Микрокредиттеудің бас шарты


Тараптардың міндеттемелерібет2/3
Дата15.01.2017
өлшемі61.91 Kb.
#106
1   2   3

 1. Тараптардың міндеттемелері


5.1. Кредитор міндеттері

   1. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес микрокредитті Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған шарттарды тиісті түрде орындағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсыну;
   1. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағаннан кейін Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушы міндеттемелерін орындауды қамсыздандыру үшін қойған мүлік кепілдігі туралы жазбаны жою үшін барлық қажетті құжаттарды тапсыру, барлық шығындарды Қарыз алушы есебіне жатқызу;


5.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандардан басқа жағдайда Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарының құпиялылығын қамтамасыз ету;

5.1.4. Орналасқан орны өзгерген немесе атауы өзгерген жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қарыз алушыға осындай өзгерістен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабар беру;

5.1.5. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша қабылданған міндеттемелерін тиісті түрде орындау.

  1. Қарыз алушы міндеттері:

   1. Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған төлем кестесіне сәйкес микрокредитті өтеуді ай сайын уақытылы және толық түрде жүзеге асыру.

   2. Кепіл Келісім-шарттарын, олардың өзгерістерін тіркеумен байланысты, Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушы міндеттемелерін орындауды қамсыздандыру үшін қойған мүлік кепілдігі туралы жазбаны жою үшін көрген Кредитор шығындарын (осы әрекеттер кредиторға тапсырылған жағдайда) өтеу және Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған басқа да төлемдерді жасау.

5.2.3. Кредитордың талап етуі бойынша микрокредиттің қамсыздандырылуын тексеру және Микрокредит беру туралы Келісім-шартына сәйкес берешегін толық өтегенге дейін Қарыз алушының қаржылық жағдайын тексеру бойынша барлық қажетті құжаттарды тапсыру. Тексеру саны мен олардың мерзімін Кредитор анықтайды және Қарыз алушымен келіспейді.

5.2.4. Кредиторға Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын орындауға теріс ықпал етуі мүмкін фактілер туралы уақытылы забар беру.

5.2.5. Кредитордың Микрокредит беру туралы Келісім-шарт көрсетілген құқықтарын жүзеге асыруына кедергі келтірмеу.

5.2.6. Жартылай мерзімінен бұрын өтеуден кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде, алайда Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша кезекті төлемді төлегеннен күннен кешіктірмей Кредитор дайындаған микрокредитті өтеудің жаңа кестесіне қол қою.

5.2.7. Кредитор белгілеген мерзім ішінде тиісті түрде ұсынылған қамсыздандыруды ресімдеу және Кредитор талаптарын қанағаттандыратын қосымша қамсыздандыруды Кредитор бұрынғы қамсыздандыру құны және/немесе өтемпаздығы төмендеуін анықтаған жағдайда ұсыну.

5.2.8. Кредиторға жазбаша түрде Микрокредит беру туралы Келісім-шартта көрсетілген төлқұжат деректемелері, пошталық мекенжайы, тұрғылықты жері бойынша тіркелуі, жұмыс орны мен жеке деректемелері өзгерген жағдайда, жұмыстан босатылған, кірісі өзгерген жағдайда немесе Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға ықпал ететін басқа да өзгерістер жағдайында, оның ішінде, Қарыз алушының үшінші тұлғалар алдындағы туындаған ақшалай міндеттемелері туралы ескерту.

Мәлімдемелер және өзгерістер фактісін растайтын құжаттар Кредиторға осындай өзгеріс орын алғаннан кейін 7 (жеті) күннен кеш емес уақыт ішінде берілуі керек.

5.2.9. Кредиторға ол негізделген түрде Микрокредит беру туралы Келісім-шартты орындау шеңберінде сұрата алатын кез келген ақпаратты ұсыну.
5.2.10. Кепіл мүлкі жағдайына мониторинг жүргізу барысында Кредиторға жан-жақты көмек көрсету.

5.2.11. Кредитордың жазбаша келісімі болмаған жағдайда кепіл мүлкіне қайта жоспарлау/қайта жабдықтау/қайта құру (бұзу, салу және т.б.), кез келген техникалық өзгерістер жүргізуге болмайды.

5.2.12. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін тиісті түрде орындау.

5.2.13. Кредитордың талап етуі бойынша микрокредиттің мақсатты пайдаланылуын тексеру үшін қажетті құжаттарды тапсыру.


5.Обязанности сторон

5.1. Кредитор обязуется:

5.1.1. предоставить Микрокредит в соответствии с Договором о предоставлении Микрокредита, в течение 3 (трех) операционных дней, после надлежащего выполнения Заемщиком условий, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита.

5.1.2. после полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, предоставить необходимые документы для аннулирования записи о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору о предоставлении Микрокредита, с отнесением всех расходов на счет Заемщика.


5.1.3. обеспечить конфиденциальность условий Договора о предоставлении Микрокредита, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.1.4. в случае изменения места нахождения либо изменения наименования в соответствии с действующим законодательством, письменно уведомить Заемщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты таких изменений.

5.1.5. надлежащим образом выполнять обязательства, принятые по Договору о предоставлении Микрокредита.

5.2.Заемщик обязуется:

5.2.1 ежемесячно, своевременно и полностью производить погашение Микрокредита в соответствии с Графиком платежей, предусмотренным к Договору о предоставлении микрокредита.

5.2.2. возместить расходы Кредитора, связанные с регистрацией договоров залога, изменений к ним, расходы, связанные с аннулированием записи о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору о предоставлении Микрокредита (если данные действия были делегированы Кредитору), а также уплатить иные платежи, предусмотренные Договором о предоставлении Микрокредита.

5.2.3. предоставлять по требованию Кредитора необходимые документы для проверки обеспеченности Микрокредита, а также финансового состояния Заемщика до полного погашения задолженности по Договору о предоставлении Микрокредита. Количество проверок и их сроки определяются Кредитором и с Заемщиком не согласуются.
5.2.4. своевременно уведомлять Кредитора обо всех случаях, фактах, которые могут отрицательно повлиять на выполнение условий Договора о предоставлении Микрокредита.

5.2.5. не препятствовать реализации прав Кредитора, указанных в Договоре о предоставлении Микрокредита.

5.2.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента досрочного частичного погашения, но не позднее даты внесения очередного платежа по Договору о предоставлении Микрокредита, подписать новый График погашения Микрокредита, подготовленный Кредитором.

5.2.7. в указанный Кредитором срок оформить надлежащим образом предоставляемое обеспечение, а также предоставить удовлетворяющее требованиям Кредитора дополнительное обеспечение, в случае установления Кредитором снижения стоимости и/или ликвидности предоставленного ранее обеспечения.

5.2.8. в письменном виде уведомлять Кредитора об увольнении с работы, изменении доходов, изменении личных данных, места работы, адреса, регистрации по месту жительства, почтового адреса, паспортных данных, указанных в Договоре о предоставлении Микрокредита, а также обо всех изменениях, имеющих значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, в том числе о вновь возникших денежных обязательствах Заемщика перед третьими лицами.

Уведомление, а также документы, подтверждающие факт изменений должны поступить Кредитору не позднее 7 (семи) календарных дней со дня таких изменений.

5.2.9. предоставлять Кредитору любую информацию, которую Кредитор может обоснованно запросить в рамках исполнения Договора о предоставлении Микрокредита.

5.2.10. оказывать всяческое содействие Кредитору при проведении мониторинга состояния залогового имущества.
5.2.11. не производить перепланировки, переоборудования, реконструкции,(снос/постройка и пр), любых изменений технических характеристик залогового имущества без письменного согласия Кредитора

5.2.12. надлежащим образом выполнять обязательства, принятые по Договору о предоставлении Микрокредита.

5.2.13. предоставлять по требованию Кредитора необходимые документы для проверки целевого использования Микрокредита.


6.Микрокредитті ұзақ мерзімді қайтару және оның сыйақысы

6.1. Кредитор келесі жағдайларда Кредитор көрсеткен мерзім ішінде Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушыға тиесілі есептелген сыйақы немесе басқа да сомалармен бірге микрокредит сомасын толықтай қайтару туралы талап қоя алады:
6.1.1. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын бұзған жағдайда;

6.1.2. Қарыз алушының Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес кезекті төлемді өтеу қаражаты мен оның болуы мүмкіндігінің болмауы;

6.1.3. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес қамсыздандырылмаған берешектің пайда болуы;
6.1.4. Қарыз алушының арыз сомасы Кредитордың пікірінше Қарыз алушының Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес қаржылық міндеттемелерін толық және уақытылы орындауына қауіп төндіруі мүмкін сот ісіне тартылуы;
6.1.5. Қарыз алушының барлық мүлкі немесе оның бөлігі тартып алынған және Кредитордың ойынша, осындай қауіп болған жағдайда;

6.1.6. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа қатысты қате мәліметтер берген жағдайда;

6.1.7. Кредиторға тәуелсіз себептерге байланысты кепілге қойылған мүліктің бұрынғы құнын толықтай немесе жартылай жоғалтуы және бұл жағдайда Қарыз алушының оны алмастырудан және/немесе Кредитор талаптарын қанағаттандыратын басқа қосымша қамсыздандыру ұсынудан жалтаруы;

6.1.8. Кредитордың негізгі пікіріне сәйкес Қарыз алушының төлем қабілетіне әсер етуі мүмкін және Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес міндеттемелерін орындау мүмкіндігіне ықпал ететін басқа да жағдайлар.

6.2. Кредитордан берешекті мерзімінен бұрын қайтару туралы талапты алғаннан кейін Қарыз алушы осындай талапта көрсетілген мерзім ішінде берешекті толық көлемде өтеуге міндетті болады.

6.3. Жоғарыда аталған жағдайларда Кредитор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қарыз алушы берешегін қайтару үшін оның мүдделерін қорғауға қажетті және жеткілікті шараларды Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес жүзеге асыруы тиіс. Осы тұрғыда Кредитордың көрген барлық шығындары Қарыз алушы есебінен өтеледі.6.Досрочный возврат Микрокредита и вознаграждения по нему

  1. К взысканию в полном объеме суммы Микрокредита, вместе с начисленным вознаграждением и иными суммами, причитающимися с Заемщика в соответствии с Договором о предоставлении Микрокредита, в срок, указанный Кредитором, в следующих случаях:

   1. нарушения Заемщиком условий Договора о предоставлении Микрокредита;

   2. отсутствия у Заемщика средств для погашения очередного платежа по Договору о предоставлении Микрокредита и отсутствие перспектив их поступления;

   3. образования необеспеченной задолженности по Договору о предоставлении Микрокредита;

   4. вовлечения Заемщика в судебный процесс, с суммой иска, которая, по мнению Кредитора представляет или может представлять угрозу полноте и своевременности исполнения финансовых обязательств Заемщика по Договору о предоставлении Микрокредита;

   5. когда все или часть имущества Заемщика, арестовано, изъято или, по мнению Кредитора, существует реальная угроза такового;

   6. предоставления Заемщиком недостоверных сведений, касающихся Договора о предоставлении Микрокредита;

   7. утраты полностью или частично прежней ценности заложенного имущества по причинам, не зависящим от Кредитора, если при этом Заемщик уклоняется от его замены и/или предоставления дополнительного обеспечения, удовлетворяющего требованиям Кредитора;

   8. в иных случаях, которые по обоснованному мнению Кредитора, могут негативно отразиться на платежеспособности Заемщика и возможности выполнения им своих обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита.

  2. При получении от Кредитора уведомления, содержащего требование о досрочном возврате задолженности, Заемщик обязуется в срок, указанный в таком уведомлении погасить задолженность в полном объеме.

  3. В вышеуказанных случаях Кредитор вправе предпринять все предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для защиты его прав и интересов для возврата задолженности Заемщика по Договору о предоставлении Микрокредита. Все затраты, произведенные Кредитором в этой связи, возмещаются за счет Заемщика.
 1. Тараптардың жауапкершілігі
  1. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке жауапкершілікте болады және осындай бұзумен байланысты туындаған шығындарды өтейді.

  2. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шарттың төлем кестесінде көрсетілген мерзім мен соманы бұзған жағдайда, Кредитор Қарыз алушыдан Микрокредит беру туралы Келісім-шартта белгіленген мөлшерде Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарына сәйкес берілген Микрокредиттің негізгі берешегі қалдығынан әрбір мерзімі асқан күн үшін өсім төлеуді талап етуге құқылы болады.

  3. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған талаптарды бұзған жағдайда Кредитор Қарыз алушыдан әрбір мерзімі асқан күн үшін Микрокредит беру туралы Келісім-шартта көрсетілген микрокредит негізгі берешегінің қалдық сомасынан өсім төлеуді талап етуге құқылы.

  4. Міндеттемелерді орындау мерзімінің асу уақытын белгілеу міндеттеме орындалуы тиісті күннен кейінгі күннен басталады.

  5. Кредитор Қарыз алушыдан Қарыз алушының Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісті түрде орындамауынан туындаған шығындарын Кредитор негізделген түрде біржақты тәртіппен есептейтін шығындар көлемінде өтеуді талап ете алады.

  6. Қарыз алушының және/немесе Қосалқы қарыз алушының өлімі жағдайында Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның мұрагеріне (мұрагерлеріне) жүктеледі.

  7. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарында қарастырылмаған жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

  8. Тараптардың айыппұл санкцияларын төлеуі оларды Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес өз міндеттемелерін толықтай орындаудан босатпайды.

7.Ответственность сторон

  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, виновная Сторона возмещает все убытки, возникшие, в связи с этим нарушением и самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  2. В случае нарушения Заемщиком сроков и сумм, указанных в Графике платежей к Договору о предоставлении Микрокредита, Кредитор вправе требовать от Заемщика выплаты пени в размере, установленном Договором о предоставлении Микрокредита от суммы остатка Основного долга Микрокредита предоставленным в соответствии с условиями Договора о предоставлении Микрокредита, за каждый календарный день просрочки.

  3. В случае нарушения Заемщиком условий предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита, Кредитор вправе требовать от Заемщика выплаты пени в размере , установленном Договором о предоставлении Микрокредита за каждый день просрочки от суммы остатка Основного долга Микрокредита, указанной в Договоре о предоставлении Микрокредита.

  4. Исчисление срока просрочки выполнения обязательств начинается со дня, следующего за днем, когда это обязательство должно было быть выполнено.

  5. Кредитор вправе требовать от Заемщика возмещения в полном объеме всех понесенных расходов и/или причиненных убытков, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, обоснованно исчисляемых Кредитором в одностороннем порядке.

  6. В случае смерти Заемщика и/или Созаемщика обязательства по Договору о предоставлении Микрокредита переходят к его наследнику (наследникам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  7. Меры ответственности, не предусмотренные настоящими генеральными условиями и Договором о предоставлении Микрокредита, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  8. Уплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита.


8.Құпиялылық

8.1. Тараптардың әрқайсысы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт шеңберінде екінші тараптан алынған қаржылық, коммерциялық немесе басқа да ақпаратты қатаң құпия сақтауға міндеттеледі.

8.2. Осындай ақпаратты үшінші тараптарға беру, жариялау немесе хабарлауға тек келесі Тараптың жазбаша келісімімен ғана рұқсат етіледі, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларға және Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша Кредитордың талап ету құқықтарын табыстауына қатысты болмайды.

9.Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

9.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 374 бабының 1 тармағына сәйкес форс-мажор жағдайлар Тараптардың қаржылық міндеттемелеріне қатысты болмайды.

10.Талап ету құқығын табыстау.

10.1. Кредитор Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес талап ету құқығын толық немесе жартылай үшінші тұлғаларға Қарыз алушының келісімісіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табыстауға құқылы болады.

10.2. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес өз құқықтары мен міндеттемелерін Кредитордың жазбаша келісімісіз үшінші тұлғаларға бере алмайды.

10.3. Тараптарың Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес құқықтық мирасқоры сәйкесінше Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес тарапқа жүктелген құқықтар мен міндеттемелерді, оның ішінде микрокредит бойынша талап ету құқықтары және даулар мен келіспеушіліктерді реттеу бойынша құқықтарын қабылдайды.

10.4. Кредитор Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес талап ету құқықтарын үшінші тұлғаларға табыстаған жағдайда, соңғысы Қарыз берушіге бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Кредитордың электронды сайтында сәйкес хабарлама жариялау арқылы мәлімдеуі керек. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптар осындай мәлімдемені тиісті деп есептеуге келісім береді.8.Конфиденциальность

  1. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны, в рамках Договора о предоставлении Микрокредита.

  2. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или ее разглашение осуществляются только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев уступки Кредитором прав требования по Договору о предоставлении Микрокредита, а также в случаях , предусмотренных законодательством Республики Казахстан.


 1. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

  1. В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Гражданского Кодекса Республики Казахстан форс-мажорные обстоятельства не распространяются на денежные обязательства Сторон.
 1. Уступка прав требования.
  1. Кредитор вправе совершать уступку прав требования по Договору о предоставлении Микрокредита, в полном объеме либо частично, третьим лицам без согласия Заемщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  2. Заемщик не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам по Договору о предоставлении Микрокредита без письменного согласия Кредитора.

  3. Правопреемник Стороны по Договору о предоставлении Микрокредита соответственно принимает на себя права и обязанности, возложенные на Сторону Договором о предоставлении Микрокредита, в том числе, права требования по Микрокредиту и обязанности, связанные с урегулированием возможных споров и разногласий.

  4. В случае уступки Кредитором прав требования в пользу третьих лиц по Договору о предоставлении Микрокредита, последний вправе уведомить Заемщика путем опубликования соответствующего уведомления в средствах массовой информации либо на электронном сайте Кредитора. Подписанием Договора о предоставлении Микрокредита, Стороны подтвереждают, что будут считать такое уведомление надлежащим.

11.Қарыз алушы куәландырады және кепілдік береді

11.1. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа қол қойған сәтте Қарыз алушыға қатысты кез келген үшінші тұлғалар кедергі болып табылмайды және Микрокредит беру туралы Келісім-шарт жасасу үшін Қарыз алушыға шектеу қоймайды.
11.2. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін жағдайлар жоқ; осындай жағдайлар туындағанда Қарыз алушы бұл туралы Кредиторға туындаған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабар беруі керек.

11.3. Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа қол қою барысында қабілеттілігі шектелмеген, қамқоршылық пен қорғаншылықта тұрған жоқ, нашақорлық, алкоголдік, токсикомандық масаю жағдайында емес, Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптары түсінікті, орыс тілін еркін меңгерген, Келісім-шарт алдау, адастыру немесе күш көрсету арқылы немесе Қарыз алушы үшін аса тиімсіз қандай да бір ауыр жағдайлар нәтижесінде жасалмаған.

11.4. Қарыз алушыға басқа кредиторлар немесе басқа үшінші тұлғалар тарапынан ешбір наразылық жоқ және Микрокредит беру туралы Келісім-шартты орындау мүмкіндігіне ықпал етпейді. Микрокредит беру туралы Келісім-шартты орындамаған жағдайда Қарыз алушы үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелеріне қатысты ешбір сілтеме жасай алмайды және осындай жағдайлар Кредитор үшін оның Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған құқықтарын жүзеге асыруға кедергі болмайды.

11.5. Қарыз алушы өзі кепілге беретін жылжымайтын мүлік кез келген міндеттемелерден бос екеніне, кепілде тұрмағанына және тыйым салынбағанына, үшінші тараптардан дау мен келіспеушілік нысаны болып табылмайтынына кепілдік береді.


11.Заемщик заверяет и гарантирует

  1. Что существующие на момент подписания Договора о предоставлении Микрокредита, отношения Заемщика с любыми третьими лицами не являются препятствием, и не содержат ограничений для Заемщика на заключение Договора о предоставлении Микрокредита.

  2. Что отсутствуют обстоятельства, которые могут повлиять на надлежащее исполнение своих обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита; в случае наступления таких обстоятельств, Заемщик письменно уведомит об этом Кредитора в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их наступления.

  3. При подписании Договора о предоставлении Микрокредита в дееспособности не ограничен, под опекой и попечительством не состоит, не находится в состоянии наркотического и алкогольного и токсического опьянения, условия Договора о предоставлении Микрокредита понятны, ясны, русским языком владеет свободно, заблуждения, в том числе в мотивах сделки не имеют места, равно как и сделка не является кабальной, т.е. совершенной под влиянием обмана, насилия и угрозы, а также вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для Заемщика условиях;

  4. Что никакие претензии к Заемщику со стороны других кредиторов и любых третьих лиц не повлияют на возможность исполнения Договора о предоставлении Микрокредита со стороны Заемщика. При неисполнении Договора о предоставлении микрокредита Заемщик не вправе ссылаться на любые обстоятельства, связанные с его обязательствами перед любыми третьими лицами, и такие обстоятельства не являются препятствием для Кредитора к реализации его прав, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита.

  5. Заемщик гарантирует, что передаваемое им в залог недвижимое имущество свободно от любых обязательств, не находится в залоге или под арестом, не является объектом споров и притязаний со стороны третьих лиц.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан