Методические указания по проведению практических занятий

Loading...


бет5/7
Дата10.04.2020
өлшемі176.61 Kb.
түріМетодические указания
1   2   3   4   5   6   7

5. Калориметриялық температура газ бен ауа температурасының, сондай-ақ ауаның артық коэффициенті олардың нақты мәндері кезінде қабылданатынымен ыстықтан ерекшеленеді. Калориметриялық жану температурасы – егер отын мен ауаның барлық жылуы олардың қызуына кететін болса, толық жану өнімдері қызатын температура.

Жылу баланс теңдеуін жазамыз. Теңдеудің сол бөлігіне отынмен және ауамен оттыққа енгізілген жылу, оң бөлігіне – газ энтальпиясы кіреді:

, (3.11)
мұнда-газ тәрізді отынның төменгі жану жылуы, кДж / м3;

и-1 м3 газ тәрізді отынға жатқызылған отын мен ауаның физикалық жылуы, кДж / м3;

– 1 м3 газ тәрізді отынға жатқызылған tк , 0С калориметрлік жану температурасы кезінде түтін газдарының энтальпиясы, кДж / м3.

Отынмен оттыққа енгізілетін жылу, кДж/м3, мынадай формула бойынша анықталады

гдетт – газ тәрізді отынның температурасы, 0С (тапсырма бойынша);

= ri – газ тәрізді отын компоненттерінің көлемдік үлесі;

- тұрақты қысым кезінде газ тәрізді отын компоненттерінің орташа көлемді жылу сыйымдылығы, кДж /(м3 оС), (кестені қараңыз. 3.5).

Оттыққа ауамен енгізілетін жылу, кДж/м3, мынадай формула бойынша анықталады

Мұндағы -ауа температурасы, 0С (тапсырма бойынша);

- ауаның теориялық көлемі, м3 / м3;

- тұрақты қысым кезінде ауаның орташа көлемді жылу сыйымдылығы, кДж / (м3 0С);

– 1,1 тең қабылданатын ауаның артық коэффициенті.

Жанудың калориметриялық температурасына қатысты толық түрде теңдеудің түрі бар.

Мұндағы -калориметриялық жану температурасы, 0С;

,,,- жағылатын газдың 1 м3 жатқызылған N2, O2, СО2 және H2O жану өнімдерінің көлемі, м3;

,–,- тұрақты қысым кезінде N2, O2, СО2 және H2O орташа көлемді жылу сыйымдылығы, кДж /(м3 оС) (кестені қараңыз. 3.4).

Жанудың калориметриялық температурасын бірізді жақындау әдісімен табады, себебі теңдеуге кіретін жылу сыйымдылығының шамасы температураға байланысты.
3.3 тексеруге арналған сұрақтар:
1. Химиялық кинетикаға анықтама беру.

2. Химиялық кинетиканың негізгі міндеттерін атаңыз?

3. Химиялық реакция жылдамдығы дегеніміз не?

4. Анықтама беріңіз жану жылуының?

5. Газ қоспасының тығыздығы-бұл?

6. Ыстық өнімділігі қалай анықталады?

7. Теориялық ауа саны-бұл?

8.Калометриялық температура ыстықтан немен ерекшеленеді?


Қазандық агрегатының оттық камерасында қатты отын бөлшектерінің қыздыру және термиялық ыдырау динамикасын анықтау
МақсатыИ қазандық агрегатының оттық камерасында қатты отын бөлшектерінің қыздыру және термиялық ыдырау динамикасын анықтау әдістерін үйрену.
Практикалық сабаққа тапсырма 4

Атмосфералық жанарғыны есептеу және алынған мәліметтер бойынша жанарғының эжекционды түтігін сызу.

Бастапқы мәліметтер (4.1-кесте): жанарғының өнімділігі , м3/сағ, жанарғының алдындағы газ қысымы , кПа, жылыту температурасы t, 0С, эжекционды түтікшенің түрі, шығу тесіктерінің диаметрі , мм, ауаның артық коэффициенті , бастиегінің тесіктерінен газ ауа қоспасының Шығу жылдамдығы W0. Нұсқа нөмірі есепке алудың соңғы екі санының сомасы бойынша таңдалады.
Кесте 4.1-практикалық сабаққа бастапқы деректер 4

задания

Производительность

горелки Q, м3Давление газа перед

горелкой


Ргаз, кПа

Температура подогрева t,

С


Тип

эжекционной трубкиРасчетные значения

основных параметров горелкиα

d0, мм

W0, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

1

16

1,8

90

а

0,6

1

1,63

2

14

1,4

95

б

0,7

2

1,58

3

22

2,5

80

в

0,5

4

1,96

4

26

1,8

85

в

0,6

6

1,27

5

18

1,6

75

а

0,6

6

1,27

6

28

1,5

80

б

0,8

8

1,82

7

22

1,8

95

в

0,5

6

1,7

8

23

1,3

85

а

0,6

4

1,27

9

18

2,1

70

в

0,8

2

1,93

10

21

1,7

80

б

0,7

6

1,48

11

19

1,6

95

б

0,6

8

1,55

12

23

1,9

105

а

0,5

1

1,88

13

21

2,3

110

в

0,8

2

1,75

14

19

1,7

100

в

0,7

6

1,55

15

16

1,6

85

а

0,6

4

1,82

16

21

1,9

95

а

0,6

6

1,65

17

24

2,1

90

б

0,5

6

1,48

18

18

2,3

75

в

0,5

8

1,63

19

21

1,7

70

в

0,6

6

1,96

қазандық агрегатының оттық камерасында қатты отын бөлшектерінің қыздыру және термиялық ыдырау динамикасын анықтау әдістерін зерттеу.


Практикалық сабаққа тапсырма 4

Атмосфералық жанарғыны есептеу және алынған деректер бойынша жанарғының эжекционды түтігін сызу.

Бастапқы мәліметтер (4.1-кесте): жанарғының өнімділігі, м3/сағ, жанарғының алдындағы газ қысымы, кПа, қыздыру температурасы t, 0С, эжекционды түтікшенің түрі, шығу тесіктерінің диаметрі , мм, ауаның артық коэффициенті, бастиегінің тесіктерінен газ ауа қоспасының Шығу жылдамдығы W0. Нұсқаның нөмірі есептің соңғы екі санының сомасы бойынша таңдалады.
Кесте 4.1-практикалық сабаққа бастапқы деректер 4

Диаметр отверстий, мм

газ

коксовый

природный

бутан

= 0,7

= 0,8

= 0,7

= 0,8

= 0,7

= 0,8

4

0,75

1

0,1

0,25

0,2

0,4

8

1

1,6

0,1

0,25

0,2

0,4

Коэффициент көп және тесіктердің диаметрі аз болған сайын, жалын үзілетін жылдамдық аз болады. Демек, шаманың ұлғаюымен және азаюмен жалын үзудің шекті жылдамдығы азаяды. Wот шектік жылдамдығының (яғни, жалынның үзілуі әлі жоқ ең төменгі жылдамдықтар) шамаларға байланысты шамалары көрсетілген және 4.3-кестеде келтірілген.
4.3-кесте-қалыпты жағдайларға жатқызылған wот жалыны үзудің шекті жылдамдығы, м / с

Тесік диаметрі, ммгазДиаметр отверстий, мм

газ

коксовый

природный

бутан

= 0,7

= 0,8

= 0,5

= 0,6

= 0,7

= 0,8

= 0,6

= 0,7

= 0,8

1

8,3

6,9

1,7

1,3

1

0,8

1,15

0,9

0,7

2

8,75

7,25

1,9

1,5

1,2

0,95

1,2

0,95

0,75

4

9,75

8,2

2,55

2,15

1,75

1,3

1,55

1,3

1,1

6

11,15

9,5

3,4

2,95

2,5

2,1

1,85

1,65

1,35

8

-

-

4,5

4

3,5

3

-

-

-

Тесік диаметрі 2,5 ÷ 8 мм шегінде таңдалады. Табиғи газ үшін 0,65 шамада жанарғының диаметрі 1,8 мм аспауы тиіс.

4.2 және 4.3 кестелерін пайдалана отырып, оттықтардың жұмысы туралы қорытынды жасалады.

Мысалы, қыздырғыштың негізгі параметрлерінің мәні = 0,6,

Қабылданған жылдамдық 2,95/1,65 = 1,79 есе артық жүктемемен жанарғымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. = 0,6 мәнде жалын секіру болмайды. Демек, қыздырғышты реттеу диапазоны 0...1,79 номиналды жүктемені құрайды.

1.Шығыс тесіктерінің жиынтық ауданы, см2, формула бойынша анықталады:

(4.1)


мұнда – газдың жануы үшін теориялық қажетті ауа көлемі, м3/м3.

2.Мынадай формула бойынша Эжекция коэффициенті анықталады:


u (4.2)
мұндағы-газдың салыстырмалы тығыздығы;

- газ және ауа тығыздығы, кг / м3.

Газ тығыздығын компоненттердің көлемдік үлестеріне тығыздық көбейтіндісінің сомасы ретінде анықтаймыз.

3.Шығын коэффициенттерінің мәні анықталады.

(4.4) мұндағы: А типті эжекционды түтікше үшін K = 1,5; б типті эжекционды түтікше үшін k = 2,1; в типті эжекционды түтікше үшін k = 3; қыздырғыш бастиегінің Шығыс коэффициенті μ0 = 0,78; шүмек шығыны коэффициенті μс = 0,9.

4.Қыздырғыштың басы тесіктерінің кедергі коэффициентінің шамасы және мынадай формулалар бойынша қыздырғыштың басында энергияның жоғалуын ескеретін коэффициент K1 есептеледі:(4.5)

(4.6)


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...