Математика мұҒалімінің КӘсіби-педагогикалық дайындығЫ

Loading...


бет9/9
Дата14.04.2020
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

М ы с а л ы, мына шек дәлелденілген:Сондықтан,

6-теорема. Айнымалы екі шаманың қосындысының шегі сол шамалардың шектерінің қосындысына тең:

Мысалы, мына шек дәлелденілген болатын

Сондықтан

Бұл теорема қосылғыштар саны екеу болмай, қанша болса да дұрыс бола бермек.

М ы с а л ы,

7-теорема. Айнымалы екі шаманың көбейтіндісінің шегі сол шамалардың шектерінің көбейтіндісіне теңМысалы,


Бұл теорема да көбейткіштер саны екеу болмай, қанша болса да дұрыс бола бермек. Мысалы,

8-теорема. Бөлшектің шегі алымының шегін бөлімінің шегіне бөлгендегі бөліндіге тең, бірақ бөлімінің шегі нөлге тең болмауға тиіс.Мысалы. Айталық болсын.

Онда

Ал, деп жазуға болмайтындығын ескерте кетейік, өйткені

Жоғарыда келтірілген теоремалардың дәлелдемелері мектеп бағдарламасының көлемінен шығып кететін болғанмен, оны кейбір оқушылардың дәлелдей алатындығын ескерте кеткен дұрыс. Сондықтан, математиканы қызығушылықпен оқитын оқушыларға осы теоремаларды дәлелдеуді ұсынамыз. Ал 4-теореманы барлық оқушы дәлелдеуге тиісті.

Ескерту. Біз өзіміз қарастыратын айнымалы шамалардың барлығының да шегі болады деп есептеуге келістік. Бұлай болмаған күнде жоғарыда келтірілген барлық теоремалардың мағынасы болмас еді.

Қорытындыда айнымалы шаманың шегін, жоғарыда келтірілген теоремаларды пайдалана отырып, есептеп шығаруға, бірнеше мысал қарастырамыз. Айталық мына шекті табу керек болсын:

Берілген бөлшектің алымы мен бөлімін n2-қа бөлейік. Нәтижеде шығатыны:

Енді жоғарыда келтірілген теоремаларды пайдаланып, мынаны шығарып аламыз:Бұл жерде біз мынадай жай теңдіктерді пайдаландық:Біз енді, егер болса, онда шегінің болатындығын және оның нольге тең екендігін дәлелдемекпіз. және екі жағдайды жеке-жеке қарастыруға тура келеді.1-жағдай. Алдымен болғанда, мына сан тізбегінің:

(3.28)

шегі болып табылатындығын ескертелік. Бұл тізбек 0<q<1 болғанда монотонды кемімелі және шектелген (0<qn<1). Сондықтан оның шегі болады. Осы шекті с әрпімен белгілеп және екендігін дәлелдейік.

Егер (1) тізбектің бірінші мүшесін ескермей тастап кетіп былай жазсақ,

.... (3.29)

бұл тізбектің де шегі (3.29) тізбектікіндей сол с саны болады. (1) тізбектің жалпы мүшесі , ал (3.30) тізбектің жалпы мүшесі болады. Сонда:Ал . Сондықтан

Сонымен бұдан болып шығады, өйткені Ақырында, болғанда шегі болады және нольге тең.

2-жағдай. Бұл жағдайда

шегі болатындығын және нольге тең екендігін далелдейік. Сонда:болғандықтан, п өскенде нөлге ұмтылады (1-жағдай).

Олай болса, п өскен сайын өрнегі алдын ала берілген оң саннан кем болады және кем болып қала бермек. Сондықтан, оң саны қандай болса да, өзінен бастап, теңсіздігі орындалатындай етіп, п нөмірін көрсетуге болады. Ал мұның өзі болады дегенді білдіреді.

Оқушылар «Мектеп математика курсында тізбекті және оның шегін оқыту әдістемесі» тақырыбына компьютерлік технологияны пайдаланып, өз бетімен мәселелерді өз бетімен шешеді. Оқушылар аталған тақырыпты оқыту әдістемесін өз бетімен құрады. Осылайша оқушыларда әдістемелік құзырлылықтың барлық компоненттері біртұтас қалыптасады.

Қорытынды
Келтірілген кәсіби педагогикалық практиканың түрлері математика мұғалімінің әдістемелік құзырлылығын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Тек педагогикалық практикада, студент-практикант, мұғалім ретінде қалыптасады. Сонымен қатар кәсіби практика студенттің теориялық дайындығының жетістіктерін және кемшіліктерін ашады.

Сабақ кезінде мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасында және сабақта жұмыс атмосферасын орнатуда проблемалар туып отырған. Бұл проблемалар, мұғалімнің оқушылардың жеке ерекшеліктерін толық білмегендіктерінен және оқушы рөлінен оқытушылық рөліне көшкендігінен туындайды.

Мұндай жағдайда олар оқушылармен жекелеп, фронталды, топпен жұмыс жүргізу керек; күнделікті оқу материалын өз бетімен жұмысқа әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар дайындауы керек; әрбір оқушының жетістікке жетуіне жағдай тудыруға тырысып отыру керек.

Зерттеу жұмысы мұғалімдердің дайындық үдерісін өмірмен және педагогикалық тәжірибемен байланысын қамтамасыз етуді қажет еткендіктен, оқушылардыі үнемі мектеп жұмысының қазіргі жағдайымен таныстырып отырылуы қажет.

Оқу үдерісінде мұғалімдер мен оқушылар үшін қойылатын мақсаттардың ең маңыздысын анықтап, оны жүзеге асыру жолдарын зерттеу болды. Жұмыста іс-әрекеттің барлық түрлері біртұтас қамтылды. Оқушылар әдістемелік құзырлылықтың мәні туралы жалпы мағлұмат алып, басқа пәндерден алған білімдерін жүйелеп, ізденіс жұмысымен айналыса бастайды. Олар әдістемелік зерттеу жұмысына тәжірибенің қажеттігін түсінді. Мұғалімдердің педагогикалық жоғары оқу орындарында әдістемелік құзырлылығын қалыптастыру және оқушылардың ғылыми-әдістемелік жұмыстарын тәжірибеден өткізу олардың кәсіби педагогикалық практикасымен байланыстырып жүргізілді.

Математика мұғалімінің әдістемелік дайындығы туралы, мұғалімге қойылатын кәсіби маңызды талаптары, математика мұғалімінің математикалық, логикалық есептерді шығаруда педагогикалық алғы шарттары, оқушының аталған есептер арқылы ойлау қабілеттілігін арттыру әдістері тұжырымдалды.Қолданылған әдебиеттер


      1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңнама. – Астана, 2007.

2. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области управ­ления образовательным процессом: учебное пособие. − М., 1997. − 264 с.

3.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И. Профессионально–педагогическая подготовка современного учителя //Советская педагогика. – 1991. - №10. - С.79-84.

4.Матюшкин А.М. Школьная информатика: уроки, проблемы, перспективы. //Информатика и образование, 1990. - №1. - С. 99-110.

5.Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. − М., 1998. – 142 с.

6.Маркова А.К. Психология труда учителя: кн. для учителя. − М., 1993. −192 с.

7.Новик И.А. Формирование методической культуры учителя математики в пединституте: дис ... д-ра пед. наук. − М., 1990. − 316 с.

8.Педагогическая энциклопедия /под ред. И.А. Каирова: В 4 т. Т.З. − М., 1966. −879 с.

9.Советский энциклопедический словарь/Гл.ред. А.М. Прохоров. − С. 56 3-е изд. − М.: Сов. энциклопедия, 1984. − 1600 с., ил.

10.Запрудский Н.И. Научно-педагогическое обеспечение повышения квалификации учителей естественно-математических предметов: диссертация в форме научного доклада. − Минск, 1993. − 136 с.

11.Пономарев Я.А. Психология творчества. – М., 1976. – 240 с.

12.Малыгина О.А. Реализация компетентностного подхода при обучении высшей математике. «Третьей международной конференции посвященной 85-летию члена-корреспондента РАН, профессора Л.Д. Кудрявцева». −М., 2008.

13.Ляудис В.Я. Память в процессе развития. − М.: Изд-во МГУ, 1976.

14.Капитанская А.Н. Информационные технологии в системе повышения квалификации работников образования // Народное образование. −1993. −№3. −С.118-119.

15.Арстанов М.Ж., Гарунов М.Г., Хайдаров Ж.С. Проблемное обучение в учебном процессе вуза. –Алма-Ата:Мектеп, 1979.- 78 с.

16.Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – Москва, 1994. – 160 с.

17.Мастеров Б.М. Психология саморазвития: психотехника риска и правила безопасности. – Москва, 1994. – 160 с.

18.Залыгина Л.В. Основы педагогическго мастерства /Л.В. Залыгина, Н.П.Меньшикова. −Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
жалпы конкурс
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
дістемелік сыныстар
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
білім беруді
жалпы білім
дістемелік материалдар
мектепке дейінгі
ауданы кіміні
мерзімді жоспар
конкурс туралы
облысы бойынша
рметті студент
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні

Loading...