Мазмұны студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ)

Loading...


Дата31.03.2020
өлшемі0.93 Mb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ


АСТАНА, 2020

МАЗМҰНЫ

1. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ)

2. СҒЗЖ-ның   мақсаты

3. СҒЗЖ жүйесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері

4. СҒЗЖ ұйымдастырудың негізгі бағыттары

5. СҒЗЖ негізгі түрлері

Қазіргі білім беру реформасы бойынша мынадай үрдіс белең алуда:

Қазіргі білім беру реформасы бойынша мынадай үрдіс белең алуда:

оқыту парадигмасынан білім парадигмасына


Студенттердің өзіндік жұмысы оқыту процесінің жай ғана маңызды формасы емес, оқыту процесінің негізіне айналу керек

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Студенттердің ғылыми-зерттеу  жұмыстары – маман даярлаудың ажырамас бөлігі  болып табылады және оқу, ғылыми үдерістер бірлігінде шешілетін ЖОО-ның негізгі мақсаттарының бірі саналады.


Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары теориялық және қолданбалы проблемаларды қалыптастыруға қызмет етеді. ЖОО-да оқу үдерісі – оқу, тәрбие, өндірістік іс-тәжірибе және ғылыми-зерттеу жұмыстарының бірлігі болып табылады.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының   мақсаты


Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жүйесін ұйымдастыру және дамытудың негізгі мақсаты – жоғары кәсіби білім беруде маман даярлаудың ғылыми деңгейін көтеру және оқуын ары қарай жалғастыру үшін талантты жастарды іріктеу, ғылыми-техникалық прогрестің жаңа жетістіктеріне, экономикалық ойлау мен мәдени дамуға қол жеткізу негізінде жоғары оқу орнында педагогикалық және ғылыми кадрлармен толықтыру.

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ПРИНЦИПТЕРІ

 • Білімді игерудің белсенді әдістеріне бейімделу,
 • Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту,
 • Жеке студенттің қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып топтық оқытудан жеке оқытуға көшу

ОСӨЖ

СӨЖ


Өздік жұмыс

СӨЖ-дің жалпы көлемі студенттен күнделікті өздігінен дайындалуды қажет ететіндей тапсырмалармен толық болу керек.

АУДИТОРЛЫҚ

Мұғалімнің тікелей бақылауында, тапсырманы орындау барысында мұғалімнен кеңес сұрауға мүмкіндік бар.

АУДИТОРИЯДАН ТЫС

Мұғалімнің бақылауынан тыс және алдын ала жоспарланған, әдістемелік нұсқаулық арқылы орындалатын аудиториядан тыс жұмыс.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері

  • студенттердің сабақтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының интеграциясын қамтамасыз ету;
  • студенттерді шығармашылық, ғылыми және кәсіби еңбекке баулу мен даярлаудың органикалық бірлігін жүзеге асыру;
  • студент жастардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу және оны жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау;
  • студенттерді ғылыми жұмысқа тарту және нәтижелілігін арттыру;
  • ғылыми жұмыстарға деген қабілеті бар талантты жастарды іріктеу;

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі түрлері

СҒЗЖ-ның өткізілу формалары


Оқу процесі

СҒЗЖ,

оқу процесімен қатар

СОЗЖ, оқу процесінде

СҒЗЖ,

оқу процесін толықтыратын

Оқу-зерттеу әрекетінің әдістері


синтез

абстрактілеу

Индукция, дедукция

модельдеу

жалпылау

салыстыру

анализ

өлшеу


суреттеу

экспериментбайқау

Эмпири-калық

Теоре-тикалық

III Студенттердің ортаға бейімделу проблемалары.

Студенттердің ортаға бейімделуімен байланысты негізгі мәселелер:

 • Мамандықты таңдаудағы ынта мен оған психологиялық дайындықтың жеткіліксіздігі;
 • Басқа оқыту институттардың бекіткен мінез-құлықтан арыла алмау, өзін психологиялық басқара алмау;
 • Жаңа жағдайдағы еңбек ету мен демалыс арасындағы қатынасты таба алмау
 • Өзіндік жұмыс жасау қабілетінің болмауы (конспект жасау т.б.), ғылыми еңбектермен жұмыс жасай алмау.

Оқу әрекетіндегі негізгі қиындықтар:

Ғылыми жұмыс түрлері

 • Реферат
 • Аннотация
 • Ақпараттық мәтін
 • Тезис
 • Конспектілеу
 • Рефератативті журнал
 • Курстық жұмыс
 • Дипломдық жұмыс

В.П. Быкова берген анықтамасы:

Студенттің өзіндік жұмысы - өз бетінше немесе саналы түрде қойылған мақсатқа жету жолында жеке тұлғалық қасиеттері қалыптасатын оқу еңбегі. Бұл жолда студент өз білімін, іскерлігі мен дағдысын белсенді қалыптастыра отырып, мақсатқа жетуге саналы түрде ұмтылады, ал оқытушылар студент іс-әрекетін іскерлікпен бағыттап отырады

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 • Оспанова Т.К., Баранова И.В. Қазақ мектебіндегі білім мазмұны мен оқыту әдісін жетілдірудің мәселелері. Алматы: Рауан, 1991. – 21-24 б.
 • Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения (Методологический анализ). М.: Педагогика, 1977.
 • Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 317 с.
 • Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М.: Педагогика, 1986. - 144 с.
 • Таубаева Ш.Т. Методологическая подготовка учителя как основа повышения его квалификации на междисциплинарном уровне //Междисциплинарные исследование в образовании. Сборник научных трудов. М.: Институт теоретической педагогики и международных исследований в образований РАО. 1994. - с. 110-115.
 • Турбовской Я.С. Изучение и обобщение педагогического опыта как методологическая проблема //Сов. педагогика, 1983. - №9. - с. 50-55.

Тест сұрақтары

1. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыты?

А. Студент жастардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу және оны жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау

Б. Студенттердің түрлі жаңашыл ғылыми ізденістерге қатысуын қамтамасыз ету

В.Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми-техникалық іс-шаралар

нәтижелілігін арттыру

Г.Конструкторлық - жобалау жұмыстарына икемі бар, өндірісте өзін-өзі басқару

дағдысы қалыптасқан, нақты ғылыми-практикалық іс-шараларды сауатты жасай алатын

және жүзеге асыратын жоғары білікті маман, жетекшілер даярлау

2. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі

2. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастырудың негізгі

міндеттері:

А.Студент жастардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу және оны жүзеге асыру

үшін жағдайлар жасау

Б. барлық деңгейдегі

конференцияларға, байқауларға қатысу, институт қызметкерлерінің жетекшілігімен ҒЗЖ

жүргізу, диплом жұмыстарының байқауына қатысуы керек

В. Студенттердің қолданбалы ,әдістемелік,ізденушілік және іргелі ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысуы

Г. Елімізде сондай-ақ жақын және алыс шет елдерде жоғарғы оқу орындарымен ғылыми

байланыстарды дамыту

3.Нақты мәселе бойынша жиналыста жасалатын хабарлама.Жан-жақты ақпаратқа және ғылыми талдауларға,тәжірибе қорытындыларына негізделеді

3.Нақты мәселе бойынша жиналыста жасалатын хабарлама.Жан-жақты ақпаратқа және ғылыми талдауларға,тәжірибе қорытындыларына негізделеді

А.Реферат

Б.Баяндама

В.Диссертация

Г.Мақала

4.Студенттердің ортаға бейімделуімен байланысты негізгі мәселелердің бірі?

4.Студенттердің ортаға бейімделуімен байланысты негізгі мәселелердің бірі?

А. Жаңа жағдайдағы еңбек ету мен демалыс арасындағы қатынасты таба алмау

Б. жалпы білім алу мақсатында зерттеу

В. Аудиториядан тыс жасалынатын жұмыстар құрылымы мен көлемін сараптаудағы қателіктер

Г. Өзіндік жұмыс әдістері мен нысандарын анықтау

5.Ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі түрлері:

5.Ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі түрлері:

А.Ғылыми үйірмелер,ғылыми техникалық бөлімдер,құрылыс бөлімдер

Б. оқу үрдісіндегі арнайы ғылыми-зерттеу жұмысы,

оқу үрдісін толықтырушы ғылыми-зерттеу жұмысы,оқу үрдісімен қатар жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысы

В.Мақала,реферат,баяндама,диссертация

Г.ғылыми жұмысқа тарту,іріктеу,дайындауДостарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...