Образовательными потребностями методические рекомендации

Loading...


Pdf көрінісі
бет2/6
Дата01.04.2020
өлшемі443.52 Kb.
1   2   3   4   5   6
 

Бала  дамуындағы  кез  келген  мәселені  және  оны  оқыту  мен  мектепте 

бейімделумен  қамтамасыз  етуді  шешудегі  кешенді,  пәнаралық  тәсілдемені 

жүзеге асыру мақсатында  

БҰЙЫРАМЫН:  

 

1. Қолдау  қызметінің  мамандарының  өзара  әрекеттесу  түріндегі 

психологиялық-медициналық-педагогикалық  консилиумды  төмендегі  құрамда 

құру:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

(

мамандықтары көрсетілген консилиум мүшелерінің құрамы)   

2. 


Консилиумның төрағасын тағайындау:  

____________________________________________________________________  

(

Т.А.Ә., лауазымы көрсетіледі)  3. 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық  консилиум  төрағасына 

консилиумның  жұмысын  НОМ  психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консилиумның қызметі туралы Ережелерге сәйкес ұйымдастыру міндеттеледі.  

4. 

Консилиум жұмыс кестесін НОМ түзіміне сәйкес анықтау.  5. 

Консилиум  мүшелерінің  атқарымдық  міндеттерін,  есеп  беру 

құжаттамасын анықтау және консилиум құрамында балаларды тексеруге кеткен 

уақыттың нәтижесі бойынша қосымша табель тапсыру.  

6. 

Консилиум мәжілісін өткізу орны:  ____________________________________________________________________  

7. 


Бұйрықтың орындалуын бақылау психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметінің басшысына жүктеледі.  

 

 

№ мектептің директоры ______________ ________________  (

Т.А.Ә.)  

 

 

  

 

 12 

№ ... НОМ психологиялық-медициналық консилиумы туралы Ережелер  

 

1. 

Жалпы ережелер  

 

1.1. 


№  ...  жалпы  білім  беру  мектебінің  психологиялық-медициналық-

педагогикалық  консилиумы  (ары  қарай  ПМПк)  психологиялық-медициналық-

педагогикалық  қолдау  қызметі  мамандарының  өзара  әрекеттесуінің  тұрақты 

түрі  болып  табылады.  Консилиумның  қызметі  мектеп  оқушыларының  дамуы 

мен  оқуындағы  ерекшеліктерді  зерттеуді  және  олардың  мәселелерін  шешуді 

кешенді тәсілдемемен қамтамасыз етуге бағытталған.  

1.2. 

Мектептік  ПМПк  өзінің  қызметінде  БҰҰ  бала  құқығы  туралы конвенциясын, 

ҚР «Білім туралы» Заңын,

 

«Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық  түзеу  арқылы  қолдау  туралы»,  «Қазақстан 

Республикасындағы  балалар  құқығы  туралы»  Заңдарын  және  осы  ережені 

басшылыққа алады.  

 

2. Мектептің психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консилиумының мақсаты мен міндеттері  

 

2.1. 


ПМПк  мақсаты  бала  дамуының  бірыңғай  стратегиясын  құру  мен 

жүзеге асыру, консилиум баланың жанұясы мен оның оқуын жүзеге асыратын 

педагогтарға  көмек  ұйымдастыруға  бағытталған  кәсіпаралық  ынтамақтастық 

болып табылады.  

2.2. 

Міндеттері:  2.2.1. 

Оқушының  оқуы  мен  әлеуметтенуін  жетістіктермен  қамтамасыз 

ететін  профилактикалық,  психологиялық-педагогикалық  түзету  және 

әлеуметтік  шараларды  анықтау  үшін  баланың  танымдық  қызметінің  даму 

деңгейі  мен  ерекшеліктерін  анықтау,  эмоциялық-ерік  және  жеке  тұлғалық 

дамуын зерттеу.  

2.2.2. 

Баланың әлеуетті мүмкіндіктерін анықтау, жалпы және түзете оқыту мен тәрбиелеу үдерісін даралық-сараланған тәсілдемемен қамтамасыз ету үшін 

білім беру үдерісіне қатысушыларға арналған ұсынымдар әзірлеу.  

2.2.3. 

Психологиялық-педагогикалық қолдаудың және оқушылармен түзете дамыту жұмысының жеке бағдарламасын әзірлеу.  

2.2.4. 


Баланың  өзекті  дамуын,  оның  жағдайының  динамикасын 

бейнелейтін  құжаттарды  дайындау  және  жүргізу.  Мектептің  педагогикалық 

құрамы  мен  психологиялық-педагогикалық  қолдау  қызметінің  мамандарының 

арасындағы өзара әрекеттесулерін ұйымдастыру.  

 

3. Мектептің психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консилиумының қызметін ұйымдастыру  

 

3.1. 


Консилиум  мәжілісінде  балалар  мен  жасөспірімдердің  мәселелерін 

талқылау ата-аналарының (заңды өкілдерінің) ынтасы бойынша, сондай-ақ бала 

оқитын  немесе  тәрбиеленетін  сыныптың  (топтың)  педагогының,  білім  беру 

13 


ұйымында жұмыс істейтін басқа мамандардың да бастамалары бойынша жүзеге 

асырылады.  

3.2. 

Барлық  маман  баланы  жеке-жеке  тексереді.  Әрбір  маманның  өзінің әдістемелері, тәсілдемелері, диагностикалық кешендері болады.  

3.3. 


Тексеру нәтижелері бойынша әрбір маман консилиум үшін бекітілген 

түрде өз ұсыныстарын береді.  

3.4. 

Алынған  мәліметтердің  негізінде  (мамандардың  қорытындысы) коллегиалды  түрде  ПМПк  тұжырымдамасы  жасалады,  баланың  жеке 

мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін есепке ала отырып, түзете дамыту және оқу-

тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыруға арналған ұсынымдар әзірленеді.  

3.5. 


Консилиум  маман  мүшелерінің  кеңесін  алған  барлық  балалар  тіркеу 

және есеп журналына тіркеледі.  

3.6. 

Консилиум жұмысына қатысқан мамандар және төрағасы тексеруден өткен балалар туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға жауапты болады.  

 

4. Консилиумды дайындау және өткізу тәртібі  

 

4.1. ПМПк жоспарлы және жоспардан тыс болып екіге бөлінеді.  

4.2. 

Жоспарлы консилиум жылына 4-5 рет өтеді. Оның қызметі төмендегі міндеттері шешуге бағытталған:  

бала  дамуының  ерекшеліктерін,  оны  оқытудың  мүмкін  болатын талаптары мен мақсаттарын анықтау;  

түзете  дамыту  жұмысының  мазмұнын  қоса  отырып,  баланы психологиялық-педагогикалық қолдаудың жеке бағадарламасын құру;  

оқытудың,  түзетудің  және  дамудың  динамикасын  бағалау,  түзету жұмысына  қосымшалар  мен  өзгерістер  енгізу,  оқыту  түрін,  түзімін, 

бағдарламасын өзгерту, қосымша тексеруді тағайындау.  

4.3. 

Консилиумның  жоспардан  тыс  мәжілісі  мамандардың,  педагогтар немесе  ата-аналардың  сұрауы  бойынша  жиналады.  Жоспардан  тыс  ПМПк 

келесі міндеттерді шешеді:  

туындаған мәселені талдау, оларды шешу жолын таңдау;  рұқсат  етілетін  жүктемелерді,  оқытудың  түзімі  мен  түрін  өзгерту 

қажеттілігін анықтау.  

4.4. Баланың мәселелерін талқылау бойынша консилиум мәжілісін өткізуді 

дайындау  консилиумды  өткізу  датасына  дейін  10  күннен  кеш  болмайтындай 

жоспарланады.  

4.5. 

Мамандар,  баламен  тікелей  жұмыс  істейтін  жетекшілер  консилиум мәжілісін  өткізуге  дейін  3  күннен  кеш  болмайтындай  уақытта  консилиум 

хатшысына  қажетті  құжаттарды,  баланың  жазба  жұмыстарын  тапсыруға 

міндетті.  

4.5. 


Мәжіліс ПМПк төрағасының басшылығымен өтеді.  

4.6. 


Жетекші  маман  жалпы  жағдайды  баяндайды.  Баламен  жұмысқа 

қатысатын әрбір маман бала туралы ауызша тұжырымдама береді.  

4.7. 

ПМПк  қабылдаған  түзете  дамыту  жұмысын  ары  қарай  жүргізу бойынша ұсынымдар  педагогтарды  қосқанда, баламен  жұмыс істейтін  барлық 

14 


мамандарға міндетті болады.  

4.8. 


ПМПк хаттамасы мәжіліс өткеннен кейін 2-3 күн ішінде дайындалады, 

оған ПМПк қатысқан барлық мамандар қол қояды.  

 

5. 

Мектептің психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консилиумының құжаттары  

 

• № ... НОМ-інде ПМП консилиумының құрылуы туралы бұйрық.  

• 

№ ... НОМ-інің ПМП консилиумының Ережелері.  • 

№  ...  НОМ-інің  ПМП  консилиумының  ОПМПК-імен  ынтымақтастығы 

(

өзара әрекеттесуі) туралы шарт.  • 

ПМПк-ге келген балалар тіркелетін журнал.  

• 

ПМПк  мәжілістері  тіркелетін  журнал;  ПМПк  тұжырымдары  мен ұсынымдары тіркелетін журнал.  

• 

Динамикалық бақылауда тұрған балаларды есепке алу журналы.  • 

Мамандардың  консилиум  үшін  оқушыларға  берген  ұсыным 

түсініктемелері.  

• 

ПМПк-інің  қызметін  реттейтін  нормативтік-құқықтық  құжаттар, әдістемелік материалдар.  

 

  

15 


Б қосымшасы 

 

 

Консилиумға арналған педагогикалық ұсыным  

 

Баланың тегі, аты  

 

 

  

 

Жасы   

 

  

Сынып  


 

 

  

 

  

 

  

 

 Жалпы хабардар болу  

(

өзі және жанұясы туралы мәлімет, өзіне-өзі қызмет көрсету дағдылары, жалпы қабылданған тәртіп нормаларын орындау)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Білімі, қоршағандар туралы түсініктер    

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Оқу дағдыларының қалыптасқандығы.  Оқу пәндерін меңгеруінің бағдарлама талаптарына сәйкес болуы.  

Оқу пәндерін меңгерудегі қиындықтар, қате түрлері.  

Математика 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Оқу    


 

 

  

 

  

 

  

 

 Жазу   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Ауызша сөйлеу тілінің ерекшеліктері     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Бейнелеу әрекеті, қол еңбегі 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Эмоционалды тәртіп ерекшеліктері 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Қорытынды:  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Ұсынымдар: __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

Тексеру күні  

 

 

  

Педагогтың қолы  

 

 

   

 

 

 

16 


Консилиумға арналған психологтың ұсынымы  

 

Оқушының Т.А.Ә. ____________________________ Жасы ____________  

Сынып  

 

  

 

  

 

  

  

   

Тәртіп, қатынас, әдеттер мен қызығушылықтарының ерекшеліктері  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Қимылдық ептілік  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Жетекші: қол ___________аяқ ____________ құлақ ___________ көз _____  

Әрекеттесудің сипаттамасы:  

Уәждемесі   

 

  

 

  

 

  

 

  Сыншылдығы    

 

  

 

  

 

  

  

Жұмысқа қабілеті   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Әрекет етудің қарқыны __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Есте сақтаудың ерекшеліктері 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Сөйлеу тілінің сапалық сипаттамасы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Зерде дамуының сипаттамасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Кеңістіктік және мезгілдік қатынас туралы түсініктің қалыптасқандығы  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Эмоционалдық-тұлғалық және уәждемелік-ерік ерекшеліктері  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Қорытынды  

(

өзекті  даму  деңгейі,  аталған  салалардағы  ерекше  ерекшеліктері,  әлеуеттік мүмкіндіктері)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 17 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Ұсынымдар

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Күні ______________    Психологтың қолы ______________________  

 

 

 18 

Балаға логопедиялық тұжырымдама  

 

Баланың тегі, аты, әкесінің есімі _________________________________________________________________  

Туылған күні  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Сөйлеу  тілдік  қоршаған  орта  (жақындарының  сөйлеу  тілдік  кемшіліктері,  қос тілділік, тұқым қуалаушылық және т.б.)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Ерте жастағы сөйлеу тілдік даму:  

уілдеу____________ былдыр ____________ сөз _____ тіркес  

 

   

 

Сөйлеу тілдік бұзылыстар қашан байқалды?     

 

  

  

Логопедпен сабақтар   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

(

қайда, қандай нәтижемен?)   

Сөйлеу тілінің жалпы дыбысталуы (қарқыны, жатықтығы, анықтығы)  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

Тұтығумен 

байланысты 

сөйлеу 


тілінің 

ерекшеліктері 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Сөйлеу тілінің дыбыстық жағы  

Сөйлеу аппаратының құрылысы және қозғалғыштығы  

Дыбысты айтудың бұзылуы  

____________________________________________________________________  

 

Сөздің буындық құрылымы __________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Дыбыстық талдау және синтез  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Сөздік қоры  

Сөздік  қордың  жалпы  сипаттамасы  (белсенді  және  енжар  сөздік  қордың 

арақатынасы)  

__________________________________________________________________  

19 


__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымы: (жасына сәйкес, сөз өзгертудегі, 

сөз құрауындағы қателер) 

____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Сөйлеу тілін түсінуі:  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Байланыстырып сөйлеу тілі  

Сөйлеу тілінің жалпы сипаттамасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 (

сөйлеу тілін жас шамасына сәйкес меңгеруі)  

Өздігінен байланысқан айтылымдардың қалыптасқандығы  

Аграмматизм (бар, жоқ)  

 

 

  

  

  

  

Жазбаша сөйлеу тілі  

Жазу (көшіріп жазғандағы, диктанттағы әдеттегі және тән емес қателер)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...