нұсқаулары.

  Қарсылық, наразылық көрсету, көтеріліс адамның тоталитарлық мемлекетке қатысты реакциясы ретінде. Қарсыласпау адамның тоталитарлық мемлекетке реакциясы ретінде. Дүниені қабылдаудағы бұрмалаушылықты жасау.


  Дәріс 11. Зорлық-зомбылық психологиясы.

  Зорлық-зомбылықтың психологиялық мәнісі. Саяси зорлық-зомбылықтың феномені, оның негізгі типтері мен функциялары. Зорлық-зомбылықтың негізгі факторлары. Геноцид саяси зорлық-зомбылық түрі ретінде.

  Саяси зорлық-зомбылықтың негізгі түрлері. Құрылымданған және құрылмыдалмаған зорлық-зомбылық.

  Зорлық-зомбылықтың ұжымдық құрылымдануы. Зорлық-зомбылықтың ұжымдық құрылымдану институты. Деиндивидуализация зорлық-зомбылықтың ұжымдық құрылымдануының әдеуметтік-саяси феномені ретінде.

  Ұжымдық құрылымданбаған зорлық-зомбылық. Идеологияның ұжымдық құрылымданбаған зорлық-зомбылықтың дамуындағы ролі.

  Дара құрылымдалған зорлық-зомбылық. Дара құрылымдалған зорлық-зомбылықтың механизмдері.

  Дара құрылымдалмаған зорлық-зомбылық және олардың негізгі көріністері.
  Дәріс 12. Еркіндік психологиясы

  Еркіндіктің психологиялық детерминанты. Еркіндіктің негізіг заңдылықтары. Еркіндік белгілері. Белсенділік пен плюрализм еркіндіктің негізгі парадигмалары ретінде.

  Субъект белнсенділігінің психологиялық факторы. Сарасананың (өзіндік сана) ерекшелігі субъект белсенділігінің маңызды факторы ретінде. Сарасананың көрінісінің негізгі параметрлері – деиндивидуализация, топтық мүшеліктің, айқын еместігі, деперсонализация, тәуелділікті сезінуі. Қалаудан бас тарту және әдеп жүйесінің қатаңдығы субъект белсенділігін анықтайтын психологиялық фактор. Сан алуандылықтың (плюралистіктің) психологиялық факторлары.
  Дәріс 13. Саяси сана динамикасы

  Саяси сана ұғымы. Саяси сананың психологиялық детерминанты. Саяси жүйе мен саяси сананы анықтау.

  Толитарлық сана мен тоталитарлық жүйе ұғымдары. Тоталитарлық сананың парадоксалдығы. Тоталитарлық саяси жүйенің негізгі қайшылықтары.

  Авторитарлық жүйе. Биліктен бұқаралық оқшаулану авторитарлық сананың феномені ретінде. Тәуелсіздік пен кәсіби біліктілік авторитарлық сананың саяси мұраты ретінде.

  Посавторитарлық қоғам. Қоғамдық сұхбаттың психологиялық феномені.

  Демократиялық қоғам. Билікке деген қатынастың эволюциясы.


  Дәріс 14. Саяси мінез-құлық психологиясы

  «Саяси мінез-құлық» ұғымы. Саяси мінез-құлықтың психологиялық теориялары. Саяси мінез-құлық феноменіне бихевиоризм идеясының әсері. Саяси мінез-құлықты зерттеудегі жайттық тұрғыдан келу. Саяси айырбас теориясы. Кикілжің теориясы шеңберіндегі саяси мінез-құлық. Плюрализм теориясының негізгі идеялары.

  Саяси мінез-құлықтың психологиялық үлгісі. Іс-әрекет тұрғысы шеңберіндегі саяси мінез-құлық (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия).

  Саяси мінез-құлық құрылымындағы инстинктер. Агрессия, фрустрация, ынтымақтастық ұғымдары. Саяси мінез-құлық құрылымындағы дағдылар, әдістер, тәсілдер, әдеттер мен таптаурындар саяси мінез-құлықтың көріну формасы ретінде. Ақылға сыйымды әрекет, идеология және саяси мінез-құлық.


  Дәріс 15. Саяси мәдениет

  «Саяси мәдениет» ұғымы. Саяси мәдениеттің негізгі психоолгиялық үлгісі. Бесбөлікті «Саясаттағы тұлғаны зерттеуге арналған карта» (М.Б.Смит). Макроәлеуметтік және саяси жүйенің саяси мінез-құлық мәдениетіне әсері.

  Қажеттілік саяси мәдениет факторы ретінде. А.Маслоудың қажеттіліктерді психологиялық топтастыруы. Саяси мәдениеттің қалыптасуындағы мотивтердің ролі.

  Билікті иелену мотиві. Адамдар мен жағдайларды басқару, қадағалау мотивтері. Табысқа жету, сәтсіздіктен қашу моитивтері. Аффилиация мотивтері. Аффилиацияға деген қажеттілік.


  Дәріс 16. Топтық динамика және саяси процестер.

  Саяси психологиядағы топ ұғымы. Саясаттағы шағын топтардың қалыптасу кезеңдері, олардың дамудың әртүрлі деңгейлері мен сатыларындағы негізгі сипаттамалары. Саяси әрекеттестік жағдайындағы топтық қысым, ұйымшылдық және интоптық фаворизм.

  Топ және лидер. Топтар – «лидер командасы». Тарихтағы «командалардың» негізгі нұсқалары. «Лидер парадоксы» және оның нұсқалары. Топаралық қатынастардың саяси психологиясы.
  Дәріс 17. Ұлттық менталитет және саясат.

  Этностық топтар мен қозғалыстардың саяси-психоолгиялық ерекшеліктері. Ұлтық мінез мәселесі және ұлттық сара сананың қалыптасуы. Этнонигилизм мен этнофобияның психологиялық алғы шарттары. Қазіргі әлемдегі ұлттық-этникалық мәселелердің шиеленісуі. Жаһандану феномені. Ұлттық және ұлтаралық қақтығыстар және оларды реттеу жолдары.


  Дәріс 18. Саясаттағы бұқара психологиясы

  Динамикалық саяси процестердегі бұқара психологиясының жетекші ролі. Бұқараның үлкен және шағын топтардан айырмашылығы. Бұқара және бұқаралық сана. Г.Тард, Г.Лебон, Х. Ортеги-и-Гассет, З.Фрейд, Т.Адорно және т.б. еңбектеріндегі «көпшілік (бұқаралық) адам» психологиясы. Стихиялық топтар типтері және олардың бір-бірінен айырмашылықтары (тобыр, бұқара, публика). Қоғамдық пікір оларды қалыптастырушы бір фактор ретінде. Бұқараға, публикаға әсер ету технологиясы.

  Бұқаралық саяси көңіл-күй психологиясы. Бұқаралық саяси көңіл-күй тууының механизмдері. Бұқаралық саяси көңіл-күй түрлері («конструктивтік», «деструктивтік», белсенді және енжар).

  Бұқаралық көңіл-күйге әсер ету мүмкіндіктері. Бұқаралық саяси көңіл-күйдің дамуын болжау проблемалары. Бұқаралық электоралдық мінез-құлық психологиясы.


  Дәріс 19. Саяси психологияның қолданбалы проблемалары

  Психологтың саясат саласындағы практикалық жұмыстары мен қолданбалы зерттеулері. Психологтың саясаткерлермен жұмыс істеу барысында кездесетін қиыншылықтары. Психологтың саясат саласындағы жұмыстарының негізгі бағыттары: шешім қабылдау мен әзірлеуге қатысу, қоғамдық пікірдің динамикасын жүйелі талдау, саяси қайраткерлерге консультация беру, әртүрлі келіссөздерді психоолгиялық қамтамасыз ету, қарсыластарының психологиялық портреттерін жасау. Саясипсихологияның қолданбалы мүмкіндіктерінің кеңдігі мен сан алуандылығы.  ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ
  Практикалық сабақ 1. Қазіргі саяси психологияның теориялық-әдістемелік мәселелері

  1. Саяси психологияның пәні мен міндеттері.

  2. Саясат психологияның зерттеу объектісі.

  3. Саясаттың мемлекеттік институттар жүйесі ретінде. Билік тармақтарын бөлу принципі. Заң, атқару және сот билігі.

  4. Баспасөз ақпарат құралы төртінші билік ретінде.

  5. Саяси ұйымдар, партиялар, қоғамдық бірлестіктер саяси жүйегің маңызды бөлігі ретінде.

  6. Саяси жетекші (көшбасшы) саяси топтың символы (рәмізі) ретінде.

  Практикалық сабақ 2. Саяси жүйе осы заманғы психологиялық мәселе ретінде.  1. Саясат психологиялық феномен ретінде

  2. Саясат процесс ретінде

  3. Саясат құндылықтар жүйесі ретінде

  4. Саясат іс-әрекет жүйесі ретінде

  Практикалық сабақ 3. Қазіргі саяси психологиядағы саяси феномен ұғымы

  1. «Саяси феномен» ұғымы

  2. Биосаясат саяси психологияның саласы ретінде

  3. Вайленсология саяси психологияның саласы ретінде

  4. Серіктестердің бір-бірін қабылдауының психологиялық механизмдері

  Практикалық сабақ 4. Ресей және шетелдік саяси психологияның пайда болу және даму тарихы  1. Батыс саяси психологияның қалыптасуы

  2. Орта ғасырлық Европада саяси көзқарастың дамуы

  3. ХІХ ғ. Жаңа саяси-психологиялық зерттеулердің қалыптасуы

  4. Психоаналитикалық зерттеулер шеңберіндегі саяси психологияның дамуы

  5. ХХ ғ. басында Кеңес саяси психологиялық мәселелердің дамуы

  6. АҚШ-тағы «мінез-құлықтық қозғалыстардың» дамуы

  7. Европа елдеріндегі саяси психологияның қазіргі жайы

  Практикалық сабақ 5. Егеменді және тәуелсіз Қазақстандағы саяси психологияның негізгі мәселелері  1. Түрік ғұмалаларының саяси-психологиялық ой-пікірлері

  2. Қазақ ақын-жырауларының толғауларындағы саяси психологиялық мәселелер

  3. ХХ ғ. қазақ саяси қайраткерлерінің шығармаларындағы саяси психологиялық мәселелер

  4. Қазіргі Қазақстанда саяси психологияның дамып, қалыптасуы

  Практикалық сабақ 6. Саяси психологияның категориялық аппараты және саяси-психологиялық зерттеулердің негізгі әдістері  1. Саяси психологияның категориялық аппаратының дамуы

  2. Саяси психология дамуындағы психологиялық категориялардың мәнісі.

  3. Саяси-психологиялық зерттеулердің негізгі әдістері

  Практикалық сабақ 7. Тұлғаның саясаттағы психологиялық мәселелері  1. Саясаттағы тұлға және оның психологиялық проблемалары.

  2. Саяси әлеуметтену: тұлғаның қалыптасуы.

  3. Жалпы әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық және дара-психологиялық деңгейлердегі саяси әлеуметтенудің механизмдері.

  4. Саяси сана мен саяси ойлаудың гензисы (Ж.Пиаже, Дж.Адельсон).

  5. Саяси белсенділік. Саяси белсенділіктің психологиялық концепциялары (А.Маслоу, К.Бэй, Дж.Кнутсон).

  6. Саяси немесе саясатқа қатысу: азамат ұстанымы. Саяси қатысу немесе қатыспаудың негізгі мотивтері.

  7. Саяси психология шеңберіндегі «мінез-құлықтық революция».

  8. Саясаттағы тұлғаның психологиялық зерттеудегі негізгі бағыттар (сапалы, агрегативтік, типологиялық).

  Практикалық сабақ 8. Қазіргі саяси психологияның шеңберіндегі биліктің психологиялық детерминанты.  1. Билік саяси-психологиялық феномен ретінде.

  2. Биліктің әлеуметтік-саяси және саяси-психологиялық сипаттамалары.

  3. Биліктің суверенитеті

  4. Биліктің легитимділігі мен суверенитеті, олардың өзгеріске ұшырауы

  Практикалық сабақ 9. Саяси психология құрылымындағы лидерлік (көшбасшылық) мәселесі.  1. Саяси психологияда лидер феномені.

  2. Саяси лидердіктің мотивациясы.

  3. Саяси лидерліктің іс-әрекет ерекшеліктері және «Мен-концепциясы»

  4. Көшбасшылық (лидерлік) және басшылық (Б.Д.Парыгин).

  5. Саяси көшбасшылықтың негізгі теориялары.

  6. Саяси элита психологиясы, әртүрлі концепциялардағы элита түсінігі.

  Практикалық сабақ 10. Диктатура психологиясы мәселесі  1. Диктатура ұғымы және оның түрлері.

  2. Толитарлық диктатура. Толитаризм құбылысы.

  3. Диктатураға қатысты психологиялық реакциялар.

  4. Адамның толитарлық мемлекетке қатысты реакциясының негізгі нұсқаулары.

  5. Қарсылық, наразылық көрсету, көтеріліс адамның тоталитарлық мемлекетке қатысты реакциясы ретінде.

  6. Қарсыласпау адамның тоталитарлық мемлекетке реакциясы ретінде. Дүниені қабылдаудағы бұрмалаушылықты жасау.

  Практикалық сабақ 11. Зорлық-зомбылық психологиясы мәселесі  1. Саяси зорлаудың әлеуметтік-саяси табиғаты және психологиялық сипаттамасы.

  2. Саяси зорлаудың типологиясы және формалары

  3. Терроризм саяси зорлауды көрсетудің шеткі форма ретінде.

  Практикалық сабақ 12. Еркіндіктің психологиялық детерминантының негізгі мәселелері  1. Еркіндіктің психологиялық детерминанты

  2. Субьект белсенділігінің психологиялық факторы

  3. Сарасананың көрінісінің негізгі параметрлері – деиндивидуализация, топтық мүшеліктің, айқын еместігі, деперсонализация, тәуелділікті сезінуі.

  4. Қалаудан бас тарту және әдеп жүйесінің қатаңдығы

  5. Сан алуандылықтың (плюралистіктің) психологиялық факторлары.

  Практикалық сабақ 13. Саяси сана психологиясы  1. Саяси сана туралы түсінік

  2. Саяси сананың құрылымы және түрлері

  3. Саяси сана, топтық саяси сана және санасыз

  4. Қоғамдық санаға халықаралық коммуникация құралдарының және интернеттің әсері.

  Практикалық сабақ 14. Саяси мінез-құлық психологиясы  1. Саяси мінез-құлық ұғымы

  2. Саяси мінез-құлықтың психологиялық психоолгиялық үлгісі

  3. Саяси мінез-құлықтың құрылымы

  4. Агрессия, фрустрация және ынтымақтастық ұғымдары

  Практикалық сабақ 15. Саяси мәдениет психологиясы.  1. Саяси сананың психологиялық детерминанты

  2. Саяси мінез-құлықтың психологиялық үлгісі

  3. Саяси мәдениет

  4. Қажеттілік саяси мәдениет факторы ретінде

  СӨЖ МАЗМҰНЫ
  СӨЖ түрі

  Есеп беру формасы

  Бақылау түрі

  Сағат көлемі

  СП-21қ

  СП-21 (2ж)

  1

  Дәріс сабағына дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  3

  3

  2

  Практикалық сабаққа дайындық

  конспект, кесте

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  3

  Практикалық сабаққа дайындық

  конспект, салыстырмалы кесте

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  4

  Қосымша мәліметті іздестіру

  кесте

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  5

  Қосымша мәліметті іздестіру

  кесте

  Сабаққа қатысуы

  5

  5

  6

  Практикалық сабаққа дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  7

  Дәріс сабағына дайындық

  конспект,

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  8

  Қосымша мәліметті іздестіру

  конспект, кесте,

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  9

  Бақылауға дайындық

  конспект, кесте

  РБ 1, тестілеу

  5

  5

  10

  Дәріс сабағына дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  11

  Практикалық сабаққа дайындық

  кесте

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  12

  Қосымша мәліметті іздестіру

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  13

  Қосымша мәліметті іздестіру

  конспект, кесте,

  Сабаққа қатысуы

  5

  5

  14

  Практикалық сабаққа дайындық

  кесте

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  15

  Практикалық сабаққа дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  16

  Дәріс сабағына дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  5

  17

  Практикалық сабаққа дайындық

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  18

  Қосымша мәліметті іздестіру

  конспект

  Сабаққа қатысуы

  4

  4

  19

  Бақылауға дайындық, мәліметті жинақтау

  конспект, кесте, сөздік

  РБ 2, тестілеу

  4

  5
  Барлығы  78

  80

  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
  umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
  umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
  umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
  umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
  umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
  umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
  umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5
  ©melimde.com 2022
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет
  Сабақтың тақырыбы
  бойынша жиынтық
  жиынтық бағалау
  Сабақ тақырыбы
  Сабақтың мақсаты
  ғылым министрлігі
  тоқсан бойынша
  рсетілетін қызмет
  бағалауға арналған
  Сабақ жоспары
  Жалпы ережелер
  Қазақстан республикасы
  қызмет стандарты
  бекіту туралы
  жиынтық бағалауға
  жиынтық бағалаудың
  республикасы білім
  тоқсанға арналған
  бағалау тапсырмалары
  Қазақстан республикасының
  арналған тапсырмалар
  Реферат тақырыбы
  білім беретін
  арналған жиынтық
  бағдарламасына сәйкес
  Әдістемелік кешені
  болып табылады
  мерзімді жоспар
  бағалаудың тапсырмалары
  туралы хабарландыру
  Қазақстан тарихы
  сәйкес оқыту
  пәнінен тоқсанға
  арналған әдістемелік
  республикасының білім
  Қазақ әдебиеті
  оқыту мақсаттары
  Мектепке дейінгі
  нтізбелік тақырыптық
  қазақ тілінде
  Жұмыс бағдарламасы
  жалпы білім
  оқыту әдістемесі
  білім берудің
  Республикасы білім
  әдістемелік ұсыныстар
  Инклюзивті білім
  пәнінен тоқсан
  туралы анықтама
  тақырыптық жоспар
  Қысқа мерзімді