Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналықбет1/4
Дата15.01.2017
өлшемі100.38 Kb.
#97
  1   2   3   4

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ

описание: 2

НУО КАЗАХСТАНСКО- РОССИЙСКИЙ

МЕДИЦИНалық УНИВЕРСИТЕТІ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кәсіби тілдер курсы

силлабус


.

Силлабус


Мамандығы

5В130100-Жалпы медицина

Біліктілігі
Білім алуды жалғастырушылығы

5-6 семестр

Кафедра атауы

Кәсіби тілдер курсы

Пәннің/модулдің коды және атауы

PК/R Ya 3212 Кәсіби қазақ тілі

Оқу сағаттарының/кредиттердің көлемі

90 с/2 кредиттер

Оқу семестрі және курсы

3 курс, 5-6 семестр

2015

Нормативті сілтемелер: Силлабус МЖМБС-на және ҮОБ-на сәйкес жасалған. «Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды: ҚР МЖМБС 5.04.019-2011,ҚР Білім және ғылым министрлігінің 17 маусым 2011 жылғы ,№261 бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.
СТУДЕНТтің құзыреттілік тізімдемесі

ЖК-1

Когнитивті – білім компетенциясы бойынша тіл жүйесін, кәсіби бағытта сауатты жазуға, мамандығына сәйкес сөйлеу тілін үйретіп, ғылыми-қоғамдық және медициналық терминологияларды қалыптастыру.

ЖК-2

Операционалды – дағды компетенциясы бойынша лексикалық – грамматикалық ерекшеліктердің қолдану аясын білуге машықтандыру, терминдердің жазылу үлгісін, оларға қойылатын талаптарды, біліктілікті қалыптастыру.

ЖК-3

Коммуникативті компетенция бойынша ғылыми мәліметтерді, әдебиеттерді қолдана алу, мәтінді түсініп, оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым, қатысымға түсу ниетін қалыптастыру.


ЖК-4

Құқықтық компетенция бойынша Қазақстан республикасының «Тіл туралы заңы» және «Білім туралы заңын» білу.


ЖК-5

  • Өзін-өзі дамыту компетенциясы бойынша тақырыпты әр түрлі бағытта, ғылыми тұрғыда негізгі мазмұнды қалыптастырып, жазу мәдениетін, дағдысын дамыту.

  • Кәсіби бағытта сауатты жазуға дағдыландыру;

  • Студенттердің болашақ мамандықтарына байланысты кәсіби терминдерді түсініп, қатысымға түсу ниетін қалыптастыру;

  • Кәсіби лексиканы болашақ мамандығына сәйкес пайдалануды үйрету;

  • Медицинада, әлеуметтік ортада, жеке тұрмыста, өндіріс орындарында дұрыс қарым-қатынас жасауға үйрету,

  • Кәсіби сөздердің ерекшелігіне, қолдану аясын білуге машықтандыру
ЖК-6

Қолынан келу керек:

- әр мамандық бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдаятардағы қолдану;

- қажетті кәсіби сөйлеу стильді дұрыс таңдай алу.

Маманның кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың қалыптасуында студент құзырлы болу керек.

  1. Пәннің сипаттамасы

2.1 Кіріспе«Кәсіби қазақ тілі»пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені « KRYa 1104 Жалпы медицина» мамандығы студенттеріне арналған.«Кәсіби қазақ тілі» пәні болашақ мамандар үшін аса өзекті пән болып табылады. Берілген курс болашақ мамандарға қазақ тілдік деңгейде медициналық ойлауды дамытуға, кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Пәннің мақсаты орыс тілді топтардағы студенттердің, мамандыққа сәйкес, медициналық ой-өрісін қазақ тілдік деңгейде меңгерту.

Пәннің міндеттері

- қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру;

- қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру;

- студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

- мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

- студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау;

- студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

-мамандықтар бойынша қолданылатын терминдердің дұрыс қолданыс жүйесі;

- мамандыққа сәйкес медициналық терминдерді қатыстыра отырып, қазақ тіліндегі сөйлеу түрлері, жанрлары, стильдерінің әртүрлілігі жөнінде түсініктері болуы;

- мамандыққа сәйкесмедициналықтерминдердің дұрыс баламасын;

- мамандыққа сәйкесмедициналықтерминдерді студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалануын;

-кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуыбілуі;

-қызметтік келісім сөз, іскерлік сөйлесу жүргізуге;

-ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза білуге;

-медициналық ғылыми мақалалар жаза білуге;

-БАҚ көздеріндегі медициналық ақпараттар бойынша талдаулар жасай білугеикемді болуы;

- мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі деңгейінде ерін сөйлеуге;

- қызметтік-іскери құжаттарды ресми дұрыс рәсімдеуге практикалық машықтарды иемденуі қажет.Курстың басты деректемесі Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілі, мамандыққа кіріспе.

Курстың деректемесі Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар жазбаша мәтіндерді, ресми-іскерлік құжаттарды ресімдеуге көмектеседі, кәсіби салада қазақ тілін сәтті меңгеруі, мамандық бойынша студенттердің коммуникативтік қабілетін дамытуы үшін қажет.


2.2Пәнді оқытудың мақсаты

Кәсіби лексиканы мамандығына сәйкес сөйлеу тілін үйрету. Өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе алатындай дәрежеге жеткізу.

Денсаулық сақтау мамандығына сәйкес білімді игеруде үйренушінің жалпы дүниетанымын кеңейту.

Дайын күйіндегі сөйлесім мен қатысымды төмендегідей әрекеттер арқылы жүзеге асыру; Өнер мен мәдениет (театр, фильм, кітап, музыка және т.б) мәселелеріне байланысты өтілген тақырыпарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіру, дәлелдеу;

Белгілі бір тақырыпты (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени сала) талқылауға өз қабылдауы бойынша баға беру;

Күнделікті тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімені қолдау және талқылау (нақты, өзіне таныс жағдаяттарға дайындықсыз араласып, әңгімені қолдау, қажет жағдайда қайта сұрау, өз көңіл-күйін білдіру (өкіну, мұңаю, қызығушылық таныту немесе танытпау);

Ауызша және жазбаша қатысым түрлерінде:

Мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттілігі, әңгімелесушіге жеткізе алуы; қызығушылық танытуы, мәліметтерді сұрау, қайталап сұрау; кеңес беру, нұсқау беру; байқампаздық таныту; көңілі толуы-толмауын, қызығушылығын немқұрайдылығын білдіру.

Кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

- медицина мамандығы бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

- медицина мамандығы бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдаятардағы қолданысын;

- медицина саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.Студенттер игеруі тиіс:

- медицина мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

-кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;

-кәсіби, іскери қызметте медицина мамандығы бойынша мамандық тілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.


2.3Пән бойынша оқытудың нәтижелері

Білім алушы пәнді аяқтауы бойынша қабілетті болады:№КК

№РО

Оқытудың нәтижелері

ЖК-1

РО1

-кәсіби лексиканы меңгереді, ауызша және жазбаша кәсіби сферасында сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтереді;ЖК-1

РО2

- кәсіби қызмет саласында қажетті стильдік, әлеуметтік кәсіби білім қалыптасады;ЖК-1

РО3

-кәсіби коммуникацияның әртүрлі формалары, түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің стратегиясы, тактикасы саласында шеберлік икемі болады;ЖК-1

РО4

- курс практикалық бағытта барлық мамандықтар бойынша студенттің кәсіби сөйлеу мәдениеті дағдысын қалыптастырады;ЖК-1

РО5

-сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдерін меңгереді;


ПК-2

РО6

-мамандыққа байланысты сөздер мен сөз тіркестерін игереді;


ПК-2

РО7

-сөздікпен дұрыс жұмыс жасауды үйренеді;


ПК-3

РО8

-мәтінді дұрыс айтуға дағдыланады;


ПК-4

РО9

-негізгі ойды қорытындылай алуды; сөйлем құрауды,дұрыс сұрақ қоя білуді,дұрыс жауап беруді меңгереді;
2.4Білім беру бағдарламасындағы пәннің орны

2.4.1 Пререквизиттер:

Реквизитке дейінгі: Қазақ тілі, психология,орыс тілі,биология, тәнтану.

т.б.
Реквизиттен кейінгі: Кәсіби қазақ тілі


2.4.2 Пәндер бөлімдері және пәндерді қамтамасыз ететін (келесі) пәнаралық байланыстар

№/р

Қамтамасыз ететін пәндердің (келесі) атауы

Оқытуға арналған қажетті пәндерді қамтамасыз ететін (келесі),осы пәндердің бөлім №,


1

2

3

4

5

6

7

8

1.

орыс тілі

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

2.

биология,

РО1,РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

3.

тәнтану.


РО1,РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3

РО1, РО2, РО3


2.5Оқытушылар туралы мәлімдеме

№ р/с

Кафедра қызметкерлерінің аты-жөні (толық)

Лауазымы

Ғылыми дәрежесі

Біліктілік категориясы

Ғылыми мүдделері

Клиникалық базаның атауы, мекенжайы, кабинет №

Байланыс ақпараты:телефон № E-mail

1

Керемкулова М.Б.

Курс меңгерушісі

-

Аға оқытушы
Қарасай батыр көшесі,75

87004181822

2

Айтбенбетова З.Е.

оқытушы

-

-
Қарасай батыр көшесі,75

87011406411

3

Баранбаева Қ.Б.

оқытушы

-

-
Қарасай батыр көшесі,75

87071740080

4

Магнурова Р.К.

оқытушы

Филология магистрі

-
Қарасай батыр көшесі,75

87786190718

Каталог: download -> files
files -> З қосымшасы (жалғасы) «тр тәртібімен мақЖ жөніндегі анықтама хабарлама» нысаны ф-04-25-08/13
files -> З қосымшасы (жалғасы) «каско жөніндегі анықтама хабарлама» нысаны ф-04-25-08/2
files -> Департамент внутренних болезней
files -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско
files -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско
files -> Силлабус «коммуналдық гигиена»
files -> 051103 мамандық Фармация бакалавры
files -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско медициналық российский медицинский
files -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
files -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан