Қосымша1 Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есепДата15.01.2017
өлшемі214 Kb.
#4
ҚОСЫМША1

Жиынтық кіріс туралы топтастырылған есеп


Мың теңгемен

31 желтоқсанда аяқталған жылда2011

2010

Кірістер
721.194.169

609.242.398

Қауымдасқан компаниялар мен

бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес


84.276.312

56.641.838

Қаржылық кіріс
28.843.487

38.039.785

Басқа да кірістер


21.471.195

Түсім мен басқа кірістердің жиыны
834.313.968

725.395.216

Өндірістік шығындары
(117.465.026)

(110.747.524)

Сату және әкімшілік шығындары
(100.173.285)

(92.276.532)

Барлау шығындары
(5.985.224)

(2.072.263)

Ескіру, тозу және амортизация
(45.494.136)

(35.486.128)

Табыс салығынан басқа салықтар
(284.027.851)

(179.709.999)

Негізгі құралдарды шығарудан түскен шығындар
(4.043.980)

(2.200.613)

Қаржыландыру шығындары
(7.222.511)

(7.495.555)

Бағамдық айырмашылық кірістері /(шығыстары)
2.690.153

(3.459.449)

Салық салғанға дейінгі табыс
272.592.108

291.947.153

Табыс салығы шығындары
(63.661.222)

(57.445.263)

Кезеңдегі пайда
208.930.886

234.501.890

Шетелдік операцияларды қайта санаудан бағамдық айырмашылық
1.977.626

(560.821)

Салықтарды шегергендегі кезеңдегі басқа жиынтық кірістер/(шығыстар)
1.977.626

(560.821)

Салықтарды шегергендегі кезеңдегі басқа жиынтық кірістердің жиыны
210.908.512

233.941.069


бір акцияға пайда


Базалық және молайтылған
2,95

3,23Қаржылық жағдай туралы топтастырылған есеп

Мың теңгеде

31 желтоқсанда
2011

2010

АКТИВТЕР


Ұзақ мерзімді активтер


Негізгі құралдар
338.860.081

297.508.553

Материалдық емес активтер
26.638.032

15.185.859

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар
116.526.247

96.737.910

Қауымдасқан компанияларға инвестициялар
133.228.381

139.952.442

Бірлесіп-бақыланатын кәсіпорындардың дебиторлық қарызы
18.138.239

19.153.089

Бірлескен кәсіпорындардан алынатын займдар
8.494.019Басқа да қаржылық активтер
188.802.605

221.825.818

Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер
9.450.148

8.408.967

Басқа активтер
19.591.820

13.858.297

Ұзақмерзімді активтер жиыны
859.729.572

812.630.935

Ағымдағы активтер


Тауар-материалдық қорлар
22.651.421

18.779.936

Табыс салығы бойынша алдын ала төлеу
9.970.659

5.945.507

Салықтар мен ҚҚС өтеуге алдын-ала төлем
22.737.975

20.583.791

Алдағы кезеңдердің шығындары
12.055.210

27.815.083

Сауда және басқа да дебиторлық қарыз
84.125.802

65.529.767

Бірлесіп-бақыланатын кәсіпорындардың дебиторлық қарызы
1.361.055

1.203.834

Басқа да қаржылық активтер
321.889.708

377.800.956

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары
206.511.923

98.519.680

Ағымдағы активтердің жиыны
681.303.753

616.178.554

Активтер жиыны
1.541.033.325

1.428.809.489

КАПИТАЛ


Жарғылық капитал
198.451.861

214.081.197

Басқа резервтер
2.123.886

1.739.901

Бөлінбеген пайда
1.083.749.222

931.455.065

Басқа капитал құрамы
14.354.200

12.376.574

Капитал жиыны
1.298.679.169

1.159.652.737

МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Ұзақмерзімді міндеттемелер


Займдар
33.033.898

62.286.045

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер
2.049.181

1.829.852

Резервтер
37.845.571

35.625.247

Ұзақмерзімді міндеттемелер жиыны
72.928.650

99.741.144

Ағымдағы міндеттемелер


Займдар
54.931.227

60.194.818

Төленетін пайдалы қазбаларды өндіру салығы мен ренталық салық
50.908.398

46.054.359

Сауда және кредиторлық қарыз
48.680.153

47.304.799

Резервтер
14.905.728

15.861.632

Ағымдағы міндеттемелер жиыны
169.425.506

169.415.608

Міндеттемелер жиыны
242.354.156

269.156.752

Міндеттемелер мен капитал жиыны
1.541.033.325

1.428.809.489


Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы жиынтық есеп


Қаржылық қызметке пайдаланылған ақша қаражаттарының таза ағындары
(74.934.072)

(93.234.670)

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын таза өзгерту
107.601.969

(9.032.793)

Жыл басындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары
98.519.680

107.626.368

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары бойынша оң/ (теріс)бағамдық айырмашылық
390.274

(73.895)

Жыл соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары
206.511.923

98.519.680
Мың теңгемен

31 желтоқсанда аяқталған жылда2011

2010

Операциялық қызметтен ақша қаражатының ағымдары


Табыс салығына дейінгі пайда
272.592.108

291.947.153

Ақшалай емес баптарды қосу (алу) үшін түзетулер


Ескіру, тозу және амортизация
45.494.136

35.486.128

Басқа да кірістер


(21.471.195)

Қауымдасқан компаниялар мен бірлесіп-бақыланатын кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес
(84.276.312)

(56.641.838)

Негізгі құралдарды шығару шығындары
4.043.980

2.200.613

Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің құнсыздануы
2.438.923

16.194

Нәтижесіз барлау ұңғымаларының шығындары
2.586.223

1.103.615

Опциондық бағдарлама бойынша шығыстарды тану
407.779

309.987

Үлестік құралдарды алу
(23.794)

(49.809)

Операциялық емес қызметтен түскен бағамдық айырмашылықтың жүзеге аспаған шығындары
(2.306.422)

(73.832)

Басқа да ақшалай емес кірістер мен шығыстар
5.869.493

916.338

Қаржыландыруға плюс шығыстар
7.222.511

7.495.555

Инвестициялық қызметке жататын минус қаржылық кірістер
(28.843.487)

(38.039.785)

Айналымдағы капиталды түзету


Басқа активтердегі өзгерістер
(817.081)

630.450

Тауар-материалдық қорлардағы өзгерістер
(4.821.587)

(3.463.525)

Өтелетін ҚҚС мен салықтар бойынша алдын-ала төлемдегі өзгерістер
(2.104.701)

(11.312.224)

Болашақ кезеңдердің шығындарындағы өзгерістер
15.839.095

(6.351.679)

Сауда және басқа да дебиторлық қарыздардағы өзгерістер
(18.486.630)

(18.377.144)

Сауда және басқа да кредиторлық қарыздардағы өзгерістер
(3.600.176)

10.918.152

Төленетін пайдалы қазбаларды өндіру салығы мен ренталық салықтағы өзгерістер
4.854.039

9.877.060

Резервтердегі өзгерістер
6.343.762

3.500.215

Төленген табыс салығы
(74.201.433)

(92.926.111)

Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза ағымдары
148.210.426

115.694.318

Инвестициялық қызметтен ақша ағымдары


Негізгі құралдарды сатып алу
(92.759.829)

(86.679.884)

Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім
753.447

139.497

Материалдық емес активтерді сатып алу
(12.217.536)

(1.572.033)

Бірлескен кәсіпорындардағы үлестерді сатып алу
(23.906.835)Бірлескен кәсіпорынға берілген займ
(1.923.356)Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардын алынған дивидендтер
89.794.595

94.458.518

ҚМГ ҰК үлестік құралына инвестиция сатып алу


(221.543.183)

ҚМГ ҰК үлестік құралына инвестиция ретінде алынған сыйақы
13.005.528

7.691.113

Өтеуге дейін ұстап қалынатын қаржылық активтерді сату
56.836.304

146.680.715

Байланысқан тараптар займдарын өтеу
3.939.718

3.959.137

Еншілес кәсіпорындарды сатып алуда алынған ақша қаражаттарын шегеріп тастағанда
(8.799.170)

(8.614.935)

Алынған сыйақылар
9.602.749

33.988.614

Инвестициялық қызметтен алынған (пайдаланылған) ақша қаражаттарының таза ағымдары
34.325.615

(31.492.441)

Қаржылық қызметтен ақша ағымдары


Өзіндік акцияларды сатып алу
(15.762.657)

(24.531.975)

Займдарды өтеу
(35.219.073)

(14.614.702)

Компания акционерлеріне төленген дивидендтер
(19.287.040)

(48.235.969)

Төленген сыйақылар
(4.665.302)

(5.852.024)

Төменде 2011 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған, жылдағы көліктік және басқа да шығыстар есептеле отырып, мұнай және мұнай өнімдерін сату бағалары туралы деректер келтірілген:
2011 жыл
(АҚШ долл/барр)

ӨАС

КҚК

Ішкі

Жиыны
Жарияланатын нарықтық баға2

111,26

111,26

-

n/a

Сату бағасы

106,06

109,98

26,28

87,96

Сапа банкі

-

(9,65)

-

(2,82)

Баррелизация коэффициенті бойынша сыйақы

(0,08)

9,32

-

2,30

Сатылған баға3

105,98

109,65

26,28

87,44

Ренталық салық

24,51

24,57

-

18,45

Экспорттық кедендік салық

5,20

5,20

-

3,91

Көліктік шығындар

7,75

7,56

1,38

6,08

Сату бойынша комиссия

0,07

0,07

-

0,05

Нетбэк

68,45

72,25

24,90

58,942010 жыл
(АҚШ долл/барр)

ӨАС

КҚК

Ішкі

Жиыны
Жарияланатын нарықтық баға5

79,18

79,18

-

n/a

Сату бағасы

75,35

78,70

21,43

65,50

Сапа банкі

-

(6,98)

-

(2,06)

Баррелизация коэффициенті бойынша сыйақы

(0,18)

6,09

-

1,41

Сатылған баға6

75,17

77,81

21,43

64,85

Ренталық салық

13,17

13,21

-

10,47

Экспорттық кедендік салық

0,65

0,76

-

0,55

Көліктік шығындар

7,32

7,62

1,58

6,20

Сату бойынша комиссия

0,07

0,07

-

0,06

Нетбэк

53,96

56,15

19,85

47,58


Анықтамалық ақпарат

2011

2010
Кезеңге орташа бағам US$/ KZT

146,62

147,35
Кезең соңындағы US$/KZT бағамы

148,40

147,40

ҚМГ БӨ үшін баррелдерді мұнай тоннасына қайта есептеу коэффициенті

7,36

Қазгермұнай үшін баррелдерді мұнай тоннасына қайта есептеу коэффициенті


7,70

CCEL үшін баррелдерді мұнай тоннасына қайта есептеу коэффициенті

6,68

ПҚИ үшін баррелдерді мұнай тоннасына қайта есептеу коэффициенті

7,75


АНЫҚТАМА
ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») және «ПетроҚазақстан Инк.» компанияларындағы үлестерді есептегенде, 2011 жылы 12,3 млн. тоннаны (тәулігіне 250 мың баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дәлелденген және болжамды қорларының көлемі 2010 жылдың соңындағы жағдай бойынша 232 млн. тоннаны (1,7 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті есептегенде 2,2 млрд. жуық баррелді құрайды. Компанияның акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал ғаламдық депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 2011 жылдың желтоқсанында халықаралық Standard & Poor’s агенттігі ҚМГ БӨ несиелік рейтингін «ВВВ-» деңгейінде және 2011 жылдың қыркүйегінде GAMMA корпоративтік басқару рейтингін «GAMMA-6» деңгейінде растады.
Байланыстық ақпарат:

«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7908)

Елена Пак

e-mail: pr@kmgep.kz


«ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)

Әсел Қалиева

e-mail: ir@kmgep.kz
Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147)

Елена Добсоне-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk
Болашаққа қатысты мәлімдеме
Осы құжатта «болашаққа қатысты мәлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мәлімдеме қамтылған. Басқаларының арасындағы «санайды», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіп отыр», «болжам бойынша», «ұйғарып отыр» , «жоспарлап отыр», «ұйғарды», «болады» немесе «болуы тиіс» деген сөздерді қоса алғанда болашақты сипаттауға арналған терминология, не, әр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-пар терминология, не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, мақсаттары, міндеттері келешекке қатысты мәлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты аталған мәлімдеме тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Олар ниеттер, пікірлер туралы мәлімдемелерді және Компанияның солармен қатар қызметтің нәтижелеріне, қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мәлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты болғандықтан тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің болашақ нәтижелерінің кепілдігі болып табылмайды және Компания қызметінің іс жүзіндегі нәтижелері, қаржылық жағдайы және қызметін тоқтатуы және Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта қамтылған болашаққа қатысты мәлімдемелерге сәйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нәтижесінде болса да осы құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты қандай да болмасын мәлімдемені жаңартуды жоспарламайды және ол жөнінде өзіне міндеттеме алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерде айтылған нәтижелерге қол жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді және ешқандай болжам жарияламайды.


1 Қосымшаға енгізілген қаржылық көрсеткіштерді есептеу кезінде жекелеген сандар дөңгелектендірілді. Соның нәтижесінде кейбір кестелердің «жиыны» деген бағанындағы сандар олардың алдындағы сандарды қосудың нәтижесімен сәйкес келмеуі мүмкін.

2 Нарықтық баға ретінде Brent (DTD) мұнай котировкасы қолданылды

3 Қаржылық есеп бойынша баға бір тонна мұнай үшін 7,23 баррель коэффициенті бойынша алынды
Каталог: upload -> press
upload -> Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстан дипломатиясы 13 Қараша 2015
press -> Баспасөз хабарламасы 2016 жылдың алғашқы тоғыз айындағы Қмг бө операциялық нәтижелері Астана, 25 қазан 2016 ж
upload -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
upload -> Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық-құқықтық аспектілері туралы конвенцияны ратификациялау туралы
upload -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
upload -> Қазақстан республикасының заңЫ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан