Мамандығы бойынша магистранттар үшін бастапқы мемлекеттік емтихандар бағдарламасы кафедра: «Маркшейдерлік іс және геодезия»Дата09.09.2017
өлшемі31.18 Kb.
#19782
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

ОІ бойынша проректор

____________ЕГОРОВ В.В.

«___» ____________2013ж.


6М071100 – «ГЕОДЕЗИЯ»


МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАНТТАР ҮШІН БАСТАПҚЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНДАР БАҒДАРЛАМАСЫ

Кафедра: «Маркшейдерлік іс және геодезия»

Құрастырған:

Проф.,т.ғ.д Низаметдинов Ф.К.

Доцент, т.ғ.д Долгоносов В.Н.

Доцент, т.ғ.к. Старостина О.В.

Қарағанды 2013

6М071100 – «Геодезия» мамандығы бойынша жоғары техникалық білімі бар бакалаврлар үшін магистратураға емтиханын қабылдауға арналған пәндер тізімі
п/п

Пәндердің атауы

Кредитттер саны

Беттер

БД міндетті компонент
1

Геодезия

4

2
БД таңдау компонент
2

Инженерлі геодезия

5

4

3

Геодезиялық өлшеудің матемтикалық өңдеу теориясы

3

6

Емтихан жазбаша түрде жүргізіледі. Емтихандық билеттер әр сабақ бойынша үш сұрақтан тұрады.


Мамандықтар бойынша кешенді емтиханды тапсыру бағасы


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдар

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А сандық балама

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-89

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

«Геодезия» пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы.

Тақырыптардың қысқаша мазмұны

Жердің формасы және өлшемі. Геодезияда қолданылатын координата жүйелері. Сызықты бадарлау. План, карта және олардың еоменклатурасы. Сызықтық және бұрыштық өлшемдер. Мемлекеттік геодезиялық торап жайлы жалпы мәлімет. Пландық түсіріс.Жергілікті жерді түсіру әдісі туралы мәлімет. Түсіріс түрлері және олардың классификациясы.Теодолиттік түсіріс.Ауданды анықтау әдістері. Геометриялық нивелирлеу. Бойлық инженерлі-геодезиялық нивелирлеу.Айналманы бөлу. Тригонометриялық нивелирлеу. Топографиялық түсірімдер: тахеометрлікжәне мензулалық. Өлшем түрдері және олардың шекті қателігі.. III және IV класты нивелирлеу.Жиіленудің жоспарлық торабы.Полигонометриядағы бұрыштық және сызықтық өлшемдер.Ірі масштабты топографиялық түсірімдер.

«Геодезия» пәні бойынша емтиханға қабылдау сұрақтары
1. Жер фигурасы жайлы жалпы мәлімет.

2. Геодезияда қолданылатын оордината жүйелері. Тікбұрышты координаттың зоналды жүйесі.

3. Геодезиядағы жер бетін бейнелеу кезіндегі проекциялау әдістері.

4. Абсолютті және қатысты биіктіктер.

5. Сызықты бағдарлау. Шын және магниттік азимуттар. Дирекционды бұрыш. Горизонтальды бұрыштар арасындағы дирекционды бұрыштардың байланысы.

6. Тура және кері геодезиялық есеп.

7. Топографиялық пландар мен карталардың масштабы және олардың дәлдігі.

8. План, карта, қима туралы ұғым. Карта беттерінің және пландардың номенклатурасы.

9. Топографиялық карта мен пландар бойынша шешілетін есептер. Жер беті горизонтальдарының рельефтік бейнесі.

10. Мемлекеттік геодезиялық тор туралы жалпы мағұлмат. Мемлекеттік геозезиялық торды құру әдістері.

11. Геодезиялық торлардың жақындасуы (сгущения). Түсіру торлары. Пландық геодезиялық торларды құру әдістері.

12. Горизонтальды және вертикальды бұрыштарды өлшеу принциптері.

13Теодолит классификациясы. Теодолиттің тексермелері және дәлдігі.

14. Горизонтальды және вертикальды бұрыштарды өлшеу әдістері.

15. Сызық ұзындығын өлшеу әдісі және аспабы. Өлшеу аспаптарының компарированиесі.

16. Теодолиттік түсірістердің өндірісі. Геодезиялық тірек торлары пунктарына теодолиттік жүрістердің байланысы

17. Теодолиттік жүрістің координата шыңын есептеу және теодолиттік түсірістің планын құру.

18. Тахеометриялық түсірістің мәні. Тригонометриялық нивелирлеу.

19. Тахеометриялық түсірістердің өндірісі. Тахеометриялық түсірістің геодезиялық түсіріс тораптарын құру әдістері.

20. Тахеометриялық түсіріс кезіндегі камеральды жұмыстар және топоплан құру.

21. Мензулалық түсіріс мәні және қолданылатын аспаптар.

22Геометриялық нивелирлеудің түрі және әдісі. ІІІ және ІV класты нивелирлеу.

23. Нивелирлер және олардың классификациясы. Нивелирдің тексермелері және дәлдігі.

24. Бойлық және көлденең инженерлі-техникалық трассаны нивелирлеу.

25. Трассаның бойлық және көлденең қимасын құру.
Список рекомендуемой литературы
1. Киселев М.И., Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. под ред. Михелева Д.Ш. Инженерная геодезия: Учебник для вузов. – 4-е, 7-е и 10-е изд. - М. : Академия, 2004 - 2010. - 496с.

2. Подшивалов В.П., Нестеренок М.С. Инженерная геодезия - Минск: Вышэйшая школа, - 464 с. 2011

3.Куштин И.Ф., Куштин В.И. Геодезия - Р-н-Д: Феникс, - 909 с. 2009

4. Фельдман В.Д.,Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии: Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа. -314 с. 2001

5. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. – М.: Проспект 2009

6. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. ГКИНП (ГНТА) – 03-010-03. – М.: ЦНИИГАиК 2004

7. Под ред. Поклад Г.Г. Практикум по геодезии. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ - М.:Академический проект, - 470 с. 2011

8. Бесимбаева О.Г., Хмырова Е.Н. Учебное пособие «Геодезический практикум» для студентов специальностей «Горное дело», «Геодезия и картография».- Издательство КарГТУ, 2007.«Инженерная геодезия». Пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы.

Тақырыптардың қысқаша мазмұны

Іздеу, жобалау, құрылыс, басқа да эксплуатация және инженерлік үймереттер кезіндегі геодезиялық жұмыстардың әдістері. Қалалық полигонометрия және инженерлік-геодезиялық торлар. Геодезиялық тірек бөлу торлары.Геодезиялық құрылыстық тор.Планда қызыл белгіні болмысқа шығару үшін геодезиялық жобаны дайындау. Бөлу жұмыстары жайлы жалпы мәлімет. Бөлу жұмыстарының әдістері. Үймереттерді жобалық бөлу кезінде бастапқы мәліметтердің дәлдікке әсер етуі. Бөлу жұмыстарының элементтері. Бөлу жұмыстарының технологиясы. Өндіріс алаңында коммуникацияны бөлу.Фундаментті құру кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Жербеті бөлігін құру кезіндегі пландық және биіктік тораптар. Теміржол және автожолдарды жобалау кезінде геодезиялық қамтамасыз ету. Далалық трассалау.

«Инженерлі геодезия» пәні бойынша емтиханға қабылдау сұрақтары
1. Бөлу негізін триангуляция, трилатерация, құрылыс торы, сызықтық-бұрыштық түрде құру.

2. Құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру.

3. Геодезиялық құрылыстық тор. Құрылыстық торды бөлу әдістері.

4. Ғимараттың негізгі және бастапқы осін болмысқа шығару (ішкі бөлу негізін құру).

5. Бөлу жұмыстарының негізгі элементтері. Жобалық бұрышты, жобалық арақашықтықты болмысқа шығару.

6. Жобалық бұрышты және жобалық белгіні болмысқашығару.

7. Құрылыс алаңында жобалық және биіктік геодезиялық негізін құру сұлбасы.

8. Геодезиялық өлшеудің қажетті дәлдігінің есебі.

9. Жобадағы қызыл сызықты болмысқа шығару үшін геодезиялық жобаларды дайындау.

10. Қызыл сызықтан ғимаратты болмысқа шығару үшін геодезиялық жобаларды дайындау.

11. Белгілер типтерінің, реперлердің және маркалардың бөлу торын құру әдістері.

12. Жобалық горизонтальдар әдісі бойынша құрылыс алаңын вертикальды жоспарлау.

13. Жер беті жұмыстары балансын сақтай отырып, алаңды жоспарлау.

14. Геодезиялық бөлу жұмыстары.

15. Дәл бөлу жұмыстары.

16. Бөлу жұмыстарының әдістері.

17. Редуцирлеу әдісі бойынша нүктелерді бөлу.

18. Бөлу жұмыстарының технологиясы. Геодезиялық жобаны дайындау. Бөлу жұмыстарының дәлдігі және реті.

19. Фундаментті орналастыру кезіндегі үймереттің жерасты бөлігін геодезиялық қамтамасыз ету.

20. Жер бетінде үймеретті тұрғызу кезіндегі геодезиялық қамтамасыз ету.

21. Технологиялық жабдықтың және құрылымының геодезиялық дәлдігі.

22. Автомобильді жолдың салынуын және жобалауды геодезиялық қамтамасыз ету. Далалық трассалау.

23. Автомобиьлі жолдың қиылысуын және жанасуын бөлу.

24Теміржол құру және жобалау кезіндегі жобалауды геодезиялық қамтамасыз ету.

25. Теміржол жолдарын түсіру.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Манухов В.Ф ,Тюряхин А.С. Инженерная геодезия – Саранск, Мордовский государственный университет,2008.

2.Басова И.А.,Разумов О.С. Спутниковые методы в кадастровых и землеустроительных работах. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2007.

3. Буденков Н.А., Нехорошков П.А. Курс инженерной геодезии. – М.: Изд-во МГУЛ, 2008.

4. Буденков Н.А., Щекова О.Г. Инженерная геодезия. – Йошкар–Ола, МарГТУ,2007.

5. Булгаков Н.П., Рывина Е.М., Федотов Г.А. Прикладная геодезия. – М.: Недра, 2006.

6. Инженерная геодезия в строительстве./Под ред. О.С. Разумова . – М.:Высшая школа, 2008.

7. Инженерная геодезия. / Под ред. проф. Д.Ш.Михелева. – М.: Высшая школа, 2009.

8. Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей. – М.: Недра, 2006.

9. Манухов В.Ф ,ТюряхинА.С.Глоссарий терминов спутниковой геодезии – Саранск, Мордовский государственный университет,2008.

10. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия.- М.: Высшая школа, 2002-464с«Геодезиялық өлшемдерді өңдеу кезіндегі математикалық теория» пәні бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасы
Тақырыптардың қысқаша мазмұны
ГӨӨКМТ пәні, мазмұны және курстың тапсырмасы. Математикалық статистика және ықтималдылық теориялары туралы жалпы мәлімет. Өлшеудің қателік теориясы. Өлшем алудың классификациясы, қателік түріӨлшем қорытындысының шекті дәлдігі. Қателік теориясының тура және кері есебі. Өлшем санының шекті кезінде дәлдік бағсы.

Аз квадраттар принципінің құрылуы.Бір шамалы өлшемнің көпеселі қатаң теңестіруі.(Строгое уравнивание многократных измерений одной величины).ОКҚ және өлшенген шаманың салмақтық функциясы. ОКҚ және арифметикалық ортаның салмағы.Геодезиялық торлардың теңестіру теориясы.Көрсеткіштік (параметрическим)әдіспен геодезиялық торларды теңестіру. Көрсеткіштік теңестіру қорытындысы бойынша дәлдік бағасы. Коррелаттық әдіс бойынша геодезиялық торларды теңестіру. Оценка Коррелаттық теңестіру қорытындысы бойынша дәлдік бағасы.


«Геодезиялық өлшемдерді өңдеудің математикалық теориясы» пәні бойынша емтиханға қабылдау сұрақтары 1. ГӨӨМТ(геодезиялық өлшемдерді өңдеудің математикалық теориясы) курсының теориялық негізі.

 2. Мәліметтер пайда болуының ықтималдығы. Классикалық анықтау.

 3. Кездейсоқ мән. Кездейсоқ шаманың түрлері.

 4. Бос триангуляциялық тордың шартты теңдігі

 5. Кездейсоқ оқиға және кездейсоқ шама.

 6. Бернулли теоремасы (көп сан теориясы)

 7. Азықтималды оқиғаның тәжірибелік іске аспау принципі

 8. Өлшеу қателігінің түрлері

 9. Тәуелді және тәуелсіз кездейсоқ оқиғалар

 10. Жүйелі қателіктер.

 11. Дискретті мәннің бөлу заңы

 12. Көрсеткіштік теңестірудің мәні

 13. Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы

 14. Кездейсоқ шаманың ықтималдығын бөлу функциясы

 15. Кездейсоқ шаманың ықтималдығын бөлудің тығыздығы

 16. Үздіксіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы

 17. Өлшеу қателігі теориясының тура және кері есебі

 18. Бір шамалы теңдәлдікті өлшеуді өдеу әдісі.

 19. Үзіліссіз кездейсоқ шаманы ыңғайлап бөлу

 20. Өлшеу қорытындыларының интервалды бағасы

 21. Арифметикалық ортаның салмақтық және ОКҚ.

 22. «үш сигма» талабы

 23. Кездейсоқ қате қатарын зерттеудің статистикасы

 24. Ляпунованың орталық шекті теоремасы

 25. Геодезиялық фигураның орталық теңдігі

Қолданылғанәдебиеттертізімі


1.Математическая обработка измерений (учебное пособие) Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд. КарГТУ, 2007г. 100c.

2. Теория математической обработки геодезических измерений (учебное пособие) Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во. КарГТУ, 2009г.– 109 с.

3. Поротов Г.С.Математические методы моделирования в геологии: Учебник для вузов.- СПб.: СПбГГИ (ТУ).-223 с. 2006

4. Шпаков П.С., Попов В.Н. Статистическая обработка экспериментальных данных: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. МГГУ.- 268 с. 2003

5. КуштинИ.Ф.Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» - 288 с.2006

6. Маркузе Ю.И., Голубев В.В. Теория математической обработки геодезических измерений: Учебное пособие для вузов / Под общ.ред. Ю.И.Маркузе. - М.: Академический Проект; Альма Матер. - 247 с.2010

7. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: «Недра». – 424 с. 2002

8. Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине «Математическая обработка маркшейдерско-геодезический измерений» для специальностей: 320140 – «Прикладная геодезия», 553230 – «Геодезия и картография»,190140-«Маркшейдерское дело» О.В. Старостина , 2004.Караганда. -65с.


МІ және Г кафедрасының отырысында қарастырылғанХаттама № _20__ от ___28.05.2013г.

МІ және Г кафедрасының меңг.___________ Ф.К. Низаметдинов


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы