Мамандығы бойынша Жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған

Loading...


бет2/7
Дата02.04.2020
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

7. БӨЖ кестесі


Тапсырма аталуы

Тапсырманың қысқа мазмұны

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

Эссе

1-2 апта


Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер

Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер

Сұрау

3 апта


Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде.

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде.

Бақылау жұмысы

4 апта


Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.

Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.

Дисскусия

5 апта


Әлеуметтік қызметкердің кодексі

Әлеуметтік қызметкердің кодексі

Мозговой штурм

6 апта


Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі

Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі

Стендер

7 апта


Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары.

Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары.

Реферат

8 апта


Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері.

Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері.

Эссе

9 апта


Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі.

Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі.

Сұрау

10 апта


Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу

Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу

Бақылау жұмыс

11 апта


Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары.

Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары.

Дискуссия

12 апта


Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті

Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті

Мозговой штурм

13 апта


Әлеуметтік технология типологиясы.

Әлеуметтік технология типологиясы.

Слайдтар

14 апта


Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері.

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері.

Реферат

14 апта


Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы.

Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы.

Эссе

15 апта8. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

1.Агафонов А.Н. Социальная работа: Введение в специальность: Учеб.пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.- Караганда: Изд-во ТОО «Санат-Полиграфия», 2008.- 161с

2.Тетерский С.В. Введение в социальную работу – М.: Академический проект, 2012.

3.Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб.пособие для вузов.- 4-е изд.- М.: Академический Проект, 2009.- 512с.

4.Холостова Е.И. Глоссарий социальной работы/ автор-составитель Е.И.Холостова.- 4-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.- 220с.

5.Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник. – М.: Изд. Юрайт, 2012. – 905 стр.Углубленный курс.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Агафонов А.Н., Егоров В.В. и др. Основы теории социальной работы: Учеб. пособие.- Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. -166с

 2. 7.Агафонов А.Н., Менлибаев К.Н. Социальная работа с молодежью: Учеб. пособие.- Караганда: Изд-во КарГУ, 2000.- 380с

 3. 8. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. пособие для студ.вузов.- 6-е изд. , стер.- М.: Издат.центр «Академия», 2007.- 448с.

 4. 9.Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности./ Под ред. проф. П.Д.Павленка: Учеб.пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 379с.- (Высшее образование).

 5. 10. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 267с.- (Высшее образование).

 6. 11. Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. д.п.н., проф. Н.Ф.Басова.- М.: Издат.торг. корпорация «Дашков и К». 2009.- 364с.

 7. 12. Социальная работа. / Под общей ред. проф. В.И.Курбатова: Учеб. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 480с. (Высшее образование) .

 8. 13.Михайленко Т.А.,Примжарова К.К. Социальная работа за рубежом: Учеб. Пособие.- Алматы: Экономика, 2009.- 304с.
 9. 14. Павленок П.Д.Теория, история и методика социальной работы: Учеб. Пособие.- 7-е изд.,доп.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.- 476с. 10. 15. Профилактика наркомании и табакокурения: учебное пособие. – Астана, 2008. –


9 Білімді бақылау

Бақылауды өткізудің әдістемелік нұсқаулығы

Студенттердің емтиханды тапсыруы емтихан сессия мерзімінде оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі. Студенттерді емтихандық тестілеу компьютерлік тест түрінде өткізіледі. Емтихан кезінде студентке тыйым салынады : 1) бір орыннан екінші орынға ауысуға; 2) сөйлесуге, басқа студенттерден көшіруге, шпаргалка қолдануға және т.б.Әрбір емтихан тапсырушы кезекші отырғызған орнына отырып, өзінің логинін және паролін тереді. Емтихан тапсыру ұзақтығы – 1 академиялық сағат. Тест тапсырмалары әрбір жеке пән бойынша 40 сұрақтан тұрады. Аудиториядағы кезекші студенттің орнын ауыстыруға, сондай-ақ нашар тәртіппен көзге түскен студентті аудиториядан шығарып жіберуге құқылы. Емтихан өткізу кезінде аудиторияда және компьютер кластарында бөгде адамның болуына тыйым салынады.
9.1 Білімді бақылау түрінің құрылымы
Үлгерімнің ағымдық бақылауында оқу жетістіктері 100 балдық кесте бойынша келесі оқу түрлеріне қарай бағаланады: дәріс, практикалық сабақ, өздік жұмысы. Үлгерімнің ағымдық бақылауын есептегенде академиялық кезеңде алған барлық бағалары есепке алынады. Дәріс, практикалық және БӨЖ былай бөлінеді: 40%, 20%, 40%.

Рейтингті қою кестесі төменде берілген.


Білім алушының рейтингін қою кестесіБақылау құрылымы

Апта

Барлығы

2

3

4

5

6

7

8

АБ 1

1

Дәріс сабақтары

200

200

200

200

200

200

200

40

(1400/14х40%)2

Практикалық сабақтар

100

100

100

100

100

100

100

20

(700/7х20%)3

БӨЖ

100

100

100

100

100

100

100

40

(700/7х40%)Барлығы


100


Бақылау құрылымы

Апта

Барлығы

9

10

11

12

13

14

15

АБ 2

1

Дәріс сабақтары

200

200

200

200

200

200

200

40

(1400/14х40%)2

Практикалық сабақтар

100

100

100

100

100

100

100

20

(700/7х20%)3

БӨЖ

100

100

100

100

100

100

100

40

(700/7х40%)Барлығы


100

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық өлшемде мына формула арқылы саналады:

И% = АБ1+АБ2 х 0,6 + Е х 0,4

2

осында: АБ1 –1-ші рейтингте алған бағаның пайыздық мазмұны;АБ 2 –2-ші рейтингте алған бағаның пайыздық мазмұны;

Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

9.2 Білімнің балдық-рейтингтік баға жүйесі


Әріптік баға

Балдардың цифрлік эквиваленті

Оқу пәннің %-дықмазмұнынигеру

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А"

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В"

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағат

С

2,0

65-69

С"

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағатсыз10 Академиялық тәртіптің саясаты
Білім алушы міндеттері:


 • Барлық сабақтарға қатысып, оқу үрдісіне белсенді қатысу;

 • Сабақтарына адал дайындалу;

 • ҚазЭҚХСУ студентінің ар-намыс Кодексінің талаптарын орындау;

 • Себепсіз сабақтан қалмау;

 • Сабырлы, инабатты, ұстамды болу.

Дәрістер
1-Дәріс. Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.Мақсаты: Әлеуметтік жұмыстың қоғамдағы мағынасы туралы түсінік., әлеуметтік жұмыстың жаңашылдық мәселелерін көрсету, әлеуметтік жұмыстың кәсіби деңгейіндегі қызметі мен рөлін анықтау, зерттеу саласын көрсету.

Түйін сөздер: әлеуметтік жұмыс, мамандық, тарих, кәсіби қызмет.

Лекцияның жоспары

1.Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық.

2.Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

Әлеуметтік жұмыс маманы әр әр тарихи дәуірде, әр мәдениетте әр түрлі формада және атауда айтылып келген. Ең алғашқы әлеуметтік жұмыс 1750 жылы б.э.д. болған. Бұл уақытта Вавилонда шындық коды яғни азаматтық акты, жақынына сүйіспеншілік, тұрмысы нашарларға қамқорлық деген мағынада болған. Ежелгі Грецияда әлеуметтік жұмыс « филантропия » (адамзатқа сүйіспеншілікпен қарау), Римде «халықтық дәстүр» ретінде қарастырылған. Алғашқы кезде әлеуметтік жұмысты кәсіби деңгейде даярлау бағдарламасы ХІХ ғ. Амстердамда , одан Берлинде, Лондонда құрылды. Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен құралы жалпы адамгершілік критери түрінде ғана емес, кәсіби ғылыми негізінде қаланды. ХІХ ғ. әлеуметтік жұмыс негізінің тезисі мағынасында: адамды әлеуметтік аурудан босату және дамыту, отбасының ,тұлғаның әлеуметтік ортасын көбейту.Әлеуметтік жумыс түсінігі, пәні, объектісі және субъектісі.

Әлеуметтік жұмыс- ол халыққа қызмет ету теориясын, принциптерін, заңдылықтарын зерттейтін ғылым, оқу пәні және көмекті мұқтаж ететін адамдадың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған қызмет.

Әлеуметтік жұмыс өте күрделі, жан- жақты білімді талап ететін мамандық.Мемлекетіміздің басты байлығы халық болғандықтан, сол байлықты қорғау әлеуметтік жұмыстың басты міндеті. Әлеуметтік жұмыс мүгедектерді, қарт адамдарды, балаларды қорғап, оларды әлеуметтік қамсыздандыру, көмек көрсету, тұлғаларды әлеуметтендіру, әлеуметтік қорғау, қауіпті жағдайға түскен адамдарға көмек көрсету сияқты әлеуметтік мәселелермен айналысады.

Әлеуметтік жұмыс 1991 жылдан мамандық ретінде қалыптаса бастады. Әлеуметтік қызметкер шешетін мәселелер білімділікті, әділеттікті, әдептілікті, яғни «зиян тигізіп алма, бұзып алма», деген принципті талап етеді.

Әлеуметтік қызметтің әр түрлі анықтамалары бар. Біреуінде негізгі орныда әлеуметтік жұмыстың объектісі клиент деп алынса, келесісінде оның жұмыс істеу әдісіне назар аударылады, енді біреулерде әлеуметтік қызметкер фукнцияларына негізгі орын беріледі. Бұл дефинициарлар қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге, теориялық көзқарастар, әлеуметтік саяси және мәдени кешендерге байланысты болады.

Бірақ қандай жағдайда болса да, әлеуметтік қызметкердің істеген ісі уақытқа сай болуы керек. Соныменен әлеуметтік жұмыс- бұл мүгедектерге, олардың әлеуметтік мүмкіндіктерін арттыру немесе қалпына келтіру, топтар мен қоғамында кәсіптік немесе олар үшін жайлы әлеуметтік жағдайлар жасау. Адамдардың жағдайын жақсартатын – ол әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыс халыққа қызмет ету және көмекті қажет ететіндерге көмек көрсетумен түсіндіріледі. Әлеуметтік қызметкердің негізгі мақсаты – адамдар, жанұя, тәуекел топтар және т.б.әлеуметтік институттарарасындагы көмек көрсету.

В.Н. Ярскаяның анықтамасы бойынша Әлеуметтік жұмыс тұлғаның, жанұяның, әр ұлттардың бір- бірімен байланысты қоғамның дамуы, әлеуметтік әділдікті өмірде орнауы....

Әлеуметтік жұмыстың ең негізгі термині ол – empowerment. Бұл терминнің мағынасы «ол өз күшіңді, жұмысқа деген қабілетінді, клиенттің өмір ресурстарын күшейту, онымен пікір алмасу, оған көп көңіл бөлу, клиентке мәселесін өзі шешуге үйрету».

Екінші анықтамасы: әлеуметтік жұмыс- ол адамдар мен әлеуметтік қоғам арасындағы байланыс және сол әлеуметтік қоғамдағы адамдардың атқарған іс- әрекертінің адамға әсері, стресс жағдайынан шыға алуы, алға қарай ұмтылуы мен жолғары бағалауының байланысы (Пинкус А.,Минахин А.,1993)

Кәсіби көмек көрсеткенде әлеуметтік қызметкер клиенттің жеке өміріне араласады. Бұл процесс интервенция деп аталады. Интервенция- ол топтың, не бір ұлттың әлеуметтік қауымдастығына әлеуметтік үрдіс кезінде араласып, оның әлеуметтік мақсаттарына сәйкес жетістіктерге жеткізу болып табылады. Қазіргі кезде интервенция әлеуметтік саясатта және әлеуметтік жұмыста клиентті әлеуметтік өзгерту факторына айналуда.

Әлеуметтік қызметтің кәсіби мақсаты- ол көмек сұраған адамдарға көмек көрсету. Әр әлеуметтік қызметкердің этикасы ол оның әлеуметтік жұмыс туралы білімі, тәжірибесі және әдістерін білуі т.б. кәсіби қажетті құндылықтары.

Әлеуметтік жұмыс ол- мультидисциплинарлы мамандық. Яғни, әлеуметтік қызметкер клиентпен жқмыс істегенде басқа да маманданған дәрігер, педагог, психолог, заң қызметкерлерімен бірге жұмыс істейді. Бір жағынан қарасақ әлеуметтік қызметкер өзінің білімімен, кәсіби дайындығымен сол мәселені шешуде ол әмбебап маман ретінде есептеледі. Мұндай интеграцианарлық білім диагностика кезінде қажет. Себебі ол клиент мәселесін жан –жақты қарауға мүмкіндік береді. Бұл мамандықтың ұлттық әлеуметтік, өзіндік сана сезімі, адамгершілігі және маманның дамуы, мәдениеттің түрі мен деңгейі деп Қазақстанда қарастырылады.

Қазіргі кезде Қазақстанда барлық елдерде сияқты әлеуметтік жұмыс мамандығы бар. Әлеуметтік қызметкердің жұмыс орындары көбеюде. Олар бүкіл әлемге белгілі әкімшілік бөлемдерде,мектептерде, жанұяға көмек көрсету орындарында жұмыс істейді, ассоциациялар құрылуда және кәсіби этикалық кодекс бар.

Әлеуметтік жұмыстың объектісі және субъектісі.

Халыққа әлеуметтік көмек көрсету және олардың мәселесін шешуде әлеуметтік жұмыс құрылымдалып, ол құрылым объект және субъектен тұрады. Әлеуметтік жұмыс объектісіне- әлеуметтік көмекті қажет ететіндер жатса, субъектісіне – әлеуметтік көмек көрсетушілер жатады. Яғни, әлеуметтік жұмыс объект пен субъект қатынасынан тұратын, өзіндік шешімі бар мамандық түрі деп санауға болады.

Әлеуметтік жағдайы төмендеген клиент жеке немесе топ болмасын ол адамдар тобынан құрылғандықтан олар әлеуметтік жұмыс объектісі болып есептеледі. Сонымен, әлеуметтік жұмыстың объектісі болып белгілі бір мәселесін өздігінен шеше алмайтын топ немесе жеке адам жатады.

Әлеуметтік жұмыстың объектісі болатын топтарды үш категорияға бөліп қарастыруға болады: 1. ші- әлеуметтік жағынан қорғалмаған топтар.

 2. ші-маргиналды топтар.

 3. ші- психикасы мен іс- әрекетінде ауытқушылығы бар тұлғалар.

Объект субъектке қарсы мағынадағы заттық практикалық және танымдық ұғым. Ол объектімен шындықпен жай ғана байланысты емес, ол субъектпен тығыз байланысып, оның бір бөлігі болып табылады.

Субъект бұл заттық практикалық қызметті атқару және тану объектісіне бағытталған белсендік көзі.

Әлеуметтік жұмыстағы объект пен субъекті түсіну үшін 4 түрлі жағдайды қарастырамыз.


 • Олардың айырмашылығы;

 • Органикалық байланысы;

 • Қарым- қатынасы;

 • Олардың бір- бірімен орын алмасуы

Объект пен субъектінің қарым- қатынасы әлеуметтік жұмыскердің қызметтік түрімен анықталады.

Әлеуметтік жұмыс объектісіне- бүкіл қоғамдағы адамдарды жатқызуға болады. Олардың әрқайсысының жеке бір проблемасы бар. Оларды негізгі жағдайына қарай бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады: • денсаулығына байланысты (мүгедектер, мүгедек балалар, психикалық ауытқушылығы бар балалар),

 • психологиялық стресстердегі адамдар,

 • Әлеуметтік жұмыс іс-әрекеттің бір формасы ретінде, әлеуметтік өзгерістерді бағыттау жетістіктері болып табылады. Осы позициямен әлеуметтік жұмыс қоғамдағы әлеуметтік котализм және дау-дамайдың ұстанатын құралы ретінде құнды.

Әлеуметтік жұмыстың негізгі мақсаты: тұлғаның, отбасының, қоғамның нормадағы әлеуметтік қызметінің жағдйына және қабілетіне қамқорлық немесе қайырымдылық ету.

Әлеуметтік жұмыскерлер адамзаттың мүмкіндігінше бақытты өмір сүруіне, өз міріне көңілінің толық болуына (отбасы, жұмыс, білім беру, денсаулық сақтау, жалақы, тұрған үй, демалыс т.б.) өз шамалары жеткенінше қызмет етеді.

Мақсатқа жету жолдары:


 • Клиентпен танысу («клиент»- ол адам, қоғам мүшесі және әлеуметтік топ болуы мүмкін), мәселелерді қарастыру, диагностикалау.

 • Қажеттілігін мүмкіндігінше дифференцациялау.

 • Мәселені шешуге көмектесу, мүмкіндігінше қарастыру.

 • Бақылау және қамқорлық жасау.Әлеуметтік жұмыстың спецификалық құндылықтары:

 • Жақыныңа мейірімді, жанашыр, қайғысына ортақ болу.

 • Қарым-қатынас жасау.

 • Клиенттің ішкі күшіне сену, жағдайды мүмкіндігіне қарай өзгерту.

 • Көмектесу тілегі.

 • Тәжірбие алмасу.

 • Әлеуметтік шығарма.

Әлеуметтік жұмыскер клиентке көмектесу барысында келесі қызметтерді атқарады:

1. Диагностикалық - маман «әлеуметтік диагноз» қояды, жас ерекшклік және психологиялық ерекшеліктерін, мәселенің жағымды және жағымсыз жағын анықтайды.

2. Ұйымдастырушылық – клиенттік жұмысқа тұруына, бос уақытын тиімді ұйымдастыруына, кәсіби бағдар және бейімделуіне, медицинаық, білім беру, мәдени спорттық, құқықтық және қайырылымдылықты ұйымдастыру шараларын ұйымдастырады.

3. Болжамдық –

4. Профилактикалық және әлеуметтік терапиялық - маман әлеуметтік құқықтық әрекет, заң және психологиялық механизмдеді ескерту шараларын өткізеді. Қажет болған жағдайда әлеуметтік-терапиялық көмек ұйымдастырады, қоғамдағы құқығын қорғайды, жас өспірімдер мен жастарға кәсіби бағдар мен өзін-өзі анықтауға көмектеседі.

5. Коммуникативті – ұйымдастырушылық - жергілікті тұрғындар арасындағы өз еркімен қатысатын көмекшілер табуға, бірлесіп еңбектену және демалу, іскерлік және тұлғалық қатынастарды, әлеуметтік институттар мен олардың клиенттерінің жұмыстарымен тәжірбие алмавсуға қалыптасу.

6. Күзет – қорғау – клиент қызығушулығын ұстануға маман барлық мүмкіншілігін салады,

Э.Зееру бойынша кәсіби тұлғалық қасиет негізгі бес стадиядан тұрады: 1. Оптация – тұлғалық және кәсіби көзқарас қалыптастыру, жеке психологиялық ерекшеліктеріне байланысты маман ретінде танысу.

 2. Кәсіби даярлық – кәсіби білім, шеберлік, дағды, кәсіби міндеттер мен жағдайды шешуде теориялық және практикалық тәжірбиені жүйелі және кәсіби бағдарда қалыптастыру.

 3. Кәсіби бейімделу – маманға кірігу, жаңа әлеуметтік рөлді игеру, өзін-өзі кәсіби анықтау, тұлғалық және кәсіби сапаны қалоыптастыру., тәжірбиені өзіндік орындауда кәсіби деңгейге жеткізу.

 4. Профессионализация – кәсіби позицияны қалыптастыру,

5. Кәсіби шеберлік – кәсіби әрекетті өз бетінше пайдалану, толық

жүзеге асыру.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...