Образовательными потребностями методические рекомендации

Loading...


Pdf көрінісі
бет4/6
Дата01.04.2020
өлшемі443.52 Kb.
1   2   3   4   5   6

 

Қорытынды  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 Маманның жоспарлаған шаралары  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Тексеру күні _______________ Маманның қолы _____________   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

28 В қосымшасы  

 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консилиум тұжырымдамасы  

 

Баланың тегі, аты   

 

  

 

  

 

  Туылған күні ______________________________________________  

Тексеру датасы ___________________ сынып ___________________  

Үйінің мекен-жайы _______________________телефон _____________  

 

Ата-анасының Т.А.Ә. (жасы, білімі, қазіргі кездегі кәсібі)  __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Баланың жанұясы туралы мәлімет (жанұяның басқа мүшелері, толық\торлық емес жанұя, өмір сүру жағдайы және т.б.) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Консилиумге жіберу себептері: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Қосымша (барын белгілеу):  

1. 


Педагогикалық ұсыным.  

2. 


Психологиялық ұсыным.  

3. 


Логопедиялық ұсыным.  

4. 


Медициналық ұсыным.  

5. 


Әлеуметтік педагог тұжырымдамасы.  

6. 


Дефектолог мұғалімнің тұжырымдамасы.  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Консилиум тұжырымдамасы: __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Консилиум ұсынымы: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

29 


Психологиялық-медициналық-  

педагогикалық консилиум  

төрағасы   ____________ қолы _______________ Т.А.Ә.  

 

 Психологиялық-медициналық- 

педагогикалық консилиум  

мүшелері, қолдары 

________________________________________________________ М.О.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 30 

Г қосымшасы  

 

 Баланы психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңеске жолдау 

кезіндегі мінездеменің үлгілік нобайы  

 

 Жолданым мақсаты (оқудағы, қатынастағы, тәртіптегі қиындықтар)  

 

1. Бала туралы жалпы мәліметтер:  

ТАӘ  

Туылған күні, жасы  Мектептің түрі және нөмірі  

Баланың денсаулық жағдайы  

Мектепке  дейінгі  қандай  мекемеге  барды.  Мектепте  оқуды  қай  жасында 

бастады.  

Сыныптардың бағдарламаларын қайталады ма (егер «иә» болса, себебі қандай: 

ауру,  себепсіз  сабаққа  бармау,  бағдарламаны  меңгерудегі  қиындықтар  және 

т.б.) Аталған мектепте қай уақыттан бастап оқиды.  

 

2Мектептік  білімнің,  дағдылар  мен  икемділіктердің  бағдарлама 

талаптарына сәйкестігі:  

Математика  

Оқу және оқығанды айтып беру  

Ана тілі  

Басқа пәндер  

 

3Оқи алатынының сипаттамасы:  

Оқу  материалын  меңгеру  кезіндегі  қиындықтар.  Педагогтардың  пікірінше, 

оларға не себеп болған.  

Қандай да бір  оқу  тапсырмаларын орындау  және  оқу  материалдарын  меңгеру 

кезіндегі көрсетілген мұғалім көмегінің мазмұны.  

Баланың ұсынылған көмекті қабылдау деңгейі.  

 

4

Сөйлеу тілдік даму  

Сөйлеу тілдік даму ерекшеліктері.  

Мектептік логопедтің жұмысының мазмұны мен баланың даму динамикасы.  

 

5

Психологиялық ерекшеліктер  

Танымдық аясы (зейін, есте сақтау, жұмысқа қабілеті).  

Оқуға қатынасы (уәжі).  

Құрдастарымен және ересектермен тұлғалық және өзара қатынас мазмұны.  

Мектептік психологтың жұмысының мазмұны мен баланың даму динамикасы.  

 

 

31 


6

Баланың әуестенуі және қызығушылықтары.  

 

7.  Мектеп  консилиумының  тұжырымдамасы  (мамандардың  жалпы 

тұжырымдамасы және ұсынымдары).  

Мекеменің мөрі  

 

Мектептік психологиялық-педагогикалық  консилиумының төрағасы  

 

 Қолы ______________  

 

Күні _____________________   

 

 32 

Содержание  

 

 

Введение ………………………………………………………………….  34 Задачи и организация деятельности школьного психолого-  

педагогического консилиума …………………………………………… 

 

35 Порядок проведения школьного психолого-педагогического  

консилиума ………………………………………………………………. 

 

37  

Заключение ……………………………………………………………….  39 

 

Глоссарий …………………………………………………………………  40  

Список использованных и рекомендованных источников ……………  41 

 

Приложения ………………………………………………………………  42  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

33 


Введение  

 

Консилиум,  как  известно,  –  это  совещание,  взаимная  консультация экспертов,  специалистов  в  той  или  иной  области  знаний.  Психолого-

педагогический  консилиум  представляет  собой  объединение  профессионалов, 

которое  периодически  обсуждает  и  оценивает  обученность,  обучаемость  и 

реальные учебные возможности учащихся по заранее оговоренным параметрам. 

В  случае  работы  учителей  над  проблемой  повышения  качества  процесса 

обучения  на  заседании  консилиума  обсуждаются  не  только  прогноз 

успеваемости,  но  и  причины  неуспеваемости  и  выносится  решение  о  системе 

мер по преодолению пробелов в общеучебных умениях и знаниях учащихся.  

Впервые  методика  педагогического  консилиума  общеобразовательного 

учреждения  была  создана  и  опробирована  академиком  Бабанским  Ю.К.  в 

качестве  основы  выбора  наилучшего  из  возможных  вариантов  обучения 

ученика в рамках разработанной им теории и методики оптимизации процесса 

обучения.  В  начале  90-х  годов  прошлого  века  эти  разработки  были 

незаслуженно  забыты  и  в  практике  работы  общего  образования  не 

используются.  

В  специальных  организациях  образования  (специальные  детские  сады, 

специальные  школы)  психолого-педагогический  консилиум  активно 

применяется  в  качестве  способа  взаимодействия  специалистов  (психолог, 

логопед,  дефектолог,  социальный  педагог  и  др.)  и  педагогов  для  выработки 

единых  подходов  в  комплексной  поддержке  и  психолого-педагогическом 

сопровождении детей с нарушениями психофизического развития. Консилиум 

является  важным  условием  командного,  мультидисциплинарного  подхода  к 

решению вопросов обучения детей рассматриваемой категории, необходимость 

которого  диктуется  разнообразием  их  особых  образовательных  потребностей. 

Основными  методами  работы  членов  консилиума  являются  обсуждение  и 

экспертная оценка.  

Развитие инклюзивной образовательной практики в общеобразовательных 

школах делает актуальным создание и в их структуре консилиумов, как формы 

взаимодействия  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями.  

В  настоящих  методических  рекомендациях  раскрываются  вопросы 

организации  и  функционирования  школьных  психолого-педагогических 

консилиумов, приведены примеры необходимой документации.  

 

  

34 


1  Задачи  и  организация  деятельности  школьного  психолого-

педагогического консилиума  

 

Основной  целью  психолого-педагогического  консилиума  организации образования  является  коллегиальное  определение  стратегии  сопровождения 

детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  включенных  в  общее 

образование и определение согласованных действий взрослых для обеспечения 

успешности их обучения и социализации.  

Задачи консилиума:  

анализ  ситуации  развития  и/или  обучения  учащихся,  имеющих  особые образовательные потребности;  

определение содержания психолого-педагогической помощи учащимся и координация взаимодействия специалистов по ее оказанию;  

разработка рекомендаций для педагогов о содержании помощи учащимся в учебном процессе; рекомендаций родителям;  

оценка эффективности психолого-педагогической помощи.  Работа школьного консилиума строится на основе:  

комплексного  подхода  к  рассматриваемым  проблемам  (тесное взаимодействие разных специалистов);  

динамического изучения потребностей учащихся;  соблюдения  интересов  и  учет  индивидуальных  психофизических 

особенностей учащихся.  

Консилиум  создается  приказом  директора  школы  и  функционирует  на 

основании утвержденного им Положения (Приложение А).  

Состав школьного консилиума может быть гибким и включать постоянных 

и временных членов. Постоянные участники – заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной  работе,  педагог-психолог,  социальный  педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. Постоянные участники присутствуют на 

каждом  заседании  консилиума,  участвуют  в  подготовке,  последующем 

контроле за выполнением рекомендаций. Временные члены принимают участие 

в  консилиуме  по  мере  необходимости  (классные  руководители,  учителя-

предметники, медицинские работники).  

Заседания  консилиумов  подразделяются  на  плановые  и  внеплановые. 

Плановые  заседания  консилиума  проводятся  3-5  раз  в  год.  Деятельность 

планового консилиума осуществляется в следующих направлениях:  

обсуждение  особых  образовательных  потребностей  учащихся, приступающих  к  школьному  обучению,  учащихся  при  переходе  в  среднее 

звено, учащихся, имеющих особые образовательные потребности;  

разработка  содержания  психолого-педагогического  сопровождения учащихся, обнаруживших особые образовательные потребности;  

динамическая  оценка  успешности  реализации  коррекционно-развивающих  задач  и  изменение  при  необходимости  ранее  намеченной 

программы психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

оценка  эффективности  психолого-педагогического  сопровождения учащихся.  

35 


Заключение  консилиума  доводится  до  сведения  всех  участников 

образовательного 

процесса 

(учителей-предметников, 

педагогов 

дополнительного образования, родителей).  

Внеплановые  заседания  консилиумов  проводятся 

по  запросу  любого  из 

участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  и  администрации 

организации  образования,  либо  по  запросу  родителей  (лиц  их  замещающих). 

Поводом  для  внепланового  заседания консилиума  может быть  выявление  или 

возникновение  новых  обстоятельств,  влияющих  на  обучение  и  развитие 

ребенка, отрицательная динамика его развития и обучения.

 

Характер запросов специалистов  и  родителей  могут  быть  различными,  но  в  любом  случае  они 

должны  отражать  проблемы  ребенка  (в  развитии  и  обучении)  или  педагога, 

родителей  в  их  взаимодействии  с  ребенком.  Направлениями  деятельности 

внепланового заседания консилиума являются:  

принятие экстренных мер по выявившимся обстоятельствам;  изменение  направления  коррекционно-развивающей  работы  в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности.  

 

  

36 
Порядок проведения школьного психолого-педагогического консилиума  

 

На  первом  заседании  консилиума  составляется  график  проведения 

консилиумов  и  определяется  список  учащихся,  имеющих  особые 

образовательные  потребности  и  нуждающиеся  в  динамическом  наблюдении 

специалистов сопровождения.  

На  заседании  консилиуме  обсуждаются  обобщенные  аналитические 

материалы  обследования,  которые  провел  каждый  специалист  службы 

психолого-педагогического  сопровождения.  Они  оформляются  в  виде 

представлений специалистов (Приложение Б). В представлениях специалистов 

информация  о  ребенке  и  его  семье  формулируется  доступным  и  понятным 

педагогу  языком  и  излагается  в  форме,  не  нарушающей  права  ребенка  и 

родителей на конфиденциальность.  

Порядок обсуждения на заседании консилиума результатов наблюдений и 

изучения 

деятельности 

ученика 


должен 

регламентироваться 

и 

контролироваться  председателем  консилиума.  С  процедурой  работы консилиума  должны  быть  знакомы  все  его  участники.  Если  на  заседании 

консилиума присутствуют временные участники, то процедура его проведения 

напоминается  председателем  перед  началом  работы.  Можно  придерживаться 

следующего порядка работы заседания консилиума:  

1. 

Выступает  специалист  (педагог  или  родитель),  который  направил ребенка  на  консилиум.  Он  четко  излагает  ситуацию  развития  и  обучения 

ученика, выделяя положительные моменты и проблемы, которые его беспокоят. 

Выступление специалиста (педагога, родителя) никто не прерывает вопросами, 

репликами,  комментариями.  Если  ученик  имеет  заключение  ПМПК,  то  его 

представляет учитель класса.  

2. 


Члены консилиума по очереди задают вопросы специалисту (педагогу, 

родителю)  для  уточнения  и  разъяснения  сути  ситуации  развития  и  обучения. 

Специалист (педагог, родитель) отвечает на каждый вопрос.  

3. 


Свое  видение  проблемы,  профессиональную  характеристику 

особенностей  развития,  учебной  деятельности  школьника  и  рекомендации  к 

улучшению  ситуации  по  очереди  излагают  все  члены  консилиума,  используя 

подготовленные к консилиуму собственные представления на ученика.  

4. 

Вырабатываются  единые  подходы  к  организации  сопровождения ученика,  определяется  содержание  коррекционно-развивающей  работы, 

рекомендации  к  индивидуальному  подходу  в  учебном  процессе, 

дополнительном образовании и домашнем воспитании.  

Обмен  информацией  между  членами  консилиума  и  взаимный  ответ  на 

вопросы  служит  основой для  составления  заключения консилиума,  в  котором 

описывается 

психолого-медико-педагогический 

статус 


школьника, 

рекомендованные  формы  и  специалисты,  которые  примут  участие  в 

сопровождении  школьника  (Приложение  В).  В  заключении  могут  быть  даны 

указания на необходимость консультативной работы специалистов консилиума 

с  педагогическим  коллективом  или  отдельными  учителями,  родителями 

учащегося и школьной администрацией.  

37 


На  основании  заключения  консилиума  составляется  индивидуальная 

программа  психолого-педагогического  сопровождения  ученика,  имеющего 

особые  образовательные  потребности.  В  индивидуальной  программе 

сопровождения, которая составляется на полугодие, указываются направления 

коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком,  содержание  работы  по 

каждому  направлению,  ожидаемый  результат.  Координируются  действия 

специалистов  в  отношении  ребенка.  При  необходимости  определяется 

последовательность включения различных специалистов в работу с ребенком. В 

программе  фиксируется  ответственный  специалист  сопровождения  ученика,  в 

чьи  обязанности  входит  ведение  карты  развития  школьника,  отслеживание 

этапов сопровождения, инициация повторного обсуждения данного ребенка на 

консилиуме  с  целью  подведения  итогов  проделанной  работы  и  обсуждения 

дальнейших  шагов.  С  содержанием  индивидуальной  программы  психолого-

педагогического  сопровождения  обязательно  знакомят  родителей,  всех 

педагогов,  работающих  с  учеником.  Содержание  индивидуальной  программы 

сопровождения  ученика  является  обязательным  к  исполнению  для  всех 

специалистов, работающих с ребенком. Основная нагрузка по сопровождению 

ученика  ложится  на  учителя,  он  несет  персональную  ответственность  за 

успешность обучения и социализацию ученика.  

На  заседании  консилиума  ведется  протокол,  отражающий  краткие 

высказывания  участников  при  обсуждении  итогового  решения  по  каждому 

индивидуальному  случаю,  отмечаются  ответственные  за  выполнение 

назначенных  рекомендаций.  Протоколы  заседаний  консилиумов  хранятся  в 

делопроизводстве  председателя.  Рекомендации  консилиума  доводятся  до 

администрации  на  совещаниях  при  директоре,  затем  выносятся  на 

педагогические советы.  

Секретарь  консилиума  ведет  журнал  записи  и  учета  детей,  сбор  общих 

сведений о ребенке, осуществляет контроль за выполнением графика заседаний 

консилиумов, хранением документации консилиума в архиве.  

Председатель  и  специалисты,  участвующие  в  работе  консилиума,  несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях и их семьях.  

В  случае  негативной  динамики  развития  ребенка,  невозможности  членов 

консилиума принять однозначное решение об обучении и воспитании ученика 

он  направляется  в  психолого-медико-педагогическую  консультацию  для 

углубленной  диагностики.  Для  этого  школьный  консилиум  готовит  пакет 

документов, в числе которых:  

медицинское представление;  логопедическое представление;  

представление психолога;  педагогическая характеристика ребенка (Приложение Г);  

письменные  работы  по  родному  языку,  математике,  рисунки  и  другие виды самостоятельной деятельности ребенка;  

письменное  заявление  на  обследование  в  ПМПК  от  родителей  или законных представителей.  

 

38 Заключение  

 

Психолого-педагогическое  сопровождение  в  образовательном  процессе 

учащихся  с  особыми  образовательными  потребностями  требует  участия 

специалистов  разного  профиля  (психолога,  логопеда,  учителя-дефектолога  и 

др.).  Для  координации  их  деятельности,  придания  этой  деятельности 

согласованности и целенаправленности необходим командный подход в работе 

всех участников образовательного процесса. Командный подход предполагает 

овладение специалистами и педагогами дополнительными профессиональными 

компетенциями. К необходимым компетенциям следует отнести: умение вести 

педагогическое  наблюдение,  знание  этапов  и  закономерностей  нормативного 

развития  ребенка  в  разные  возрастные  периоды,  умение  работать  в  команде, 

участвовать в коллегиальном обсуждении педагогических проблем и др.  

Немаловажным  фактором  является  приверженность  специалистов  и 

педагогов единым ценностям, в основе которых глубокое уважение к личности 

ученика и высокая мотивация к оказанию помощи любому ребенку.  

Среди  содержательных  задач,  которые  должны  быть  решены 

специалистами  разного  профиля  при  командном  взаимодействии  –  задача 

выбора оптимальной последовательности и объема помощи ребенку в процессе 

обучения.  Другая  содержательная  задача  –  это  методическая  поддержка 

педагогов,  их  профессиональное  совершенствование  в  условиях  единой 

междисциплинарной команды.  

Использование  консилиума  как  основной  формы  взаимодействия 

специалистов  службы  психолого-педагогического  сопровождения  и  педагогов 

позволяет  успешно  решать  обозначенные  задачи.  Специалисты  (психолог, 

логопед,  учитель-дефектолог)  должны  не  просто  рассказать  о  проблеме 

ученика, но и показать педагогу пути преодоления, поскольку именно педагог 

выполняет основную работу, связанную с сопровождением ученика с особыми 

образовательными  потребностями  в  учебном  процессе.  Педагог,  владеющий 

методами  и  приемами  специальной  педагогики,  способен  творчески 

использовать  их  в  отношении  всех  учащихся  класса,  обеспечивая  высокую 

эффективность процесса обучения.  

Таким  образом,  школьный  консилиум,  при  правильной,  не  формальной 

организации  работы  играет  важную  роль  не  только  в  системе  психолого-

педагогического  сопровождения  учащихся,  но  и  в  решении  вопросов 

повышения качества образовательного процесса в школе.  

 

  

 

  

 

  

39 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...