Микрокредиттеудің бас шартыбет1/3
Дата15.01.2017
өлшемі61.91 Kb.
#106
  1   2   3

1

МИКРОКРЕДИТТЕУДІҢ БАС ШАРТЫ

Қазақстан Республикасы

Алматы қаласы « » _____ 201_ жыл

Осы Бас микрокредиттеу шарты тұтынушылық мақсаттарға, шағын несиелер беруге, жалпы жағдайлар жасауға, сатып алуға, сақтандыру өнімдері мен займ шартында көрсетілмейді. Бұл Бас микрокредиттеудің шарттары, несие келісім-шарты, сондай-ақ, Микрокредит беру Шартына қосымшалар мен толықтырулары бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бірыңғай заңды құжат болып есептеледі, Микрокредит беру Шартына отыру басрысында және болашақта Кредитор мен Қарыз алушы сөзсіз және қайтарымсыз келсімін бергенін растайды.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
Республика Казахстан

город Алматы « » _____ 201_ года
Настоящие Генеральные условия микрокредитования содержат общие условия предоставления микрокредитов на потребительские цели, рефинансирование, приобретение страховых продуктов и не отражаются в Договоре о предоставлении Микрокредита. Настоящие Генеральные условия мирокредитования, Договор о предоставлении Микрокредита. а также приложения и дополнения к Договору о предоставлении Микрокредита являются неотъемлемыми частями друг друга, представляют собой единый правовой документ, о чем Кредитор и Заемщик безусловно и безотзывно согласны и подтверждают все принятые по ним на себя обязательства как в момент заключения Договора о предоставлении Микрокредита, так и в будущем.


Негізгі терминдер және анықтамалар:

Қарыз алушы (негізгі Қарыз алушы)– Микрокредит беру туралы келісім-шартқа қол қойған және алынған микрокредитті қайтару, оның ішінде микрокредит Келісім-шартта келісілген мерзімде және тәртіпте сыйақы мен микрокредит бойынша басқа да төлемдерді төлеу бойынша толық төлем жасауға міндеттеме алатын тұлға.


Микрокредит – Кредитор мақсатты пайдалану талаптарына сәйкес Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған қамсыздандыру, жеделдік, ақылылық, қайтару және басқа да шарттармен Қарыз алушыға берілетін ақша қаражаттары.

Микрокредит сомасы – Кредитор Қарыз алушыға берген микрокредиттің жалпы сомасы.
Сыйақы – Қарыз алушының Кредиторға Микрокредитті пайдаланғаны үшін төлейтін, Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Микрокредит сомасына пайызбен өрнектелген және белгілі бір уақыт кезеңіне анықталған төлем.
Ай сайынғы төлем/төлем – Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушы кредитті өтеу үшін жүзеге асыратын тең мөлшердегі ай сайынғы төлем, оған микрокредитті пайдалану төлемі (Микрокредит бойынша сыйақы) және Микрокредит бойынша негізгі берешекті өтеу төлемі жатқызылады.
Төлем кестесі – Қарыз алушы Микрокредит бойынша төлемді кезеңді түрде жүзеге асыратын кесте.
Негізгі берешек – Микрокредит бойынша пайызды есептемегенде Микрокредитті беру кезеңінде Қарыз алушы Кредиторға төлеуге тиісті микрокредит қалдығы сомасы.

Берешек – Микрокредит берут туралы келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушының Кредитор алдындағы берешегі, оған негізгі берешек сомасы және Микрокредит бойынша сыйақы және Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа және/немесе оның қосымша келісімдеріне сәйкес Қарыз беруші өтеуге тиіс болатын Кредитор шығындары мен тұрақсыздық сомасы жатқызылады.
Мерзімі асқан берешек – Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушының Кредитор алдындағы мерзімінде өтелмеген берешегі.

Кепіл - Қарыз беруші өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Кредитор кепілге қойылған мүлік құнынан мерзімі асқан орындау ақысын ала алатын міндеттемені орындауды қамсыздандыру әдісі.
Тұрақсыздық – Микрокредит беру туралы келісім-шартта анықталған Қарыз алушы Кредиторға міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда төлеуге міндетті болатын ақша сомасы.

Комиссиялық алым–Микрокредит ұйымына төленетін бір реттік алым.

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – Микрокредит бойынша есептелетін жылдық тиімді мөлшерлеме, ол қарыз беруші шығындарын ескере отырып есептеледі, оған бар болған жағдайда комиссиялық және басқа да Кредиторға Микрокредитке қызмет көрсету және өтеуге байланысты төленуі тиісті сомалар жатқызылады.
Основные понятия и определения:

Заемщик (основной Заемщик)– Лицо, подписывающее Договор о предоставлении Микрокредита и получившее микрокредит по Договору о предоставлении Микрокредита, и принимающее на себя обязательства по возврату полученных денег и полную оплату полученного Микрокредита, в том числе вознаграждения и других платежей по Микрокредиту на условиях и в сроки, оговорённые в Договоре о предоставлении Микрокредита;
Микрокредит – денежные средства, предоставляемые Заемщику Кредитором на условиях целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, возвратности и иных условиях, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита.
Сумма Микрокредита – общая сумма выданного Заемщику Кредитором Микрокредита.
Вознаграждение - плата Заемщика Кредитору за пользование Микрокредитом в процентном выражении к сумме Микрокредита в расчете на определенный период времени (год) уплачиваемая в соответствии с Договором о предоставлении Микрокредита.
Ежемесячный платеж/платеж – равные ежемесячные платежи, осуществляемые Заемщиком  по погашению задолженности по Договору о предоставлении Микрокредита, которые включают в себя платежи за пользование микрокредитом (вознаграждение по Микрокредиту),  и платежи в счет погашения основного долга по Микрокредиту.

График платежей – график, в соответствии, с которым Заемщик производит поэтапное погашение платежей по Микрокредиту.

Основной долг – сумма остатка Микрокредита, подлежащая уплате Заемщиком Кредитору на данный момент/ период предоставления Микрокредита без учета процентов по Микрокредиту.

Задолженность – задолженность Заемщика перед Кредитором по Договору о предоставлении Микрокредита, включая сумму основного долга по Микрокредиту, вознаграждения по нему, сумму неустойки, убытков Кредитора, расходов и иных сумм, подлежащих уплате/возмещению Заемщиком Кредитору в соответствии с Договором о предоставлении Микрокредита и/или Дополнительными Соглашениями к нему.
Просроченная задолженность – задолженность Заемщика перед Кредитором по Договору о предоставлении мирокредита, непогашенная в срок.

Залог - способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого Кредитор имеет право в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.
Неустойка – определенная Договором о предоставлении Микрокредита денежная сумма, которую Заемщик обязан уплатить Кредитору в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.

Комиссионный сбор – единовременный сбор, взимаемый за организацию Микрокредита.

Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по Микрокредиту, рассчитываемая с учетом расходов заемщика, включающих в себя вознаграждение, при наличии - комиссионные и иные платежи, подлежащие уплате Кредитору за предоставление, обслуживание и погашение (возврат) Микрокредита.1.Микрокредитті беру және өтеу

шарттары

1.1.Кредитор Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарына сәйкес Қарыз алушыға микркредит (бұдан әрі-микрокредит) беруге міндеттеледі, оның сомасы Микрокредит беру туралы Келісім-шартта жеделдік,ақылық,қайтарымдылық және қамсыздандыру негізінде анықталады,ал Қарыз алушы микрокредит сомасын уақытылы қайтаруға міндеттеледі.


  1. Кредитор Микрокредитті ақшаны Қарыз алушының есепті, карточкалық немесе немесе ағымдағы банк шотына аудару арқылы береді.

1.3. Қарыз алушы Микрокредитті пайдаланғаны үшін Кредиторға Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес тәртіпте, мерзімде және мөлшерде сыйақы төлейді.

1.4. Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы микрокредит сомасына теңгемен есептеледі және ай сайын Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған төлем кестесіне сәйкес төленеді. Бұл жағдайда сыйақыны есептеу кезінде бір айдағы күн саны 30 (отыз) тең болып есептеледі, ал бір жылдағы күндер саны 360 (үш жүз алпыс) тең болады. Микрокредиттің берілген күні сыйақы есептеу барысында есептелмейді, Микрокредитті өтеу күні толық күн ретінде есептеледі.
Мерзімі асқан жағдайда сыйақы Негізгі берешектің төленбеген бөлігіне есептеледі.
1.5. Комиссия, сыйақы және басқа да микрокредитті берумен байланысты төлемдерді Қарыз алушы микрокредитті алған сәтте немесе кейін төлейді.

1.6. Комиссия (комиссиялық алым) сомасы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарымен анықталады.

1.7. Негізгі берешек бойынша төлемді Қарыз беруші Микрокредит беру туралы Келісім-шарттың төлем кестесіне сәйкес төлейді.

1.8. Микрокредит беру туралы Келісім-шарттың төлем кестесін Микрокредитті жартылай мерзімінен бұрын өтеген жағдайға байланысты өзгертуді Қарыз беруші жаңа кестеге қол қою арқылы ресімдейді. Кейінгі мерзім белгіленген кесте Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес қосымша ретінде қосылады және төлем жасау негіздемесі болып табылады, ол жаңа кестеге қол қойылған сәтте күшін жоятын бұрынғы кестені алмастырады.


1.Условия предоставления и погашения

Микрокредита

  1. 1.1. Кредитор в соответствии с условиями Договора о предоставлении Микрокредита обязуется предоставить Заемщику Микрокредит (далее – «микрокредит») в сумме и на срок, определенный Договором о предоставлении Микрокредита на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности, а Заемщик обязуется возвратить в срок сумму Микрокредита.
  1. Кредитор предоставляет Микрокредит путем перевода денег на расчетный, карточный либо текущий банковский счет Заемщика.

  2. За пользование Микрокредитом Заемщик выплачивает Кредитору вознаграждение в порядке, сроки и размерах, установленных Договором о предоставлении Микрокредита.

  3. Вознаграждение за пользование Микрокредитом начисляется на сумму Микрокредита в тенге и уплачивается ежемесячно в соответствии с Графиком платежей, предусмотренным Договором о предоставлении Микрокредита. При этом, при расчете суммы вознаграждения количество дней в месяце принимается равным 30 (тридцать), а количество дней в году равным 360 (триста шестьдесят). День предоставления Микрокредита при начислении вознаграждения не учитывается, день погашения Микрокредита учитывается как полный день.

В случае выхода на просрочку вознаграждение начисляется на остаток не оплаченного Основного долга.

  1. Комиссия, вознаграждение и иные платежи , связанные предоставлением Микрокредита, оплачиваются Заемщиком после или в момент предоставления Микрокредита.

  2. Сумма комиссии (комиссионного сбора)определяется условиями Договора о предоставлении Микрокредита.

  3. Платежи по Основному долгу осуществляются Заемщиком в соответствии с Графиком платежей к Договору о предоставлении Микрокредита.

  4. Изменение Графика платежей к Договору о предоставлении Микрокредита вследствие частичного досрочного погашения Микрокредита Заемщиком оформляется посредством подписания Заемщиком нового Графика. График, датированный более поздним числом, является основанием для платежей, который приобщается к Договору о предоставлении Микрокредита в качестве соответствующего Приложения и заменяет прежний График, который утрачивает силу с момента подписания нового Графика.
 1. Микрокредитті өтеу әдісі және тәсілі.
  1. Микрокредитті өтеу әдісі Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарында анықталады.

  2. Қарыз алушының микрокредит сомасын және ол бойынша есептелген сыйақы сомасын қайтаруы ай сайынғы төлемдер түрінде Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған төлем кестесіне сәйкес, ақша қаражаттарын Кредитордың Микрокредит беру туралы Келісім-шартта көрсетілген есепті шотына аударуы арқылы қолма-қол емес түрде бір рет немесе бөліктерге бөліп жүзеге асырылады.

Егер төлем күні демалыс күнге сәйкес келген жағдайда төлем күнін келесі жұмыс күні деп есептеуге (ауыстыруға) болады. 16.00 сағаттан кейін жасалған төлем келесі күнге есептеледі және мерзімі асқан төлем сомасына тұрақсыздық есептеледі. Егер төлем екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылатын болса, төлем Кредитор деректемелерінде көрсетілген банк арқылы төлем күніне дейін 4 (төрт) күн бұрын аударылады және нақты төлем күні бұл жағдайда ақшаның Кредитордың есепті шотына түскен күні болып есептеледі.

  1. Төлемді жартылай немесе толықтай мерзімінен бұрын төлеуге микрокредит берілген сәттен бастап айыппұлсыз рұқсат етіледі.

  2. Микрокредиттің төленген күні Микрокредит беру туралы Келісім-шартында қарастырылған төлем кестесіне сәйкес Кредитордың есепті шотына соңғы жарна төленген күн немесе Кредитордың есепті шотына микрокредит бойынша берешекті мерзімінен бұрын толық өтеу сомасы түскен күн болып есептеледі.
3.Способ и метод погашения Микрокредита.
Метод погашения Микрокредита определяется условиями Договора о предоставлении микрокредита.

  1. Погашение Заемщиком суммы Микрокредита и начисленного Вознаграждения по нему, производится ежемесячными платежами и в сроки, предусмотренные Графиком платежей к Договору о предоставлении Микрокредита, путем внесения денежных средств на расчетный счет Кредитора указанный в Договоре о предоставлении Микрокредита в безналичном порядке, единовременно либо частями.

В том случае, если дата платежа выпадает на выходной день, считать (перенести) датой платежа следующий за ним рабочий день. Платеж, произведенный позже 16.00 часов, проводится следующим днем и на сумму просроченного платежа будет начисляться неустойка. Если платеж производится через Банки второго уровня не указанные в реквизитах Кредитора, то платеж должен производиться за 4 (четыре) операционных дня до даты платежа, при этом, датой фактического платежа будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

  1. Частичное или полное досрочное погашение платежа допускается в любое время с момента предоставления микрокредита без штрафных санкций.

  2. Датой погашения микрокредита считается дата поступления последнего взноса в соответствии с Графиком платежей к Договору о предоставлении микрокредита на расчетный счет Кредитора в либо дата поступления суммы полного досрочного погашения задолженности по микрокредиту на расчетный счет Кредитора.
 1. Тараптардың құқықтары

  1. Кредитор құқықтары:

   1. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарында қарастырылған шарттарды Қарыз алушы тиісті түрде орындағаннан кейін ғана микрокредит беру.


4.1.2. Келесі жағдайларда Қарыз алушыдан аталмыш Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауды талап ету:

 • Қарыз алушы микрокредит ресімдеу барысында дұрыс мәлімет бермеген және Қарыз алушы Кредиторды дұрыс және толық емес ақпарат беру арқылы адастырған жағдайда;

 • Қалыптасқан мерзімі асқан берешекті Қарыз алушы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қайтармаған жағдайда;

 • Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын кез келген орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда;

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған басқа да жағдайларда.4.1.3. Қарыз алушы Кредитор алдындағы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Негізгі берешек сомасын, сыйақы және есептелген өсім сомасын Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған тәртіпте қайтаруды талап ету;
4.1.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған жағдайларда Микрокредит беру туралы Келісім-шартты бұзу.

4.1.5. Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда кепіл мүлкін өндіріп алу. Кредитор Қарыз алушы берешегін өтеу үшін кепіл мүлкін сатудан түскен қаржы Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес сомаға жетпеген жағдайда Қарыз алушыға тиісті басқа мүлікке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтем салу.

4.1.6. Кредитордың үшінші тұлғаларға жазбаша сұраныс негізінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес Микрокредит беру туралы Келісім-шартта көрсетілген кез келген ақпаратты және Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын орындауға (орындамау) қатысты Қарыз алушы Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін толық және/немесе жартылай орындамаған жағдайда беруге келісім алу.
4.1.7. Кепілге салынған мүлікті қайта бағалауды жүзеге асыру және/немесе Қарыз алушыдан Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған жағдайда қосымша қамсыздандыру беруді талап ету.

4.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Микрокредит беру туралы Келісім-шарт бойынша берешекті өндіру және кепілді қамсыздандыру нысанын сату арқылы сату бағасы Микрокредит беру туралы Келісім-шартта көрсетілген соманы өтеген жағдайда төлету.

4.1.9. Кредитордың жазбаша келісімісіз кепілге қойылған мүліктің техникалық сипаттамалары өзгертілген, жойылған, нашарлаған, заңсыз қайта жоспарланған немесе өзіндік құны нақты төмендеген жағдайда, кепіл мүлкі толық немесе жартылай бүлінген жағдайда Кредитор Қарыз алушыға Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Негізгі берешек сомасын және сыйақы мен айыппұл сомасын қайтаруды және/немесе Кредитор талаптарына сәйкес қандай да бір басқа қамсыздандыру нысанын беруді талап ете алады. Қарыз алушы орындаудан бас тартқан жағдайда Микрокредит беру туралы Келісім-шартқа сәйкес берешек сомасын толық қайтару туралы бір жақты талап қою.


4.1.10. Қарыз алушыдан Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын орындауды талап ету.


  1. Қарыз алушы құқықтары:

   1. Кредитордан микрокредитті Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған көлемде, мерзімде және тәртіпте беруді талап ету.

   2. Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарына сәйкес төлем кестесінде қарастырылған мерзімді бұзбастан микрокредит бойынша төлемді қолма-қол немесе қолма-қол емес түрде жүзеге асыру.

   3. Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған тәртіпте есептелген сыйақыларды төлеу және микрокредитті мерзімінен бұрын толық немесе жартылай өтеу.

   4. Кредитор кестені және/немесе Микрокредит беру туралы Келісім-шартта қарастырылған микрокредит беру талаптарын өзгерткен жағдайда Кредитордан жазбаша мәлімдеме алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мерзімінен бұрын микрокредитті нақты пайдаланған кезеңдегі айыппұл санкциясымен бірге айыппұлсыз өтеу.

   5. Кредитордың Микрокредит беру туралы Келісім-шарт талаптарын орындауын талап ету.

4.Право сторон

4.1.Кредитор вправе:

   1. предоставить Микрокредит только после надлежащего выполнения Заемщиком условий, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита

   2. Потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита

в случае:

 • предоставления Заемщиком недостоверных сведений при оформлении Микрокредита, а также в случае, если Заемщик введет Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной информации;

 • если в течение 30 (тридцати) календарных дней Заемщиком не будет погашена образовавшаяся просроченная задолженность по Микрокредиту;

 • в случаях любого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий Договора о предоставлении Микрокредита.

 • В случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

   1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком перед Кредитором обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, последний вправе потребовать досрочного погашения всей суммы Основного долга, вознаграждения, начисленной пени и других сумм в порядке, указанном Договоре о предоставлении Микрокредита;

   2. расторгнуть Договор о предоставлении Микрокредита досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Договором о предоставлении Микрокредита.

   3. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору о предоставлении Микрокредита, обратить взыскание на заложенное имущество. При недостатке денег, полученных Кредитором от реализации заложенного имущества для погашения задолженности Заемщика по Договору о предоставлении Микрокредита, обратить взыскание на иное имущество, принадлежащее Заемщику, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

   4. взять согласие Заемщика на предоставление Кредитором третьим лицам на основании предоставленных письменных запросов, в соответствии с действующим законодательством, любой информации, содержащейся в Договоре о предоставлении Микрокредита и касающейся исполнения (неисполнения) условий Договора о предоставлении Микрокредита, в случае полного и/или частичного неисполнения обязательств Заемщиком по Договору о предоставлении Микрокредита;

   5. в одностороннем порядке полностью или частично отменять, приостанавливать и возобновлять применение штрафных санкций неустойки(пени) ,

   6. взыскать задолженность по Договору о предоставлении Микрокредита в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также путем совместной реализации объекта залогового обеспечения, в случае, если цена реализации покрывает все суммы, указанные в Договоре о предоставлении Микрокредита;

   7. в случае утраты, гибели, угрозы либо реальном снижении стоимости, а также ухудшений состояния, несанкционированной перепланировки, любом изменении технических характеристик заложенного имущества, произведенные без письменного согласия Кредитора, повреждения полностью и/или частично заложенного имущества, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование о досрочном возврате суммы Основного долга, уплате вознаграждения, штрафа и иных платежей по Договору о предоставлении Микрокредита и/или потребовать переоценки заложенного имущества, предоставлений дополнительного либо иного обеспечения, соответствующего требованиям Кредитора. При отказе выполнить указанное требование, в одностороннем порядке потребовать досрочного возврата всей суммы задолженности по Договору о предоставлении Микрокредита.

   8. требовать исполнения Заемщиком условий Договора о предоставлении Микрокредита.

  1. Заемщик вправе:

   1. требовать от Кредитора предоставления Микрокредита в объемах, в сроки и на условиях согласно Договора о предоставлении Микрокредита;

   2. осуществлять платежи по Микрокредиту в наличном и/или безналичном порядке, единовременно либо частями при этом не нарушая сроки, предусмотренные Графиком платежей к Договору о предоставлении Микрокредита;

   3. частично или полностью досрочно погасить полученный Микрокредит и выплатить начисленные вознаграждения на условиях, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита;

   4. в случае изменения Кредитором Графика, и/или условий предоставления Микрокредита, предусмотренных Договором о предоставлении Микрокредита, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения устного или письменного

   5. Требовать ипсолнения Кредитором условий Договора о предоставлении микрокредита.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру