Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағыДата10.09.2017
өлшемі195.5 Kb.
#19925


Пән бағдарламасының (SYLLABUS) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы-экономикалық факультеті
Экономика кафедрасы


___EP 2215_ Кәсіпкерлік пәнінен

(пәннің коды мен атауы)ПӘН бағдарламасы (Syllabus)

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКIТЕМIН

Қаржы-экономика

факультетінің деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2013ж. __________ «___»

Құрастырушы: э.ғ.к., доцент А. А. Нұрғалиева __________

Экономика кафедрасы
5B050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған
«Кәсіпкерлік»


пән бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20___ж. «___»____________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі _____________ С.К. Кунязова 20__ж. «___» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ж. «_____»____________ №____ Хаттама.
ОӘК төрайымы _____________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____» ________

1. Пән бағдарламасының паспорты

Пәннің атауы Кәсіпкерлік
ЖОО компонент пәні

Барлығы – 2 кредит

Курс: 3

Семестр: 6

Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат

Дәрістер - 15 сағат

Практикалық /семинарлық сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 60 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 15 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат


Бақылау түрі

Емтихан – 6 семестр


Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: макроэкономика, экономикалық теория, микроэкономика Менеджмент, Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: ӨШҚ экономикалық талдау, бизнес-жоспарлау, Фирмаішілік жоспарлау.


2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқыту мақсаты Кәсіпкерлік қызмет бойынша тәжірибелік әдістерді оқу және үйрену негізгі мақсат болып табылады. Кәсіпкер қызметінің барлық аспектілерін оқу.

Пәннің міндеттері

Осыған байланысты пәнді оқытуда келесі негізгі міндеттер қойылады:  • Кәсіпкерліктің орныққан түрлерін және нысандарын білу;

  • Бәсекелестіктің мазмұнын жғне нысандарын білу;

  • Кәсіпкерлік қызметті болжай білу;

  • Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыруды білу;

  • Кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесін білу;

  • Коммерциялық мәмлені ұйымдастыра білу;

- бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі;

- өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі;

- өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері;

- өндірістік қуатты жоспарлау.


3. Қалыптасатын құзыреттіліктер

Білімі және түсінігі:

- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері жөнінде;

- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі жөнінде;

- кәсіпорында еңбекақыны төлеу нысандары жөнінде;

- шығындардың мәні, түрлері жөнінде;

- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты жөнінде;

- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде;

Білімін және түсінігін қолдану:

- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық жағдайында;

- кәсіпорынның ұйымдық және өндірістік құрылымдарында;

- өндірістік ресурстарың тиімді пайдалануында;

Пайымдауларын қалыптастыру:

- кәсіпорын экономикасының теориялық негіздері мен қазіргі тәжірибесі;

- кәсіпорынның негізгі қорлары мен айналым құралдарының жіктелу қағидаларын түсінгенін көрсету;

- еңбекақыны есептеу ептілігін көрсету;

- өндіріс шығындарын төмендету мәнін түсіну;

- кәсіпорынның, өнімнің рентабельділігін және пайдасын анықтау;

Коммуникациялар:

- ақпаратпен жұмыс істеу;

- іскерлік қарым-қатнас;

- шешім қабылдау;

- қысқаша есеп беру;

- презентация өткізу;

Оқу дағдылары:

- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеу;

- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалау;

- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың тиімділігін бағалау;

- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалау;

- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған еңбегін жоспарлау;

- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын, капиталдың табыстылығын есептеу;

- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыру.
4. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі№ р/с

Тақырыптың атауы

Сағат саны


Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

СӨЖМ

1

2

3

4

5

6

1

Кәсіпкерлік: түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары

3

2

8

2

2

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау

3

2

8

2

3

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

3

2

8

2

4

Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету

3

1

8

2

5

Кәсіпкерліктің шаруашылық серіктестермен келісімдік қатынастары

3

1

8

2

6

Кәсіпкерлік мәдениет

3

1

8

2

7

Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері

3

1

7

2

8

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел

3

1

7

2

9

Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы

2

1

7

2

10

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі

2

1

7

2

11

Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау

2

1

7

1,5

12

Кәсіпкерлік қызметті тоқтату

2

1

7

1
БАРЛЫҒЫ

30

15

90

22,5


6. Дәріс сабақтардың мазмуны
1 тақырып Кәсіпкерлік: түсінігі және оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары

Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік-экономикалық аспектілері.

Кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау.

Кәсіпкерлік қызметтің түрлері: кәсіпорындық, коммерциялық, қаржылық, кәсіпкерлік сақтандыру. Кәсіпкерліктің салалары.

Ұжымдық кәсіпкерліктің негізгі нысандары: ұйымдастырушылық-құқықтық және ұйымдастырушылық-экономикалық.


2 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

Бизнес-жоспар – кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі және жасап шығарылуы.
3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.

Кәсіпорын қаржы ортасы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру. Лизингтік операциялар. Кәсіпкерліктегі факторинг. Кәсіпкердің ұйымындағы қаржылық ресурстарды жоспарлау.


4 тақырып Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету.

Кадрлық қамтамасыз етудің мәні. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері. Еңбек келісім –шартына қол қою.

Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды өткізу әдістері.
5 тақырып Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары.

Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны. Сатып алу – сату келісімшартына қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының сипаттамасы.


6 тақырып Кәсіпкерлік мәдениет

Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті. Іскерлік және кәсіби этика. Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі. Бизнесменнің негізгі ерекшеліктері.


7 тақырып Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері.

Кәсіпкерлік құпияның мәні. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары. Коммерциялық құпия жарияланған жағдайдағы кәсіпорынның шығындары. Коммерциялық құпияға кіретін мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар. Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары.


8 тақырып Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.

Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

Тәуекелді бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-талдаулық. Тәуекелді басқару үрдісі мен әдістері.
9 тақырып Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы.

Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы. Шағын кәсіпкерлікке ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес берушілік, заңды және коммуникативтік қызмет көрсету. Кәсіпкерлік кадрларды дайындау және шағын бизнестің оқу-кеңес берушілік орталықтарының дамуы.


10 тақырып Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі.

Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.


11 тақырып Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау.

Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау. Қызмет қортындыларын талдау – активтердің табыстылығы мен айналымдылығын талдау, төлем қабілеттілікті және өтімділікті талдау. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау. Кәсіпкерлік қықзмет тиімділігінің әдістемесі.


12 тақырып Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).


7. Практикалық сабақтардың мазмұны, сағаттарда олардың көлемі1 тақырып Кәсіпкерлік: түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары

Сабақтың мақсаты – студенттерге кәсіпкерліктің мәні туралы, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру түрлерін, олардың түрлерін және негізгі ерекшеліктерін қалыптастыру.

Сабақты өткізу әдістері - жеке немесетоптасқан тапсырмалар, іскерлік ойындар, сұрақтарға жауаптар.
2 Тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау

Сабақтың мақсаты – студенттерге кәсіпкерліктің мәні туралы, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру түрлерін, олардың түрлерін және негізгі ерекшеліктерін қалыптастыру.

Сабақты өткізу әдістері - жеке немесетоптасқан тапсырмалар.
3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

Сабақтың мақсаты – кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру әдістері және түрлері туралы студенттерге кешендік ұсыныстарын қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі - жеке тапсырмалар.
4 тақырып Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету

Сабақтың мақсаты – кәсіпкерлік қызметтің персонал санын жоспарлау әдістері туралы студенттерге ұсынуды және оларды басқаруды қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі - жеке тапсырмалар.
7 тақырып Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері

Сабақтың мақсаты – кәсіпкерлік құпия туралы студенттердің ұсынысын қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі - жеке тапсырмалар.
Бағыт бойынша семинарлық сабақты жүргізу:

- кәсіпкерлік құпияның мәні;

- кәсіпкерлік құпияның түрлері: экономикалық, өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық;

- кәсіпкерлік құпиядан құралған, мәлімдеменің құрамы және көлемі;

- кәсіпкерлік құпияның шекаралары;

- коммерциялық құпияны қосатын мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар;

- коммерциялық құпияны ашудан кәсіпорынның жоғалуы.
8 тақырып Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер

Сабақтың мақсаты – тәуекел түсініктері туралы студенттердің кешендік ұсыныстарын, олардың түрлерін және бағаларының әдістерін қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі – жеке тапсырмалар, тапсырмаларды шешу.

9 тақырып Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы

Сабақтың мақсаты – кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы туралы студенттерге ұсынуды қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі - жеке тапсырмалар.

Бағыттар бойынша семинар сабақтарын жүргізу:

- кәсіпкерліктің инфрақұрылымының ерекшеліктері және мәні;

- кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы институты ретінде шағын бизнес орталығының қалыптасуы;

- шағын кәсіпкерліктің ақпараттық қызмет көрсетуін қамтамасыздандыру;

- шетелдерде кәсіпкерлік инфрақұрылымның дамуы.
11 тақырып Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау
Сабақтың мақсаты – кәсіпкерлік қызмет тиімділігінің жаңа бағалауын студенттерге қалыптастыру.

Сабақ жүргізу әдісі - жеке тапсырмалар.
8. Өзіндік жұмыстың тапсырмалары

1 тақырып Кәсіпкерлік: түсінігі, оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары

Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ
2 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.

Кәсіпорын қаржы ортасы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру. Лизингтік операциялар. Кәсіпкерліктегі факторинг.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
4 тақырып Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету.

Кадрлық қамтамасыз етудің мәні. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері. Еңбек келісім –шартына қол қою.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
5 тақырып Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары.

Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
6 тақырып Кәсіпкерлік мәдениет

Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
7 тақырып Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері.

Кәсіпкерлік құпияның мәні. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
Тақырып 8 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.

Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ.
Тақырып 9 Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы.

Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ
Тақырып 10 Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі.

Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ
Тақырып 11 Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау.

Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ
Тақырып 12 Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ
9 Курстық жұмыстың тақырыптары ұсыну
«Кәсіпкерлік» пәні бойынша курстық жұмыстардың мазмұны
Курстық жұмыстың мақсаты – кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі бағыттарының экономикалық негіздемелері және оның функциялары бойынша тәжірибелік дағдыларды алу. Курстық жұмыстың тақырыбы оқытушының келісімімен таңдалады.
1 Кәсіпкерлік қызметті қаржылай қамтмасыздандыру;

2 Өз ісін қалыптастыру және тіркеу тәртібі (жекеше және ұжымдық кәсіпкерлік);

3 Кәсіпкерлік құпияны және оны қорғау әдістерін қалыптастыру (кәсіпорын мысалында);

4 Кәсіпкерлік қызметкердің өндірістік бағдарламасын қалыптастыру;

5 Кәсіпкерліктегі шаруашылық байланысты ұйымдастыру және талдау;

6 Кәсіпкерлердің жауапкершілігін талдау;

7 Қазақстан Республикасындағы инновациялық кәсіпкерлікті дамыту (кәсіпорын мысалында);

8 Кәсіпкерлік қызметке арналған салық ережелерін таңдаудың негіздемелері;

9 Бәсекелестік және оның кәсіпкерлік қызметіндегі рөлі;

10 Кәсіпкерлік қызметтің стратегиясын қалыптастыру;

11 Кәсіпкерлік қызметті несиелендіруді ұйымдастыру;

12 Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті қолдау шарттарын қалыптастыру;

13 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін бизнес-жоспар әзірлеу;

14 Венчурлық кәсіпкерлікті дамыту;

15 Кәсіпкерлікті дамытудағы бизнес-инкубаторының рөлі;

16 Кәсіпкерлік қызметтегі бизнесті бағалау;

17 Кәсіпкерлік қызметтің қауіпсіздігі;

18 Кәсіпкерлік қызметтегі еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру;

19 Қазақстан Республикасындағы жеке меншікті кәсіпорынды ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында);

20 Кәсіпкерлік қызметтегі келісімді ұйымдастыру;

21 Кәсіпкерліктегі сыртқы сауда операцияларын ұйымдастыру;

22 Кәсіпкерлік қызметті ақпараттық қамтамасыздандыру;

23 Мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы;

24 Франчайзинг және оның кәсіпкерлік қызметіндегі рөлі;

25 Қазақстан Республикасындағы және шетелдердегі шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымы;

26 Кәсіперлік қызметтің мәдениеті;

27 Кәсіпкерлік қызметті стратегиялық жоспарлау;

28 Кәсіпкерлік қызметтегі лизингілік операцияларды дамыту және талдау;

29 Кәсіпкерліктегі бәсеке қабілеттілікті арттыру стратегиясын әзірлеу (кәсіпорын мысалында);

30 Кәсіпкерлік қызметтің қайта ұйымдастырылуы және жойылуы;

31 Банкроттылық және оны жеңу;

32 Қазақстан Республикасындағы корпоративтік кәсіпкерліктің дамуы;

33 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелді бағалау әдістерін талдау;

34 Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіру шартындағы кәсіпкерліктің даму болашағы (БСҰ);

35 Кәсіпкерліктегі несиелі серіктестікті қалыптастыру және дамыту;

36 Ғылыми-технологиялық парктер және оның кәсіпкерлік дамуындағы рөлі;

37 Қаржылық кәсіпкерлікті ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында);

38 Өндірістік кәсіпкерлікті ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында);

39 Сақтандыру кәсіпкерлікті ұйымдастыру (кәсіпорын мысалында);

40 Инновациялық кәсіпкерлік жобаны ұйымдастыру және әзірлеу.


Курстық жұмыстың көлемі 30 беттен кем емес. Курстық жұмыс әдістемелік нұсқаулардың негізінде орындалады және стандарттарға сәйкес дайындалады.

Оқытушы тексергеннен кейін курстық жұмысты қорғауға жібереді. Курстық жұмыс қорғаланнан кейін баға қойылады. Курстық жұмыстың қорғалуы бекітілген комиссиямен іске асырылады.


10. ОСӨЖ кеңесінің кестесі (ОСӨЖ СӨЖ дің 25% құрайды)

Ағымдағы семестрге барлық сұрақтар бойынша кеңес ОСӨЖ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


11. Білім алушының білімін тексеру кестесі

Дәрістерге қатысу мен практикалық сабақтар 0-100 балмен бағаланады.


Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесіЖұмыс түрі

Тақырыбы, тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау

1-9

3 апта4-ші апта

2

Реферат

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

1-4

2 апта
6- ші апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2Межелік бақылау

8- ші апта

4

Реферат

Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету

3-5

2 апта
9- ші апта

5

Реферат

Кәсіпкерлік мәдениет

5-7

2 апта
11- ші апта

6

Реферат

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер

7-9

8 апта
14- ші апта

7

Межелік бақылау

Модуль 3,4Межелік бақылау

15- ші апта12. Білім алушылардың білімін бағалау критерийлері


Пәнді меңгеру барлық өткен материалды қамтитын тест түріндегі емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберілудің міндетті шарты болып бағдарламада барлық көрсетілген тапсырмадарды орындау табылады.

Әрбір тапсырма 0-100 балмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтарда барлық орындалған тапсырмалардың (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ бойынша тапсырмалар, практика бойынша тапсырмалар және басқалары, межелік бақылау) орташа арифметикалық бағасымен есептелінеді.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын (барлық зертханалық жұмыстарды, СӨЖ бойынша тапсырмалар мен жұмыстарды орындау және тапсыру) орындаған, курстық жобаны (жұмысты) қорғағаны үшін оң баға алған және жіберу рейтингін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Әр пән бойынша (пәннің қорытынды бақылау түрі мемлекеттік емтихан болса да) студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс/ жоба) салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮЖР және СҮҚБ).

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Үлес салмақтар жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР үшін 0,6 көп емес және ҚБ үшін 0,3 кем емес болуы керек.

КЖб/КЖ комиссия алдында қорғалады. Баға жетекшінің пікірін ескере отырып, көрсеткен біліміне сәйкес қойылады.

Пән бойынша жіберу рейтингі де, қорытынды бақылау да оң бағаланған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себеппен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңеріледі. Пәннен емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері студенттерге сол күні айтылады, егер емтихан жазбаша түрде түстен кейін жүргізілсе, онда келесі күні айтылады.

Қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін межелік бақалауда (рейтингте) және қорытынды емтиханда білім алушының білімі пайыздарда 0-ден 100 % дейін бағаланады.

Межелік бақылаудың бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылаудың бағасынан есептелінеді.

Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктері, яғни білімдері, икемділіктері, машықтары және құзыреттері көпбалды әріптік жүйе бойынша бағаланады:
Әріптік жүйедегі баға

Балдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясат пен тәртіптер

Білім алушы барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысуға міндетті. Сабаққа қатыспау жағдайлары деканатпен бекітілген тәртіппен өтеледі. Сабаққа кем дегенде екі рет қана қатыспауға рұқсат етіледі. Сабаққа екі рет кешігу бір сабаққа қатыспаған деп есептелінеді. Сабаққа екі реттен көп қатыспаған жағдайда оқытушы бұдан әрі студентті мәселе әкімшілік шешілгенге дейін сабаққа кіргізбеуге құқығы бар. Дәрісте берілген курстың студенті болып табылмайтын бөтен адамдардың болуына тыйым салынады.

Жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды тапсырудың ең соңғы мерзімі – емтихандық сессияның басына дейін 3 күнге дейін.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған, курстық жұмысты қорғамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау және өткен материалдарды қарау міндетті. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі тестпен немесе жазбаша жұмыстармен тексеріледі. Студенттерді тестілеу ескертусіз өткізілуі мүмкін.

Оқытушының бақылауымен орындалатын студенттің өздік жұмысы (СӨЖМ) кезінде келесі төрт негізгі функциялар ескеріледі.

Бірінші – оқу пәні бойынша бекіту сабақтары кезінде алынған ақпаратты студенттермен белсенді қабылдауды жүзеге асыруды ұйғарады.

Екінші функция студенттер өз бетінше оқытушы ұсынымдары негізінде оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқиды, үй тапсырмаларын, бақылау және курстық жұмыстарды орындайды және т.б. ескереді. Берілген кезеңде студенттерден жұмыс әдістерін білу, өз қиыншылықтарын түсіну, өзін ұйымдастыру мен өзін ұстай білушілік талап етіледі.

Студенттердің үшінші функциясы қиындық туындататын жағдайларды талдау мен жүйелеуден, оқу материалдарын түсіну мен меңгеруде қиындықтар себептерін анықтаудан, басқа оқу әрекеттерін орындаудан тұрады. Студенттер шешілмейтін қиындықтарды оқытушыға сұрақтар жүйесі түрінде (оларды реттейді, рәсімдейді) қояды, бұл сұрақтарға жауаптардың өз нұсқасын береді.

Студенттердің төртінші функциясы оқытушыға сәйкес түсіндірулер, кеңестер, көмектер үшін жолығудан тұрады.
14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Әбдікерімова Г.И. Кәсіпорын экономикасы:оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2008. – 367 б.

2 Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2008. – 791 б.

3 Үмбетәлиев А.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: оқулық. - Алматы: Экономика, 2009. – 464 б.  1. Нұрғалиева А.А. Ауылдық аудандара әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі. Дисс. жұмыс. Алматығ 2010 ж.

Қосымша

5 Қағибат А.Қ. Кәсіпорын экономикасы: бақылау жұмысын орындауғы арналған әдістемелік нұсқау 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығыеың студ. арналған. - Павлодар: Кереку, 2009. – 14 б.

6 Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы: практикум. - Алматы: Экономика, 2006. – 106 б.

7 Мейірбеков А.К., Әлімбетов К.Ә. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы.: Экономика, 2008 – 252 б.

8 Оразалин К.Ж. Кәсіпорын экономикасы: тәжірибе сабағына арналған оқу құралы. - Алматы: LEM, 2007. – 294 б.

9 Түсіпбеков Т., Теңізбаева Т. Кәсіпорын экономикасы (дидактикалық материалдар және көрнекті құралдар): оқу құралы [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады] - Астана: Фолиант, 2008. – 192 б. – (Кәсіптік білім)

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді