ПәН: Педагогика (Код: 1101). Мамандық: 5B012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану. НҰСҚА: 1160 (kontrol-2)Дата11.04.2022
өлшемі47.5 Kb.
#220210
Байланысты:
Вариант 1160 (1101) Педагогика
Әлеуметтік педагогтың әлеуметтік терапиялық қызметі-Мирзаханов Б., Сембаева Г, Вариант 1160 (1102) Әлеуметтік педагогика

ПӘН: Педагогика (Код: 1101). МАМАНДЫҚ: 5B012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану. НҰСҚА: 1160 (KONTROL-2)

1. Балалар ±жымымен ж±мыстар ж‰ргізудегі м±ѓалімніњ кғсіби мањызды қасиет-сапаларына кµњіл бµлген ѓалымдар:

A) В.Д.Овсянников.

B) Д.И.Мещеряков.

C) К.Успанов.

D) М.В.Волошин.

E) Н.Д.Алексеев.

F) К.И.Иванов.

G) В.А.Архипов.

H) П.П.Власенко.
2. Оқыту принциптері:

A) ‡йымдастырушылық.

B) Ѓылымилық.

C) Жалпыламалық.

D) Әдістемелік.

E) Мазм±ндық.

F) Болжамдық.

G) Педагогикалық.

H) Басқарушылық.
3. Оқу дғрістерін µткізу ғдіс-тғсілдеріне орай дғрісбаян т‰рі:

A) Жаппай дғрісбаян.

B) Ақпараттық дғрісбаян.

C) Болжамдық дғрісбаян.

D) Мазм±ндық дғрісбаян.

E) Әдістемелік дғрісбаян.

F) Қосалқы дғрісбаян.

G) Ѓылымдық дғрісбаян.

H) Мазм±нды дғрісбаян.
4. ¦жымдық- танымдық іс-әрекеттіњ мынадай белгілі бар:

A) Жалпы іс-әрекеттін жоспары болуы.

B) Бірынѓай мақсаттық, жалпы мотивтіњ болуы.

C) Іс-әрекеттер барысында оқушыѓа жаѓдай жасау жғне оларды басқару.

D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында µзара жауапкершіліктіњ жғне тғуелсіздіктін пайда болуы.

E) ¦жымдық іс-әрекет барысында, ғрбір оқуышы µзіндік білімін кµрсете алуы.

F) Іс-әрекет барысында анықталѓан материалдар бойынша т±жырым жасау.

G) Нақты нғтижелердіњ болуы.

H) Жалпы мақсаттарды ж‰зеге асыру.
5. Бақылаудыњ т‰рлері:

A) Кіріспе бақылау.

B) Мазм±нды бақылау.

C) Негізгі бақылау.

D) К‰нделікті бақылау.

E) Апталық бақылау.

F) Аѓымдық бақылау.

G) Қорытынды бақылау.

H) Фронталды бақылау.
6. Педагогикалық технологилардыњ теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырѓан педагогтар:

A) С.Д.Муравьев.

B) М.С. Важенина.

C) Е.Н. Ильин.

D) В.Д.Холодова.

E) И.Н.Хрусталев.

F) С.Н. Лысенкова.

G) Н.И.Коротова

H) В.Ф. Иванов.
7. Мектептіњ іс-әрекетін қадаѓалау-б±л:

A) Алынѓан білімдердіњ негізінде баяндама жасай алуы.

B) Педагогикалық процестіњ ж‰зеге асуын тексеру.

C) Білім мазм±ныныњ жалпы т‰рін кµрсету.

D) Білім мазм±ныныњ ѓылымилыѓын тексеру.

E) Мектеп оқушыныњ оқу ж‰ктемесін мµлшерлеуге кµмектесу.

F) Оқушылардыњ пғнге деген қызыѓушылыѓын арттыру.

G) Оқу нғтижесін д±рыс мµлшерлеу.

H) Сабақта қойылѓан мақсаттыњ нғтижелілігін тексеру.
8. Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:

A) Мақсаттарды айқындау.

B) Жобалау.

C) Жоспарлау.

D) Баѓыттау.

E) Сендіру.

F) Зерттеу.

G) Жетекшілік жасау.

H) Кењес беру.
9. Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:

A) Жоспарлау.

B) Тузету.

C) Реттеу.

D) Кµмек кµрсету.

E) Баѓыттау.

F) Ынталандыру.

G) Сендіру.

H) Қадаѓалау.
10. Мектептіњ жылдық ж±мыс жоспары мына принциптер негізінде қ±растырылады:

A) Жоспарлаудыњ мазм±ндыѓы.

B) Жоспарлаудыњ тарихилыѓы.

C) Жоспарлаудыњ ѓылымилыѓы.

D) Жоспардыњ кµлемділігі.

E) Жоспардыњ нақтылыѓы.

F) Жоспардыњ мањыздылыѓы.

G) Жоспарлаудыњ келісімділігі.

H) Жоспарлаудыњ жуйелілігі.
11. Қазіргі педагогиканыњ ғдіснамасы-б±л:

A) Ғдіс туралы ѓылым.

B) Тғсіл туралы ѓылым.

C) Бір нғрсені тану туралы ѓылым.

D) Тәрбие қ±ралдары туралы ілім.

E) Зерттеу процесі туралы ілім.

F) Баланыњ дамуын зерттейтін пғн.

G) Тәрбие принциптерін зерттейтін ѓылым.

H) Оқыту принциптерін зерттейтін ѓылым.
12. Педагогикалық пғндер қатарына жатады:

A) Ғлеуметтік педагогика.

B) Қоѓамдық педагогика.

C) Салыстырмалы педагогика.

D) Табиѓат педагогикасы.

E) Этнопедагогика.

F) Технопедагогика.

G) Ж±мыс істеу педагогикасы.

H) Ақпараттық педагогика.
13. Педагогиканыњ теориялық қызметтеріне жатады.

A) Баяндау.

B) Ғнгіме.

C) Т‰сіндіру.

D) Баѓыттау.

E) Анықтау.

F) Қалыптастыру.

G) Болжау.

H) Оқыту.
14. Т±лѓаны қалыптастыруѓа байланысты т±жырымдар жасаѓан Ежелгі грек ойшылдары:

A) Эвклит.

B) Сократ.

C) Лойола.

D) Платон.

E) Монтень.

F) Аристотель.

G) Рабле.

H) Августин.
15. Даму барысында адамда :

A) Сана мен µзіндік сана қалыптасады.

B) Білім мен µнерпаздыѓы дамиды.

C) Жеке т±лѓа ретінде қалыптасады.

D) Маман иесі ретінде жетілді.

E) Дербес жањѓыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.

F) Ѓылыми д‰ниетанымы қалыптасады.

G) Ѓылымѓа деген қызыѓушылық оянады.

H) ¤мірге деген кµзқарас µзгереді.
16. Педагогикалық зерттеулердіњ ғдіснамалық принциптері:

A) Оқу процесін зерттеу.

B) Қ±былыстарды даму барысында зерттеу.

C) Зандылықтарды танып білу.

D) Зерттеу әдістер зерттелетін қ±былыстыњ мән-маѓынасына сай келуі.

E) Зерттеу мазм±ныныњ тақырыпқа сай болуы.

F) Бір қ±былысты екіншілерімен µзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

G) Бір қ±былысты екіншілерімен салыстыра зерттеу.

H) Бір қ±былысты екіншілермен сайкестендіру.
17. Педаогика саласындаѓы зерттеулер-б±л:

A) Педагогиканыњ келешегін болжау.

B) Оқу-Тәрбие процесін ‰йымдастыру.

C) Білім зањдылықтары жµнінде жања мғліметтер алу.

D) Білім беру ж‰йесінде жања мғліметтер алу.

E) Мектептіњ педагогикалық процесін жетілдіру.

F) Ѓылымныњ денгейін анықтау.

G) Ѓылымныњ мазм±нын анықтау.

H) Ѓылыми ізденіс процесі.
18. Педагогикалық эксперимент кезендері:

A) Танысу кезені.

B) Теориялық кезен.

C) Практикалық кезен.

D) Мазм±ндық кезен.

E) Әдістемелік кезен.

F) Талдау кезені.

G) Нғтиже алу кезені.

H) Статистикалау кезені.
19. Т±тас педагогикалық процессте м±ѓалімніњ ењбек қ±ралдарыныњ µзіндік сипаттары – ол:

A) Оныњ білімі.

B) Оныњ ғлеуметтік жаѓдайы.

C) Оныњ отбасылық жаѓдайы.

D) Оныњ қоѓамдаѓы белсенділігі.

