Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен


Пәннің мақсаты мен міндеті және оның оқу процесінде алатын орныбет4/5
Дата16.01.2017
өлшемі166.18 Kb.
#224
1   2   3   4   5


1.Пәннің мақсаты мен міндеті және оның оқу процесінде алатын орны

1.1Пәннің мақсаты:

«Психология және адам дамуы» курсы студенттердің жалпы психология курсы білімдерін игеру, психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалылтастыру негізнде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, олардын кәсіби психологиялық даярлығын күшейтуге және психологиялық білімнін маңыады салаларының бірі даму психологиясын терең окып-зерттеуге мүмкіндік беретін теориялык және практикалық білімдермен қаруландыруды мақсатетіп кояды.1.2Пәннің міндеттері:

- Психологиялық құбылыстарлың құндылыктары негізінде психологияның әр салалары бойынша студентгерде білімдерді жүйелеидіру;

- әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-психологиялық талдау үрдісінде студенттерде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;

- даму психологиясы саласындағы зерттеулерді құрудың әдіснамалық, теориялық және әдістемелік негіздері жөнінде білімлермен қамтамасыз ету.


1.3 Оқыту процесінде пәннің алатын орны:
«Психология және алам дамуы» курсы студенттердің психологиялық даярлығы жүйесінде маңызды орынды алады. Психика дамуымым механизмдері және зандылықтарын, адамның онтогенстикалық дамуының психологиялық теориялары және тұжырымдамаларын білу білім беру жүйесіндегі психологтың, практикалық іс-әрекетінің негізі болып табылады.

Психология - өзінің даму тарихы, пәні мен зерттеу әдістері бар психологиялық гылымдардың негізгі пәндерінң бірі. Әлі күнге дейін психологияның пәні туралы жалпы кабылданған түсініктер қалыптаспаған. Бұл психологиялық феномендердің, фактілер мсн заңдылыктардың жүйелі және интегралды табиғагының күрделілігімен байланысты. Алайда отандық психологиядағы іс-әрекеттік мекетптің шенбсрінде жалпы психологияның пәні ретінде мінез-құлық механизмдері мен зандылыктары, фактілері. жекелеген адамдар іс-әрсксті мсн олардыңқарым-қатынас фактілерін оқып үйрену қарастырылады.2.Пәннің мазмұны

2.1 Дәрістер
Дәріс тақырыптары

ның атауы

Дәрістің мақсаты және мазмұны

Оқыту формасы

Көлемі (сағаттар)

1

Пәнге кіріспе


Дәріс тақырыбының мақсаты: Жалпы психология пәні туралы студенттерге толықтай түсінік беру және оның даму сатысын сипаттап беру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:Жалпы психологияның пәні. Жалпы психологияның әдіснамалық принціптері. Психика тіршілік иелсрін обьективті болмысты бейнелеу формаларының бірі екенлігі жайлы жалпы түсінік. Тірі және өлі дүниені бейнелеу формалары. Психология жануар мен адамдардын іс-әрекетіндегі психикалық бейнелеудің кұрылымы мен пайда болуы туралы ғылым ретінде. Психиканың негізгі функциялары. Сана және бейсаналық. Психология пәні жайлы түсініктердің дамуының негізгі сатылары. Психологиянын әдістері.

күндізгі

1

2

Психика мен сананың пайда болуы мен дамуы.


Дәріс тақырыбының мақсаты:

Психиканың даму эвалюциясын, сананың пайда болуы мен даму жолдарын, түрлері, типтері мен формаларын толықтай меңгерту.Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Психиканын обьективті ақиқатты бейнелеу ретінле жалпы түсінігі, Психология тарихындағы психиканың критернйлерін іздеу. Психика болуының субъективті және объективті критерийлері. Сезгіштіктін психиканын қарапайым формасы ретіндегі түсінігі. Адам психикасының қоғамдық-тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи дамуға өтуі. Қоғамдық өндіріс адам тіршілігінің тәсілі ретінде.

Психиканың даму кезеңдері. Туа біткен және жеке дара өзгсрмелі мінез-құлық. Жануарлардағы инстинкт, үйрену және интеллект ұғымдары. Жануарлардың іс-әрекеті және онын эволюция барысындағы күрделенуі жөніндегі түсінік. Жануарлар іс-әрекетінін кұрылымы мен заттық мазмұны арасындағы өзара катынас. Жануарлардағы бейнелеу формалары. Жануарлардағы мінез-кұлықтық топтық формалары және коммуникация үрдістері.

Сананыңпайда болуы мен дамуы. Сана психика дамуының жоғарғы сатысы ретінде. Сананың әлеуметтік мәні. Психология және философиядағы сана мәселелері. Сананың түрлері, типтері және формалары. Қоғамдық және жеке дара сана. Сананың туындау шарты: ұжымдық еңбек іс-әрекеті және тіл. Сана және іс-әрекет бірлігі принціпі.күндізгі

2

3

Сана және бейсаналық.


Дәріс тақырыбының мақсаты:сана және бейсаналық туралы түсіндіру және ғылыми еңбектерге талдау жасау.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Сана және бейсаналықтың пайда болуы мен дамуы. Сана және саналанбайтын психикалық процестер. Іc-әрекеті реттеудегі сана және бейсаналы үрдістер арасындағы арақатынас. Сана және бейсаналық екі негізгі психологиялық тұжырымламалар ретінде. З.Фрейд пен К.Юнг енбектеріндегі бейсаналық мәселесі. Кенестік психологтар жұмысындағы бейсаналық мәсслесі.күндізгі

1

4

Ic-әрскет психологиясы

Дәріс тақырыбының мақсаты:Іс-әрекет түрлері мен оның адам тіршілігі үшін қажетті екендігі туралы мәліметтермен студенттерді таныстыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекет құрылымының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу. Іс-әрекеттің заттылығы. Практикалық іс-әрекет адам іс-әрекетінің бастапқы және негізгі формасы ретінде. Сыртқы және ішкі іс-әрекет бағдарлаушы және орындаушы, жекедара және біріккен, шығармашылық және шығармашылық емес іс-әрекеттер. Іс-әрекет субъектісі. Іс-әрекеттің мақсаты мен мотивтері. Іс-әріекет және психикалық үрдістер.

lc-әрекетте психикалық бейнелеудің туынлауы және функциясы саналы мақсатқа жетуге бағытталған үрдістер) ретінде әрекеттің сипаттамасы. Іс-әрекетті кұрайтындардың бір біріне әсер етуі.

Оның мақсаты бағытталған сипаты. Әрекеттің бағдарлаушы негізі жайлы түсінік әрекеттің іс-әрекеттен жалпы ерекшеліклеріне тәуелділігі. Ішкі ақыл-ой әрекеті. Мақсат қалыптасуының үрдісі.


күндізгі

1

5

Психологиядағы тұлға мәселесі.


Дәріс тақырыбының мақсаты:Студенттерге психология саласында тұлға мәселесінің маңыздылығы мен ғылыми тұрғыда тұлға психологиясының зерттелуі туралы түсіндіру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Тұлға түсінігі адамға қатысты басқа категория (индивид, субъект, жеке даралық). Тұлғаның негізгі көрсеткіштері: белсенділік, саналылық, дербестік. жеке даралық. Тұлға әлеуметтік индивид. Тұлға қоғамдық мінез-құлықтың, өмірлік жолының субъектісі. Тұлға - психикалық құбылыстардың инте-граторы. Тұлға адамдық және әлеуметтік типтіктің арақатынасы.

Тұдға кұрылымына жалпы түсінік. Тұлға құрылымының негізгі блоктары.

Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі, әлеумсттік кызмет - рөлдері, әлеумсттік жүріс - тұрысы, мотивтері бағыттылық мінезі. Тұлға құрылымындағы интеллект және қабілеттілік.

З.Фреид психоаналитикалық теорияларындағы тұлға құрылымының корінісі.

Қатынас тұлға құрылымының элементі ретінде. А.Ф.Лазурский концепииясындағы тұлға құрылымы. В.И.Мясишев, Б.Г. Ананьев. С.Л.Рубинтейн концепцияларындағы қатынас туралы көзқарастарың өңделуі.

А.Н.Леонтьев концепциясындағы жеке адам кұрылымы. Оның іс-әрекет кұрылымынан және мотивтерінен өңделуі. Тұлға құрылымындағы мағыналық қалыптасу.

Тұлғаның «Өзіндік сана» теориясындағы «Мен» бірлігі. М.Джемстін "Менің" үш өлшемді компонетті құрылымы жайлы. Өзін-өзі бағалау тұлғаның құрылымы ретінде. Өзін-өзі бағалау және өзіндік қатынас. Өзіндік сана.күндізгі

2

6

Қарым – қатынас пен топтар психологиясы

Дәріс тақырыбының мақсаты:студенттерге қарым-қатынастың адам өмірі үшін маңызды екендігі нақты ғылыми дәлеледер арқылы түсіндіріп, баяндау.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Қарым-қатынас, құрылымы,мазмұны. формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары, коммуникативті, интерактнвті, перцеп-тиві, олардың іс-әрекет сипаты меи карым-қатынастағы серіктеспен катынас сипатының байланысы.

Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері. Деструктивті карым-катынас түсінігі. Қарым-қатынас факторлары. Тұлға аралық карым-катынасты зерттеудің жаңа бағыты.

Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербальды қарым-қатынас. Коммуникативті түрлері. Вербальды емес қарым-қатынас. Вербальлы емес мінез-құлықтың түрлеріне сипаттама. Кинестика және оның компоненттері. Қарым-катынастың кеңістік уақыттық ұйымластырылуы.

Қарым-қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсіністік. Қабылдау механизмдері мен эффектілері. Стереотиптілік құбылысының мазмұны мен мәні. Әлеуметтік стереотип түсінігі және онын түрлері мен кызметі. "Себепті жапсыру" кұбылысы. Тұлға аралық қабылдаудың дәлдігі мәселесі. Өзге адамды тану мен қарым-қатынас үрдісіне "алғашқы әсердің" ықпалы.

Шағын топтардың жіктелуі. Тұлға және топ. Топтағы ереже қалыптастыру. Топтық эсер ету әдістсрі мем механизмдері. "Конформизм" кұбылысы. Бірлестік құрылымдарындағы жеке адам: беделдіге бағыну кұбылысы. Тұлға аралық қарым-қатынас жүйесіндегі жеке адам: персонализация концепииясы. Тұлғаның топтағы әлеуметтік-психологиялық беделі.


күндізгі

1

7

Танымдық үрдістер психологиясы

Дәріс тақырыбының мақсаты:танымдық үрдістерге толықтай сипаттам беру, олардың адам дамуындағы маңыздылығы мен қажеттілігін, таным үрдістерінің даму жолдарын көрсету, және олардың тақырыпқа деген қызығушылығы мен іздемпаздығын ояту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Сезімдік таным психологиясы. Түйсік - бейнелеудін алғашқы үрдісі және қоршаған болмысты тану ретінде. Түйсік сананың сезімдік ұлпасы ретінде. Түйсік және стимулға қатысты мінез-кұлықтың бағдарлануы. Қозғалысты рсттеудегі түйсіктін рөлі. Түйсік - психикалық дамудың көзі ретінле. Түйсіктің танымда, енбекте, қарым-қатынаста дамуы. Түйсіктің негізгі қасисттері: модэль, интенсивтілік, кеністікті-уакыт құрылымы.

Түйсік түрлерінің жіктемесі. Түйсік табалдырықтары жөніндегі түсінік. Сезгіштік туралы жалпы ұғым және онын динамикасы.

Кабылдау және елес. Қабылдау сезімдік бейнелеудін негізгі үрдісі. Қабылдауды зерттеудегі екі бағыттың жалпы сипаттамасы: объективті және субъективті бағдарлаушы бағыттар. Қабылдаудың қасиеттері: заттылық. тұтастық, категориялық, ұғынымдылық. Апперцепция. Қабылдаудың жеке дара дамуы, жастық ерекшеліктер.

Елестер мен қиял өткен немесе мүмкін болатын бейнедер ретіндс. Елестердің эмпирикалық сипаттамалары: жалпылану, күңгірітену. Елестсрдің сезімдік-заттық сипаты. Есту, көру, иіс, сипап сезу елестері. Бір ізді бейнелер. Эйдетикалык бейнелер мен түс көру.

Теориялық және схемалық елестер. Елестерде кеністік пен уақытты бейнелеу. Тануға елетсрдің қатысуы. Қиял түрлері. Жаңа бейнелерді жасау механнзмдері. Қиял проблемді жағдайдағы бейнелерді көру үрдісі ретінде. Киялдың проблемді жағдайдағы мінез-құлық бағдарламасын жасаудағы, еңбек іс-әрекетінде шешім қабылдаудағы өмірлік шешімдердің рөлі.

Ес өткен тәжірибені сақтау, тану, қайта жанғырту ретінде. Ес және болашақ. Ес құбылыстары. Фенеоменді ес жағдайы. Ес және үйрену. Ес және зейін. Ес және жеке адам. Автобиогрзфиялық ес. Естін түрлері, есте қалдырған материал мазмұнына және қайта жанғыртуға тәуелділігі. Бейнелі ес. Эйдетикалык ес. Моторлы ес. "Эмоииялық ес. Сөздік логикалық ес, оның сөзбен, ойлаумен байланысы. Естің жеке дара психологиялық ерскшелігі. Ырықты және ырықсыз ес. Есте сақтаудын психологиялық заңлылығы және негізгі факторлары. Еске қалдыруға, сақтауға материалдың сипаттамасының әсер етуі (колемнің, біртектілік дәрежесінің, материал ұғынымдылығының рөлі).

Жаттығулардын рөлі. Эббингауз заңы. Үйрену және есжаттығуларды уакыт бойынша бөлу.

Мотивациялық және эмоциялық реакциялар ішкі дайындалудың рөлі. Мнемикалық тапсырмаға субъектінің қатынасы. Мотивация деңгейінің үйренуге еске әсері. Іc-әрекеттің үзілісінің еске әсері. Зейгарник эффектісі. Аффективті реакциялардың еске әсері. Субъектінің материалды ұйымдасты-руының мәні.

Ритмикалық, конфигурациялық және семантикалық топтау, Стимулды перцептивті ұйымдастыру: Жаттау тәсілінің еске, схемалар рөліне әсері. Ұмыту және реминисценция. Уақыт аралығында естін өзгеруі. Эббингаузаның ұмыту қисығы және онын модификациясы. Ретроактивті және проактивті тежелу. Ниеттерді ұмыту. Ұйымдастырылған ұмыту және ұмыту әрекет ретінде. Ұмыту теориялары.

Адамның ес үрдісін ұйымдастырудың негізгі принциптері. Қысқа мерзімді ес. Қысқа мерзімді естің құрылымы мен көлемі. Ұзақ мерзімді ес. Сана және қысқа мерзімді ес.

Зейін. Зейін ұғымын анықтау. Зейін теориялары және олардын физиологиялық ерекшеліктері (Н.Н.Ланге, В.В.Вундт, И.П.Павлов. А.А.Ухтомский), Зейін анықтамасының көпжақтылығы. Басқа психикалық үрдістермен, құбылыстармен салыстыруда зейіннің өзіндік ерекшсліктері. Зейіннің психикалық статусы мен табиғаты жайлы пікір-талас. Зейіннің физиологнялық нсгіздері (бағдарлаушы реакция, доминанта, ми кабығындағы қозу, екінші сигналды жүйе). Зейіннің түрлері. Еріксіз енжар зейін. Ерікті, белсенлі зейін. Ерікті зейіннің пайда болу шарттарының ерекшеліктері. Ерікті зейіннің психологиялық механизмдсрі. Еріктің зейіндегі күшею. Зейін үрдістерін ұйымдастырудағы құраллардың дамуы. Ерікті зейіннің жанамаланған сипаты. Ерікті зейінді ұйымдастырудағы құраллардың дамуы.

Ырықтылықтан кейінгі зейін. Оның пайда болу шарты. Ырықтылықтан кейінгі зейіннің практикалық маңызы педагогикалық мәні.

Зейіннің негізгі қасиеттері, оларды эксперименталды зерттеу. Зейіннің көлемі. Зейін көлемінің жекедара ерекшеліктерден материал кұрылымынан, әрекет сипатынан тауелділігі.

Зсйіннің концентрациясы, тұрақтылығы, тербелісі. Зейін тұрақтылығының материал сипатына іс-әрекет түріне, жеке адамның ішкі дайындалуына тауеллілігі. Зсйінді аударушы факторлар. Зейінді аудару және бөлу: Зейінді әртурлі әрекетке бөлетін қабілетті анықтайтын факторлар. Еңбек іс-әрекетіндегі зсйіннің аударылуы мен бөлінуі.

Ойлау және сөйлеу. Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудын тікелей сезімтадлық танымнан айырмашылығы. Ойлау және заттық практикалық әрекет. Ойлаулың әлемді тану мен өзгертудегі рөлі. Ойлаудың түрлері. Көрнекі әрекетті көрнекі бейнелі және сөздік логикалық ойлау. Бейнелі ойлау және қиял. Теориялық ойлау ерекшеліктері. Диалек-тикадық ойлау теориялық ойлаудың күрделі бір түрі ретінде. Практикалық және теориялық интеллект. Логнкалық және интуитивті ойлау. Ырықты және ықсыз ойлау. Аутистік, эгоцентрикалық реалнстік оилау. Творчествалық және творчествалық емес ойлау.

Ойлау міндетті шешу ретінде. Ойлау үрдісінің құрылымы мен динамикасы. Ойлау үрдісінің фазалары. Ойлау, бірлескен іс-әрекет, қарым-қатынас. Диалогтық ойлау. Бірлескеті ойлау іс-әрексті.

Ойлау психологиясының қолданбалы мәселелсрі. Ойлау және оқыту. Ойлау паталогиясы. Ойлаудағы жекедара ерекшеліктер және ойлау типтері. Сөйлеу психологиясы. Ойлау мен сөйлеудің генетикалық түбірі. Ұғынымды ойлау мәселесі, ойлау және сөйлеу. Сөздік ойлау, ойлау мен сөйлеудін бірлігі ретінде. Сөйлеуді психологиялық талдау. Психологияда сөйлеуді зерттеу ерекшелігі. Сөйлеу үрдістерінің 4 түрі: айту, тыңдау, оқу, хат. Психолингвистиканың әдістері мен негізгі мәселелері сөйлеу іс-әрекетімен сөйлеу әрекет түсінігі. Сөйлеудің түрлері және функциялары. Ауызша. жазбаша, диалогты, монологты сөйлеу, ішкі сөйлеу. Сөйлеудін функииялары:коммуникативті,сигнификативті, экспрессивті, интеллектуалды.күндізгі

6

8

Психикалық күйлер


Дәріс тақырыбының мақсаты:студенттерге психикалық күйлер туралы толықтай ұғым беру, олардың тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Психикалық күйлср туралы жалпы ұғым. Психикалық күйлердін керіну деңгейлері. Психологиялық физиологиялық және мінез-құлыктық компоненттер. Психикалық күйлердің жіктемесі. Эмоцияның функциялары. Бағалау, мотивация, активация, құрастыру, қорғану, эвристикалық функциялар. Эмоцияның таным үрдістеріне ықпалын эксперименттік зерттеулер. Психологиядағы ерік мәселесі. Ерік іс-әрекетті иерархиялық реттеудегі жоғарғы деңгей. Қажеттіліктер мен еріктің арақатынасы. Ерік әрекетінің кұрылымы. Мотивтер күресі, ерік күші. Тұлғаның ерік сапалары және олардың дамуы.

күндізгі

2

9

Психикалық

қасиеттер

Дәріс тақырыбының мақсаты:Психикалық қасиеттерді баяндай келе студентттердің бұл тақырыпқа деген қызығушылығын ояту, олардың ізденушіліктерін дамыту. Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Темперамент - психикалық іс-әрекет пен мінез-құлықтық формалды динамикалық қасиеттері. Темпераменттің мінез-құлықты реттеудегі рөлі.

Мінез тұлғадағы әлеуметтік типтік және жекедаралық еркешеліктің бірлігі. Мінез кұрылымы. Коммуннкативті, рефлексивті, эмоционалды, ерікті, мінездік интелектуалды қасиеттері.

Мінез типологиясына аналитикалық бағыт (А.Ф.Лазурский). Б.Г.Ананьевтін характерологиялық зерттеулері. Мінез бен тсмпераменттің арақатынасы. Мінез тұлғаның жекедара және әлеуметтіктиптік бірлігі ретінде. Темперамент мінездің табиғи негізі ретіндс.

Қабілет туралы түсінік. Нышандар қабілсттің органикалық алғышарты ретінде. Жалпы және арнайы қабілет. Талант қабілсттср керінісі және тұлғаның интефацияланған бағыты ретінде.


күндізгі

2

10

Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістеріДәріс тақырыбының мақсаты:

Даму психологиясы пәнінің міндеттері мен әдістері мен таныстыра келе, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Даму психологиясынын нысаны, пәні, мәселелері және әдістері. Даму психологиясының мақсаты мен міндеттері. Даму психологиясы мен жасерекшелік психологиясы арасындағы ортақтық пен айырмашылық. Бала психологиясы мен мінез-құлқындағы жасерекшелік,эволюцнялық, эволюциялық және жағдаяттық өзгерістер. Даму психологиясының негізгі категорнялары. Даму психологиясының әдістері.күндізгі

2

11

Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары


Дәріс тақырыбының мақсаты:Адам дамуында жас мәселесіне байланысты ғылыми теориялармен студенттерді таныстыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Даму: кезеңдер, теориялар, зандар мензаңдылықтар. Биогенстикалық тұрғы. Әлеуметтік генетикалық тұрғы. Психикалық даму жөніндегі психоаиализ. Бала дамуын зерттсуге нормативтік тұрғы. Когнитивтік теориялар. Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы. Баланың психикалық дамуының факторлары, мехаиизмдері мем заңдылықтары. Бала дамуының әлеуметтік жағдаяты. Дамудың актуалды және жақын даму аймағы.

күндізгі

2

12

Психикалық дамудың жас ерекшелік кезендері

Дәріс тақырыбының мақсаты: Ғылыми теорияларға жекеше тоқтала келе олардың тақырыпқа деген көзқарасын және ізденушілігін арттыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Жастың анықтамасы мен түрлері. Шетел психологиясындағы жастық даму кезендерге бөлу. Кенес психологиясындағы жастық даму кезеңдері. З.Фрейдтін жастық даму кезсңдері. Э.Эриксонның тұлғаның жастық даму кезендері. Ж.Пиаже бойынша интеллект дамуының кезендері. Л.С. Выготский және Д.Б Элькониннің жастық даму кезендері. Жетекші іс-әрекет. Дамудың жастық дағдарыстары. Психологиялық жаңа кұрылымдар.күндізгі

2

13

Мектепке дейінгі жастағы психикалық даму


Дәріс тақырыбының мақсаты:Мектепке дейінгі даму кезеңдеріне шолу жасау, оның адам дамуындағы маңыздылығын ескере келе тақырыптың мәнін ашу.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Адамның өмірге келуі. Тұқым қуалаушылық және орта. Пренататдық даму және туу. Ұрыктану, пренаталдық даму кезендері. Пренаталдық дамуға ортаның әсері. Туу үрдісі. Жаңа туылған нәресте. Нәрестелік шақтың жалпы сипаттамасы. Нәрестелік шақтағы дағдарыс. Ерте сәбилік кезеңнің негізгі жаңа құрылымы ретінде «жандану комплексі».

Сәбилік шақ. Бір жас шамасындағы сәбидің психологиялық ерекшеліктері. Сәби дамуы барысындағы жекедара айырмашылықтарды анықтайтын факторлар. Сәбидің психикалық даму ерекшеліктері. Баланың эмоционалдық дамуының кезеңдсрі. Сәбидің анасымен тікелей эмоционалды қарым-қатынасы осы жастың жетекші іс-әрекеті ретінде.

Ерте балалық шақ. Ерте балалық шақтағы психикалық даму жағдайларының жалпы сипаттамасы. Заттық іс-әрекет ерте балалық шақтың жетекші іс-әрекеті ретінде. Ерте балалық шақтағы баланың психологиялық ерекшсліктерінің жалпы сипаттамасы. Баланың психосексуалдық дамуына әсер ететін ата-ана мінез-құлық стилдері. «Үш жастағы дағдарыс» туралы жалпы ұғым. Ерте балалық шақтың орталық психологиялық жаңа құрылымдары. Бала тұлғасының, оның «Мен» жүйесінің калыптасуы. Сөйлеу мен ойлаудын дамуы.

Мектепке дейінгі кезең. Мектепке дейінгі кезендегі әлеуметтік жағдаяттың жалпы сипаттамасы, психикалық дамудың, үлкендер және кұрдастарымен қарым-қатынас түрлері. Ойын мектепке дейінгі баланың жетекші іс-әрекеті ретінде, Шетел және кеңестік психологиядағы ойын турлаы түсініктердің сындық талдауы. Мектепке дейінгі баланың түйсігі мен кабылдауы. Мектепке дейінгі баланың ойлауының дамуы. Мектепке дейінгі жастағы эмоииялардың дамуы және психоәлеуметтік даму. Мінез және қабілеттердін дамуы. Мінез-құдықтағы жекедара және жыныстық ерекшеліктер. Алты жастағы баланың психологиялық сипаттамасы. Мектептегі оқуға даярлық мәселесі. Жеті жастағы дағдарыс белгілсрі.


күндізгі

2

14

Бастауыш мектептегі, жеткіншек және жеткіншектік жастағы психикалық даму ерекшеліктері

Дәріс тақырыбының мақсаты:Бастауш мектеп пен жеткіншектік, жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық даму мәселелерін толықтай баяндай келе студенттердің тақырыпқа деген қызығушылықтары ояту, және ізденушілік қабілеттерін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:

Бастауыш мектеп кезеңіндегі психикалық даму жағдайларының жалпы сипаттамасы. Оқу іс-әрекеті жетекші іс-әрекст ретінде. Оқу іс-әрекетінің кұрылымы және қалыптасуының жалпы зандылықтары. Оқу мотивтсрінің (түрткілерінің) дамуы. Бастауыш мектеп кезеңі барысындағы оқу іс-әрскетіне қатынастың өзгеру динамикасы. Мектеп жасындағы ақыл-ой дамуының негізгі қайнар көзі ретінде оқытудың мазмұны. Ақыл-ой әрекеті мен ұғымдардың сатылап қалыптасу теориясы. Танымдық қабілеттер сипаттамасы. Оқу барысында тұлга дамуы. Балалар достығы мен топтастығының өзіне тән ерекшеліктері.

Жеткіншектік кезен. Шетел және кеңестік психологиядағы жеткіншектік кезендегі «дағдарыс» ұғымы. Пубертаттық кезеңдегі ұлдар мен қыздардың физиологиялық жетілуі және жеткіншектердін басынан өткізегін қиыншылықтары. Жеткіншектің жетекші іс-әрекеті. «Ересектік сезім» жеткіншектік кезеннің орталық психологиялық жанақұрылымы ретінде. Жасөспірім өміріндегі құрбы-құрдастардың мәні.

Жасөспірімдік кезең немесе ерте жастық шак. Шетел және кенестік психологиядағы жеткіншектік кезеңнен жасөспірім жастық шаққа өту. Кәсіби бағыттылық жасөспірім жастық шақтың орталық психологиялық жаңақұрылымы ретінде. Ғылыми дүниетанымның дамуы. Ғылыми және эстетикалық сенімдердің әлеуметтік нормалардың қалыптасуы. Өзіндік сана мен «Мен» бейнесінің дамуы. Жасөспірімдік шақтағы психоәлеуметтік даму. Бозбала мен бойжеткендердің өзара қатынасы.күндізгі

2

15

Кемел жас және кәрілік шақ психологиясы


Дәріс тақырыбының мақсаты:Бұл тақырыпта студенттердің қызығушылығын арттыру негізінде арнайы бейне материалдар қолдану, олардың теориялық білімдерін жетілдіру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар:Ересектік жастағы даму.Дағдарыстық жағдаяттарды және білу іскерлігі.Ересектік жаста физикалык даму. Ересектік жастағы когнитивтік даму. Тұлға, отбасы, жұмыс: ересек адам дамуының негізгі контексті. Кәсіби цикл. Орта жастағы дағдарыс. Тұлғааралық қарым-қатынасты құру ерекшеліктері.

Геронтопсихология. Қартаюдың биологиялык және әлеумсттік белгілері. Танымдық аумақтағы өзгерістердің сипаттамасы. Тұлғалық өзгерістер және қарттық кезеңдегі дамудың негізгі міндсттері. Қарт адамның зейнеткерлікке шығуға бейімделу дәрежесіне әсер ететін физнкалық, экономикалық және әлеуметтік факторлар. Қартаюдың алдын алу. Ұзақ өмір сүру және оны анықтайтын факторлар. Қартаю әлеуметтік мәселе ретінде.
күндізгі

22.1 Практикалық сабақтар


1

Психологиялық ғылымның және практиканың пәні мен міндеттері.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты: Психология пәні туралы білімдерін кеңейту және пәннің міндеттерін жетік меңгеру.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:Психология пәні және оның міндеттері.Қазіргі заман психологиясының міндеттері. Психологияның ғылымдар жүйесінің орны. Психология салалары.

күндізгі

1

2

Психологияның кұрылымы және әдістері.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты: Психологияның негізгі әдістерін толықтай білу мен оларға талау жасауды үйрену.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Психологияның негізгі зерттеу әдістері. Лабораториялық эксперимент және оның мүмкіндігі. Бақылау әдісі мен табиғи эксперимент. Анкеталарды пайдалану, интервью алу т.б. материалдарды жинастыру мен талдау әдістері. Ұстаздың қолы жетерлік психологиялық зерттеу әдістерін қолдана білуі.

Психологиялық зерттеулердегі диагностика қою әдістерінің проблемалары. Психологиялық тест (сынақ) және оны бағалау-тест әдісін пайдалану тәсілдері мен ғылыми тұрғыдан талдау мүмкіншіліктері.

Психологиялық нақтылы зерттеулерде қолданылатын жеке әдістер туралы түсінік.күндізгі

1

3

Психологиядағы сана мәселесі.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Психологиядағы сана мәселесіне байланысты ізденушіліктерін артыру, білімдетін ары қарай дамыту.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Жануарлар мен адам психикасындағы айрмашылықтар. Еңбек және саналы іс-әрекет. Тіл және адамның санасы. Өзіндік сана.күндізгі

1

4

Түйсік және кабылдау.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Түйсік және қабылдаудың телоиялық түсініктеріне талдау жасай білу қабілеттерін арттыру.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:Түйсік түсінігі. Түйсіктер жөніндегі ғылыми көзқарастар. Түйсіктер рефлекторлығы. Түйсіктер қасиеті.

күндізгі

1

5

Ес психикалық үрдістер кұрылымының ұяшығы ретінде.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Студенттер өз ізденушіліктерін арттыра келе ес процесіне толықтай сипаттам берулері қажет.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Ес жайындағы теориялар. Естің түрлері.Естің жалпы сипаты.Қайта жаңғырту, танумен ұмыту. Естің даралық ерекшеліктері.күндізгі

1

6

Қабілет және дарындылықпсихологиясы.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Тақырыпқа толықтай сипаттам жасай білулері мен қатар өздерінің білімдерін көрсету.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Қабілеттің жалпы сипаты. Нышан және қабілет.Қабілеттің даралық айырмашылығы. Дарындылық туралы түсінік. Дарындылықтың көрінуі мен оны қалыптастырудың жолдары.күндізгі

1

7

Темперамент және мінез,


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:студенттердің ізденушіліктері мен тақырыпқа деген қызығушылықтаының артуы мен дамуын бақылау және бағалау.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Темперамент туралы жалпы ұғым. Жүйке жүйесінің типтері және темперамент. Темперамент типтерінің сипаты. Темперамент типтерінің өзгеруі және адамның жеке басының мінез-құлқындағы көрніс,оларды тәрбиелеу. Мінез фенотипіндегі, темпераменттің генотиптігі. Ұлттық мінез. Мінездің құрылымы және қасиеттері. Мінез және темперамент. Еліктеу және оның адам мінезінің қалыптасуындағы ролі.күндізгі

1

8

Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері (Н.НЛанге, В.Н.Бундт, И.П.Павлов, Л.А.Ухтомский).


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Зейін туралы білімдерін жетілдіру.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Зейін. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейіннің құрылымы мен түрлері және қасиеттері. Зейінділік және адам зейінінің типтері. Зейіннің адам өміріндегі алатын орны.күндізгі

1

9

Эмоциниың негізгі теориялары.


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Сезім мен эмоция туралы түсініктері мен білімдерін кеңейту.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Сезім мен эмоция туралы түсінік. Сезім мен эмоцияның физиологиялық негіздері.Сезім мен эмоцияның әлпеті. Сезім мен эмоцияның ерекшеліктері және сипаттары. Жоғары деңгейдегі сезімдер. Адамның сезім күйлерінің меңгеруі. Стресс және дистресс.күндізгі

1

10

Қарым-қатынас психологиясы

Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Қарым-қатынас психологиясын толықтай сипаттап беру.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Қарым-қатынас туралы жалпы түсінік. Адамаралық қатынасқа жалпы сипаттама. Қарым-қатынас кезінде адамдардың бір-бірін қабылдауы мен түсінуі.күндізгі

1

11

Лидерлік әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде


Тәжірибелік сабақтың мақсаты:лидерлік ұғымына сипаттам беру және өздерінің сол туралы білімдерін кеңеткенін дәлелдеу.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Лидерлік туралы түсінік. Лидерліктің ғылыми-теориялық тұрғыда зерттелуі. Әлеуметтік ортада лидерді таңдау және қабылдау.күндізгі

1

12

Баланың қдамуынын факторлары


Тәжірибелік сабақтың мақсаты: Бала психологиясы туралы білімдері мен ізденушіліктерінің көрінуі.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Жеке адамның психикалық дамуы мен қалыптасуы туралы ілім. Жаңа туған кезең теориялары (Д.Б.Эльконин мен М.И.Лисина). бала психикасының біркелкі дамымау себептері (П.Я.Гальперин, Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Психикалық дамуды тездету (акселерация) проблемасы.күндізгі

1

13

Мектепке дейінгі шаққа психологиялық сипаттама

Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Студенттердің тақырыпты сипаттай білу қабілеттерін бағалау.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық даму ерекшеліктеріне сәйкес жас кезеңдеріне бөлінуі. Нәрестелер мен сәбилердің ересек адамдармен қарым-қатынасы және оның балалар психикасының дамуына ықпалы. Мектепке дейінгі кезең теориялары (В.Штерн, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин, Л.С.Выготский, А.Валлон, З.Фрейд, Д.Б.Эльконин, Х.Вернер, А.Менчинская, В.С.Мухина және т.б.). Мектеп жасына дейінгілердің психикалық дамуында ойынның негізгі ролі. Балалардың этикалық түсінктері мен адамгершілік қасиеттер жайындағы бастапқы ұғымдарының қалыптасуы. Мектепке оқуға даярлаудың психологиялық ерекшеліктері.күндізгі

1

14

Жеткіншектік кезеңнің психологиясы.

Тәжірибелік сабақтың мақсаты:студенттердің ой-пікірлерін саластыру және олардың білімдерін бағалау.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:

Жеткіншек ұлдар мен қыз балалардың өзара қарым-қатынасы. Жеткіншектердің танымдық әрекеттерінің өрістеуі. Жеткіншектердің психикалық дамуындағы сапалы өзгерістер. Ұлдар мен қыздардың психикалық дамуындағы жалпы сапалар мен айырмашылықтар. Жеткіншектердің психологиялық даралық өзгешеліктері және олардың психиалық даму заңдылықтары, мінез-құлқының қалыптасу сипаты. Жеткіншек субмәдениеті (эму, готы, панки, хиппи, байкеры, рокобилли). Ересектікке өту кезеңінің жаңа тенденсиялары (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, Д.И.Фельдшейн). жеткіншек мінез-құлқының пайда болу ерекшеліктері және оның түрлері: демонстративті, аддиктивті, деликвентті.күндізгі

1

15

Қарттық жаста тұлғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.

Тәжірибелік сабақтың мақсаты:Тақырыпа деген дайындықтарын ескере келе олармен пікір-талас ұйымдастыру арқылы білімдерін жетілдіру.

Қарастырылған негізгі сұрақтар:Қарттық жастағы тұлға психологиясына сипаттама. Қартаю кезіндегі адам іс-әрекеті. Қартаю кезінде адамның мінез-құлқындағы өзгерістер

Күндізгі

1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы