Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен


Өзіндік оқуға ұсынылатын тақырыптар (СОЖ, СӨЖ)бет5/5
Дата16.01.2017
өлшемі166.18 Kb.
#224
1   2   3   4   5


2.3 Өзіндік оқуға ұсынылатын тақырыптар (СОЖ, СӨЖ)
ОСӨЖ тақырыптары

ның атауы

Мазмұны

Көлемі (сағаттар)

Бақылау формасы

1

Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістсрі.

Жас еркшелік туралы түсініктер. Адамның дамуы мен психологиясы. Психологиялық тұрғыда тұлғаны зерттеу мәселелері.

3


Л.С.Выготскийдін «Жас мәселесі» атты мақаласын конспектілеу

2

Даму психологиясыныңғлым ретіндедамуының кысқаша тарихы

Даму психологиясы мен оның ғылым ретінде дамуы. Даму психологиясын дамытушы ғалымдар. Тұлғаның психологиясын сипаттауда даму психологиясынң ғылыми-теориялық негіздері.

3

Баяндама

3

Психикалык дамудын теориялары

Психологияның даму тарихы. Психологяның дамуы мен қалыптасуы. Психологияға өз үлесін қосқан ғалымдрдың теориялары.

2

Конспект

4

Жастык даму периодизациясы.

Әр жас кезеңге психологиялық сипаттама беру.

2

Түрлі авторлардың бөлген кезендерін жүйелеу және талдау.

5

Сәбилік шақтың психологиялықерекшеліктері

Сәбилердің психология

лық ерекшелікте

рін қарастыру. Оларға жүргізілетін әдістемелер

мен жұмыс жамау.3

Әдістемелер пакетін даярау.

6

Ерте балалық шактағы баланың психикалық дамуының жалпы сипаттамасы.

Ерте балалық шаққа түсініктеме. Ерте балылық шақтағы психологиялық ерекшеліктер. Ерете балалық шақта жүрген тұлғаның мінез-құлқын бақылау.

3

Жағдайат құру және бақылау күделігін жазу.

7

Бастауыш мсктеп кезеніндегі дамудың әлеуметтік жағдаяты және негізгі психологиялык жанақұрылымдары.

Бастауыш мектеп оқушысының психологиялық бейнесі. Бастауыш мектеп оқушысының бойында кездесетін қиыншылықтар. Бастауыш мектеп оқушысының танымдық ерекшеліктері.

3

Түзету-дамыту жұмысының жоспарын құру.

8

Даму психологиясындағы жеткіншектік кезеңнен жасөспірім жастық шаққа өту мәселесі.

Жасөспірімдік кезеңнен жастық шаққа өтуде кезесетін психологиялық өзгерістер.

Отбасы туралы түсінік. Отбасын құруға психологиялық дайындық.3,5

«Отбасын құруға даярлык» атты тақырыпта баяндама жазып қорғау.СӨЖ тақырыптары

ның атауы

Мазмұны

Көлемі

(сағаттар)

Бақылау формасы

1

Баланын психикалык дамуынын факторлары мен механизмдері.

Бала психикасының дамуы туралы мәліметтер. Бала дамуына әсер етуші факторлар мен механизімдерін көрсету. Бала психикасының дамуын зерттеген ғылыми көзқарастар.

15

Сызба-кестс құру

2

Адам өмірінің басталуы

Адам өмірінің басталуы. Оның даму жолдары.

10

Бейнемате

риалдарды көріп талдау3

Мектепке дейінгі шақтың психологиялық сипаттамасы.

Мектепке дейінгі балаларға психологиялық сипаттама. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

10

Мектепке

псиохоло


гиялық даярлықты анықтауға бағытталған әдістемелер пакетін даярлау және талдау.

4

Жеткіншектік кезен психологиясы.

Жеткіншектерге психологиялық мінездеме жасау. Олардың жасерекшелігіне келетін психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

15

Жеткіншек

тік агрессиясын зерттеуге бағытталған әдістемелер пакетін даярлау және талдау5

Орта кемел жастағы адамнын психологиялык сипаттамасы.


Орта кемел жастағы адамнын психологиялык ерекшеліктері. Психологиялық күйзелісі мен мінез-құлқы.


10

Психологиялық сипаттама

сын баяндау.6

Қарттық жаста тұлғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.


Қартаюды сезіну. Қартаю кезінде кездесетін психологиялық қиындықтар.

7,5

«Кәрілік әлеуметтік-психология

лық мәселе рстінде» атты пікір-сайысқа дайындық.
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі.

Негізгі ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Аверин В.А. Психология развития ребенка. СПб., 2000

 2. Аймауытов Ж. Психология оқу қралы. Алматы., 1994

 3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах - М.: Педагогика. 1980.

 4. Асмолов А.Г Психология личности - М : Изд-воМГУ. 1990

 5. Алдамұратов Ә.Қ. Жалпы психология. Алматы., 1996

 6. Асылханова М.А. Психология. Алматы., 2004

 7. Бап-Баба C. Жалпы психология. Алматы., 2003

 8. Божович Л.И Личность и «с формирование в детском вспрасте. - М.. 2003

 9. Выготский Л.С. Собр.соч.: В 6 т. - М.: Педагогика. 1982

 10. Выготский А.С. Психология (аударма). Алматы., 2005

 11. Жарықбаев Қ.Б. Психология. Алматы., 2003

 12. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. А., 2002.

 13. Крайг Г. Психология развития. Питер., 2002

 14. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М. И щ-во МГУ. 1981

 15. Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

 16. Обухова Л,Ф. Возрастая психология. • М„ 1999

 17. Немов Р.С. Психология. І-ІІ-ІІІ том. М., 2003

 18. Мұқанов М. Жас ерекшелік және педагогикалық психология. А., 1996

 19. Мухина В.С. Детская психология. М., 2000

 20. Общая психология (курс лекции)./ Сост. Е.И. Рогов. М., Владос,2003

 21. Столяренко Л.Д. Основы психологии.М., 2003

 22. Тәжібаев Т. Жалпы психология. Оқу құралы. А., 1993.

 23. Рубинштейн С.Л Основы общей психологии. Спб., Питер,2004

 24. Эльконин Д Б. Детская психология. • М, 2004

Қосымша әдебиеттер:

1. Айсмомтас Б.Б. Общая психология: Схемы. М : Изд-о Владос-пресс. 2002

2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человековедения. ' Под ред. А.А.Бодалева. -М-Воронеж. 1996.

3.Аверин В.А. Психология детей и подростков.М., 1998

4.Александрова М Д Проблемы социальной и психологической геронтологии -Л.: Изл-во Лснингр ун-та. 2004.

5. Анциферова Л.И. Поздний период жизни человека: типы старения и возможности посгупаісльного старения личности. Психологический журнал. 1996. №6.

6.Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие. - Иркутск, 1999

7.Братусь ДС. Психологические аспекты нравственного развития личности, - М..

8.Бурменская Г.В., Обухова Л.Ф. Современная американская психология развития: учебноепособие. М.. 1996

9.Выготский Л С Вопросы детской психологии. - М.. 1997

10. Гальперин П.Я Введение в психологию. - М: Изд-во МГУ. 199911.Гиппенрейтср Ю.Б. Введение в психологию. - М.. Изд-во МГУ. 1996

12.Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-з т. - М.: Мир. 1992

13.Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. - М.: Игд-во МГУ,1996

14.Кон И.С. Психология ранней юности. М.. 1999.

15.Леонтьев А.Н. Деятельность Сознание. Личность. // Избранные психологическиепроизведения: В 2-х т - М.: Педагогика, 1983,

16 Немов Р,С. Психология, т 2 - М.. 199817.Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М . 1995

18.Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе - М.. 1998

4.Пәннің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуіДәріс, практикалық сабақтардың тақырыптары

Мультиме

диялық

презен

тация

Оқу

Фильм

дері

Муляж

дар

Макропре

Параттар

Басқа

лары

1

Психологиядағы тұлға мәселесі

-

-

-

-

схема

2

Танымдық үрдістер психологиясы

Интерактивті

Тақта

-

-

-

-

3

Психикалық қасиеттер

Интерактивті

Тақта

-

-

-

-

4

Психикалық дамудың жасерекшелік кезеңдері

-

-

-

-

схема

5

Бала психикасының даму фактырлері

-

Видео маериал

-

-

-

6

Мектепке дейінгі шаққа психологиялық сипаттама

-

Видео материал

-

-

-

7

Жеткіншек кезеңіндегі психология

-

Видео материал

-

-

-


Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

Гуманитарлық факультет

Педагогика және психология кафедрасы.

«Психология және адам дамуы» пәнінен

СОЖ тапсырмаларын

орындауға арналған

әдістемелік нұсқау

Семей 2014


СОЖ тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Тарих», «География», «Шетел тілі:Екі шетел тілі», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарына арналған.


Құрастырған: аға оқытушы, магистр Сарбасова Г.Ж.

1 тақырып. Даму психологиясының пәні міндеттері және әдістері.Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Даму психологиясы пәні бойынша түсінік. Даму психологиясының мақсаты мен міндеттеріне сипаттама беру. Даму психологиясының қарастыратын мәселелері.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Л.С.Выгодскидің «Жас мәселесі» атты мақаласын конспектілеу.

Ондағы материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу қажет. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Тапсыру формасы: конспект

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау:қыркүйек 1-апта, 3 ұпай.


№2 тақырып. Даму психологиясының ғылым ретінде дамуының қысқаша тарихы.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу.

Негізгі сұрақтар: Даму психологиясы мен оның ғылым ретінде дамуы. Даму психологиясын дамытушы ғалымдар. Тұлғаның психологиясын сипаттауда даму психологиясының ғылыми-теориялық негіздері.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Алынған баяндаманың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студент осы жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерден шолу жасаудан бастаған жөн.

Үлестірмелі материалдар: карточкалар, сызбалар.


Тапсыру формасы:баяндама

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қыркүйек 3-апта, 3 ұпай.


3 тақырып. Психикалық дамудың теориялары.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Психологияның даму тарихы. Психологияняң дамуы мен қалыптасуы. Психологияға өз үлесін қосқан ғалымдардың теориялары.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Берілген тапсырманың әр сұрағына жекеше тоқталып, ондағы мәселені толықтай конспектілеу. Конспект барысында негізгі кезедесетін терминдерге түсініктеме беру.

Тапсыру формасы:конспект

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау қазан1-апта, 2 ұпай.
4 тақырып. Жастық даму переодизациясы.

Мақсаты: студенттердің тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу

Негізгі сұрақтар: Жастық даму переодизацисы туралы түсінік. Әр жас кезеңіндегі психологиялық ерекшеліктер. Жас мәселесін зерттеуші ғалымдардың еңбектері.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Талдау жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын көрсетуі қажет. Талдау барысында студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады. Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару

Тапсыру формасы: Талдау жасау

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қазан 3-апта, 2 ұпай.
5 тақырып. Сәбилік шақтың психологиялық ерекшелігі.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Сәбилердің психологиялық ерекшеліктерін қарастыру. Сәбилік шақта жүргізілетін әдістемелерді іріктеу, олармен жұмыс жасау.

Тапсырма: Тақырып атауына сай психологиялық әдістемелерді жинақтау, әдістемелерді іріктеуде жасерекшелікті ескеру.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Әрбір сұраққа толық жазбаша жауап берулері қажет. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

Үлестірмелі материалдар: әдістемелер.

Тапсыру формасы: әдістемелер пакеті.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қараша 1--апта, 3 ұпай.


6 тақырып. Ерте балалық шақтағы баланың психикалық дамуының жалпы сипаттамасы.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу

Негізгі сұрақтар: Ерте балалалық шаққа түсініктеме. Ерте балалық шақтағы психологиялық ерекшеліктер. Ерте балалық шақта жүрген тұлғаның мінез-құлқын бақылау.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу. Бақылау күнделігін жазу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Бақылау күнделігін жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын көрсетуі қажет. Бақылау күнделігін жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

Үлестірмелі материалдар: бейне материал.

Тапсыру формасы: бақылау күнделігі.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қараша 3-апта, 3 ұпай.


7 тақырып. Бастауыш мектеп кезеңіндегі дамытудың әлеуметтік жағдайаты және негізгі психологиялық жанақұрылымдары.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: бастауыш мектеп оқушысының психологиялық бейнесі. Бастауыш мектеп оқушысының бойында кездесетін қиыншылықтар. Бастауыш мектеп оқушысының танымдық ерекшеліктері.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Бастауыш мектеп оқушыларының психологиялық ерекшеліктері мен олардың бойында кездесетін қиыншылықтарды теориялық тұрғыда талдай келе оларға жүргізуге болатын түзету-дамыту жұмыстарының бағдарламасын құру, түзету дамыту жұмыстарының үлгілеріне қарай орындау қажет. Жоспар құру барысында жұмыстың атауын, мақсаты мен мазмұнын, жүргізілу формасын көрсету.

Үлестірмелі материалдар:Тақырып атауына ұқсас сызба кестелер.

Тапсыру формасы: түзету-дамыту жұмыстарының жоспарын құру.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: желтоқсан 1-апта, 3 ұпай.


8 тақырып. Даму психологиясындағы жеткіншек кезеңнен жасөспірім жастық шаққа өту мәселесі.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Жасөспірімдік кезеңнен жастық шаққа өтуде кездесетін психологиялық өзгерістер. Отбасы туралы түсінік. Отбасын құруға психологиялық дайындық.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу. Осымен қатар отбасы құруға байланысты мәселелерді толықтай талдау.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық және физиологиялық өзгерістерді ескере келе, осы жас кезеңінде отбасылық жағдай құруға деген олардың көзқарасын ғылыми еңбектерден қарастыру, оның барлығын баяндамаға енгізу.

Үлестірмелі материалдар:Тақырып атауына ұқсас материалдарды көрсету.

Тапсыру формасы: баяндама.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: желтоқсан 1-апта, 3,5 ұпай.Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

Гуманитарлық факультет

Педагогика және психология кафедрасы.

«Психология және адам дамуы» пәнінен

СӨЖ тапсырмаларын

орындауға арналған

әдістемелік нұсқау

Семей 2014

СӨЖ тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқау «Тарих», «География», «Шетел тілі:Екі шетел тілі», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарына арналған.
Құрастырған: аға оқытушы, магистр Сарбасова Г.Ж.

1 тақырып. Баланың психикалық дамуының факторлары мен механизімдері.Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Бала психикасының дамуы туралы мәліметтер. Бала дамуына әсер етуші факторлар мен механизімдерін көрсету. Бала психикасының дамуын зерттеген ғылыми көзқарастар.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: бала психикасының дамуына әсер етуші факторлар мен механизімдеріне байланысты сызба – кесте құру, тақырып атауына байлаысыты материалдарды сызбаның әр бөліктерінде көрсету.

Ондағы материалды мұқият ұғатындай етіп ұғып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын кестеге жазып алу қажет. Анықтама әдебиеттерді, энциклопедияларды, түрлі сөздіктерді қоса пайдаланып отыру керек.

Тапсыру формасы: сызба-кесте

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау:қыркүйек 1-апта, 15 ұпай.


№2 тақырып. Адам өмірінің басталуы.

Мақсаты: студенттердің тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу.

Негізгі сұрақтар: Адам өмірінің басталыуы мен даму жолдары.

Тапсырма: Адам өмірі туралы материалдармен танысу, ондағы әртүрлі жағдайларда байқалатын психологиялық тежелуіне байланысты сұрақтарды дайындап келу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: адам өмірінің даму сатысында кездесетін қиындықтарға жағдайат құрып келу.

Үлестірмелі материалдар: бейне материал.

Тапсыру формасы:бейне материалдарды көру және талдау.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қыркүйек 3-апта, 10 ұпай.


3 тақырып. Мектепке дейінгі шақтың психологиялық сипаттамасы.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Мектепке дейінгі балаларға психологиялық сипаттама. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Берілген тапсырманың әр сұрағына жекеше тоқталып, ондағы мәселені толықтай конспектілеу. Конспект барысында негізгі кезедесетін терминдерге түсініктеме беру.

Әрбір сұраққа толық жазбаша жауап берулері қажет. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

Үлестірмелі материалдар: әдістемелер.

Тапсыру формасы: әдістемелер пакеті.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қыркүйек 3-апта, 10 ұпай.
4 тақырып. Жеткіншектік кезең психологиясы.

Мақсаты: студенттердің тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу

Негізгі сұрақтар: Жеткіншектерге психологиялық мінездеме жасау. Олардың жасерекшелігіне келетін психологиялық әдістемелермен жұмыс жасау.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Әдістеме жинақтауда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын көрсетуі қажет. Талдау барысында студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады. Жұмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңіл аудару

Әрбір сұраққа толық жазбаша жауап берулері қажет. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

Үлестірмелі материалдар: әдістемелер.

Тапсыру формасы: әдістемелер пакеті.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қыркүйек 3-апта, 15 ұпай.
5 тақырып. Орта кемел жастағы адамның психологиясы.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

Негізгі сұрақтар: Орта кемел жастағы адамның психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық күйзелісі мен мінез-құлқы.

Тапсырма: Орта кемел жас туралы ғылыми тұжырымдамаларды жинақтау,ғ оларға талдау жасау,қажетті деректерді іріктеу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Әрбір сұраққа толық жазбаша жауап берулері қажет. Біліммен жемісті шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиісті әдебиеттер мен құралдардың болуы т.б.) керек етеді, ең дұрысы кітапханаларда, оқу залдарында біліммен шұғылдануға дағдылану.

Тапсыру формасы: баяндама.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қараша 1-апта, 10 ұпай.
6 тақырып. Қарттық жастағы тұлғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.

Мақсаты: студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын арттырып, ынта белсенділіктерін, өздіктерінен жұмыс істеу дағдыларын дамыта отырып, тақырыптың негізін ашу

Негізгі сұрақтар: Қартаюды сезіну. Қартаю кезеңінде кездесетін психологиялық қиындықтар.

Тапсырма: Тақырып бойынша барлық сұрақтарға толық тоқталу, мазмұнын ашу.Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқау: Қартаю кезеңіне толықтай сипаттама беретін материалдарды іріктеу, топ студенттері екіге бөлініп жинақтаған материалдарына байланысты сұрақтар құрып пікір-талас ұйымдастыру.

Үлестірмелі материалдар: бейне материал.Тапсыру формасы: пікір-талас.

Тапсырманың өткізілу мерзімі және студенттер білімін бағалау: қараша 3-апта, 7,5 ұпай.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан