ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)Дата15.01.2017
өлшемі63.23 Kb.
#84

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус
Силлабус042-18. 1.18/01 – 2016
Пәннің оқу бағдарламассы (силлабус)
№ басылым ________


ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)Пән атауы: Кәсіби қазақ тілі

Кредит саны: 2

5В020700 - «Аударма ісі» мамандығы

Шетел филологиясы және аударма кафедрасыСемей 2016

Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Омаров М.К.

_____________ «_______» 2016 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Шетел филологиясы және аударма кафедрасының отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.
Кафедра меңгерушісі _______________ Куребаева Г. А.
2.2 Шетел және орыс филологиясы факультетінің оқу- әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.


Төраға _____________ Зыкова И.В.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды
Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
_________________Искакова Г.К.
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__» ______ 2016 ж.)

Мазмұны
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Омаров Мұрат Кайырбекович

Аға оқытушы

Шетел филологиясы және аударма кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.:87757989050 , e-mai - lomarov2410@mail.ru - оқу корпусы № 2, кабинет 605.
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Бұл пән бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады. «Аударма ісі» мамандықтарының студенттері үшін өзекті пән болып табылады. Курс қазақ тілін орыс тілді дәрісханаларда кәсіби тілге бейімдей оқытуға, іскерлік дағды-машықтарды қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін өзара сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қолданымдылық (функционалдық) жүйемен іріктеп, ыңғайлап меңгерту көзделеді. Курс қазақ тілін орыс тілді дәрісханаларда кәсіби тілге бейімдей оқытуға, іскерлік дағды-машықтарды қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін өзара сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қолданымдылық (функционалдық) жүйемен іріктеп, ыңғайлап меңгерту көзделеді.


1.3 Пәнді оқыту мақсаты

«Аударма ісі» пәнінің алға қоятын мақсаты –ілеспе аудармашылардың мәдени және кәсіби қарым-қатынастық құзіреттілігін жоғары базалық стандарттық білімді қалыптастыру болып табылады. «Аударма ісі» – қазақ тілі курсында студенттер ресми-іскери, «аударма ісі» саласында, қоғамдық-саяси салада қолданылатын лексикалық қорды игеруді өзінің міндеті деп санайды.

Cтуденттерді күнделікті қарым-қатынас түрлеріне еркін араласып, өз мамандығы бойынша сұхбаттар жүргізе алуға үйрету. Мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету. Өз мамандығы бойынша хаттар, баяндамалар, пікірлер, эссе жазуға үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді, нұсқауларды оқып, түсінуге үйрету, радио, теледидардан ақпараттар тыңдап, түсіндіруге машықтандыру. o Күнделікті тұрмыстық және кәсіби сөйлеу жағдаяттарында сұхбат түрлеріне еркін араласып, сөйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру; o әр түрлі стильде жазылған мәтін түрлерін өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын қалыптастыру; o өзі туралы ақпаратты, түйіндеме, рецензияларды, құттықтау хаттарын жаза білуге дағдыландыру; o теледидар, радио арқылы берілген ақпараттарды, тіл иесінің табиғи айтылған сөзін, өз мамандығы бойынша сұхбаттарды түсіне білуін қалытастыру; o монолог түрінде берілген мәтіннің жеке мағыналық бөліктері бойынша негізгі ойды, ақпаратты есте сақтау арқылы түсіне білу дағдысын дамыту;


    1. Пәнді оқытудың міндеттері

Кәсіби қазақ тілі курсында студенттер ресми-іскери, аударма ісі саласында, қоғамдық-саяси салада қолданылатын лексикалық қорды игеруі қажет. Тіл үйренушілердің (кәсіби ортада) тілдік қатысымда қазақ тілінің заңдылықтарын дұрыс қолдана алу машығы мен дағдысын қалыптастыру және дамыту. Өз саласындағы күрделі мәтіндерді түсініп, әр түрлі аудитория алдында шешен, тартымды сөйлеуге үйрену.

Орыс тілді аудиториядағы ұлты қазақ емес студенттердің қазақ тілінде сөйлеурін дамыту, ауызша қарым-қатынас жасау кезінде коммуникативтік тілді қолданулары үшін сөздік қорларын байыту, өз ойларын жүйелі түрде айтуға машықтандыру. Әр түрлі жанрдағы жеңіл мәтіндерде айтылған ойдың негізгі мазмұнын түсіну, сөйлемдерді, мәтін және сұхбаттарды мәнерлеп оқу; фонетикалық, грамматикалық, лексикалық, лексико-грамматикалық жаттығуларды орындай білу.Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету, қазақша дұрыс мәнерлеп сөйлеу машығын қалыптастыру. Белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру.Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

- Ауызекі сөйлеу тілін меңгеріп, қазақ тілінде хабарлама, сұрақ-жауап, сұхбат кез келген тақырып аясында түсінігі болуы; - қазақ тілінде мамандығына қарай жазылған термин сөздер мен сөз тіркестерін, өз бетімен ғылыми еңбектерді оқып, аударма көмегімен өз бетімен ойын сол қажеттілікте сай жеткізуі; - Қазақстандағы және әлемдік кеңістіктегі қазақ тілінің рөлі мен орны туралы, қазақ тіліндегі негізгі сөйлем заңдылықтары туралы хабардар болуы керек.Тыңдалым бойынша студент кәсіби мәтінді таспадан тыңдап:

• берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

• түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы бойынша мәтінді, негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс.Сонымен қатар:

• іскери-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдар арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білуі керек.Оқылым әркеті бойынша көлемі: 1000-1200 сөзден тұратын мәтінді тыңдап:

• оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек.

Студент мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әгімелеп бере білуі қажет. Оқылым қарқыны минутына 220-230 сөз болуы тиіс. Материал көлемі-2-2,5 бет.

Мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы, баяндаманы оқу барысында студент мыналарды орындай білуі қажет:

• оқудың басты стратегияларын қолдана білуі;

• мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

• хабарға,ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына өзінше баға бере білуі.

Жазылым бойынша жұмысты орындауда студенттер таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жазбаша жеткізе білуі және сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке көзқарасын, тұжырымын да жеткізе білгені жөн.

Егер эссе-шығарма болса, мәтін мазмұнының ауқымы 800-1000 сөзден тұруы тиіс. Реферат мәтінінің ауқымы 10-15 бет, аннотация және кәсіби іскерлік қағаз үлгілері 0,8-1 бет, ал конспект мәтінінің ауқымы 3-5- бет болуы тиіс. Студент сонымен қатар:

• мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы, осы тақырып бойынша естіген, оқыған материалды қайта жаңғырта алуы, толықтыруы, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

• ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

• нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары немесе тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі қажет.

Айтылым бойынша студенттер өздеріне ұсынылған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. Таңдаған тақырыпқа сай сөйлесімде төмендегідей шарттар ескеріледі: Студенттің берілген тақырып бойынша 800-900 сөз аясында таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі, баяндама жасай алуы, сұхбат құра білуі тиіс. Егер тапсырма жеке немесе шағын топқа арналған монологтық сөйлеу болса, айтылым уақыты 4-5 минут, айтылым қарқыны минутына170-200 сөз болуы тиіс. Ал диалогтық сөйлеу болса, айтылым қарқыны минутына 160-180 сөз.

Диалогтық сөйлеуде студент:

•айтушының ой-пікіріне өзіндік тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

• мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарасын серіктесіне жеткізе білуі;

• естіген ақпараты жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.

орындай алу:

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Тілді талдаудың негізгі әдістерін игеру керек;

- Аударма ісі саласында қалыптасқан ұғымдарды, заңдылықтарды, құбылыстарды ұғып алу керек;

- Негізгі терминдерді, ұғым-түсініктерді орынды қолдана алу;

- Өтілген тақырыптар негізінде эссе,баяндамалар, хабарлама жазу, студенттің өзіндік жұмыстарын дайындау барысында тезис құра білу;

- Кез-келген стильдегі материалды түсініп, ажырата алу;

- Өз кәсіби шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі;

-Іскерлік ортада шебер сөйлей алуы, мақал-мәтелдерді, қанатты сөздерді қажетті тұстарда оңтайлы қолдана алуы;

дағдысының болуы:

● мамандығы бойынша қажетті тақырыптардағы орташа және күрделі мәтіндерді түсіну және қабылдай алу;

● баяндамалар, хаттар жаза білу, мамандығына қажетті құжаттарды сауатты құрастыра және толтыра білу;

● қажетті ақпараттарды талдай, сұрыптай білу;

● сызба, кестелердегі ақпараттарды сауатты сөйлете алу;

● қажет материалдарды орыс тілінен қазақ тіліне сауатты аудару;

● түрлі тақырыптардағы пікірталастарда айтпақ ойын дәлелдей білу, өз ойын (ауызша және жазбаша) тілдік нормаларды сақтай отырып, дәйекті,шебер жеткізе алу;

●мамандыққа байланысты мәтіндерді оқиды және аударады;

●қазақ тіліндегі дәрісті және хабарламаларды тыңдайды, түсінеді және конспект жасай алады;

●қажетті ақпаратты, нақты айтсақ, қазақ тілінде рефераттар, түйіндеме, аннотациялар,тезистер, т.б. жаза алады, және тарата алады.


1.6 Курстың пререквизиті

Қазақ тілі I, Қазақ тілі II.

1.7 Курстың постреквизиті

1.7.1 Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу,

1.7.2 Мамандықтар бойынша пәндер.

1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығысағ.

Қорытынды бақылау

формасы


2

3

2

-

30
45

90

Емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде

келтірілген


2 - кестеМодуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль №1. Кәсіби тіл, оның басты лингвистикалық белгілері.

1

Кәсіби тіл қызметі. Кәсіби қызметтегі тіл мен сөйлеу. Кәсіби мәтін: Адам және өнер. Қазақстанның шет елдермен мәдени байланысы.

-
2

3
2

«Кәсіби сөйлеу» ұғымы. Кәсіби сөйлеудің лексикалық, морфологиялық, синтаксистік ерекшеліктері (мамандық бойынша мәтіндер мысалында). Кәсіби мәтін: Әлемдік өркениеттің мәдениеті. Тілдері оқытылатын елдердің дәстүрі мен әдет-ғұрпы.

-
2

3
3

Кәсіби тілдің базистік концептілері (белгілері)

Кәсіби мәтін: Қазіргі әлемдегі дін. Дін және жастар қауымы-
2

3Модуль №2. «Аударма ісі» мамандығына қатысты

мәтіндердің тілдік ерекшеліктері


4

«Аударма ісі» мамандығына қатысты мәтіндердің лексикалық нормалары .

Кәсіби мәтін: Қазіргі заман жастарының басындағы өзекті мәселелер-
2

3
5

«Аударма ісі» мамандығына қатысты мәтіндердің грамматикалық және синтаксистік нормалары. Кәсіби мәтін: Қазіргі әлемдегі экологиялық мәселелер.

-

2

3

6

Ғылыми стильдің ерекшеліктері. Ғылыми стильдегі мәтіндермен жұмыс (аңдатпа, рефераттау, конспектілеу). Ғылыми мәтінді мазмұндау құрылымы және рәсімдеу ережелері. Кәсіби мәтін: Қоғам және медицина

-

2

3
7

Ресми іскерлік құжаттары.

Кәсіби мәтін: Спорт және туризм.-

2

3
8

Қарым-қатынас стильдері. Кәсіби мәтін: Әлемдік білім беру аясы.

-

2

3


9

Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш. Қызметтік құжаттардың типтері – ішкі және сыртқы, жарлық, есептік, жоспарлы, өндірістік Кәсіби мәтін: Аударма әлемі және аудармашы. Кәсіби мәтін: Жаһандану жағдайындағы халықаралық коммуникация

-

2

3
10

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті. Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық.

-

2

3
11

Қаржылық құжаттар, келісімдер

-

2

3Модуль №5. Дұрыс сөйлеу мәдениеті

12

Маманның сөз сөйлеу мәдениеті.

Кәсіби мәтін: Әлемдік-қоғамдық-саяси ая-

2

3
13

Сөйлеу әдебі. Шешен сөйлеу мәдениеті.

Кәсіби мәтін: Ауызша аударма және іскерлік өзара қарым-қатынас саласындағы тіл.-

2

3
-

2

2

2
Модуль №6. Аударманың грамматикалық- стилистикалық мәселелері мен ғылыми-техникалық лексикасы

14

Аударманың грамматикалық- стилистикалық мәселелері. Кәсіби мәтін: Инновациялық технология лексикасы және аударма түрі.

-
2

3
15

Аударманың ғылыми-техникалық лексикасы. Кәсіби мәтін: БАҚ лексикасы және аударма прагматикасы. Саяси лексика

-
2

3БАРЛЫҒЫ:

-
30

45
2.1 Білімді бақылаудың 1-2 межелік бақылау тапсырмалары

1 межелік бақылау тапсырмаларыТақырып атауы

Өткізу формасы

Құрылымы

Мазмұны

1

Аудармашылардың кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары.

Тест

2 сұрақ

Аудармашылардың кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары жайлы ұғымдар жайлы түсінік.

2

Аударма саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.


Тест

5 сұрақ

Аударма саласындағы мамандардың кәсіби сөздерін игеру.

3

Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері.Тест

3 сұрақ

Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс: аударма, сөз тіркестерімен сөйлем құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.

4

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшеліктер

Тест

2сұрақ

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс жасай алуы.

5

«Аударма ісі мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

Тест

3 сұрақ

Негізгі түсініктер:Аудармашы қызметінің объектілері мен функциялары. Аудармашы қызметінің мазмұны

6

Лексика, грамматика,

синтаксис. Кәсіби

қазақ тілінің құралдары

ретінде. Мәтінмен жұмыс

Тест

5 сұрақ

Лексика- грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

2 межелік бақылау тапсырмалары

7

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдер.

Тест

5 сұрақ

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс.

8

Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті

Тест

5 сұрақ

Құжаттардың тілі мен стилі туралы жұмыс жүргізу.

9

10


Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.Қаржылық құжаттар, келісімдер.

Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Қызметтік құжаттардың типтері – ішкі және сыртқы, жарлық, есептік, жоспарлы, өндірістік.Тест

Тест


5 сұрақ

5 сұрақ


Берілген мәтін арқылы студенттерге әлем тілдері арасындағы дипломатиялық келіссөздердер туралы мәтіндермен жұмыс жүргізу.

Қазақ тілінде қаулы, шешім, бұйрық, жарғы, нұсқаулық, акт, анықтама, өтініш жазу.11

Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Тест

5 сұрақ

Сөйлеу әдебі. Тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті.

12

Екі жақты аударма және Саясат, экономика мен бизнес лексикасы

Тест

5 сұрақ

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика- грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру

13

Аударманың лексико-семантикалық, грамматикалық мәселелері

Тест

5 сұрақ

Аударманың лексико-семантикалық, грамматикалық мәселелері жайлы мәлімет беру.

14

Жазбаша аударма, көркем әдебиет тілі және кеден ісі мен елшілік қызметі,

Тест

5 сұрақ

Мәтін негізінде студенттердің сөздік қорларын молайту, лексика- грамматикалық тапсырмалар арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру

15

Ғылыми тіл мен іскерлік тіл туралы түсінік

Тест

5 сұрақ

Ғылыми тіл мен іскерлік тіл туралы түсінік қалыптастыру.


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.


3 - кесте

Апта

Практикалық және БӨЖ сабақтарының тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

1-2

Кәсіби тіл, оның басты лингвистикалық белгілері.


Сұрақтарға жауап беру
3-4

Кәсіби сөйлеудің лексикалық, морфологиялық, синтаксистік ерекшеліктері

Мәтінмен жұмыс

110

Бөж тақырыбы: Әлемдегі діннің рөлі

Эссе

Бөж тақырыбы: Аудармашының кәсіби жолы

Баяндама

5-6

Функционалдық стильдер, кітаби стиль және ауызекі сөйлеу стилі

Сұрақтарға жауап беру

110

Бөж тақырыбы: Ел экономикасын қалай көтеруге болады

Мақала

Бөж тақырыбы: Саясаттың жаңа бағыттары баяндама

Баяндама

7

1 Аралық бақылау

Тест жұмыстары

50

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270 = 300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

8-9

Дұрыс сөйлеу мәдениеті


Пікірталас

20

Бөж тақырыбы: Бақ бойынша берілген бір жаңалық тіліне талдау жасап, сол мақалаға ұқсас, бірақ тақырыбын өзгертіп, мақала жазу.

Мақала

10-11

«Аударма ісі» мамандығына қатысты

мәтіндердің тілдік ерекшеліктеріМәтінмен жұмыс

65

Бөж тақырыбы: Саясаттың жаңа бағыттары

Баяндама

Бөж тақырыбы: «Аударма ісі» саласына байланысты терминдік анықтамалар мен сөздіктермен жұмыс .

Глоссарий

12-13

Қызметтік құжаттардың типтері

Құжаттармен жұмыс жүргізу

90

Бөж тақырыбы: Болашақ мамандық шеңберінде ғылыми жанрда түйіндеме

Түйіндеме

Кәсіби қызметі шеңберінде «Журналист мамандығы» тақырыбында эссе жазу

Эссе

14

Аударманың грамматикалық- стилистикалық мәселелері мен ғылыми-техникалық лексикасы теориялық материалды меңгеру практикалық тапсырмалар орындау

Ауызша баяндау, жазбаша жұмыс жүргізу

45

Бөж тақырыбы: Өз мамандығың бойынша бір тақырыпқа диалог құрастыр.

Диалог құрастыру

15

Аралық бақылау 2
50

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300

Емтихан баллы
400


Академиялық кезең бойынша барлық балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).


4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквиваленті


Пайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиет


5.1.1 Рахметова Ш.С., Саутова Т.А. Қазақ тілі.Алматы, 2014ж.

5.1.2 Саутова Т.А. Қазақ тілі.Алматы, 2014ж.5.1.3 Мусиралиева. Ж. Ж. - Алматы : LEM, 2014

5.2 Қосымша әдебиет


5.2.1 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009.

5.2.2 Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі. Алматы, 2012

5.2.3 Әлімбек. Г. Кәсіби қазақ тілі. Алматы, Триумф «Т»2007.

5.2.4 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы, «Дайк Пресс», 20025.2.5 Мамандық бойынша қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы