Микрокредиттеудің бас шарты


Келіспеушілікті шешу тәртібібет3/3
Дата15.01.2017
өлшемі61.91 Kb.
#106
1   2   3

12.Келіспеушілікті шешу тәртібі

12.1. Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда аталмыш Келісім-шарттан немесе оған байланысты туындайтын, оның ішінде, оны орындау, бұзу, тоқтату немесе жарамсыздығына қатысты барлық дау, келіспеушілік және талаптар «Арбитраж «Әділет» ЖШС құрған «Әділет» төрелігінде соңғы шешімін табады, оның рпегламентіне сәйкес төрешілер коллегиясы Алматы қаласында «Әділет» арбитражы орналасқан мекен жайда орын тілінде бір төрағалық етуші төрешіні тағайындайды, ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әрекет етеді.

12.2. «Әділет» арбитражының шешімі соңғы және Тараптар үшін міндетті болып табылады.

12.3.Тараптар регламент талаптарын орындайды, оның ішінде сот шығындары мен алымдарын төлейді, шығарылған шешімді ерікті түрде орындайды.

12.4. «Әділет» арбитражының шешімін орындамаған Тарап аталмыш Келісім-шарт талаптарын орындамаған тарап ретінде танылады.

12.5. Хат-хабарлар, мәлімдемелер аталмыш Келісім-шартта көрсетілген мекенжай бойынша немесе Тараптар немесе олардың органдарының нақты орналасқан мекенжайы бойынша жіберіледі. Мекенжайы өзгерген жағдайда Тараптар бір-біріне және «Әділет» арбитражына жазбаша хабар береді. Тараптар мекен жайының өзгергені туралы хабарламаған жағдайда хат-хабар Келісім-шартта көрсетілген мекенжайға жіберіледі және тиісті түрде табысталған болып есептеледі.

12.6.Тараптар Келісім-шарт «Әділет» арбитражында қарастырылған дауға қатысты туындаған немесе туындауы мүмкін азаматтық-құқықтық қатынастарды беру туралы келісім болып табылатынын растайды.
12.7. Тараптар «Әділет» арбитражының регламентімен танысқанын және келісетінін растайды.

12.8. «Әділет» арбитражы таратылған немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда аталмыш Келісім-шарттан немесе оған байланысты туындайтын, оның ішінде, оны орындау, бұзу, тоқтату немесе жарамсыздығына қатысты барлық дау, келіспеушілік және талаптар «Әділет» арбитражы мирасқорына немесе Кредитордың таңдауы бойынша басқа төрешіге ұсынылып шешімін табады.

12.9. Аталған Келісім-шарттың жарамсыздығы оған біріктірілген төрелік келісімнің жарамсыздығына алып келмейді.

13.Қорытынды ережелер

  1. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт келесі жағдайларда бұзылады:

   1. Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған жағдайларда;

   2. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда.

  2. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгертуге болады, бұл жағдайда Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа қосымша немесе басқа да теңдес келісім жасасу талап етілмейтін Кредитор бір жақты түрде енгізетін өзгерістер енгізілмейді және Микрокредит беру туралы Келісім-шартта басқа мерзім қарастырылмаған болса Кредитор мәлімдеме жіберген күннен бастап күшіне енеді.

  3. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде Қосымша келісім түрінде жасалып, Тараптар қол қойған жағдайда заңды күші бар болады.

  4. Микрокредит беру туралы Келісім-шарттың Тараптар қол қойған барлық қосымшалары, қосымша келісімдері оның ажырамас бөлігі болып табылады.

  5. Микрокредит беру туралы Келісім-шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндегі арасында айырмашылық болған жағдайда орыс тіліндегі Келісім-шарт мәтіні басымдылыққа ие болады.

  6. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарында қарастырылмаған жағдайлардың барлығын Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтайды.
12.Порядок разрешения споров

12.1. В случае недостижения согласия Сторон, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в постоянно действующем Арбитраже «Адилет», созданный в ТОО «Арбитраж «Адилет», созданным в ТОО «Арбитраж «Адилет», в соответствии с его Регламентом, коллегией арбитров в количестве одного председательствующего арбитра, на русском языке, в городе Алматы, по адресу расположения Арбитраж «Адилет»», с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2.Решение Арбитража «Адилет» является окончательным и обязательным для Сторон.

12.3.Стороны выполняют требования Регламента, в том числе производят оплату судебных расходов и сборов, а так же исполняют вынесенное решение добровольно.

12.4.Неисполнение решения Арбитража «Адилет» виновной Стороной признается Сторонами, как нарушение условий настоящего Договора.

12.5.Корреспонденция, извещения направляются по адресу, указанному в настоящем Договоре, или же фактическом месте нахождения Сторон или их органов. При изменении адреса Стороны заблаговременно, письменно уведомляют друг друга и Арбитража «Адилет». В случае, если Стороны не уведомили об изменении адреса места нахождения, корреспонденция направляется и считается вручённой должным образом по адресу, указанному в настоящем Соглашении.

12.6.Стороны подтверждают, что Договор является письменным соглашением Сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть из гражданско-правовых отношений спора, на рассмотрение в Арбитраже «Адилет».

12.7.Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом Арбитража «Адилет».

12.8.В случае ликвидации или реорганизации Арбитража «Адилет», все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению у правопреемника Арбитража «Адилет», либо по выбору Кредитора.

12.9. Недействительность настоящего Договора не влечет недействительность включеной в него арбитражной оговорки.

13.Заключительные положения

  1. Договор о предоставлении Микрокредита может быть расторгнут:

   1. в случаях, предусмотренных Договором Договор о предоставлении Микрокредита;

   2. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

  2. Условия Договора о предоставлении Микрокредита могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон за исключением изменений, вносимых Кредитором по Договору о предоставлении Микрокредита в одностороннем порядке, которые не требуют подписания дополнительного или иного аналогичного соглашения к Договору о предоставлении Микрокредита и вступают в силу с даты, указанной в уведомлении направленной Кредитором, если иной срок не указан в Договоре о предоставлении Микрокредита.

  3. Все дополнения и изменения к Договору о предоставлении Микрокредита будут иметь юридическую силу, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами в форме Дополнительного Соглашения.

  4. Все Приложения, Дополнительные Соглашения к Договору о предоставлении Микрокредита, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

  5. В случае расхождения смысла текстов Договора о предоставлении Микрокредита на казахском и русском языках, приоритет имеет текст Договора о предоставлении Микрокредит на русском языке.

  6. Все остальное, что не предусмотрено условиями Договора о предоставлении Микрокредита, определяется Сторонами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
14. Тараптардың деректемелері және қолдары
Кредитор:

"Финансовый магазин" микроқаржы ұйымы» ЖШС

ҚР, Алматы қ., Әйтеке би к., 55 ү.

БСН 141240019612

ЖСК KZ38926180219F045004

" Казкоммерцбанк " АҚ, Алматы қ.

БСК KZKOKZKX
"Қаржы дүкен" микроқаржы ұйымы» ЖШС


Директор _________ Г.Т.Мусаева


14. Реквизиты и подписи сторон
Кредитор:

ТОО "Микрофинансовая организация "Финансовый магазин"

РК, г. Алматы, ул. Айтеке би, д 55

БИН 141240019612

ИИК KZ38926180219F045004

АО " Казкоммерцбанк "г. АлматыБИК KZKOKZKX
ТОО "Микрофинансовая организация "Финансовый магазин"
Директор _________ Мусаева Г.Т.
Шарттың талаптарымен таныстым және келісемін/ С условиями договора ознакомлен(-а) и согласен(-на)

Қарыз алушы/Бірлесіп Қарыз алушы ____________________________________________________________ Заемщик/Созаемщик__________________________________________________________________________

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы