Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы


Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік жұмысы жоспары

Loading...


бет28/28
Дата28.02.2021
өлшемі261.1 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік жұмысы жоспары

      ______ оқу жылына

      Колледждің педагогикалық кеңес отырысында қаралды және мақұлданды

      20___ж. "___" ______№__ хаттама

      Колледж миссиясы:

      Колледждің әдістемелік тақырыбы:

      Әдістемелік қызмет мақсаты:

      Міндеттер:

      Жұмыстың негізгі бағыттары:Жұмыс мазмұны

Орындалу мерзімі

Орындауға жауаптылар

Аяқталу нысаны      ________ оқу жылына педагогтерді ұйымдар, мекемелер базасында тағылымдамадан өткізу кестесі

№ р/с

Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мерзімі

Ұйымдар, кәсіпорындар

      _______________ оқу жылына аттестаттау жоспарындағы педагогтердің ашық сабақтар өткізу кестесі

№ р/с

Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Пән/модуль, топ

Өткізу уақыты

Сабақ тақырыбы

Сабақ типі

 

Бұйрығына 43-қосымша

 

Нысан

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған педагогтердің оқу жүктемесі (тарифтеу) туралы мәліметтер

      __________________ оқу жылына арналған

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Штаттық немесе штаттан тыс

Штаттық кесте бойынша лауазымы

Білімі, бітірген жылы

Диплом бойынша мамандығы

Диплом бойынша біліктілігі

Жүргізетін пәні немесе модуль

Жалпы өтілі

Педагогикалық өтілі

Санаты

Барлық сағат

 

Бұйрығына 44-қосымша

 

Нысан

      ________________________________________________

      (білім беру ұйымының атауы)

[MISSING IMAGE: , ]

 

Бекітемін
Басшының оқу ісі жөніндегі
орынбасары ____________
Т.А.Ә. (болған жағдайда)
"____" ___________20___ж.

Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушының жеке білім беру бағдарламасы

      Мамандық_______________________________________________________________________

      (коды және атауы)

      Біліктілік (1-2 курс) _______________________________________________________________

      (коды және атауы)

      Біліктілік (3 курс) ________________________________________________________________

      (коды және атауы)

      Біліктілік (4 курс) ________________________________________________________________

      (коды және атауы)

      ________________________________________________________________________________

      Білім алушының Т.А.Ә. (болған жағдайда)

      Түскен жылы_________

      20____ жылғы"___" ______ № ________ бұйрық

      Оқытудың нормативтік мерзімі ___________________

      Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушының жеке

      білім беру бағдарламасы

      (әр оқу жылына жеке құрылады)

      ________________________________________________________________________________

      Білім алушының Т.А.Ә. (болған жағдайда)

      Мамандық_______________________________________________________________________

      (коды және атауы)

      Біліктілік _______________________________________________________________________

      (коды және атауы)

      Курс ________ топ ________ семестр________ ________ оқу жылы№ р/с

Модульді құраушы пән және модульдердің атауы

Теориялық оқыту

Өндірістік оқыту немесе кәсіптік практика

семестр

семестр

Сағаттар

Кредитттер

Сағаттар

Кредитттер

Аудиториялық, контактілі

Өндірістік оқыту /кәсіптік практика

Білім алушыныңөзіндік жұмысы

Аудиториялық, контактілі

Өндірістік оқыту /кәсіптік практика

Білім алушыныңөзіндік жұмысы

123456

Модуль 1

N

Модуль NБарлығы

      Кестенің жалғасы

оның ішінде сағаттар

Ағымдық аттестацияның нысаны

Оқытушының Т.А.Ә. Т.А.Ә.(болған жағдайда)

Теориялық

Зертханалық-практикалық жұмыстар

Курстық жұмыс (жоба)

семестр

семестр      Таныстым ___________ ______________________________ 20___ж. "__"_______

      (қолы)            (білім алушының Т.А.Ә. (болған жағдайда)

      Бөлім меңгерушісі ___________ _______________________

      (қолы)            Т.А.Ә. (болған жағдайда)

      Топ жетекшісі_______________________________________

      (қолы) Т.А.Ә. (болған жағдайда) 

Бұйрығына 45-қосымша

 

Нысан

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған білім алушының үлгерім кітапшасы

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім

      кітапшасы

      Фото суретке арналған орын

      М.О.

      Білім алушының қолы

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (білім беру ұйымының атауы)

      Білім алушының үлгерім кітапшасы № _______________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Мамандығы (біліктілігі) ___________________________________________________________

      20___ жылғы "_______"_____________ № _______ бұйрықпен қабылданды

      "_____"_____________ 20____ ж.

      Басшы ___________________ (қолы) (берілген күні)

      20_____/20_____ оқу жылы _______ курс ________ семестр

      ________________________________________________________________________________      (білім алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

Емтихан сессиясына шығарылатын пәндер және (немесе) модульдер бойынша емтихан бағалары

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Рұқсат беру рейтингі (оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Баға

Емтихан күні

Емтихан қабылдаушының қолы

жазбаша

ауызшы

Әріптік

Цифрлық баламаӘріптік

Цифрлық балама

Әріптік

Цифрлық балама      Жалғасы

Емтихан сессиясына шығарылмайтын пәндер және (немесе) модульдер бойынша сынақ бағалары

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Рұқсат беру рейтингі (оқытудың кредиттік технологиясы кезінде)

Баға

Күні

Оқытушының қолыӘріптік

Цифрлық балама

Әріптік

Цифрлық балама

Зертханалық жұмыстар

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Баға

Күні

Оқытушының қолыӘріптік

Цифрлық балама      кестенің жалғасы

Курстық жұмыстар және жобалар

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Оқу сағаттарындағы және (немесе) кредиттердегі көлемі

Баға

Күні

Оқытушының қолыӘріптік

Цифрлық балама      Топ жетекшісінің қолы _______________________________

      20___ жылғы "___" _______ № ____ бұйрықпен ______ курсқа ауыстырылды.

      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ___________________ (қолы).

      Ескерту: Білім алушының үлгерім кітапшасын дайындау кезінде аталған беттер осы білім беру

      ұйымындағы оқу мерзіміне байланысты 3, 4 немесе 5 рет қайталанады.

      ________________________________________________________________________________

      (білім алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      Өндірістік оқыту (ӨО) және кәсіптік практикаМодуль индексі

Курс

Семестр

Практика атауы және сипаты

Практикадан өту орны

Практиканың сағат және (немесе) кредит бойынша ұзақтығы

Жұмыс орны немесе сыныбы, тобы

Меңгерілген біліктілік (болған жағдайда: дәреже, класс, санат)

Баға

Күні

Қолы

      Дипломдық жобалау

      Жобалауға тапсырма 20______ жылғы "_______" ___________ берілді.

      Жоба тақырыбы: _________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      Жоба жетекшісі __________________________________________________________________

      (аты-жөні)

      Орындау мерзімі _________________________________________________________________

      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары ______________ (қолы)

      Білім алушы _____________________________________________________________________

      (аты-жөні)

      дипломдық жобаны қорғауға жіберілді.

      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _____________ (қолы)

      М.О. "______" ____________ 20____ ж.

      Дипломдық жобаны қорғау

      ________________________________________________________________________________

      _________________________ тақырыбындағы дипломдық жобаны қорғау

      20__ жылғы "______" __________________ өтті.

      Бағасы __________________________________

      М.О.

      Қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағасы _______ (қолы)

      Қорытынды аттестаттау емтихандары

      Білім алушы ___________________________________________________

      (аты-жөні)

      қорытынды емтихандарды тапсыруға жіберілді.

      Басшының оқу ісі жөніндегі орынбасары _______________ (қолы)

      М.О. 20____ жылғы "______" ____________

      Қорытынды емтихандарда алынған бағалар

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Курс көлемі, оқу сағаттары

Баға

Күні

Қорытынды аттестаттау комиссиясы төрағасының қолыӘріптік

Цифрлық балама      Біліктілік емтихандарының қорытындылары

Модуль индексі

Пәннің және (немесе) модульдің атауы

Баға

Күні

Берілген жұмыс біліктілігінің атауы

Біліктілік комиссиясы төрағасының қолы

Әріптік

Цифрлық балама

      Біліктілік комиссиясының 20___ жылғы "___" _______ шешімімен

      (№ ___ хаттама) _____________________________________ біліктілігі берілді (мамандығы, дәрежесі,

      сыныбы, санаты (бар болған жағдайда) 20_____ жылғы "____" ____________ № ___________

      кәсіби даярлық туралы куәлік берілді.

      Қорытынды аттестаттау комиссиясының 20__ жылғы "___" _______ (№ ____ хаттама)

      шешімімен ____________________________________________ біліктілігі берілді.

      (мамандығы) 20_____ жылғы "_____" ___________ № ___________ диплом берілді.

      Офис-тіркеуші ______________ (қолы)

      М.О.

      Басшы _________________________________(қолы)

      Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы оқу орнына тапсырылады.

      Ескерту:

      1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім кітапшасы жаңадан қабылданған білім алушыларға бірінші семестрі ішінде, бірақ қысқы емтихан сессиясы басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей беріледі.

      2. Үлгерім кітапшасы қолмен толтырылады. Үлгерім кітапшасында қателерді өшіруге, түзетуге және қарастырылмаған түзетулерді енгізуге рұқсат етілмейді.

      3. Үлгерім кітапшасына барлық пәндер және (немесе) модульдер бойынша бағалар қойылады. Емтихан сессиясына шығарылған пәндер және (немесе) модульдер бойынша білім алушылардың емтихандарда, сынақтарда алған бағалары қойылады.

      4. Жалпы емтихан бағасы емтихандар жазбаша және ауызша (қазақ тілі және басқа тілдер, әдебиет, математика және оқу жоспарына сәйкес басқалар) өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша ғана қойылады. Тек ауызша емтихан ғана өткізілетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша баға ауызша емтихан үшін бөлінген бағанға қойылады; басқа бағандарға сызықша қойылады.

      5. Қайта тапсыру кезінде білім алушылардың алған бағаларын емтихан қабылдаушы осы пәнді және (немесе) модульді немесе пәннің бөлімін өту семестріне сәйкес келетін үлгерім кітапшасының бетіне пәннің және (немесе) модульдің атауын бос жолға қайта жазу арқылы қояды.

      6. 18 жасқа толған білім алушылар үшін ата-аналарының немесе оларды алмастыратын тұлғалардың қолы міндетті емес.

      7. Үлгерім кітапшасының телнұсқасы басшының немесе оның оқу ісі жөніндегі орынбасарының өкімі бойынша ғана беріледі.

      Үлгерім кітапшасы телнұсқасының титул бетінде "Телнұсқа" деген жазу жазылады.

      Білім алушының телнұсқа берілгенге дейінгі оқу кезеңіндегі үлгерімі туралы барлық мәлімет оқу бөлімінде сақталатын алдыңғы семестрлердің емтихандық және семестрлік ведомосының негізінде үлгерім кітапшасының телнұсқасына толтырылады.

      8. Білім алушы оқу курсын аяқтағанға дейін білім беру ұйымынан шығып кеткен жағдайда үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады, ұйым білім алушыға білім беру ұйымында оқыған уақыт аралығында пәндер және (немесе) модульдер бойынша алған бағалары, пәннің сағат көлемі көрсетіле отырып толтырылған анықтама береді.

      9. Диплом алған кезде үлгерім кітапшасы білім беру ұйымына тапсырылады.

      10. Оқудың толық курсын аяқтауына немесе білім беру ұйымынан шығуына байланысты білім алушылар тапсыратын үлгерім кітапшаларын білім беру ұйымы білім алушылардың жеке істерінде сақтайды.

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы білім алушысының үлгерім кітапшасы тек электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыру талап етілмейді.

 

Бұйрығына 46-қосымша

 

Нысан

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған диплом беру кітабы

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының толық атауы оқу нысаны __________________________ басталды __________________________ аяқталдыРеттік тіркеу нөмірі

Дипломның сериясы және №

Диплом берілген күн

Білім беру ұйымын бітірушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Кестенің жалғасы

Мамандықтың атауы

Берілген біліктілік

Қорытынды аттестаттауды өткізу комиссиясы отырысы хаттамасының № және күні

Алғаны туралы қолы

Білім беру ұйымы басшысының қолы

      Ескерту: Білім алушыларға берілген дипломдар әрбір білім беру ұйымында ұсынылған нысан бойынша дайындалған кітапта тіркеледі. Берілген дипломдарды тіркеу кітаптарының әр беті нөмірленеді, тігінделеді, мөрмен бекітіледі және білім беру ұйымының басшысында сақталады.

 

Бұйрығына 47-қосымша

 

Нысан

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған дипломдардың телнұсқасын беру кітабы

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының толық атауы оқу нысаны __________________________ басталды __________________________ аяқталдыРеттік тіркеу нөмірі

Дипломның сериясы және №

Диплом берілген күн

Білім беру ұйымын бітірушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Кестенің жалғасы

Мамандықтың атауы

Берілген біліктілік

Қорытынды аттестаттауды өткізу комиссиясы отырысы хаттамасының № және күні

Алғаны туралы қолы

Білім беру ұйымы басшысының қолы

 

Бұйрығына 48-қосымша

 

Нысан

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған академиялық анықтама беру кітабы

      ________________________________________________________

      (білім беру ұйымының атауы)

      __________________________ басталды

      __________________________ аяқталды

Реттік тіркеу нөмірі

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Анықтаманың нөмірі

Анықтаманың берілген күні

Анықтаманы алу туралы қолы      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары электронды жүйеге қосылған жағдайда академиялық анықтама беру кітабы тек электронды форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

 

Бұйрығына 49-қосымша
Нысан

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Орта білімнен кейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына арналған білім алушылардың атаулы кітабы

      ________________________________________________________________________________

      (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының атауы)

      20 ______ ж. басталды 20 _____ ж. аяқталдыБілім алушылардың атаулы кітаптағы №

Білім алушылардың контингенті туралы бұйрық кітабы бойынша №

Білім алушылардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Туған жылы

Жынысы

Ұлты

Мекенжайы (оқуға түскенге дейінгі тұрғылықты жері)

1

2

3

4

5

6

7      Кестенің жалғасы

Білім беру ұйымына қабылдау күні

Қандай мамандық бойынша оқиды

Оқу мерзімі

Білім беру ұйымының білім алушылардың бітіргені немесе оқудан шығарылғаны туралы бұйрығының күні мен №

Берілген біліктілік (дәреже, класс, санат)

Бітіргені туралы құжаттың атауы

8

9

10

11

12

13

      Кестенің жалғасы

Оқыған кезінде алған марапаттары мен мадақтамалары (үздік диплом)

Бітіруші жұмысқа тұрған кәсіпорын (кәсіпорынның орналасқан жері)

Әртүрлі белгілер

14

15

16      Ескертпе:

      1. Білім алушылардың атаулы кітабы білім алушылардың жеке құрамын есепке алуға арналған қатаң есептіліктегі құжат болып табылады. Білім алушылардың атаулы кітабы білім алушылардың контингенті бойынша статистикалық және қаржылық есептілікті жасауға негіз болады.

      2. Білім алушылардың атаулы кітабын білім беру ұйымы басшысының қадағалауымен директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары толтырады.

      3. Білім алушылардың атаулы кітабы тігінделуі, нөмірленуі, мөрмен және білім беру ұйымының басшысының қолымен бекітілуі тиіс.

      4. Білім алушылардың атаулы кітабы үнемі білім беру ұйымында сақталады.

      5. Білім алушылардың атаулы кітабы қатаң түрде бұйрыққа сәйкес толтырылады.

      6. Күндізгі, сырттай және кешкі бөлімдердің білім алушылары контингенті үшін Білім алушылардың атаулы кітабы жеке толтырылады.

      7. Білім алушыларды қабылдау аяқталған соң шектемелік сызба сызылады және "20___ ж. ________ ________ (жазумен) білім алушы адам қабылданды" деген жазба жазылып, білім беру ұйымы басшысының, басшының оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары мен бухгалтердің қолымен және мөрмен бекітіледі.

      8. Білім алушылардың атаулы кітабы анық, ұқыпты, өшіру және түзетулерсіз толтырылуы тиіс; жіберілген қателер сызылып, басшы мен бухгалтердің қол қойылған түсіндірме жазба арқылы түзетілуі тиіс.

      9. Білім алушылардың атаулы кітабын бөлімдерге бөлу, беттер мен жолдарды, оның ішінде оқуға қабылданған білім алушы мен қорытынды сызба арасында бос жол қалдыруға рұқсат етілмейді. Кітапта әр білім алушыны жазу үшін екі қатар жол беріледі.

      10. Атаулы кітапқа білім беру ұйымына оқу жылының басында немесе ортасында қабылданғанына қарамастан, барлық білім алушылар енгізіледі.

      Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары электронды жүйеге қосылған жағдайда білім алушылардың атаулы кітабы тек электронды форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бойынша жиынтық
ғылым министрлігі
қызмет стандарты
жиынтық бағалау
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
туралы хабарландыру
Сабақ жоспары
тоқсан бойынша
бағалауға арналған
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
Жұмыс бағдарламасы
республикасы білім
Қазақстан республикасының
білім беретін
біліктілік талаптары
арналған жиынтық
әкімінің аппараты
жиынтық бағалауға
туралы анықтама
мамандығына арналған
бағалау тапсырмалары
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
арналған тапсырмалар
мерзімді жоспар
жалпы конкурс
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
қатысушыларға қойылатын
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
әдістемелік кешені
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
ткізу туралы
оқыту әдістемесі
мамандығы бойынша
конкурс қатысушыларына

Loading...