E) Оныњ мектептегі белсенділігі.

F) Оныњ шыѓармашылыѓы.

G) Оныњ білігі.

H) Оныњ т±лѓалық қасиеттері.
20. Оқу-Тәрбие процесініњ ±станымдарына (принциптеріне) жатады:

A) Педагогикалық процесті қоѓам талабына сай ±йымдастыру.

B) Педагогикалық талап қоюда оқушыныњ кµзқарасын сыйлаумен ±йымдастыру.

C) Оқушылардыњ жас жғне дербес ерекшеліктерін есепке алу.

D) Іс-әрекеттіњ оқушыныњ д‰ниетанымын қалыптастыруѓа баѓыттылыѓы.

E) Оқушымен ±жымныњ дамуында жас ерекшелік пен ±лттық ерекшеліктерді ескеру.

F) Іс-әрекеттіњ оқушыныњ ѓылымѓа деген қызыѓушылыѓын қалыптастыруѓа баѓыттылыѓы.

G) Педагогикалық басшылықты оқушылардыњ қайраткерлілігімен ±ластыру.

H) Педагогикалық басшылықты оқушылардыњ Тәрбиесімен ±ластыру.
21. Оқу-Тәрбие процесініњ ±станымдарына (принциптеріне) жатады:

A) Педагог іс-әрекетініњ нғтижелігі.

B) Педагог іс-әрекетініњ тиімділігі.

C) ¦стаздардыњ, оқушылар ±станымыныњ жғне отбасылардыњ оқушыларѓа қоятын талаптарыныњ ‰йлесімділігі.

D) Мемлекеттіњ, қоѓамныњ жғне отбасылардыњ оқушыларѓа қойылатын талаптардыњ ‰йлесімділігі. .

E) Ғр бір оқушы ‰шін жеке оқу материалын ғзірлеу.

F) Ғр бір бала ‰шін тиімді психологиялық ахуалдыњ ғлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

G) Оқушылардыњ жас жғне дербес ерекшеліктерін есепке алу.

H) Оқушы т±лѓасы мен ±жымныњ дамуындаѓы жања қ±рылымды ‰здіксіз бақылау.
22. Д‰ниетаным - б±л:

A) Мемлекеттіњ дамуына деген кµзқарастар ж‰йесі.

B) Ақиқатты д‰ниеге деген кµзқарастар ж‰йесі.

C) Қоршаѓан ортаѓа деген кµзқарастар ж‰йесі.

D) Мектептіњ жаѓдайына деген кµзқарастар ж‰йесі.

E) Адамныњ алатын орнына деген кµзқарастар ж‰йесі.

F) Сынып ±жымыныњ алатын орнына деген кµзқарастар ж‰йесі.

G) Мектеп ±жымыныњ алатын орнына деген кµзқарастар ж‰йесі.

H) Адамныњ µз-µзіне қатынасына деген кµзқарастар ж‰йесі.
23. Тәрбие т‰рлеріне мыналар жатады:

A) Мемлекеттік Тәрбие.

B) Қоѓамдық Тәрбие.

C) Экологиялық Тәрбие.

D) Ғлеуметтік Тәрбие.

E) Экономикалық Тәрбие.

F) Психологиялық Тәрбие.

G) Ењбек Тәрбиеcі.

H) Жыныстық Тәрбие.
24. Дғст‰рлі педагогикада т±лѓаныњ базалық мғдениетін қалыптастыруда Тәрбиелік істердіњ мынадай баѓыттары ±сынылады:

A) Ѓылыми д‰ниетаным Тәрбиесі.

B) Экологиялық Тәрбие.

C) Қоѓамдық Тәрбие.

D) Эстетикалық Тәрбие.

E) Мемлекеттік Тәрбие.

F) Психологиялық Тәрбие.

G) Ақыл-ой Тәрбиесі.

H) Дене Тәрбиесі.
25. Балалар ±жымыныњ педагогикалық теориясын дамытуѓа ‰лестерін қосқан педагог-ѓалымдар:

A) В.А.Сидоров.

B) П.Н.Лепешинский.

C) С.А.Александров.

D) А.С.Макаренко.

E) П.П.Блонский.

F) М.Л.Архангельский.

G) В.И.Тимошенко.H) Т.Е.Конникова.
Ишанов П.З.; Амирбекова М.Р.

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан