Оқу әдістемелік кешені 13 мамыр 2016 года №292 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мемлекеттік білім беру стандарты және типтік оқу жоспары негізінде профессор Е. С


І бөлім: Қазіргі физиканың пәні мен мәселелері

Loading...


бет16/36
Дата04.05.2021
өлшемі0.6 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36
І бөлім: Қазіргі физиканың пәні мен мәселелері1

Кіріспе. Адам танымының негізгі түрі-ғылым.

1

1

1

әңгімелесу

Конспект

4

2


Қазіргі физиканың даму кезеңдері

2

1

1

Баяндама

талқылау, әңгімелесуКонспект

4
ІІ бөлім: Физикалық принциптер мен заңдардың дамуы3

Ньютон механикасы, Ньютон теңдеулерінің қолдану щектері

3

1

1

Баяндама

талқылау, әңгімелесуКонспект, жоспарлау

4

4

Эйнштейннің салыстырмалылық принципі

4

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Конспект

4

5

Классикалық теорияның шектілігі және кванттық ұғымдарға өту қажеттілігі

5

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Конспект,

4
ІІІ бөлім. Элементар бөлшектер6

Элементар бөлшектердің өзекті мәселелері.

6

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Конспект

4
ІҮ бөлім. Кванттың физикалық құбылыстардың қазіргі мәселелері7

Асқынөткізгіштік

7

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

реферат

4

8

Туннельдік эффект

8

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

реферат

4
Ү. Бөлім. Қазіргі астрофизиканың өзекті мәселелері.9

Әлем.Метагалактика. Галактикалар.

9

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

реферат

4

10

Жұлдыздар. Жұлдыздар шоғырлануы.

10

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Конспект

4
ҮІ бөлім. Қараңғы материя мен қараңғы энергия мәселелері.11

Қараңғы материя мен қараңғы энергия

11


1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Әдебиеттер талдау

4
ҮІІбөлім: Космология12

Космология. Космологиялық модельдер.

12

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Әдебиеттер талдау

4
ҮІІІ Бөлім: Қазіргі техника: ғылым мен техниканың интеграциясы13

Басқарылатын термоядролық синтез

13

1

1

Тапсырманы талқылау, әңгімелесу

Әдебиеттер талдау

4

14

Кванттық электроника.

14

1

1

баяндама, талқылау, әңгімелесу

Баяндама даярлау

4

15


Нанотехнология – жаңа ғылыми техникалық рефолюциясының негізі

15

1

1

әңгімелесу

Тапсырмаларды жинақтау

4

барлығы

15

15

1560

6. Оқытуға арналған әдебиеттер

Негізгі әдебиет

 1. Шпольский Э.В.Атомная физика. Введение в атомную физику. В 2-х томах. –М.:Лань, 2010.- 560 с.

 2. Қадыров Н.Б. Ядролық физика: Оқу қүралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 204 б.

 3. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия: Атомная спектроскопия. –М.: Книжный дом "Либроком", 2009.- 416 с.

 4. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х томах.- М.: Лань, 2008.

 5. Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей: Уч.пособие для вузов.-М.:Универ.книга., Логос, 2007. – 488 с.

 6. Аскарова А.С., Молекулалық физика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 246 б.

 7. Жұманов к.Б. Атомдық физика: Оқулық. - Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 369 б.

 8. Қожамқулов Т.А., Жүсіпов М.А., Имамбеков О.И. Кванттық механика: Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 289 б.

 9. Гинзбург В.Л. Теоретическая физика и астрофизика. М.: Наука, 2001. – 487 с.

Қосымша әдебиет

 1. Вайнберг С. Космология /Пер. с англ. - М.: УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 608 с.

 2. Витязь П., Свидунович Н.А. Основы нанотехнологий и наноматериалов: Уч.пособие – Минск: Высш.шк., 2010.- 302 с.

 3. Хокинг С., Млодинов Л. Великий замысел / Пер.с англ.- New York: Bantam Books, 2010. – 104 с.; http: www.e-puzzle.ru

 4. Уиггинс А., Уинн Ч. Пять нерешенных проблем науки. - М.: ФАИР-Пресс, 2005. – 304с.

 5. Саган К. Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / Пер.с англ.- С-Петербург: Амфора, 2005.- 510 с.

 6. Лидсей Дж.Э. Рождение Вселенной. - М.: Весь Мир, 2005. - 200 с.

 7. Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт Н., Хокинг С. Большое, малое и человеческий разум / Пер.с англ. – М.: Мир, 2004. -191 с.

 8. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. – М.: URSS, 2003. – 342 с.

 9. Бедняков В.А. О происхождении химических элементов.- М.: Интерпериодика, ЭЧАЯ, Том 33, № 4, 2002. – с. 915 – 963.

Анықтамалық әдебиет

 1. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. - М.: Советская энциклопедия.-1988.

 2. Большой энциклопедический словарь. Физика.- М.: Изд-во Большая Российская энциклопедия, 2005. - 944 с.


Бағалау критерийі


Бақылау түрі

Жұмыс түрі (сабақтар)


бағалау (max балл)

саны

Сумма

Аралық бақылау №1

Сабақтарға қатысу

7

100

(100+100/2)ХХ0,6


Дәрістер

28

Практикалық сабақтар

30
Магистранттардың өзіндік жұмысы

35

Аралық бақылау №2

Сабақтарға қатысу

7

100

Дәрістер

28

Практикалық сабақтар

30
Магистранттардың өзіндік жұмысы

35

Қорытынды бақылау
Емтихан

40

60

100Оқытушы талабы.

Сабаққа кешікпеу; сабаққа белсенді қатысу; тапсырмаларды уақтылы орындау; шығармашылық тұрғыда іздену.ДӘРІСТЕР ТЕЗИСТЕРІ
1 дәріс

Тақырып: Кіріспе. Адам танымының негізгі түрі-ғылым.

Қысқаша мазмұны. Ғылым танымының логикасы мен әдіснамасы. Зерттеудің физикалық әдістері: эмперикалық және теориялық. Ғылым мен техниканың дамуы.

Ғылым - адам әрекетінің өрісі, оның функциясы нақты тіршілік туралы білімді жинақтау және теориялық түрде жүйелеу. Тарихи даму жолдарында ғылым қоғамның өндірістік күші мен маңызды әлеуметтік институтына айналады. Ғылым деген ұғымға жаңа білімдерді алу әрекеттерімен қатар, сол әрекеттердің нәтижелеріде кіреді. Бұл ғылыми білімдер сол дәуірдегі әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастырады. Ғылыми таным табиғатты пайымдап қарауға шолумен бірге, оны практика түрінде зерттейді. Ғылыми танымның бірінші және қажетті белгісіне объективтігі мен заттығы жатады. Ғылыми танымның екінші белгісі – тек қазіргі практикаға қажетті объектілерді зерттеуге бағыттылығы мен қатар, болашақта практикалық маңызды зерттеулерді жүргізу. Адамдардың кәдімгі әдеттегі танымдық іс-әрекетерінен ғылыми танымның маңызды айырмашылығы жүйелілік және дәлелділік . Ғылыми зерттеу кәдімгі әдеттегі танымдық іс-әрекетерінен өзінің танымдық әдістерімен айырылады. Ғылыми ізденіс нақты ғылымның әдіснамасы арқылы жүргізіледі, біздің жағдайда ол физика ғылымының әдіснамасы. Физика - ғылым, табиғаттың ең қарапайым, сонымен қатар табиғаттағы құбылыстардың ең жалпылама заңдылықтарын, материяның қасиетттері мен құрылысын және қозғалысының заңдарын зерттейді. Физиканың ұғымдары және оның заңдары барық жаратылыстанудың негізін құрайды. Барлық физика бөлімдерін қамтитын аз ғана іргелі физикалық теориялардан қазіргі физика құралады. Бұл теориялар физикалық процестер мен құбылыстар жайлы білімдердің негізі, дәл мәнін анықтайды. Физикалық құбылыстарға көне көне Грециядан басталады. Сол кезде грек философтары Демокрит (470-460 ж. б. ғ. д.) пен Эпикур (341-270 ж. б.ғ.д.) заттың атомдық теориясының негізін қалаған, ал кейінірек б±л теорияны дамытқан Лукреций (Тит Лукреций Кар. Заттардың табиғаты туралы. 95-55ж. б.ғ.д.). Материя [латынның materіa - зат] дегеніміз не? Осы шексіз алуан әртүрлілік қайдан шықты? Осы с±рақтарға әр цивилизация [қоғамның мәдени дамуы] өзінің жауабын берген. Бір көзқарас бойынша, “Алла” хаосты ретке келтіріп, материяны жасаған, ал екінші бір болжау бойынша – “Алла” затты жоқтан жаратқан.Көне гректер материя біртұтас алғашқы субстанциядан [латынның substantіa - барлық заттың, құбылыстың алғашқы негізі] жаралған, ол әр түрлі пішінге ие деп ойлаған. Бұл теория бойынша әлем қуыс пен тығыз субстанциядан құралады. Субстанция саны шексіз, кішкентай қарапайым, бөлінбейтін, мәңгі атомдардан тұрады. Атомдардың пішіні әр түрлі және олардың кеңістікте орналасуы мен реттілігінде айырмашылық бар. Олар шексіз сан тәсілдермен бірігуі мүмкін, сондықтан заттың шексіз түрлі-түстерін және пішіндерін байқаймыз деген. Әйгілі грек философы және ғалымы Аристотель (384-322 ж. б.ғ.д.) материя бір аспандық және төрт жердік элементтердің комбинациясынан жаралған деп есептеген. Жердік элементтері: су, от, жер мен ауа суық, жылы, ылғал және құрғақ деген сезімдер тудырады, түзусызықты қозғалыста болады. Аспандық элемент шеңбер бойымен қозғалады.Орта ғасырда (V ғ. соңы –XVІ ғ.) бұл көзқарас кеңейіп, мынадай ілім туындады. Цивилизацияның ең маңызды көрінісі адам – микрокосм [гректің kosmos - әлем], оны қоршаған орта - макрокосм, бір-бірімен байланысты. Микрокосм макрокосмды бейнелеп көрсетеді, сол себептен жеке тұлғаның тағдырын анықтайды Мұндай концепция астрологияны (гректің жұлдыз+ұғым, ілім) тудырды, біздің атомдық өте білімді дәуірімізде де, осы ілім әлі де жанданып тұр. Бұл алхимиктер дәуірі еді. Метафизикалық концепцияларда алтын өте маңызды элемент, ол өзгермейтін, өте әдемі және мәңгі құнды байлық. Біздің заманда да алтын эквиваленті экономикалық алыс-берісте қолданады. Алхимиктер ойлаған, егер қарапайым металдарды алтынға айналдыра алсақ, онда мәңгілікке ие боламыз деп. Ол үшін "философтық тасты" табу керек, сонда космостық уақыттың ритмін (ырғағын) өзгертіп, адамдар мен металдарды өңдеуге болады. Осы елес орта ғасырдың лабораториясының үздіксіз ізденісі болды. Бұның нәтижесінде алхимиктер химиялық технологияны дамытты, жаңа материалдар ашты, олардың қасиеттерін зерттеді. ¤кінішке орай, олар өздерінің табыстарын өте құпия сақтады. XVІІІ ғ. заттың құрылысы туралы білімнің дамуының жаңа кезеңі болды. Бұл ғасырдың негізгі ойы – теплород (орыстың теплород – жылу+тегі) және флогистон (гректің phlogіstos - жанатын, көрінбейтін, салмақсыз, ұшып кететін зат) деген ұғымдармен байланысты. Жылу - бөлінбейтін бөлшектерден, теплородтан құралады деп есептеледі. Флогистон - зат жанғанда бөлінеді. Француз ғалымы химик Антуан Лавуазье (1743-1794ж.) - қазіргі химияның негізін қалаушы, тәжірибелер арқылы флогистон мен теплородтың жоқ екендігін дәлелдеді. Ол жану процестері химиялық реакция екенін және ол жылу алмасумен қосақталып жүретінін тағайындады. XІX ғ. ағылшын физигі және химигі Дж. Дальтон (1766-1844ж.) бұрынғы гректің атомдық теориясын қайтадан қарап, өңдеді. Заттардың өзара әрекетесуін түсіндіру үшін, ол сол зат биллиард шарлары тәріздес атомдардан, ал күрделі заттар - атомдардың күрделі комбинациясынан құралады деп түсіндірді. Термодинамика заңдарын қолдану химия мен физиканың арасындағы көпір болып, ал кинетикалық теорияның жасалуы бұл ғылымдардың зерттеулерінің сабақтасуына зор үлесін тигізді. XX ғасырдың алғашқы онжылдығы физикалық әлемді түсінуге өте зор үлес қосты. Атомның кванттық теориясы ғылымдағы революцияның басталуына жол ашты.Сонымен 25 ғасырдың арасында материя ұғымы адам сезетін объектілерден дамып, атом тұңғиығындағы элементар бөлшектерге әкелді.
2 дәріс

Тақырып: Қазіргі физиканың даму кезеңдері

Қысқаша мазмұны. Кеңістік, уақыт және жылдамдық. Аристотель, Ньютоннан Эйнштейнге дейінгі түсініктердің эволюциясы (дамуы). Ғылыми-техникалық революция ұғымы. Ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі Ғылыми-техникалық революциямен байланысы.

Пән және мәселелері, физика ғылымының дамуы. Материя құрылымы туралы физиканың көзқарасы. Әлемнің ғылыми бейнелерінің эволюциясы.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...