Мамандығы бойынша Жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған

Loading...


бет1/7
Дата02.04.2020
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

Бекітемін

Базалық дайындық

факультетінің деканы

ф-м.ғ.к., доцент

Мухамбетова А.А.

«___»____________2016ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені

(ПОӘК)
MK 1205 - Мамандыққа кіріспе

5В090500 – Әлеуметтік жұмыс

күндізгі

Астана

2016

____________________________Мамандыққа кіріспе_______________________

Пән атауы

пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) 5В090500 – Әлеуметтік жұмыс__

мамандық шифрі мен атауы


мамандығы бойынша Жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) «Әлеуметтік жұмыс» кафедра отырысында талқыланып, қарастырылған


№ ____хаттама, «_____» _____________ 201__ жыл.

Кафедра меңгерушісі ___________________ Славецкий В.Ю.

қолы

Пәннің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің Базалық дайындық факультетінің Кеңесінде бекітілген.


Факультет кеңесінің № ____ хаттамасы, «___»____________ 201_ жыл.


Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

Пәннің коды мен аталуы: MK 1205 Мамандыққа кіріспе


Мамандық (шифр, аталуы): 5В090500 – Әлеуметтік жұмыс
Оқыту түрі: күндізгі


Кредиттер саны

3
Курс

1
Семестр

2
Дәріс (сағ.)

30
Семинарлық /тәжірибелік (сағ.)

15
БОӨЖ (сағ.)

30
БӨЖ (сағ.)

60
Бақылау түрі

емтиханАстана

2016

1. Оқытушы (-лар) туралы мәлімет және байланысу ақпараты: Оразбаева Айнұр Мұхамедуалиқызы - магистр, аға оқытушы, тел.:8-701-622-6882

2. Пәннің пререквизиттері: Әлеуметтік медицина негіздері

3. Пәннің постреквизиттері: Әлеуметтік жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары

4. Пәннің мақсаты: Әлеуметтік жұмыс ғылымының негізгі әдістерін және тәжірибелік іс-шара арқылы көмек беру әдістерін үйрету. Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша индивидуалды көмек көрсетуде, тұлға аралық мәселелерді шешу үшін психоаналитикалық біліммен қамтамассыз етіледі.

5. Пәннің міндеттері: әлеуметтік қызметкер қоғамдағы әлеуметтік саладағы әрбір тұлғаның қажеттілігін бағалай білу; болашақ әлеуметтік қызметкерлер әлеуметтік экономика және әлеуметтік– психология салаларын игеру; әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша индивидуалды көмек көрсетуде, тұлға ретінде аралық мәселелерді шешу үшін психоаналитикалық біліммен қамтамасыз етуді қолдану.6.Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


п/п

Тақырыптар


Сағат саны

Дәріс

Сем./тәж. сабақтары

БӨЖ


БОӨЖ


апта


Күндізгі

1

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

2

1

2

4

1

2

Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер

2

1

2

4

2

3

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде.

2

1

2

4

3

4

Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.

2

1

2

4

4

5

Әлеуметтік қызметкердің кодексі.

2

1

2

4

5

6

Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі

2

1

2

4

6

7

Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары.

2

1

2

4

7

8

Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері.

2

1

2

4

8

9

Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі.

2

1

2

4

9

10

Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу.

2

1

2

4

10

11

Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары.

2

1

2

4

11

12

Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті

2

1

2

4

12

13

Әлеуметтік технология типологиясы.

2

1

2

4

13

14

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері.

2

1

2

4

14

15

Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы.

2

1

2

4

15
Барлығы күндізгі бойынша

30

15

30

60

15 апта7. Әр тақырыптың мазмұны


№ п/п

Тақырып атауы

Тақырып мазмұны

1

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты.

2

Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер

Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер

3

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде.

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде.

4

Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.

Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде.

5

Әлеуметтік қызметкердің кодексі

Әлеуметтік қызметкердің кодексі

6

Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі

Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі

7

Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары.

Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары.

8

Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері.

Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері.

9

Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі.

Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі.

10

Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу

Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу

11

Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары.

Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары.

12

Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті

Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті

13

Әлеуметтік технология типологиясы.

Әлеуметтік технология типологиясы.

14

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері.

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері.

15

Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы.

Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы.


8. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

1.Агафонов А.Н. Социальная работа: Введение в специальность: Учеб.пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.- Караганда: Изд-во ТОО «Санат-Полиграфия», 2008.- 161с

2.Тетерский С.В. Введение в социальную работу – М.: Академический проект, 2012.

3.Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб.пособие для вузов.- 4-е изд.- М.: Академический Проект, 2009.- 512с.

4.Холостова Е.И. Глоссарий социальной работы/ автор-составитель Е.И.Холостова.- 4-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.- 220с.

5.Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: учебник. – М.: Изд. Юрайт, 2012. – 905 стр.Углубленный курс.


Қосымша әдебиеттер:

  1. Агафонов А.Н., Егоров В.В. и др. Основы теории социальной работы: Учеб. пособие.- Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. -166с

  2. Агафонов А.Н., Менлибаев К.Н. Социальная работа с молодежью: Учеб. пособие.- Караганда: Изд-во КарГУ, 2000.- 380с

  3. Василькова Ю.В. Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. пособие для студ.вузов.- 6-е изд. , стер.- М.: Издат.центр «Академия», 2007.- 448с.

  4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности./ Под ред. проф. П.Д.Павленка: Учеб.пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009.- 379с.- (Высшее образование).

  5. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 267с.- (Высшее образование).

  6. Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. д.п.н., проф. Н.Ф.Басова.- М.: Издат.торг. корпорация «Дашков и К». 2009.- 364с.

  7. Социальная работа. / Под общей ред. проф. В.И.Курбатова: Учеб. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 480с. (Высшее образование) .

  8. Михайленко Т.А.,Примжарова К.К. Социальная работа за рубежом: Учеб. Пособие.- Алматы: Экономика, 2009.- 304с.
  9. Павленок П.Д.Теория, история и методика социальной работы: Учеб. Пособие.- 7-е изд.,доп .- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.- 476с.  10. Профилактика наркомании и табакокурения: учебное пособие. – Астана, 2008. –


Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
Әлеуметтік жұмыс кафедрасы

Студенттерге арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Пәннің коды мен аталуы: MK 1205 «Мамандыққа кіріспе»


Мамандық (шифр, аталуы): 5В090500 – Әлеуметтік жұмыс

Кредиттер саны

3

Курс

1

Семестр

2

Дәріс (сағ.)

30

Семинарлық /тәжірибелік (сағ.)

15

БОӨЖ (сағ.)

30

БӨЖ (сағ.)

60

Бақылау түрі

емтиханАстана

2016

Мамандыққа кіріспе пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) жұмыс оқу жоспары негізінде 5В090500 Әлеуметтік жұмыс (мамандық шифрі) курс бойынша құрастырылған.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus) Әлеуметтік жұмыс кафедра отырысында қарастырылып, талқыланды
№ ____ хаттама, «_____» _____________ 201_жыл.

Кафедра меңгерушісі ____________________ Славецкий В.Ю.

қолы

Оқыту бағдарламасы (Syllabus) Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің Базалық дайындық факультетінің кеңесінде бекітілді.

Факультет Кеңесінің № ____ хаттамасы, «___»__________ 201_ жыл

1. Оқытушы (-лар) туралы мәлімет және байланысу ақпараты: Валиева Анар Бахытжановна магистр, аға оқытушы, тел.:8-701-395-1234

2. Кредит саны: 3

3. Пәннің пререквизиттері: Әлеуметтік медицина негіздері

4. Пәннің постреквизиттері: Әлеуметтік жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары

5. Пән сиппатамасы: Мамандыққа кіріспе пәнінің мазмұнында әлеуметтік жұмыстың алғашқы тарихи қалыптасу кезеңдерін, әлеуметтік жұмыстың теориялық әдіснамалық негіздерін, оның орны мен әлеуметтік-саяси құрылымын, әлеуметтік жұмыстағы әртүрлі бағыттарын ұйымдастырудың ерекшеліктерін және әлеуметтік жұмыс саласындағы кадрлық мамандарды дайындау үрдісін іске асырады.

5.1. Пәнді оқу мақсаты: Әлеуметтік жұмыс ғылымының негізгі әдістерін және тәжірибелік іс-шара арқылы көмек беру әдістерін үйрету. Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша индивидуалды көмек көрсетуде, тұлға аралық мәселелерді шешу үшін психоаналитикалық біліммен қамтамассыз етіледі.

5.2. Оқытудың күтілетін нәтижелері – құзіреттілігі:

Білімі:

әлеуметтік қызметкер қоғамдағы әлеуметтік саладағы әрбір тұлғаның қажеттілігін бағалай білуі тиіс.Іскерлігі: – болашақ әлеуметтік қызметкерлер әлеуметтік экономика және әлеуметтік– психология салаларын игеруі тиіс

Қолдануы:– әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша индивидуалды көмек көрсетуде, тұлға ретінде аралық мәселелерді шешу үшін психоаналитикалық біліммен қамтамасыз етуді қолдануы тиіс.

6.Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Өткізу мерзімі (апта)

Тақырыптар


Сағат саны

Дәріс

Сем./тәж. сабақтары

БӨЖ


БОӨЖ


1

Әлеуметтік жұмыс – ҚР-дағы жаңа мамандық. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты. Н.Ә.-1, 5; Қ.Ә. – 3, 8.

2

1

2

4

2

Әлеуметтік жұмыс тарихы: шет елдік және отандық тәжірибелер Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 1, 2.

2

1

2

4

3

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік құбылыс және кәсіби әрекеттің ерекше түрі ретінде:ғылыми –практикалық мамандық ретінде. Н.Ә.-2, 4; Қ.Ә. – 3,5

2

1

2

4

4

Әлеуметтік жұмыс зерттеу саласы ретінде. Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 4, 9.

2

1

2

4

5

Әлеуметтік қызметкердің кодексі. Н.Ә.-2, 5; Қ.Ә. – 5, 9.

2

1

2

4

6

Әлеуметтік қызметкердің этикалық және кәсіби бейнесі Н.Ә.-4, 5; Қ.Ә. – 4, 7.

2

1

2

4

7

Нарықтық экономика жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары. Н.Ә.-1-5; Қ.Ә. – 3-8.

2

1

2

4

8

Әлеуметтік қызметкердің біліктілік мінездемелері, кәсіби рольдері мен қызметтері. Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 1, 2.

2

1

2

4

9

Әлеуметік қорғау мен әлеуметтік көмек: субьектісі мен обьектісі. Н.Ә.-1-5; Қ.Ә. – 3-8.

2

1

2

4

10

Әлеуметтік жұмыстағы іс-қағаздарын жүргізу. Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 1, 2.

2

1

2

4

11

Әлеуметтік қызметкердің негізгі бағыттары. Н.Ә.-3-5; Қ.Ә. – 4-6.

2

1

2

4

12

Көпфакторлы ықпал жүйесіндегі жеке тұлғаның әрекеті Н.Ә.-1-4; Қ.Ә. – 3-6.

2

1

2

4

13

Әлеуметтік технология типологиясы. Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 1, 2.

2

1

2

4

14

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетінің коммуникативтік аспектілері,лауазымдық міндеттері. Н.Ә.-1-5; Қ.Ә. – 3-8.

2

1

2

4

15

Студенттердің іздену мәдениеті- болашақтағы маман болуға дайындығы. Н.Ә.-1, 2; Қ.Ә. – 1, 2.

2

1

2

4
Барлығы күндізгі бойынша

30

15

30

60Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...